1. Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất An Giang

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất An Giang:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 227/TTr-STNMT ngày 21 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2 .Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3 .choi game cau ca Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (bao gồm tài sản gắn liền với đất) trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là đấu giá quyền sử dụng đất).

Trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất công do nhà nước quản lý quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. Riêng việc xác định giá đất để tổ chức đấu thầu thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, bán đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

choi game cau ca1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trong trường hợp đặc biệt.

Điều 4. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Điều 5. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Quỹ đất được sử dụngđể đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai.

2. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

3. Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều kiện thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước, đất đã được đo đạc xác định diện tích cụ thể và không có tranh chấp, khiếu nại.

3. Có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao quản lý, khai thác.

4. Có phương án đấu giá, quyết định đấu giá và giá khởi điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

choi game cau caĐiều 7. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai.

2. Có đủ năng lực tài chính.

3. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất; dự án sản xuất, kinh doanh thì nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Điều 8. Đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

3. Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

4. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

choi game cau caĐiều 9. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt

1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt được thành lập để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án có giá trị lớn khi giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ thửa đất tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 500 tỷ đồng trở lên;

b) Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư hoặc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn miền núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên mà tại địa bàn huyện nơi giao đất, cho thuê đất không có tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 1 Điều này cho từng trường hợp cụ thể.

3. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, tư pháp, tài chính, xây dựng cùng cấp và cơ quan, tổ chức khác có liên quan là ủy viên.

choi game cau caĐiều 10. Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Các hình thức đấu giá:

1. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

choi game cau caĐiều 11. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đơn vị thực hiện lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất:

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đơn vị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đơn vị lập phương án đấu giá gồm:

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án đấu giá đối với các thửa đất được giao quản lý, khai thác.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường lập phương án đấu giá đối với các thửa đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, khai thác.

2. Nội dung chính của phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);

b) Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Dự kiến giá khởi điểm để đấu giá;

d) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;

đ) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;

e) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;

g) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;

h) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;

i) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);

k) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất:

1. Thẩm định hoặc có ý kiến và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Trường hợp phương án đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập thì gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá và ban hành quyết định đấu giá.

b) Trường hợp phương án đấu giá quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thì Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề nghị và hồ sơ gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thống nhất trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá và ban hành quyết định đấu giá.

2. Hồ sơ trình thẩm định hoặc có ý kiến về phương án đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Văn bản đề nghị thẩm định hoặc có ý kiến về phương án đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường hợp phương án do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập);

b) Quyết định giao đất cho đơn vị quản lý, khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Phương án đấu giá quyền sử dụng đất (dự thảo);

d) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;

e) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất;

g) Các văn bản khác có liên quan.

3.Nội dung chính của quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

4. Thời gian thẩm định hoặc có ý kiến về phương án đấu giá quyền sử dụng đất là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trong quá trình thẩm định hoặc có ý kiến về phương án đấu giá quyền sử dụng đất, nếu cần thiết thì Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của Sở Xây dựng và các ngành có liên quan để đảm bảo tính khả thi của phương án.

Trường hợp chưa đủ cơ sở để thẩm định hoặc có ý kiến về phương án đấu giá, trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ đề nghị bổ sung.

5. Thời gian phê duyệt phương án đấu giá và ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất:

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá và ban hành quyết định đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận văn bản đề xuất hoặc có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 13. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá

1. Đơn vị thực hiện xác định và phê duyệt giá khởi điểm:

Sở Tài chính tổ chức xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (gồm giá đất và giá trị tài sản gắn liền với đất nếu có) và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để đấu giá:

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm tới Sở Tài chính. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Phương án đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích sử dụng đất, hình thức thuê đất, thời hạn thuê đất,...);

3. Thời gian tổ chức xác định giá khởi điểm:

Sở Tài chính tổ chức xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định giá khởi điểm, trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài chính thông báo bằng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ đề nghị bổ sung. Sau khi nhận được đủ hồ sơ thì thời hạn hoàn thành là 10 (mười) ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

4. Thời gian phê duyệt giá khởi điểm:

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận văn bản của Sở Tài chính.

