1. Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015

Ngày 19 tháng 12 năm 2011, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4259/2011/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caVỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤPNGÂN SÁCH TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNgân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 17tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 3 về việc:“Sửa đổi Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dântỉnh Thanh Hóa về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phânchia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. choi game cau caĐiều chỉnh Điểm b và Điểm c,Khoản 9.1, Mục 9 về: thu tiền sử dụng đất – tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Quy địnhphân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thugiữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnhThanh Hóa”; cụ thể như sau:

9

Thu tiền sử dụng đất

Tỷ lệ phân chia (%)

choi game cau caGhi chú

NS tỉnh

NS huyện

choi game cau caNS xã

9.1

Thu từ đấu giá từ khu TĐC (Trừ Khu KT Nghi Sơn)

b

Trên địa bàn các huyện

70

30

Điều 2.choi game cau ca Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ vàonội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khaithực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thanh Hóa, các đơn vị có liên quan thườngxuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, định kỳ báo cáo tìnhhình và kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. choi game cau caQuyết định này có hiệu lực thihành từ ngày 01/01/2012.

Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácsở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhànước tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế Thanh Hóa; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban,ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vịvà cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy(để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TH (để báo cáo);
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2011358 (100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?

2. Quyết định số 1068/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng : Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

-------------------------------------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 31/BC-STN &MT ngày 29/4/2011, đề nghị của Liên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố tại Tờ trình số 03/TT-LCQ ngày 29 tháng 4 năm 2011; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 16/BCTĐ-STP ngày 26/4/2011; số 20/BCTĐ-STP ngày 29/6/2011; Báo cáo số 05/BC-LS ngày 30/5/2011 của Liên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. choi game cau caBan hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2005/2007/QĐ-UBND choi game cau ca ngày 16/10/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố “về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng”; các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. choi game cau caCác ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế nhà nước thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

choi game cau caDương Anh Điền

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

3. Quyết định 8225/QĐ-UB-KT năm 1995 về việc tổ chức thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8225/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TỔ CHỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊĐỊNH SỐ 89/CP choi game cau ca NGÀY 17-8-1994 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghịđịnh 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địachính ;
Căn cứ Thông tư 02/TC-TCT ngày 01-01-1995 của Bộ Tài chánh hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/CP ngày17-8-1994 ;
Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố tại tờ trình sớ 221/CT-NgV ngày 24 tháng 01năm 1995 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. choi game cau caCục Thuế có tráchnhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thu tiền sử dụng đất trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị định 89/CP ngày 17-8-1994 củaChính phủ và Thông tư 02/TC-TCT ngày 04-01-1995 của Bộ Tài chánh.

Điều 2. Để thuận tiệntrong việc tổ chức thu tiền sử dụng đất, chấp thuận cho Cục thuế thành phố đượcủy nhiệm cho Sở Địa chính thành phố tổ chức thu tiền sử dụng đất đối với đấttrong phạm vi các quận, thị trấn và vùng đã có qui hoạch đô thị thuộc thẩmquyền giao của Trung ương và thành phố. Việc tổ chức thu tiền sử dụng đất đượctiến hành theo quy trình sau :

1- Căn cứ vào quyết định giaođất (giao đất mới, hợp thức hóa, chuyển mục đích sử dụng) của cơ quan có thẩmquyền, Sở Địa chính thành phố xác định các chỉ tiêu về đất (vị trí, diện tích,hạng đất), tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 89/CP choi game cau ca của Chínhphủ, Thông tư 02/TC-BTC của Bộ Tài chánh và bảng giá 05/UB-QĐ-QLĐT của Ủy bannhân dân thành phố.

2- Sau khi xác định tiền sử dụngđất, Sở Địa chính gửi tờ khai tính thuế cho Cục thuế để kiểm tra kết quả tínhtoán.

3- Cục thuể kiểm tra xác nhận sốtiền sử dụng đất phải nộp vào tờ khai tính thuế.

4- Sở Địa chính căn cứ vào sốtiền sử dụng đất đã được xác nhận của cơ quan thuế, ra thông báo thu số tiền sửdụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước qua Kho bạc hoặc trực tiếp thu, sau đóchuyển vào mục lục ngân sách theo quy định (mục 28).

