1. Quyết định 70/2012/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 70/2012/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caBAN HÀNH HỆ SỐĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬDỤNG ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụngđất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiềnsử dụng đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trườngtại Tờ trình số /TTr-STNMT ngày / /2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

Quyết định này quy định về việc áp dụng hệ sốđiều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mứcsử dụng đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sửdụng đất) đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đấtđang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo quyđịnh tại Tiết a, Điểm 1.5 (1.5.2), Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 93/2011/TT-BTCngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiềnsử dụng đất.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất

choi game cau caHệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng theo địagiới hành chính của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đối vớicác loại đất như sau:

STT

choi game cau caTên đơn vị hành chính

Hệ số điều chỉnh

I

Đất nông nghiệp

1

choi game cau caThành phố Biên Hòa

1,20

2

choi game cau caThị xã Long Khánh

1,20

3

choi game cau caHuyện Nhơn Trạch

1,20

4

Huyện Long Thành

1,20

5

Huyện Xuân Lộc

1,00

6

Huyện Cẩm Mỹ

1,00

7

Huyện Trảng Bom

1,20

8

Huyện Thống Nhất

1,10

9

choi game cau caHuyện Định Quán

1,00

10

choi game cau caHuyện Tân Phú

1,00

11

choi game cau caHuyện Vĩnh Cửu

1,10

II

Đất ở tại nông thôn

1

choi game cau caThành phố Biên Hòa

1,30

2

Thị xã Long Khánh

1,20

3

Huyện Nhơn Trạch

1,30

4

Huyện Long Thành

1,30

5

Huyện Xuân Lộc

1,00

6

choi game cau caHuyện Cẩm Mỹ

1,00

7

choi game cau caHuyện Trảng Bom

1,20

8

choi game cau caHuyện Thống Nhất

1,10

9

Huyện Định Quán

1,00

10

choi game cau caHuyện Tân Phú

1,00

11

choi game cau caHuyện Vĩnh Cửu

1,10

III

Đất ở tại đô thị

1

Thành phố Biên Hòa

1,20

2

choi game cau caThị xã Long Khánh

1,20

3

Huyện Long Thành

1,20

4

Huyện Xuân Lộc

1,10

5

choi game cau caHuyện Trảng Bom

1,20

6

Huyện Định Quán

1,10

7

Huyện Tân Phú

1,10

8

choi game cau caHuyện Vĩnh Cửu

1,10

Điều 3. Phương pháp xác định giá các loại đấttheo hệ số điều chỉnh giá đất

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo quyđịnh tại Điều 1 Quyết định này được xác định bằng cách lấy giá đất quy định tạibảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm nhân (x) với hệsố điều chỉnh giá đất được quy định tại Điều 2 Quyết định này, cụ thể như sau:

Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh

=

choi game cau caGiá đất do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm

x

Hệ số điều chỉnh giá đất

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

choi game cau ca1. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3Quyết định này và các quy định của pháp luật liên quan, UBND các huyện, thị xãLong Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, PhòngTài chính-Kế hoạch, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quanthực hiện việc xác định và thu tiền sử dụng đất ở theo quy định tại Quyết địnhnày;

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với cáctrường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việcxác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở theo quy định tại Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc, các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phốBiên Hòa kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáođề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

choi game cau ca3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan, UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau mười (10)ngày, kể từ ngày ký.

2. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hànhQuyết định này

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã kê khai vànộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đangsử dụng hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phảiđất ở sang đất ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 3 năm2011 (ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủcó hiệu lực thi hành) thì thu tiền sử dụng đất theo quy định của các văn bảnpháp luật có hiệu lực thi hành trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 (không áp dụnghoặc không điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này).

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã kê khai vànộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đangsử dụng hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phảiđất ở sang đất ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày Nghị định số120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đếntrước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng hệ số điều chỉnh giáđất để thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vịvà tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, TH, CNN, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2021

2. Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ban hành tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh
UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của
Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ban hành tại
Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và ƯBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định sô 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo,tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản sô 2600/BCA-C11 ngày 03/11/2009 của Bộ Công an và việc đăng ký,quản lý xe hoạt động ở Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tại Văn bản số 729/BQL-QLDN ngày 11/11/2009; ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Văn bản số 879/SKK-TH ngày 23/11/2009, của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1110/STP-VB ngay 25/11/2009,của Công an tỉnh tại Văn bản số 323/CAT (PC15) ngày 27/11/2009, của Cục Hải quan tại Văn bản số 1476/HQHT-NV ngày 26/11/2009, của Cục thuế Hà Tĩnh tại Văn bản sô 1450/CT-THNVDT ngày 24/11/2009, của Sở Tài chính tại Văn bản số 2604/STC-TCDN ngày 18/12/2009 va của Sở Công thương tại Văn bản số 1058/STC-QLTM ngày 23/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thay thế Điều 8, Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh như sau:

“Điều 8. Quy định về mua, quản lý và sử dụng xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.Các doanh nghiệp có cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã đi vào hoạt động có nhu cầu mua, đăng ký sử dụng xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi theo chính sách miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo các quy định như sau:

- Được mua và đăng ký sử dụng 01 xe (một xe) ô tô: các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo từ 02 tỷ (hai tỷ) đồng đến dưới 10 tỷ (mười tỷ) đồng Việt Nam (VND); các doanh nghiệp hoạt động thương mại có tài sản cố định tối thiểu 01 tỷ (một tỷ) VND và có thời hạn hoạt động tối thiểu 03 tháng (ba tháng) với doanh số bình quân là 500.000.000 đồng/tháng (năm trăm triệu đồng/tháng) trở lên.

- Được mua và đăng ký sử dụng 02 xe (hai xe) ô tô: các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo từ 10 tỷ (mười tỷ) VND đến dưới 30 tỷ (ba mươi tỷ) VND; các doanh nghiệp hoạt động thương mại có tài sản cố định tối thiểu 03 tỷ (ba tỷ) VND và có thời gian hoạt động tối thiểu 06 tháng (sáu tháng) với doanh số bình quân từ 800.000.000 đồng/tháng (tám trăm triệu đồng/tháng) trở lên.

- Được mua và đăng ký sử dụng 03 xe (ba xe) ô tô: các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo từ 30 tỷ (ba mươi tỷ) VND trở lên.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải: số lượng được phép mua và đăng ký theo dự án đầu tư được chấp thuận.

2.Xe được đăng ký, cấp biển kiểm soát riêng của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo:
có ký hiệu đăng ký hai chữ viết tắt là CT, nền biểu màu vàng, chữ và số màu đỏ. Việc đăng ký,cấp biển số và quản lý, lưu hành xe thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BCA-Cl l ngày 11/3/2009 của Bộ Công an và Văn bản số 2600/BCA-C11 ngày 03/11/2009 của Bộ Công an.

3.Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Kiểm tra và xác nhận để các doanh nghiệp được mua xe ô tô miễn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Định kỳ 06 tháng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế huyện Hương Sơn kiểm tra tình hình triển khai các dự án và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế; trường hợp Doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án hoặc không hoạt động kinh doanh phải kịp thời thông báo (bằng văn bản) cho Công an tỉnh biết để tạm dừng việc cấp giấy phép lưu hành ra ngoài Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đồng thời thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và thông báo cho các cơ quan liên quan biết việc thu hồi các Giấy chứng nhận nêu trên.

- Công an tỉnh: chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp biển số và quản lý, lưu hành xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi đăng ký biển kiểm soát riêng của Khu kinh tế theo các quy định nêu trên và theo quy định của pháp luật;
đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

- Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ phương tiện cơ giới giao thông đường bộ ra vào khu kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi được mua, đăng ký, cấp giấy phép lưu hành ra vào Khu kinh tế; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để trục lợi.

4.Khi chuyển quyền sở hữu xe ô tô miễn thuế theo quy định tại Điều này, nếu đối tượng nhận chuyển quyền không thuộc quy định tại Khoản 1 nêu trên hoặc xe thuộc đối tượng mua ưu đãi của doanh nghiệp thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật”.

Điều 2.Quyết định này thay thế Điều 8 Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quai I Hà Tĩnh; Cục trưỏng Cục Thuế Hà Tĩnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên qu an; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

choi game cau caLê Văn Chất

>> Xem thêm:  Thuế khi chuyển từ đất vườn sang đất ở theo quy định mới 2021 ?

3. Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc sử dụng đất mới năm 2021 ? Thủ tục chứng minh nguồn gốc sử dụng đất ?

ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNHGIÁ ĐẤT NĂM 2015 ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2014của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xâydựng, điều chỉnhbảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác địnhgiá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1538/TTr-STC-GCS ngày 26 tháng 5 năm 2015, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 80/BC-STP ngày 10 tháng 6 năm 2015 và Văn bản thỏa thuận của Hội đồng nhân dântỉnh số 72/HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm2015 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này được ápdụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để tính thu tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất.