5. Giá khởi điểm đấu giá được ổn định trong năm định giá, trường hợp giá khởi điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào Quý IV của năm định giá thì được ổn định đến cuối tháng 9 năm sau.

Trường hợp điều chỉnh mục đích, cơ cấu sử dụng đất đấu giá, hạ tầng kỹ thuật khu vực đất thay đổi hoặc hết thời gian ổn định thì phải tổ chức thực hiện xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Trình tự xác định lại giá khởi điểm thực hiện như quy định đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu.

Điều 14. Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Trường hợp lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức đấu thầu rộng rãi thì tổ chức lựa chọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 15. Lập quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng, ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất cho từng thửa đất cụ thể sau khi đã thống nhất nội dung với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện nghiêm túc quy chế trong quá trình tổ chức đấu giá.

2. Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

b) Quy định về phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

c) Quy định về cách thức đấu giá;

d) Nguyên tắc xác định bước giá;

đ) Quy định về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá, xử lý khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá khi rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký;

e) Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá;

g) Các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước;

h) Nội dung cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá.

Điều 16. Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá

1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi bán đấu giá, nơi có thửa đất bán đấu giá, trụ sở của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có thửa đt bán đấu giá chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khi niêm yết tại nơi có thửa đất bán đấu giá thì đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết trong hồ sơ hoặc lập văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về việc đã niêm yết, thông báo công khai.

2.Đồng thời với việc niêm yết, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải thông báo công khai ít nhất 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau 03 (ba) ngày trên Báo An Giang, thời hạn thông báo công khai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Ngoài việc đăng tải thông tin theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất gửi thông tin liên quan về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để đăng tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3.Niêm yết, thông báo công khai về việc bán đấu giá có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng bán đu giá quyền sử dụng đất và cơ quan được giao xử lý việc bán đu giá quyn sử dụng đt;

b) choi game cau caThời gian, địa điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Danh mục, tình trạng của thửa choi game cau cađất bán đấu giá;

d) Giá khởi điểm của thửa đất bán đấu giá;

đ) Mục đích sử dụng đất của thửa choi game cau cađất bán đấu giá;

e) Địa điểm, thời hạn xem thông tin có liên quan thửa đất bán đấu giá;

g) Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ thửa đất bán đấu giá;

h) Địa điểm, thời hạn đăng ký mua thửa choi game cau cađất bán đấu giá;

i) Những thông tin cần thiết khác liên quan đến thửa đất bán đấu giánhững thông tin mà cơ quan được giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất yêu cầu thông báo công khai.

Điều 17. Đăng ký tham gia đấu giá

1.Người tham gia đấu giá nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá thông báo, niêm yết công khai theo Điều 16 Quy chế này.

2. Phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước:

a) Phí tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang; Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Khoản tiền đặt trước:

Khoản tiền đặt trước tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Khoản tiền đặt trước cụ thể của mỗi khu đất đấu giá (tỷ lệ % phải nộp trên giá khởi điểm) phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá chỉ được thu tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tối đa là 04 (bốn) ngày trước ngày tổ chức phiên bán đấu giá.

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá có trách nhiệm bảo quản an toàn khoản tiền đặt trước trong thời gian lưu giữ. Tùy điều kiện cụ thể, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp áp dụng các phương thức bảo quản: lưu giữ tại tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc trong tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng các biện pháp bảo quản: lưu giữ tại cơ quan thường trực của Hội đồng hoặc gửi Kho bạc nhà nước.

choi game cau caTrường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì khoản tiền đặt trước được trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày, kể từ ngày phiên bán đấu giá kết thúc, trừ các trường hợp sau:

choi game cau caa) Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

b) Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp.

c) Người vi phạm quy chế đấu giá, nội quy của cuộc đấu giá đó.

d) Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất.

choi game cau caĐiều 18. Xem thửa đất bán đấu giá

Người tham gia đấu giá được trực tiếp xem thửa đất và tài sản trên đất (nếu có) từ khi niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá cho đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá 02 (hai) ngày.

