1. Quyết định 32/2008/QĐ-UBND về bản quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

choi game cau caNgày 11 tháng 4 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 32/2008/QĐ-UBND về bản quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang :

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 32/2008/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caVỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hànhLuật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, vềviệc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 283/TTr-STC ngày14/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số: 66/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003; Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 03/6/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.


Nơi nhận:
- VP Chính phủ, Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của Đảng và của HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP ĐĐBQH tỉnh BG, VP HĐND tỉnh BG;
- VKS, TAND tỉnh, Đài, Báo BG;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các CV,TT Công báo;
- Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnhBắc Giang).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi áp dụng

choi game cau caQuy chế này áp dụng cho các trườnghợp đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá đất) trên địa bàn tỉnh BắcGiang để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

choi game cau caCác trường hợp đấu giá tài sảnkhác không thực hiện theo Quy chế này.

Điều 2 . Đốitượng được tham gia đấu giá

choi game cau caTổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dựán đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt;

choi game cau caTổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân tham gia đấu giá đất; trúng đấu giá đất (gọi tắt người đấu giá; người trúngđấu giá).

choi game cau caĐiều 3.Các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

Thực hiện theo Điều 3 Quy chế đấugiá ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 của Thủ tướngChính phủ.

Điều 4. Thẩmquyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1.Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyềncho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc giao đất theo hình thức đấugiá đối với loại đất, dự án thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Uỷ bannhân dân tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, thànhphố quyết định hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố việcgiao đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất, dự án thuộc thẩm quyền giao đất,cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 5. Điềukiện về các khu đất hoặc thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đấtchi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Khu đất hoặc thửa đất được tổchức đấu giá là đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng trường hợp thửađất chia lô (xây dựng nhiều lô đất để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân) thìxây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ theo quy hoạch được duyệt;

Đối với đất ở khu vực xã thuộccác huyện, thành phố có mức giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở thấp, thìcông tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở mức độ hợp lý và phù hợp với điều kiệnkinh tế- xã hội tại địa phương (mức độ tối thiểu là: san lấp mặt bằng, xây hoặclàm cống rãnh hoặc mương thoát nước hoàn chỉnh) mới được tổ chức đấu giá.

3. Có phương án đấu giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt (áp dụng cho trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của dựán sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đấu giá cho thuêđất).

choi game cau ca4. Trường hợp sử dụng quỹ đất tạovốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đấu giá đất cho thuê phải có dự toántổng mức đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và các thủ tục đầu tư xây dựngkhác theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

choi game cau caĐiều 6. Điềukiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượng được đăng ký thamgia đấu giá phải có đủ các điều kiện theo Điều 6 của Quy chế đấu giá ban hànhkèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Người tham gia đấu giá phải từ18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự; người đại diện Tổ chức thamgia đấu giá là người có đầy đủ điều kiện và thẩm quyền khi đại diện cho Tổ chứctheo quy định của pháp luật, nếu uỷ quyền cho người khác tham gia phiên đấu giáphải có giấy uỷ quyền theo mẫu, do Hội đồng đấu giá quy định.

Chương 2:

choi game cau caTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤUGIÁ.

choi game cau caĐiều 7.Thành lập Hội đồng đấu giá

Thực hiện theo Điều 7 của Quy chếđấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 của Thủtướng Chính phủ.

Điều 8. Nhiệmvụ của Hội đồng và kinh phí phục vụ công tác đấu giá

1. Nhiệm vụ Hội đồng đấu giá.

choi game cau caa)Thông báo công khai nội dung đấugiá;

b) Xây dựng Quy chế hoạt động củaHội đồng theo quy định của Nhà nước; xây dựng phương án đấu giá, giá khởi điểm,quy định nội quy phiên đấu giá, điều hành phiên đấu giá theo đúng quy định củapháp luật;

c) Hướng dẫn các thủ tục, trìnhtự, nội dung đấu giá;

d) Cử người điều hành phiên đấugiá;

choi game cau cađ) Quy định mẫu đơn đăng ký thamgia đấu giá và các loại biên bản, giấy tờ có liên quan; quy định trình tự thủ tụcnhận và xem xét đơn, quy trình và hình thức đấu giá đảm bảo đúng với quy định củapháp luật;

choi game cau cae) Giải quyết những kiến nghị hoặckhiếu nại của người tham gia đấu giá theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

2. Kinh phí phục vụ công tác đấugiá.

Sử dụng từ nguồn thu nộp phí đấugiá; chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đấu giá thực hiện theo các qui địnhhiện hành của Nhà nước.

choi game cau caĐiều 9.Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khi tiến hành đấu giá30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc Tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyềnsử dụng đất, thông báo công khai dự án khu đất hoặc thửa đất đấu giá ít nhất 2lần trong thời gian 2 tuần liên tục trên phương tiện thông tin đại chúng như:Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Bắc Giang, Đài truyền thanh huyện, thành phố,các phương tiện thông tin đại chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểmtổ chức đấu giá và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố nơi có thửa, lô đất đấugiá.

choi game cau ca2. Nội dung thông báo công khaigồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa, lô đất, mục đích sử dụng đấttheo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xây dựng chi tiết, thờihạn sử dụng đất, thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thời điểm tiếnhành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất, lô đất được đấugiá .

3. Tuỳ trường hợp cụ thể theoyêu cầu, đặc điểm, quy mô của dự án khu đất hoặc thửa đất đấu giá, Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được uỷ quyền quyết định việc công bố công khaihoặc không công bố công khai giá khởi điểm đảm bảo thích hợp với từng hình thứcđấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Danh sách và đơn đăng ký thamgia đấu giá phải được quản lý như tài liệu mật và chỉ được công bố, niêm yếtcông khai trước khi tổ chức tiến hành đấu giá trước mười (10) phút.

Điều 10.Đăng ký tham gia đấu giá

choi game cau ca1.Các đối tượng đủ điều kiện quyđịnh tại Điều 6 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá và hoàn tất thủ tụcđăng ký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá thông báo cho từng cuộc đấu giá cụthể.

choi game cau ca2. Hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấugiá theo mẫu quy định và phải được Hội đồng hoặc tổ chức của Nhà nước có chứcnăng đấu giá quyền sử dụng đất chấp thuận; người đăng ký tham gia đấu giá phảinộp các khoản tiền sau:

choi game cau caa) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh-tiền đặt trước), Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh (đối vớiHội đồng đấu giá tỉnh) hoặc Uỷ ban nhân dân huyện uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ bannhân dân huyện, thành phố (đối với Hội đồng đấu giá các huyện, thành phố) quyếtđịnh cho từng phiên đấu giá, nhưng mức tối đa không quá 5% so với giá khởi điểmcủa khu đất, thửa đất, lô đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọcvào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp;

- Được lấy lại tiền đặt cọctrong các trường hợp sau:

+ Người không trúng đấu giá đượctrả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;

choi game cau ca+ Người đã đăng ký nhưng rút lạiđăng ký trước thời hạn quy định tại khoản 1, Điều 10 của Quy chế này;

+ Người trúng đấu giá bổ sung từchối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 12 của Quychế này.