1.Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợpdiện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất cógiá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh quy định) dưới 20tỷ đồng gồm các trường hợp như sau:

a.Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hìnhthức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyểnmục đích sử dụng đất;

b.Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giáquyền sử dụng đất;

c.Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyểnmục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mụcđích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ởsang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cánhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượthạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

d. Xác định đơn giá thuê đất trảtiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên;

đ.Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng nămsang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tạikhoản 2 Điều 172 Luật Đất đai;

e.Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuêtheo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;

g. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuêkhi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

h. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất(01) một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;

2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo;

3. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sửdụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

4. Các trường hợp xác định tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất chưa quy định tại Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luậthiện hành.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số K)làm căn cứ để thực hiện việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối vớicác trường hợp quy định tại Điều 2 Quyết định này như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn quy định tại Phụ lục số 01kèm theo quyết định này.

2. Thị xã và các huyện còn lại quy định tại Phụlục số 02 kèm theo quyết định này.

3. Đất với đất nông nghiệp: đất trồng cây lâu năm,đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừngsản xuất, đất làm muối áp dụng hệ số K = 1.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1.Các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụngđất từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm quyết định này có hiệu lực và đã có quyếtđịnh phê duyệt giá đất của cơ quan cấp thẩm quyền thì được áp dụng theo mức giáđã được cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.Các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụngđất từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành màchưa có quyết định phê duyệt giá đất của cơ quan cấp thẩm quyền thì được thựchiện theo quy định tại quyết định này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 quyết định này vàcác quy định của pháp luật liên quan Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1.Xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng quy định.

2.Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc cáctrường hợp khiếu nại tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sửdụng đất, tiền thuê đất.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từngày ký và thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 vàQuyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Địnhvề việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở đốivới hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Đông Hải

PHỤ LỤC 1

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ QUY NHƠN
(Kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBNDtỉnh Bình Định)

STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Các phường: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngô Mây

Các phường: Hải Cảng, Thị Nại, Đống Đa, Ghềnh Ráng, Quang Trung

Các phường: Nhơn Phú, Nhơn Bình, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu

Các xã: Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu, Nhơn Hội, Phước Mỹ

1

Đất ở

1,5

1,3

1,1

1

2

Đất nằm trong Khu, cụm, điểm công nghiệp

1,2

1,1

1

3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nằm ngoài khu, cụm, điểm công nghiệp

1,3

1,2

1,1

1

4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh; đất phi nông nghiệp khác.

1,3

1,2

1,1

1

PHỤ LỤC 2

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TẠI ĐỊA BÀNCÁC HUYỆN, THỊ XÃ
(Kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBNDtỉnh Bình Định)

STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân

Các huyện: Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát

Các huyện: Tuy Phước, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn

Vân Canh

Vĩnh Thạnh

An Lão

Hoài Ân

Tây Sơn

Phù Mỹ

Phù Cát

Tuy Phước

Hoài Nhơn

An Nhơn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Thị trấn

Phường

Bình Định, Đập Đá

Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành

1

Đất ở

1

1,2

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

1

1,1

1

1,1

1,1

1,3

1,1

1,2

1

1,3

1,1

2

Đất nằm trong Khu, cụm, điểm công nghiệp

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,1

1,2

1

1

1

3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nằm ngoài khu, cụm, điểm công nghiệp

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1

1

1

1

1,2

1,3

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

4

Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh; đất phi nông nghiệp khác.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về chuyển giao việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, huyện và thành phố sang tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬDỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TỪ HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH,HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ SANG CÁC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNHLONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnQuy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 11/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếbán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết hướng dẫn thựchiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việcbán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất từ Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, huyện và thành phố sangcác Tổ chức Bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.choi game cau ca Giao Giám đốc sởTư pháp có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

choi game cau caChủ tịch UBND các huyện, thànhphố có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các văn bản có liên quan đến việc bánđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấttrái với Quyết định này thì bãi bỏ.

Điều 3.choi game cau ca Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

choi game cau caQuyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng trên Công báo tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Bổ trợ TP- BTP
- Cục KTVB – BTP;
- Đoàn ĐBQhội Tỉnh;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, 6.08.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?

5. Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Về việc bãi bỏ 19 Danh mục kỹ thuật tại phần e ban hành kèm theo quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ 19 Danh mục kỹ thuật tại phần e ban hành kèm theo quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

trên địa bàn tỉnh Bình Phước

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua sửa đổi, bổ sung giá Mục 107 phần C, phần E danh mục kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 170/TTr-SYT ngày 13/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 19 danh mục kỹ thuật tại Phần E ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước(có danh mục kèm theo).

Các nội dung khác không bãi bỏ thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2.choi game cau ca Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

choi game cau caNguyễn Văn Trăm

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?