choi game cau caĐiều 19. Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cử đại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tùy từng trường hợp cụ thể, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường, tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có đất bán đấu giá và đại diện tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau caĐiều 20. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

1. Thời gian bàn giao hồ sơ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tổ chức đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, hồ sơ bàn giao gồm có:

a) Hồ sơ niêm yết, thông báo đấu giá theo quy định tại Điều 16 Quy chế này;

b) Hồ sơ khách hàng đăng ký tham gia đấu giá;

c) Bản photo Biên nhận tiền đặt trước;

d) Biên bản chốt danh sách khách hàng tham gia đấu giá;

đ) Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Danh sách khách hàng trúng đấu giá.

2. Thời gian trình phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất:

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường.

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

a) Tờ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

d) Hồ sơ thửa đất đấu giá;

đ) Hợp đồng thuê tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá và Biên bản kết quả bán đấu giá thành công quyền sử dụng đất.

3. Thời gian phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 21. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và các nghĩa vụ khác có liên quan bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

2. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước, chuyển chứng từ cho đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá để lưu hồ sơ và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

choi game cau caĐiều 22. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

1. Sau khi đã nhận được hồ sơ và chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa.

Chương III

choi game cau caXỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 23. Các trường hợp hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Kết quả bán đấu giá bị hủy theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

3. Kết quả bán đấu giá bị hủy theo quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền do người trúng đấu giá vi phạm việc thanh toán tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.

4. Trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Khoản 3 Điều này thì khoản tiền đặt trước người trúng đấu giá đã nộp thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

Điều 24. Các trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất

Cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được tiến hành khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá. Sau khi hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nếu chỉ có một người đăng ký thì đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thông báo bằng văn bản và cung cấp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của người đó cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất biết.

Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân và đủ điều kiện theo quy định, đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất chỉ định.

Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức và đủ điều kiện theo quy định thì đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị và gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất chỉ định.

Điều 25. Xử lý trường hợp giao đất có chênh lệch diện tích

Trường hợp khi kiểm tra, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế chênh lệch so với quyết định phê duyệt kết quả đấu giá thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng đất trong trường hợp diện tích đất chênh lệch tăng; hoặc được ngân sách thoái thu tiền sử dụng đất trong trường hợp diện tích đất chênh lệch giảm theo đơn giá đất bình quân trúng đấu giá.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quy chế này.

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền các vấn đề liên quan việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

choi game cau caĐiều 27. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về quyền, nghĩa vụ và các nhiệm vụ về bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quy chế này.

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm trong đó thể hiện đầy đủ từng thửa đất, từng dự án đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Xác nhận tình trạng sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; ký hợp đồng cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền.

4. Thực hiện công bố danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện trên trang thông tin điện tử của Sở.

choi game cau caĐiều 29. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xác định giá khởi điểm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Hướng dẫn việc thanh toán các khoản phí, chi phí cho các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau caĐiều 30. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Cấp Chứng chỉ quy hoạch theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch theo thẩm quyền đối với khu đất bán đấu giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm.

2. Hướng dẫn, thanh tra việc thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo dự án tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

3. Xử lý hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định.

choi game cau caĐiều 31. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Thông báo danh sách đấu giá viên và các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có chức năng, đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá cho các đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá theo thẩm quyền.

Điều 32. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Thông báo cho người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kết quả trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Thuế thu, nộp tiền trúng đấu giá và các khoản thu khác của người trúng đấu giá theo quy định.

2. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kết quả trúng đấu giá; đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau caĐiều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm trong đó thể hiện đủ danh mục công trình, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền (trường hợp quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho tổ chức thì báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền.

4. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền.

5. Thực hiện công bố danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Lập kế hoạch đấu giá quyền thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng do xã quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền thuê quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo quy định.

3. Quản lý tiền thu được từ việc đấu giá quyền thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủychoi game cau ca sản thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai.