- Không được lấy lại tiền đặt cọcvà phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

+ Người đã đăng ký tham gia đấugiá nhưng không tham gia đấu giá, không uỷ quyền cho người khác tham gia đấugiá theo quy định;

+ Người trúng đấu giá nhưng từchối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả;

choi game cau ca+ Người tham gia đấu giá trả giáthấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp giá khởi điểm đã được công bố công khaitrước khi thực hiện đấu giá;

choi game cau ca+ Người vi phạm nội quy, quy chếđấu giá theo quy định.

choi game cau cab) Phí đấu giá;

Khoản tiền mà người đăng ký thamgia đấu giá phải nộp khi đăng ký tham giá đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức,cá nhân đã nộp phí đấu giá; mức phí đấu giá thu theo quy định của Hội đồng nhândân tỉnh.

choi game cau caĐiều 11.Giá khởi điểm và bước giá để đấu giá

1. Giá khởi điểm để đấu giá:

a) Nguyên tắc xác định giá khởiđiểm:

choi game cau caGiá khởi điểm đấu giá để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định theo nguyên tắc sát vớigiá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiệnbình thường tại thời điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa, lô đất đấu giá;giá khởi điểm không đựơc thấp hơn mức giá đất, giá thuê đất do Uỷ ban nhân dântỉnh ban hành và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo quy định của Chínhphủ.

b) Thẩm quyền quyết định giá khởiđiểm để đấu giá

choi game cau caUỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyềncho:

choi game cau ca- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định giá khởi điểm đấu giá đối với các trường hợp: Đấu giá quyền sử dụng đấtcủa dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu giácho thuê đất thuộc tỉnh; đất ở đô thị (thành phố, thị trấn) sau khi có ý kiếnthẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện, thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đối với trường hợp: Đấu giá đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất, lô đất ở nông thôn và đấtthuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn đểsản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

2. Bước giá

Bước giá là phần chênh lệch giữamức giá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp với mức giá do Hội đồng đấugiá hoặc Tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất công bốcho vòng đấu tiếp theo; tuỳ thuộc vào giá trị của dự án, khu đất, thửa đất, lôđất đem đấu giá mà bước giá được quy định từ 01% đến 10% so với giá khởi điểm;mức cụ thể do Hội đồng đấu giá quyết định cho từng phiên đấu giá, đảm bảo phù hợpvới tình hình thực tế; căn cứ đặc điểm, tính chất của từng phiên đấu giá Hội đồngđấu giá có thể quy định công bố bước giá hoặc không quy định không công bố bướcgiá.

Điều 12. Tổchức đấu giá

1. Thủ tục mở phiên đấu giá.

a) Giới thiệu thành viên Hội đồngđấu giá, người điều hành, các cơ quan tham gia và người giúp việc (nếu có);

choi game cau cab) Điểm danh và công bố người cóđủ điều kiện tham gia đấu giá;

c) Người điều hành phiên đấu giágiới thiệu về nội quy, Quy chế đấu giá;

d) Giới thiệu toàn bộ thông tincó liên quan đến thửa đất, lô đất đấu giá; giải đáp ý kiến thắc mắc của ngườitham gia đấu giá (nếu có); phát phiếu đấu giá (trong trường hợp đấu giá bỏ phiếukín) cho từng tổ chức cá nhân tham gia đấu giá; làm các thủ tục cần thiết khác.

2. Hình thức và trình tự đấugiá.

a) Đối với đấu giá bỏ phiếu kíntrực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giátiếp thì người có mức giá trả cao nhất vòng đấu cuối cùng là người trúng đấugiá; thời gian cho một vòng trả giá 05 phút;

Đối với trường hợp đấu giá bằngbỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng và không công khai giá khởi điểm theo quy địnhtại khoản 3 Điều 9 của Quy chế này, thì Hội đồng chỉ được công bố giá khởi điểmsau vòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhất của vòng đấu này (không công bốtên người trả giá cao nhất); tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếptục tham gia vòng đấu giá, công bố giá khởi điểm của vòng đấu này. Cuộc đấu giákết thúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và không còn người có yêu cầutrả giá tiếp. Hội đồng công bố người trúng đấu giá;

Trường hợp tất cả các đối tượngtham gia đấu giá ở vòng thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm thì Hộiđồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành và tiến hành tổ chức đấu giá lại vào thờiđiểm khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

choi game cau cab) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp một vòng và công bố công khai giá khởi điểm; thời gian trả giá mười (10)phút;

Người tham gia đấu giá được quyềntrả giá ghi trên phiếu đấu giá do Hội đồng quy định; mức trả giá phải đặt từgiá khởi điểm trở lên cộng với bước giá (nếu có và đã được quy định từ trước).Người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá. Hội đồng công bố côngkhai người trúng đấu giá ngay tại phòng đấu giá.

choi game cau caNếu người tham gia đấu giá trảthấp hơn giá khởi điểm cộng với bước giá (nếu có và đã được quy định từ trước)là phạm quy, những người phạm quy bị lập biên bản phạm quy không được tiếp tụctham gia phiên đấu giá, tiền đặt cọc không được hoàn trả lại, toàn bộ nộp ngânsách nhà nước;

Trường hợp trong một lô đất hoặcthửa đất có từ 02 người trở lên trả giá cao nhất cùng bằng nhau, thì tổ chứccho những người đó đấu giá tiếp đến khi chọn được người trúng đấu giá là mức trảgiá cao nhất vòng đấu cuối cùng.

choi game cau cac) Đấu giá công khai bằng lời

Thực hiện theo quy định tại điểmb, khoản 3 Điều 11 của Quy chế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số216/2005/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

choi game cau cad) Trường hợp người trúng đấugiá từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì Hội đồng đấugiá có thể xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt trúng đấu giá bổ sungcho người bỏ giá thấp hơn liền kề, nếu giá trả của người liền kề không thấp hơngiá trả của vòng đấu cuối cùng cộng bước giá (nếu có). Nếu người trúng đấu giábổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản huỷbỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thờiđiểm khác.

4. Trường hợp đấu giá đối vớikhu đất được chia thành nhiều thửa nhỏ (lô đất) để làm nhà ở cho hộ gia đình,cá nhân thì người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá nhiều lôđất khác nhau, nếu không trúng đấu giá lô đất trước và không vi phạm nội quy,Quy chế đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá lô đất sau, nhưng phải nộp lệphí đấu giá theo quy định và được bảo lưu tiền đặt cọc (nếu không trúng đấu giálô đất trước).