Điểu 3.choi game cau ca Đối với đất ởvùng nông thôn do Ủy ban nhân dân huyện cấp quyết định giao đất, Chi cục thuếhuyện phải trực tiếp căn cứ vào các chỉ tiêu về đất do Phòng địa chính xác địnhđể tính số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định và trực tiếp thu nộp vàongân sách.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Giám đốc Sở Địa chínhthành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Kho bạc thànhphố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Nơi nhận :
- Như điều 4
-UBND. TP : CT, PCT, UVUB
-VPUB : CPVP, TM, QLĐT, NN
-Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

4. Quyết định 1679/2010/QĐ-UBND bổ sung khoản 5 Điều 7 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 857/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1679/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 04 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG KHOẢN 5 ĐIỀU 7 QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓTHU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNHKÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 857/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNINH

Căn cứ luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy banNhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số: 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Vềviệc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất”;
Căn cứ Quyết định số 857/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 của UBND tỉnh “Về việc banhành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;
Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh về việc thông quaphương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh QuảngNinh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1316 TTr/TC-QLTSC ngày 26/5/2010, Báocáo thẩm tra số 50/BC-STP-XD &TDTHPL ngày 25/5/2010 của Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung khoản 5Điều 7 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số857/2006/QĐ-UBND ngày 21/03/2006 của UBND tỉnh như sau:

5. Hồ sơ tham giá đấu giá gồm:

choi game cau caa. Đơn đề nghị được tham gia đấugiá quyền sử dụng đất (bản chính);

choi game cau cab. Giấy nộp tiền đặt cọc thamgia đấu giá (bản chính)

choi game cau cac. Phiếu thu phí tham gia đấugiá quyền sử dụng đất (bản chính);

d. Quyết định thành lập doanhnghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức (bản saocông chứng).

Mỗi cá nhân, tổ chức khi thamgia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 01 bộ hồ sơ.

Điều 2.choi game cau ca Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà):Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành ./.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

>> Xem thêm:  Căn cứ và thời điểm tính tiền sử dụng đất ? Đối tượng tính tiền thuê đất được quy định như thế nào ?

5. Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND tại xã Đồng Việt, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 191/2012/QĐ-UBND choi game cau ca TẠI XÃ ĐỒNG VIỆT VÀ XÃ QUỲNHSƠN, HUYỆN YÊN DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị địnhsố 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số191/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định vềcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01/01/2012cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiCông văn số 1322/STC-VG ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt giá đấtphù hợp với giá thị trường tại thời điểm hiện nay và mức thu bổ sung tiền sửdụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số191/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang trên địa bàn xã ĐồngViệt, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng như sau:

1. Giá đất phù hợp với giá thịtrường:

a) Xã Đồng Việt: Đất nằm ven trụcđường tỉnh 398, đoạn từ bến phà Đồng Việt đến điểm rẽ xuống xã Đồng Phúc:1.600.000 đ/m2 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm nghìn đồng trên métvuông).

b. Xã Quỳnh Sơn: Đất nằm ven trụcđường tỉnh 299B, đoạn từ đất nhà ông Hanh, ông Thủy, thôn Kim Xuyên, xã Tân Anđến đường rẽ làng nghề xã Lãng Sơn thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn: 3.000.000đ/m2 (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên mét vuông).

2. Mức thu bổ sung tiền sử dụng đất:

choi game cau caa) Xã Đồng Việt:

- Mức thu bổ sung bình quân 800.000đ/m2 (Tám trăm nghìn đồng trên mét vuông) cho tổng diện tích4.901,7 m2 của các hộ gia đình, cá nhân được thôn giao đất khôngđúng thẩm quyền trong tháng 3/2004 (thu bằng 50% giá đất sát giá thị trường);

- Mức thu bổ sung 1.600.000 đ/m2(Một triệu, sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông)choi game cau ca cho 02 trường hợp diệntích là 104 m2 được thôn giao đất không đúng thẩm quyền tháng04/2011 (thu bằng 100% giá đất sát giá thị trường).

b) Xã Quỳnh Sơn: Mức thu bổ sung bìnhquân 1.500.000 đ/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên métvuông), choi game cau catổng diện tích là 6.464 m2 cho 38 trường hợp được thôngiao đất không đúng thẩm quyền trong các năm 1994-1996 (thu bằng 50% giá đấtsát giá thị trường).

Điều 2. UBND huyện Yên Dũngcó trách nhiệm xác định mức thu cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chứcthu tiền sử dụng đất nộp NSNN theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH.
- Lưu VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

>> Xem thêm:  Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai ? Đối tượng tính tiền sử dụng đất được quy định như thế nào ?