Điều 35. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo kịp thời./.

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?

2. Quyết định 23/2006/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2006/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 03 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tàisản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;
Để thực hiện Công văn số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việcthực hiện bán đấu giá tài sản Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 37/TC .GCS ngày11/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

choi game cau caĐối với các dựán đang thực hiện dở dang thì tiếp tục thực hiện theo các Quyết định của cơquan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt. Đối với các dự án chưa triển khaithực hiện thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 2. Quyếtđịnh này thay thế Quyết định số 58/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh về việcban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để tạo vốnxây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày09/12/2004 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyếtđịnh số 58/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh.

Điều 3. choi game cau caCácông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môitrường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục thuế Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịchUBND các huyện, thị và Thủ trưởng các ngành, cá nhân và tổ chức có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

choi game cau caQuyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây về đấu giáquyền sử dụng đất trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND (b/c);
- CT, PCT;
- Cục KT văn bản - Bộ TP;
- Như điều 3;
- LĐVP, CV: KT, SX;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

3. Quyết định 78/2006/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 78/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 06 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤTCÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành LuậtĐất đai;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1280/TT-VG ngày01/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2.choi game cau ca Giám đốc các Sở:Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn thực hiệnchi tiết Quyết định này.

Điều 3.choi game cau caQuyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2756/2004/QĐ-UBND ngày 17/9/2004 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đấttrên địa bàn tỉnh.

choi game cau caChánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạchvà Đầu tư, Xây dựng; Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Quảnlý Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tưvà xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý các Khu Du lịch tỉnh, Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đốitượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

choi game cau caQUY CHẾ ĐẤU GIÁ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78 / 2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnhQuảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế nàyáp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (Gọi tắt là đấu giá) để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá

Tổ chức kinhtế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đấtđể thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt.

choi game cau caĐiều 3. Các trường hợp được nhà nước giao đất hoặc cho thuêđất theo hình thức đấu giá

choi game cau ca1. Giao đấtcó thu tiền sử dụng đất

a) Đầu tư xâydựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

Không áp dụngđối với việc thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng,hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hộiđặc biệt khó khăn;

b) Đầu tư xâydựng nhà ở để bán hoặc cho thuê:

Không áp dụngđối với trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu côngnghiệp, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho người di dời do thiên tai, do GPMB khinhà nước thu hồi đất;

c) Đầu tư xâydựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

choi game cau cad) Sử dụng quỹđất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm hai hình thức:

choi game cau caHình thức 1:Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn bằng tiền để sử dụng trực tiếp cho đầutư xây dựng kết cấu hạ tầng;

choi game cau caHình thức 2:Đấu thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựngcông trình đó trong cùng một gói thầu.

choi game cau caTrường hợp ápdụng hình thức 1 thì được thực hiện theo nguyên tắc sau:

choi game cau ca- Việc đấugiá quyền sử dụng đất và đấu thầu xây dựng công trình được tiến hành độc lập;

choi game cau ca- Mục đích,cơ cấu sử dụng đối với quỹ đất đưa ra đấu giá do UBND tỉnh quy định.

Trường hợp ápdụng hình thức 2 thì thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Thang điểmđể chấm thầu xây dựng công trình và thang điểm để chấm đấu giá quyền sử dụng đấtđược xây dựng riêng;

choi game cau ca- Mục đích,cơ cấu sử dụng đối với quỹ đất đưa ra đấu giá do UBND tỉnh quy định;

choi game cau ca- Khi sử dụngđất trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải lập dự án và dự án phải được UBND tỉnhxét duyệt.

đ) Sử dụng đấtlàm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trừ quỹ đất thuộc lĩnh vực, địabàn ưu đãi đầu tư và quỹ đất để xây dựng nhà máy, xí nghiệp phải di dời theoquy hoạch;

e) Sử dụng đấtvào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Giao đấttheo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyểnmục đích sử dụng đất (Áp dụng cho trường hợp thay đổi chủ sử dụng đất).

3. Cho thuê đấtbao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công íchcủa xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,làm muối.