5. Nội dung biên bản của mỗivòng đấu giá

Theo quy định tại khoản 5, Điều11 của Quy chế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

choi game cau ca6. Kết thúc phiên đấu giá Hội đồngđấu giá phải lập biên bản về kết quả phiên đấu giá; biên bản kết quả trúng đấugiá đối với từng lô đất (đấu giá nhiều lô đất); biên bản người vi phạm nội quy,Quy chế đấu giá (nếu có) để làm căn cứ xử lý vi phạm.

choi game cau ca7. Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất được sử dụng để tạo vốn chođầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

Thực hiện theo quy định tại Điều62, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP choi game cau ca ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai.

Điều 13.Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá

1. Căn cứ vào biên bản trúng đấugiá và đề nghị của Hội đồng đấu giá trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệtkết quả trúng đấu giá đối với loại đất, dự án thuộc cấp tỉnh tổ chức đấu giá;Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt kết quả đấu giá đối với loạiđất, dự án thuộc cấp huyện tổ chức đấu giá để làm căn cứ cho việc nộp tiền vàongân sách nhà nước và xác lập hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

2. Nội dung phê duyệt kết quảtrúng đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ (nơi thường trú hoặc nơi công tác) của ngườitrúng đấu giá, vị trí dự án, khu đất, thửa đất trúng đấu giá, giá trúng đấugiá, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiếtkhác (nếu có).

Điều 14.Thanh toán, hạch toán và quản lý thu tiền từ đấu giá

Thực hiện theo Điều 15 của Quychế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 củaThủ tướng Chính phủ.

1. Đối với đấu giá quyền sử dụngđất ở chia lô.

Thời hạn thanh toán đối với Tổchức tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả trúng đấugiá (tính theo ngày làm việc), không quá 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệtkết quả trúng đấu giá (tính theo ngày làm việc) đối với hộ gia đình, cá nhân;

Người trúng đấu giá phải thanhtoán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tiền Việt Nam đồng) vào Kho bạc Nhà nước;nếu quá thời hạn thanh toán kết quả trúng đấu giá bị huỷ bỏ và tiền đặt cọckhông được hoàn trả lại, toàn bộ nộp vào ngân sách nhà nước.

choi game cau ca2. Đối với hình thức đấu giá đểthực hiện dự án.

choi game cau caThời hạn thanh toán và hạch toántiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước được quy định cụ thể trong phương án đấugiá của từng dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 15.Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Thực hiện theo quy định tại Điều13, của bản Quy chế kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 củaThủ tướng Chính phủ.

choi game cau caThẩm quyền và thời hạn giao đất,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất trên thực địa và các giấy tờliên quan khác đối với người trúng đấu giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh,quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

Điều 16.Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá

1. Quyền lợi:

choi game cau caĐược Nhà nước giao đất, cho thuêđất theo kết quả trúng đấu giá và được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp cóliên quan đến thửa đất trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai,dân sự;

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đãhoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành thì được giao đất và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

choi game cau ca2. Trách nhiệm:

Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy,quy chế về đấu giá, nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền sử dụng đất, tiền thuê đấttheo kết quả phê duyệt trúng đấu giá;

choi game cau caThực hiện tốt các quy định củaNhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đô thị và cam kết sửdụng đất đúng mục đích, quy hoạch xây dựng.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17.Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước

choi game cau ca1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Uỷ quyềncho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

choi game cau caa) Quyết định giao đất hoặc chothuê đất theo hình thức đấu giá theo thẩm quyền;

choi game cau cab) Quyết định phương án bồi thườnggiải phóng mặt bằng đối với dự án có tổng giá trị về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư từ mười (10) tỷ đồng trở lên;

c) Quyết định thành lập Hội đồngđấu giá thuộc tỉnh;

d) Phê duyệt phương án đấu giáquyền sử dụng đất của dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấuhạ tầng; phương án đấu giá thuê đất theo quy định;

choi game cau cađ) Chỉ đạo việc giao đất, chothuê đất, hoàn chỉnh hồ sơ đất đai cho người trúng đấu giá theo quy định;

e) Phê duyệt kết quả đấu giá quyềnsử dụng đất của dự án sử dụng quy đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,cho thuê đất theo thẩm quyền;

f) Kiểm tra, giám sát công tác đấugiá theo quy định của pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm:

choi game cau caa) Quyết định việc giao đất, chothuê đất theo hình thức đấu giá thuộc thẩm quyền; quyết định thành lập Hội đồngđấu giá thuộc huyện, thành phố;

choi game cau cab) Phê duyệt kết quả trúng đấugiá; phương án đấu giá theo quy định;

c) Phối hợp cùng các sở, ngànhliên quan và Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vàphê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án có tổng giá trị vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư dưới 10 tỷ đồng;

d) Thực hiện việc lập qui hoạch,kế hoạch sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất vào quí IIIhàng năm; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục thuê đấttheo quy định của pháp luật về đất đai;

Hướng dẫn, kiểm tra việc đấu giáđất trên địa bàn theo thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan,đúng quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng đề xuất giá khởi điểmvà phương án đấu giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp đầy đủ hồ sơtài liệu có liên quan đến thửa đất, lô đất đấu giá, hướng dẫn người trúng đấugiá thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý đô thị, môi trường;

choi game cau cae) Báo cáo tình hình, kết quả đấugiá gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính và Sở Tài nguyên - Môi trườngtheo từng quý và cả năm (vào ngày 05 của tháng đầu quý sau).

4. Sở Tài chính.

a) Chủ trì phối hợp cùng cácngành liên quan hướng dẫn thực hiện bản Quy chế này;

choi game cau cab) Tổ chức thẩm định, trình Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá đối vớiloại đất, dự án thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

c) Đôn đốc, kiểm tra các cơquan, đơn vị và cá nhân thực hiện Quy chế này;

d) Tổng hợp báo cáo kết quả thựchiện đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

choi game cau ca5. Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Tổng hợp và lập kế hoạch sử dụngđất hàng năm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầngtheo quy định của Luật Đất đai;

choi game cau cab) Thực hiện và hướng dẫn việcgiao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theoquy định của pháp luật về đất đai;

c) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dântỉnh trong việc ký hợp đồng giao đất, cho thuê đất theo quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá thuộc thẩm quyền tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

a) Chủ trì phối hợp cùng cácngành có liên quan tổng hợp kế hoạch, danh mục các dự án có sử dụng vốn từ đấugiá đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệttheo quy định;

choi game cau cab) Kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầutư có yêu cầu giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoặc phụcvụ cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định tại Quychế này.

choi game cau ca7. Sở Xây dựng.

a) Chủ trì phối hợp cùng cơquan, đơn vị liên quan xác định vị trí thửa đất, thoả thuận quy hoạch kiếntrúc, hướng dẫn và chấp hành chỉ giới đường đỏ, quy hoạch tổng thể mặt bằng thửađất đấu giá;

b) Cung cấp, xác nhận các chỉtiêu, số liệu có liên quan đến quy hoạch của dự án, hướng dẫn việc lập và thẩmđịnh, xác nhận hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án theo qui định của pháp luật vềđầu tư xây dựng;

c) Kiểm tra, giám sát việc thựchiện quy hoạch được duyệt; xử lý các vị phạm về quy hoạch theo quy định củapháp luật về đầu tư, xây dựng..

8. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất: Thực hiện đúng các quy định tại khoản 1 Điều 8 của bản Quy chế này.

choi game cau caĐiều 18. Xửlý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo

choi game cau ca1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình,cá nhân trúng đấu giá mà không nộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc số tiền thuê đấttheo quy định của bản Quy chế này thì kết quả đấu giá bị huỷ bỏ, số tiền đặt cọcnộp vào ngân sách nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện đấugiá nếu tổ chức, cá nhân nào cố ý làm trái quy định tại Quy chế này như: lợi dụngchức vụ, quyền hạn tiết lộ bí mật, tiếp tay môi giới cho người tham gia đấu giáhoặc có hành vi thông đồng mắc ngoặc, hối lộ, gian lận mà gây thiệt hại cho Nhànước hoặc làm cho cuộc đấu giá không thành, thì tuỳ theo mức độ và tính chất viphạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Trong thời hạn năm (5) ngày(tính theo ngày làm việc) sau ngày tổ chức đấu giá. Nếu người đã tham gia đấugiá có khiếu nại, tố cáo phải làm đơn gửi Hội đồng đấu giá; trong hạn mười (10)ngày kể từ ngày nhận được đơn Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xem xét giải quyếttheo thẩm quyền; trường hợp quá năm (5) ngày nêu trên, Hội đồng đấu giá hướng dẫncông dân thực hiện quyền khiếu nại- tố cáo theo quy định của pháp luật.

choi game cau caĐiều 19.Điều khoản thi hành

choi game cau caTrong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị phản ánh gửi Sở Tài chính để tổnghợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2021

2. Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư Hà Vị 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 317/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTGIÁ ĐẤT Ở ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐTXDCÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHÓM DÂN CƯ HÀ VỊ 3, PHƯỜNG THỌ XƯƠNG, THÀNH PHỐBẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày31/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thuhồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổsung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày27/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàntỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụngtrên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 883/STC-VG ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để tính thu tiềnsử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất Nhànước thu hồi để thực hiện dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư HàVị 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tái định cư tại chỗ) như sau:

- Phân lô quy hoạch B3, vị trí 1 (01 lô): 1.500.000đ/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên mét vuông);

- Phân lô quy hoạch C3, tương đương vị trí 2:1.000.000 đ/m2 (Một triệu đồng trên mét vuông);

- Phân lô quy hoạch D1, tương đương vị trí 3:600.000 đ/m2 (Sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông).

Điều 2. UBND thành phố Bắc Giang có tráchnhiệm rà soát các đối tượng đủ điều kiện bố trí tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất, số lô đất bố trí tái định cư; thực hiện giao đất, thu tiền sử dụng đấttheo diện tích giao thực tế từng lô và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo đúng quy định.

Điều 3. choi game cau caThủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Vănphòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố BắcGiang và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

>> Xem thêm:  Có được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không?

3. Quyết định 4711/QĐ-UBND năm 2008 giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu Chí Linh thành phố Vũng Tàu cho Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự - du lịch Thanh Bình do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caV/V GIAO28.550,9M2 ĐẤT - ĐỢT 2 (GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) TẠI KHU CHÍ LINH,PHƯỜNG 10, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU CHO CÔNG TY TNHH TV-DV-TM THANH BÌNH ĐỂ ĐẦU TƯXÂY DỰNG: KHU BIỆT THỰ - DU LỊCH THANH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Nghị định số: 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năn 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Theo Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 23 tháng01 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạchchi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự-du lịch Thanh Bình tại phường 10, thành phốVũng Tàu;

Theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 06 tháng4 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 126.625,8m2đất tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Khubiệt thự du lịch Thanh Bình;

Theo Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 29 tháng8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hủy bỏ một phần nộidung Quyết định số: 1113/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch UBNDtỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 126.625,8m2 đất tại khu ChíLinh, phường 10, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Khu biệt thự du lịchThanh Bình;

Xét Đơn xin giao đất có thu tiền sử dụng đấtcủa Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại tờ trình số: 3614/TTr-STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao 28.550,9m2 đất- đợt 2 (giao đất có thu tiền sử dụng đất) tại khu Chí Linh, phường 10, thànhphố Vũng Tàu cho Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình để đầu tư xây dựng: Khu biệtthự - du lịch Thanh Bình.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày kýQuyết định giao đất.

Vị trí ranh giới khu đất giao được xác định theoTrích lục Bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/2000, số: GT27-VT- 08/BĐ-ĐC ; số:GT28-VT-08/BĐ-ĐC đã được UBND thành phố Vũng Tàu xác nhận ngày 07 tháng 11 năm2008 (phần diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường thiệt hại và giải phóngmặt bằng - đợt 1) và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Điều 2:

1- Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình có tráchnhiệm:

choi game cau caThực hiện đúng như Điều 1 của Quyết định này.Khi sử dụng đất, tuân thủ Luật Đất đai, Pháp luật Nhà nước hiện hành, bảo đảmyêu cầu về môi trường theo quy định pháp luật.

Xây dựng công trình theo đúng quy hoạch chi tiếttỷ lệ 1/500, đúng dự án đầu tư, đúng thiết kế công trình đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt và đúng diện tích được giao.

Tiền sử dụng đất của diện tích đất giao và tổngsố tiền sử dụng đất Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình phải nộp vào Ngân sách Nhànước theo quy định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

choi game cau caSau khi nhận được Quyết định này phải làm việctrực tiếp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - thuộc Sở Tài nguyên và Môitrường để lập thủ tục tính tiền sử dụng đất. Đồng thời phải liên hệ với Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện các công việc tiếp theosau Quyết định giao đất.

choi game cau caNộp tiền sử dụng đất của lô đất giao vào tàikhoản Ngân sách Nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phải quản lý giữ gìn khu đất được giao, không đểbị lấn chiếm.

2- UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo Phòng Tàinguyên và môi trường thành phố Vũng Tàu chủ trì cùng UBND phường 10 tiến hànhxác định mốc ranh giới ngoài thực địa, bàn giao khu đất cho Công ty TNHHTV-DV-TM Thanh Bình để đầu tư xây dựng: Khu Biệt thự - du lịch Thanh Bình.