4. Các trườnghợp đấu giá đất nộp ngân sách nhà nước gắn liền với việc bán, thanh lý tài sảntrên đất được UBND tỉnh cho phép.

5. Các trườnghợp khác do UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theohình thức đấu giá

choi game cau ca1. UBND tỉnhquyết định đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nướcngoài, cá nhân nước ngoài.

2. UBND huyện,thị xã quyết định đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư.

3. UBND xã,phường, thị trấn quyết định đối với đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mụcđích công ích của xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quyhoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựngchi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luậtvề đất đai và xây dựng.

2. Đã được bồithường giải phóng mặt bằng.

choi game cau ca3. Đã hoàn chỉnhhồ sơ kỹ thuật địa chính theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

choi game cau ca3. Có phươngán đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượngquy định tại Điều 2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ cácđiều kiện sau:

choi game cau ca1. Có đơn đềnghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất pháthành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạchkhu trúng đấu giá.

choi game cau ca2. Điều kiệnvề vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính:

choi game cau caa) Đối với tổchức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương ánđầu tư theo quy định của pháp luật;

choi game cau cab) Đối với hộgia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự ánhoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.Trường hợp đấu giá đất đãchia lô (Thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân thamgia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Một hộ giađình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vịtham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công tythì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thànhviên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốntrong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤUGIÁ

Điều 7. Thành lập Hội đồng đấu giá

1. Hội đồng đấugiá cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập để đấu giá khi giao đất, chothuê đất có thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người ViệtNam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Thành phần Hội đồng gồm: Đại diệncác Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, UBNDhuyện, thị xã nơi có đất. Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Hội đồng đấugiá cấp huyện, thị xã do UBND huyện, thị xã quyết định thành lập (Chủ tịch Hộiđồng là Lãnh đạo UBND huyện, thị xã) để đấu giá khi giao đất, cho thuê đất cóthu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư.

3. Hội đồng đấugiá xã, phường, thị trấn do UBND xã, phường, thị trấn quyết định thành lập (Chủtịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn) để đấu giá thuộc quỹ đấtnông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Thành phần Hộiđồng đấu giá cấp huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn gồm các ngành chức năngnhư thành phần của Hội đồng cấp tỉnh.

choi game cau ca4. Riêng đấugiá đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc quỹ đấtgiao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh, Ban Quản lýcác Khu Du lịch tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý KhuKinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo đã xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đượcduyệt, thì Hội đồng đấu giá do UBND tỉnh quyết định thành lập có thành phần nhưHội đồng cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Trưởng Ban của các Ban Quảnlý trên.

choi game cau caHội đồng đấugiá ban hành nội quy tổ chức đấu giá cho phù hợp với Quy chế này và đặc điểmtình hình thực tế của từng dự án.

Điều 8. Thông báo tổ chức đấu giá

1. Trước khitiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá thông báo công khai thửa đất tổ chứcđấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên Đài Phát thanh - Truyền hìnhđịa phương, Báo Quảng Trị (Các phương tiện thông tin khác do Chủ tịch Hội đồngquyết định) và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sởUBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá.

choi game cau ca2. Nội dungthông báo công khai gồm:

choi game cau ca- Các thôngtin liên quan về đất: Hồ sơ địa chính thửa đất, địa điểm, diện tích, kích thước,mốc giới thửa đất, mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mụcđích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụngđất; thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tinkhác có liên quan đến thửa đất. Căn cứ yêu cầu, đặc điểm, quy mô của thửa đấtđưa ra đấu giá, UBND cấp có thẩm quyền quyết định công bố công khai hoặc khôngcông bố công khai giá khởi điểm và được thể hiện tại nội quy đấu giá;

choi game cau ca- Quy chế vàNội quy đấu giá;

choi game cau ca- Các thủ tục,trình tự liên quan trước, trong và sau đấu giá.

choi game cau caĐiều 9. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Các đối tượngcó đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thực hiện đăng ký vàhoàn tất thủ tục đăng ký trong thời gian do Hội đồng đấu giá thông báo tại Nộiquy đấu giá.