3- Sở Tài chính xác định đơn giá tiền sử dụngđất của diện tích đất giao và tổng số tiền sử dụng đất của lô đất giao mà Côngty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình phải có trách nhiệm nộp vào Ngân sách Nhà nước theoquy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cụctrưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch UBNDthành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND phường 10, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môitrường thành phố Vũng Tàu, Giám đốc Công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình, Thủtrưởng các tổ chức đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP-TH.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2021

4. Quyết định số 1274/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/2008/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2008

QUYẾTĐỊNH

V/VSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤTCÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 682/2006/QĐ-UBND NGÀY 31/3/2006 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH

UỶBAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 65/TTHĐ-CTHĐND ngày12/6/2008;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng UBND tỉnh và báo cáo thẩm định số 68/BC-STP ngày 23/6/2008 của Giám đốcSở Tư pháp,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình như sau:

1- Sửa đổi, bổ sung tiết điểm thứnhất, điểm 2.2, khoản 2, điều 13 như sau:

“- Tại phiên đấu giá, Hội đồng đấugiá tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá bỏ phiếu kín tối thiểu là 3 lần,người điều hành phiên đấu giá công bố giá trả cao nhất của vòng 1 và ghi trênbảng để mọi người giám sát, sau đó tiếp tục bỏ phiếu đấu giá các vòng tiếptheo”.

2- Sửa đổi, bổ sung điểm 2.3, khoản2, điều 13 như sau:

“2.3. Quy định chung cho các phươngthức đấu giá:

Trường hợp người trúng đấu giá từchối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người trả giáthấp hơn liền kề (không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng và có mứcchênh lệch giá trả so với giá trả của người trúng đấu giá từ chối không nhậnquyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả không lớn hơn số tiền đặt cọc đượcHội đồng đấu giá quy định tại phiên đấu giá) là người trúng đấu giá bổ sung.

Nếu có nhiều người trả giá thấp hơnliền kề (với giá trả bằng nhau và phù hợp với quy định nêu trên), Hội đồng đấugiá tổ chức rút thăm để xác định người trúng đấu giá bổ sung.

Nếu người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhậnquyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá.Hội đồng sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Cụctrưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

>> Xem thêm:  Thuế khi chuyển từ đất vườn sang đất ở theo quy định mới 2021 ?

5. Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 29/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bánđấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vàNghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướngdẫn một số Quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 củaChính phủ về bán đấu giá tài sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 165/TTr-STC-GCS ngày 15 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.choi game cau ca Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tàichính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vàUBND quận, huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện Quy chế nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 112/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chếđấu giá quyền sử dụng đất áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 26 tháng 7 năm 2004 của UBND thành phố ĐàNẵng về việc bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng thống nhất trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Bãi bỏ các văn bản sau đây:

a) Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng bán đấugiá nhà, đấu giá quyền sử dụng đất và các tài sản khác áp dụng tại Trung tâmGiao dịch bất động sản Đà Nẵng;

b) Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố ban hành Quy chế đấu giá quyền sửdụng đất áp dụng cho Trung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng;

c) Quyết định số 9154/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố ban hành Quy chế đấu giá quyền sửdụng đất áp dụng tại Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tàinguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cóliên quan thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Trưởng ban BanQuản l‎‎choi game cau caýcác dự án, Giám đốc các Công ty được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất, Giám đốcTrung tâm Giao dịch bất động sản Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

QUY CHẾ

ĐẤUGIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm2008 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng choviệc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là đấu giá).

Điều 2. Đối tượng được thamgia đấu giá

Đối tượng được tham gia đấu giálà tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai (gọitắt là người tham gia đấu giá) có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự ánđầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phêduyệt.

Những người sau đây không đượctham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hànhvi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định củaBộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ đượchành vi của mình;

- Thành viên của Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất thành phố hoặc người có liên quan trực tiếp đến việc tổchức thực hiện đấu giá; người trực tiếp định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồnghoặc con của những người đó;

- Người không có quyền mua tàisản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện được đăngký tham gia đấu giá

Đối tượng quy định tại Điều 2(trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá) Quy chế này được đăng ký thamgia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đơn đăng ký tham gia đấugiá theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố phát hành trongthời gian thông báo, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúngđấu giá.

2. Một hộ gia đình chỉ được mộtcá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; cóhai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanhnghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ vàcông ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thìchỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

3. Điều kiện về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính.

a) Đối với tổ chức phải có đủđiều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quyđịnh của pháp luật.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhânphải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương ánđầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa)làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giákhông cần điều kiện này.

c) Điều kiện về năng lực tàichính: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi là chủ đầu tư dự án) phải có vốnđầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án khu đô thị mới, dự án khu nhàở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp,... theo quy định sau:

- Đối với dự án khu đô thị mớivà dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không thấp hơn 20% tổng mức đầutư của dự án đã phê duyệt;

- Đối với dự án khu nhà ở thìkhông thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha,không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trởlên đã được phê duyệt.

d) Vốn thuộc sở hữu của chủ đầutư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tưthực hiện dự án được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư và phảiđược kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tácxã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩmquyền.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệmchứng minh năng lực tài chính của mình để thực hiện dự án thông qua việc lậpdanh mục các dự án đang thực hiện đầu tư; trong đó, nêu rõ tổng vốn đầu tư củatừng dự án.

5. Toàn bộ hồ sơ chứng minh vềvốn, kỹ thuật, năng lực tài chính phải được nộp cùng lúc với đơn đăng ký thamgia đấu giá.

Điều 4. Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất thành phố

1. Thành lập Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do UBND thành phố quyết địnhthành lập theo Quyết định riêng, gồm các thành phần:

- Đại diện Sở Tài chính;

- Đại diện Sở Tài nguyên và Môitrường;

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Sở Xây dựng;

- Đại diện các đơn vị có đất đấugiá;

- Đại diện Thanh tra thành phố.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất thành phố.

a) Căn cứ vào nội dung các quyđịnh hiện hành của Nhà nước và Quy chế này để hướng dẫn các đơn vị có đất đấugiá thực hiện xây dựng và ký ban hành Nội quy đấu giá cho từng phiên đấu giá;

b) Kiểm tra các đơn vị có đấtđấu giá niêm yết, thông báo công khai đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiếtcó liên quan đến từng khu đất (lô đất) đưa ra đấu giá;

c) Quy định cụ thể thời gian,địa điểm tổ chức bán đấu giá;

d) Kiểm tra các đơn vị có đất đấugiá tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký đấu giá;

đ) Quy định bước giá đối vớitrường hợp đấu giá theo hình thức đấu giá công khai bằng lời;

e) Tiến hành tổ chức đấu giáđúng trình tự theo quy định của pháp luật và Quy chế này;

f) Hướng dẫn các đơn vị có đất đấugiá lập biên bản đấu giá và thảo văn bản để Chủ tịch Hội đồng đấu giá ký trìnhUBND thành phố công nhận kết quả đấu giá; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đấugiá đất cho UBND thành phố;

g) Đôn đốc các đơn vị có đất đấugiá làm các thủ tục: bàn giao đất; cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất chongười trúng đấu giá;

h) Ban hành mẫu đơn đăng ký thamgia đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ củangười trúng đấu giá

1. Quyền:

a) Người trúng đấu giá được xácnhận kết quả trúng đấu giá, được giao đất đúng diện tích thực tế, được cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giáđã trúng đấu giá để tiến hành xây dựng theo đúng mục đích ghi trong hồ sơ đấugiá;

b) Được sử dụng hạ tầng kỹ thuậttrong khu vực quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghĩa vụ:

a) Thực hiện đúng Quy chế này vànội quy đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành;

b) Tuân thủ theo đúng đồ án quyhoạch chi tiết và quy chế quản lý xây dựng do UBND thành phố quy định và cácquy định khác của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường;

c) Chịu sự kiểm tra, giám sáttrong quá trình đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền;

d) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đấttheo giá đã trúng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có Quyết định phêduyệt kết quả đấu giá (trừ những trường hợp cụ thể, UBND thành phố có chỉ đạoriêng). Riêng tiền thuê đất nộp theo đúng quy định hiện hành do Hội đồng đấugiá quy định cụ thể trong nội quy đấu giá từng khu đất cho thuê;

e) Nghiêm cấm mọi hành vi thôngđồng, hối lộ, thỏa hiệp dẫn đến vi phạm sự công bằng, công khai và bình đẳngcủa phiên đấu giá.

Điều 6. Xem tài sản bán đấugiá

1. Người tham gia đấu giá đượctrực tiếp xem lô đất đấu giá hoặc được xem trên bản đồ quy hoạch chi tiết vịtrí lô đất đó và những thông tin liên quan đến lô đất đó từ khi niêm yết vàthông báo công khai đến trước ngày mở phiên đấu giá.

2. Người bán đấu giá có tráchnhiệm tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá thực hiện xem tài sản đấu giá.

Điều 7. Điều kiện tổ chứcphiên đấu giá

Phiên đấu giá chỉ được tổ chứckhi có ít nhất từ hai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá đối với một thửađất hoặc lô đất.

Chương II

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẤU GIÁ

Điều 8. Thông báo tổ chức đấugiá

1. Trước khi tiến hành tổ chứcđấu giá là 30 (ba mươi) ngày, Trung tâm Giao dịch bất động sản, các Ban Quản l‎‎ý dự án,các Công ty được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất và cho thuê đất (gọi chung làcác đơn vị có đất đấu giá) có trách nhiệm thông báo công khai như sau:

a) Thông báo ít nhất 02 lầntrong thời gian 02 tuần trên 02 (hai) tờ Báo (Báo địa phương và Báo phát hànhcả nước);

b) Niêm yết công khai tại địađiểm tổ chức đấu giá và trụ sở UBND cấp huyện hoặc cấp xã nơi có thửa đất đấugiá.

2. Nội dung thông báo công khaigồm: địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất hoặc ranh giới thửađất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sửdụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất;thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin kháccó liên quan đến thửa đất.

3. UBND thành phố quyết địnhviệc thông báo công khai hoặc không thông báo công khai giá khởi điểm khi tiếnhành thông báo về việc tổ chức đấu giá.

Điều 9. Điều kiện tham giađấu giá

1. Đối tượng có đủ điều kiện quyđịnh tại Điều 2 và Điều 3 Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tụcđăng ký trước khi tổ chức đấu giá là 48 (bốn mươi tám) giờ.

2. Đối tượng đăng ký tham giađấu giá phải nộp tiền đặt cọc và phí đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

3. Cá nhân tham gia đấu giá phảicó đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phải nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy địnhcủa pháp luật khi đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp có uỷ quyền cho ngườikhác tham gia đấu giá phải có văn bản uỷ quyền và có chứng nhận của phòng Côngchứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện hoặc cấp xã.

4. Tổ chức tham gia đấu giá phảithông qua đại diện là người đứng đầu của tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền chongười khác tham gia đấu giá thì việc uỷ quyền phải có văn bản uỷ quyền theo quyđịnh của pháp luật.

5. Văn bản ủy quyền tham gia đấugiá của tổ chức, cá nhân phải gửi cho Hội đồng đấu giá trước khi tiến hànhphiên đấu giá là 24 (hai mươi bốn) giờ.

Điều 10. Tiền đặt cọc (tiềnbảo lãnh - tiền đặt trước) và phí đấu giá

1. Tiền đặt cọc:

a) Khi đăng ký tham gia đấu giá,người đăng ký phải nộp tiền đặt cọc tại các đơn vị có đất đấu giá. Khoản tiềnđặt cọc là tối đa không quá 5% (năm phần trăm) trên tổng giá trị của lô đấthoặc khu đất đăng ký đấu giá tính theo giá khởi điểm do UBND thành phố quyếtđịnh.

Người trúng đấu giá được trừtiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

b) Tiền đặt cọc được nhận lạitrong các trường hợp:

- Người không trúng đấu giá,tiền đặt cọc được hoàn trả lại ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc;

- Người đã đăng ký tham gia đấugiá, nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấugiá;

- Hội đồng không tổ chức đượcphiên đấu giá.

c) Không được nhận lại tiền đặtcọc và phải nộp toàn bộ vào Ngân sách Nhà nước trong các trường hợp sau:

- Người trúng đấu giá nhưng từchối nhận quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc không nộp đủ tiền cho toàn bộ lô đấtđã trúng đấu giá trong thời hạn quy định;

- Người tham gia đấu giá rút lạigiá đã trả trong quá trình tổ chức đấu giá;

- Người đăng ký đấu giá khôngtham gia đấu giá (trừ những trường hợp có lý do khách quan chính đáng hoặc bấtkhả kháng, Hội đồng đấu giá đất sẽ trình Chủ tịch UBND thành phố xử lý cụ thể);

- Trong trường hợp đấu giá bằnghình thức bỏ phiếu kín, người tham gia đấu giá từ vòng thứ hai trở đi mà trảgiá thấp hơn giá khởi điểm;

- Trong trường hợp đấu giá bằnglời, nếu ngay ở lần đầu tiên sau 05 (năm) phút kể từ khi người điều hành côngbố bắt đầu đấu giá mà tất cả người tham gia đấu giá không trả giá, người điềuhành phiên đấu giá tuyên bố phiên đấu giá không thành;

- Người vi phạm Quy chế đấu giávà nội quy của phiên đấu giá đó.