2. Tổ chức,cá nhân đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Tiền đặt cọc(Tiền bảo lãnh, tiền đặt trước) bằng 5% giá khởi điểm ban đầu của lô đất đấugiá, mức cụ thể do Hội đồng đấu giá quyết định và quy định tại Nội quy đấu giá;

- Người đấugiá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp nếutrúng đấu giá;

choi game cau ca- Người đấugiá được lấy lại khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

choi game cau ca+ Người khôngtrúng đấu giá, được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;

choi game cau ca+ Người đãđăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tụcđăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này;

choi game cau ca+ Người trúnggiá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4, Điều 11của Quy chế này;

- Người đấugiá không được lấy lại khoản tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhànước trong các trường hợp sau đây:

+ Đã đăng kýtham gia đấu giá tại khoản 1 Điều này nhưng không tham gia đấu giá;

+ Đã tham giađấu giá từ vòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất củavòng đấu trước trực tiếp;

choi game cau ca+ Đã trúng đấugiá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả;

+ Vi phạm Quychế đấu giá và Nội quy của cuộc đấu giá.

b) Phí đấugiá: Khoản phí này nộp khi đăng ký tham gia đấu giá được sử dụng chi phí cho việctổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăng kýtham gia và nộp phí đấu giá do HĐND tỉnh quyết định;

choi game cau caKhoản phí đấugiá thu được sử dụng để chi phí cho công tác phục vụ đấu giá đất, và chi phíliên quan để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúngđấu giá (Không tính chi phí lập hồ sơ trích lục địa chính và hoàn thiện hồ sơ đấttrước khi đấu giá), mức chi căn cứ vào chế độ tài chính của nhà nước quy định.Sau mỗi đợt đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo tình hình thu chi tài chính vớicơ quan Tài chính cùng cấp.

Điều 10. Giá khởi điểm và bước giá để đấu giá

choi game cau ca1. Giá khởiđiểm đấu giá

choi game cau caa) Nguyên tắcxác định giá khởi điểm:

Giá khởi điểmđấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sátvới giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiệnbình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới củathửa đất đấu giá và không được thấp hơn giá đất, giá thuế đất do UBND ban hànhtheo quy định của Chính phủ;

b) Thẩm quyềnquyết định giá khởi điểm ban đầu:

UBND tỉnh quyếtđịnh đối với quỹ đất đấu giá tại khoản 1 và khoản 4, Điều 7 của Quy chế này;UBND huyện, thị xã quyết định đối với quỹ đất đấu giá tại khoản 2 và khoản 3,Điều 7 của Quy chế này;

choi game cau cac) Giá khởiđiểm của vòng đấu tiếp theo bằng mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước đó cộngvới bước giá.

choi game cau ca2. Bước giá tốiđa không quá 10% giá khởi điểm ban đầu của lô đất đấu giá nhưng bước giá tốithiểu không được thấp hơn 1% giá khởi điểm ban đầu của lô đất đấu giá; mức cụthể do Hội đồng đấu giá quyết định và quy định tại Nội quy đấu giá.

Điều 11. Tổ chức đấu giá

choi game cau ca1. Hội đồng đấugiá tổ chức thực hiện đấu giá theo phương án được UBND cấp có thẩm quyền phêduyệt (Cấp quy định mức giá khởi điểm ban đầu).

2. Thủ tục mởphiên đấu giá

a) Giới thiệuthành viên Hội đồng, người điều hành và người giúp việc;

b) Điểm danhngười đã đăng ký tham gia đấu giá, công bố người có đủ điều kiện tham gia đấugiá;

choi game cau cac) Người điềuhành phiên đấu giá giới thiệu Quy chế đấu giá, Nội quy đấu giá, giới thiệu phiếuđấu giá (Trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp), công bố giá khởi điểmban đầu (Trường hợp cần công bố);

d) Giới thiệutoàn bộ thông tin có liên quan đến thửa đất thực hiện đấu giá, giải đáp thắc mắccủa người tham gia đấu giá; phát phiếu đấu giá (Trong trường hợp đấu giá bằng bỏphiếu kín) cho từng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, làm các thủ tục cần thiếtkhác, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