2. Phí đấu giá:

Người tham gia đấu giá đất phảinộp phí đấu giá theo quy định hiện hành của UBND thành phố để chi phí cho việctổ chức thực hiện đấu giá. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá nhiều lôđất, nhiều thửa đất thì nộp phí đấu giá tương ứng với số lô, số thửa đăng kýđấu giá.

Phí đấu giá được trả lại trongtrường hợp sau:

- Trong thời gian quy định đăngký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá, nếu người đăng ký đấu giá rút lại hồ sơkhông tham gia đấu giá thì được trả lại hồ sơ và phí đấu giá;

- Hội đồng không tổ chức phiênđấu giá.

Ngoài hai trường hợp trên, tấtcả tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá đều không được hoàn trả phí đấugiá.

3. Hình thức nộp tiền đặt cọc vàphí đấu giá.

a) Tiền đặt cọc và phí đấu giáđược nộp bằng tiền Việt Nam.

b) Phí đấu giá nộp bằng tiềnmặt. Tiền đặt cọc dưới 100.000.000 (một trăm triệu) đồng có thể nộp bằng tiềnmặt hoặc chuyển khoản, từ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng trở lên phải chuyểnkhoản qua Ngân hàng hoặc có giấy bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng.

Điều 11. Giá khởi điểm vàbước giá

1. Giá khởi điểm do UBND thànhphố quy định cho từng lô đất đấu giá.

2. Bước giá: do Hội đồng đấu giáquy định cụ thể cho từng lô đất đấu giá tối thiểu 10.000 đ/m2 (mười ngàn đồngtrên mét vuông) đối với đất dự án hoặc tối thiểu 50.000 đ/m2 (năm mươi ngànđồng trên mét vuông) đối với đất phân nền xây dựng nhà ở và tối đa không vượtquá 500.000 đ/m2 (năm trăm ngàn đồng trên mét vuông).

Chương III

TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 12. Người điều hànhphiên đấu giá

1. Người điều hành phiên đấu giálà Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất thành phố hoặc người được Chủ tịch Hội đồng uỷquyền, phân công trong từng phiên đấu giá.

2. Người điều hành phiên đấu giácó trách nhiệm điều hành phiên đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giávà Quy chế này.

Điều 13. Thủ tục mở phiên đấugiá

1. Giới thiệu các thành viên Hộiđồng, người điều hành, người giúp việc, giám sát (nếu có);

2. Điểm danh những người đã đăngký tham gia đấu giá, công bố những người có đủ điều kiện tham gia đấu giá;

3. Công bố giá khởi điểm nếukhông thuộc hình thức bí mật giá khởi điểm, giới thiệu Quy chế, nội quy đấu giá;

4. Giới thiệu những thông tin cóliên quan đến lô đất, thửa đất đấu giá, giải đáp những thắc mắc cho từng tổchức, cá nhân tham gia đấu giá; phát phiếu đấu giá (trong trường hợp đấu giábằng hình thức bỏ phiếu kín) và làm các thủ tục cần thiết khác.

Điều 14. Hình thức và trìnhtự tổ chức đấu giá

1. Đấu giá công khai bằng lời

a) Đối với trường hợp không côngbố công khai giá khởi điểm khi thông báo tổ chức đấu giá thì Hội đồng công bốgiá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện phiên đấu giá.

Sau khi Hội đồng công bố giákhởi điểm, người tham gia đấu giá trực tiếp, công khai trả giá bằng lời liêntục cho đến khi không còn người trả giá và không bị hạn chế số lần trả giá.Thời gian giữa mỗi lần trả giá không quá 05 phút, người trả giá lần đầu phảibằng hoặc cao hơn mức giá khởi điểm, các lần trả giá tiếp theo phải cao hơn giáđã trả trước đó tối thiểu là bằng bước giá. Người tham gia đấu giá trước khitrả giá phải giơ số thứ tự và hô to, rõ ràng mức giá muốn trả.

Sau khi người tham gia đấu giátrả giá, người điều hành phiên đấu giá nhắc lại tên, số thứ tự và mức giá đãtrả của người vừa trả tối thiểu là 05 (năm) lần. Quá 05 (năm) phút, không cóngười nào trả giá cao hơn thì người vừa trả mức giá đó được công nhận là trúngđấu giá.

b) Nếu ngay ở lần đầu tiên, sau05 phút kể từ khi người điều hành công bố bắt đầu đấu giá mà không có người trảgiá thì phiên đấu giá được xác định là không thành. Toàn bộ số tiền đặt cọc vàphí đấu giá không trả lại người tham gia đấu giá và người điều hành phiên đấugiá công bố huỷ phiên đấu giá đó.

c) Nếu người trả giá cao nhấtrút lại giá đã trả trước khi người điều hành phiên đấu giá công bố người trúngđấu giá thì Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố xem xét tình hình thựctế để quyết định phiên đấu giá được tổ chức lại ngay và bắt đầu từ giá đã trảthấp hơn liền kề với mức giá đã rút hoặc tổ chức lại phiên đấu giá vào thờiđiểm thích hợp. Người đã rút lại giá không được tiếp tục tham gia phiên đấu giáđó, không được hoàn trả khoản tiền đặt cọc, phí đấu giá và được mời ra khỏiphòng đấu giá.

d) Trong trường hợp phiên đấugiá đã kết thúc, nếu người trúng đấu giá từ chối nhận quyền sử dụng đất thìtiến hành tổ chức lại phiên đấu giá vào thời điểm thích hợp theo quy định củapháp luật.

2. Đấu giá bằng hình thức bỏphiếu kín trực tiếp

a) Đấu giá theo hình thức bỏphiếu kín thì giá khởi điểm được giữ bí mật. Người điều hành phiên đấu giákhông công bố mức giá khởi điểm khi phiên đấu giá bắt đầu tiến hành.

Ở mỗi vòng đấu giá, người thamgia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá (theo mẫu) và ghi giá muốn trả vàophiếu trả giá.

Sau vòng đấu thứ nhất, ngườiđiều hành công bố giá cao nhất của vòng thứ nhất và công bố giá khởi điểm.Trường hợp tất cả giá trả vòng thứ nhất đều thấp hơn giá khởi điểm thì coi nhưphiên đấu giá không thành, Hội đồng sẽ trình UBND thành phố xem xét điều chỉnhlại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành đấu giá lại vào một thời điểmkhác. Trường hợp giá trả cao nhất của vòng thứ nhất bằng hoặc cao hơn giá khởiđiểm thì phiên đấu giá sẽ tiếp tục theo trình tự sau:

Từ vòng thứ hai trở đi, sau khikiểm phiếu, người điều hành phiên đấu giá công bố mức giá trả cao nhất của từngvòng và đó là giá khởi điểm để đấu ở vòng tiếp theo. Người điều hành phiên bánđấu giá không công bố tên người trả giá cao nhất mà chỉ công bố mức giá trả caonhất của từng vòng. Những người không tiếp tục tham gia đấu giá được mời rakhỏi phòng đấu giá. Phiên đấu giá được tiếp tục thực hiện cho đến khi không cònai trả giá nữa. Mức giá cao nhất ở vòng cuối cùng; đồng thời cao hơn giá khởiđiểm là giá trúng đấu giá.

b) Trường hợp ở vòng đấu giácuối cùng có từ hai người trở lên cùng trả một giá cao nhất thì tổ chức đấu giágiữa những người đó. Nếu những người đó yêu cầu không đấu giá tiếp thì ngườiđiều hành đấu giá tổ chức việc rút thăm để xác định người trúng đấu giá.

c) Trường hợp người trả giá caonhất từ chối mua thì tổ chức lại ngay phiên đấu giá, giá khởi điểm đấu giá làgiá trả cao liền kề với mức giá từ chối của vòng đấu giá đó.

d) Trường hợp phiên đấu giá đãkết thúc, người trúng đấu giá từ chối mua thì tiến hành tổ chức lại phiên đấugiá vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người tham gia đấugiá nhưng không hô giá thì Hội đồng đấu giá căn cứ vào tình hình thực tế để xửlý cho phù hợp. Nếu lặp lại nhiều lần, Hội đồng có thể không cho người đó thamgia đấu giá các phiên tiếp theo.

Điều 15. Phương thức đấu giá

1. Đấu giá theo từng lô:

Đối với những lô đất riêng lẻkhông liền kề nhau, có vị trí khác nhau, có giá khởi điểm khác nhau thì tiếnhành tổ chức đấu giá theo từng lô đất. Mức giá cao nhất trúng đấu giá của từnglô đất sẽ là căn cứ để chuyển quyền sử dụng đất cho từng lô đất.

2. Đấu giá theo nhóm lô:

Đối với những lô đất liền kềnhau, có vị trí tương tự nhau, có giá khởi điểm bằng nhau, mỗi lô có ít nhấthai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá và người đăng ký đấu giá không trùnglắp thì được tổ chức đấu giá theo nhóm lô. Mức giá cao nhất trúng đấu giá sẽ làcăn cứ để chuyển quyền sử dụng đất cho tất cả các lô đất trong nhóm lô.

Đối với những lô đất còn lạitrong nhóm lô, những người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn mức giá trúng đấugiá, nhưng chấp nhận mua theo giá trúng đấu giá thì được ưu tiên giải quyết chomua, việc chọn vị trí lô (số hiệu lô đăng ký), số lô đất (đã đăng ký) theo thứtự mức giá đã trả từ cao đến thấp .

Điều 16. Lập Biên bản đấu giá

Kết quả đấu giá được lập thànhbiên bản ngay tại phiên đấu giá, có chữ ký của người chủ trì, người điều hànhphiên đấu giá, thư ký, các thành viên Hội đồng đấu giá tham dự và tất cả nhữngngười tham gia đấu giá. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý nhưnhau: 01 bản do Hội đồng đấu giá giữ, 01 bản giao cho người tham gia đấu giátrúng và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền để lập thủ tục cấp giấy Chứng nhậnquyền sử dụng đất.

Trường hợp đấu giá theo nhóm lôthì số lượng Biên bản có thể nhiều hơn để mỗi người được mua hoặc thuê đất đượcgiữ một Biên bản đấu giá đất.

Điều 17. Xem xét và phê duyệtkết quả đấu giá

1. Căn cứ vào biên bản đấu giá,Hội đồng đấu giá trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả đấugiá.

2. Nội dung phê duyệt kết quảđấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng đấu giá(ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổngsố tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiết khác.

Điều 18. Nộp tiền sử dụng đất

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngàykể từ ngày ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phảinộp đủ số tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất theo giá đã đấu trúng và cácquy định khác của Hội đồng. Nếu sau 30 (ba mươi) ngày mà người trúng đấu giákhông nộp đủ tiền sử dụng đất thì xem như từ chối nhận quyền sử dụng đất vàkhông được hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc.

Điều 19. Giao đất, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

1. Căn cứ vào Quyết định phêduyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thành phố và giấy xác nhận đãnộp đủ tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trườngtrình UBND thành phố ban hành Quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sửdụng đất (nếu là tổ chức), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nếu là cá nhân,hộ gia đình) theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

2. Căn cứ vào Quyết định phêduyệt kết quả đấu giá thuê đất của UBND thành phố và giấy xác nhận đã nộp đủtiền thuê đất của người trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBNDthành phố ban hành Quyết định cho thuê đất.

3. Các đơn vị có đất đấu giáphối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trườngthuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện để bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơđất, cấp hoặc trình UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theoquy định của pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người trúng đấu giátheo đúng biên bản đấu giá và Quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký‎ quyềnsử dụng đất và làm các thủ tục cho người được sử dụng đất.

4. Quyết định giao đất, cho thuêđất, biên bản đấu giá và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để người đượcgiao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.

Điều 20. Trách nhiệm của cácđơn vị có đất đấu giá

1. Thông báo đấu giá trên cácphương tiện thông tin đại chúng; trong đó, quy định rõ thời gian đăng ký vàhoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá cho người đăng ký tham gia đấu giá biết;

2. Tiếp nhận đơn đăng ký, thutiền đặt cọc, phí đấu giá;

3. Xây dựng Nội quy đấu giátrình Chủ tịch Hội đồng đấu giá ký ban hành;

4. Lập Biên bản cho từng phiênđấu giá; lập văn bản để Chủ tịch Hội đồng đấu giá ký trình UBND thành phố phêduyệt kết quả đấu giá;

5. Thực hiện các thủ tục thu nộpđầy đủ tiền sử dụng đất, thuê đất, thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật cho người trúng đấu giá sau khi ngườitrúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất và nộp các khoản thuế theo quy định củaNhà nước;

6. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ liênquan đến phiên đấu giá.

Điều 21. Khiếu nại, tố cáo vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấugiá có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm Quy chế này, nội quy và cácquy định pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá.

2. Các khiếu nại, tố cáo có liênquan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định củapháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá.

Điều 22. Xử lý vi phạm

Thành viên Hội đồng đấu giá hoặctổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất được giao thực hiệnđấu giá và các cá nhân khác có liên quan đến phiên đấu giá cố ý làm trái quyđịnh của pháp luật về đấu giá và Quy chế này, có hành vi làm lộ bí mật, tiếptay, môi giới cho người tham gia đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc làmcho phiên đấu giá không thành thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xửlý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hội đồng đấu giáchịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc đấu giá theo Quy chế này đối với cáckhu đất, lô đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố cho phép đấugiá và báo cáo kết quả thực hiện đấu giá cho UBND thành phố.

Điều 24. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơnvị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBNDthành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?