3. Hình thứcvà trình tự đấu giá

choi game cau caĐấu giá có 2hình thức: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp và hình thức đấu giácông khai bằng lời. Việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc đấu giá cho thuê đất chủ yếu áp dụng hình thức bằng bỏphiếu kín trực tiếp. Việc áp dụng hình thức đấu giá công khai bằng lời đối vớitừng trường hợp do UBND tỉnh quyết định.

a) Đấu giá bằngbỏ phiếu kín trực tiếp: Đấu theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn ngườiyêu cầu đấu giá tiếp thì người có phiếu đấu giá hợp lệ có mức giá trả cao nhấtlà người trúng đấu giá;

Hội đồngđấu giá quy định tại Nội quy về thời gian của một vòng đấu giá nhưng không quá10 phút/vòng kể từ khi phát phiếu đấu đến khi niêm phong hòm phiếu;

Đối với trườnghợp không công bố công khai giá khởi điểm theo quy định tại Điều 8 của Quy chếnày thì Hội đồng đấu giá chỉ được công bố giá khởi điểm sau vòng đấu thứ nhất.Đối với trường hợp UBND tỉnh công bố công khai giá khởi điểm ban đầu của các lôđất đấu giá, Hội đồng đấu giá tổ chức đấu giá vòng thứ nhất với mức giá khởi điểmtheo quyết định của UBND tỉnh về giá khởi điểm của các lô đất đấu giá;

Hội đồng đấugiá tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếp tục tham gia vòng đấugiá và công bố mức giá khởi điểm; mức giá khởi điểm vòng thứ hai trở đi bằng mứcgiá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp cộng với bước giá; cuộc đấu giá kếtthúc khi xác định được mức giá trả cao nhất và không còn người tiếp tục thamgia đấu giá. Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá caonhất nhưng không có yêu cầu đấu giá tiếp thì Hội đồng đấu giá tổ chức rút thămchọn một người trúng đấu giá;

Trường hợp tấtcả các đối tượng tham gia đấu giá ở vòng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mứcgiá khởi điểm ban đầu thì Hội đồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồngsẽ xem xét đề nghị điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợp và tiến hành tổchức đấu giá lại vào một thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định.

choi game cau ca- Phiếu đấugiá không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu khôngdo Hội đồng đấu giá phát hành;

+ Phiếu bỏ dướigiá khởi điểm trừ trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm;

+ Phiếu khôngghi đầy đủ và rõ ràng các chỉ tiêu trong phiếu đấu.

choi game cau cab) Đấu giácông khai bằng lời:

choi game cau caHội đồng đấugiá công bố giá khởi điểm ban đầu (3 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây) và yêu cầungười tham gia đấu giá trả giá bằng cách giơ tay hoặc thẻ đấu giá, người nàokhông trả giá thì được mời ra khỏi phòng đấu giá. Mức giá của vòng trước cộng vớibước giá là giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo. Người tham gia đấu giá trảgiá trực tiếp bằng lời liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp.Người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá công bốngười trúng đấu giá sau khi nhắc lại 3 lần mức giá đã trả;

Đối với trườnghợp không công khai giá khởi điểm theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quy chếnày thì Hội đồng chỉ được công bố giá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện phiênđấu giá.

4. Xử lý trườnghợp từ chối mua: Trường hợp trong phiên đấu giá, người trả giá cao nhất từ chốimua, thì người trả giá cao liền kề được Hội đồng đầu giá xem xét phê duyệttrúng đấu giá bổ sung nếu giá trả không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuốicùng và khoản tiền chênh lệch giữa hai mức giá này nhỏ hơn số tiền đặt cọc. Trườnghợp khoản tiền chênh lệch giữa hai mức giá này lớn hơn tiền đặt cọc thì tổ chứcđấu giá lại với giá khởi điểm vòng đấu này là giá cao liền kề cộng với bướcgiá;

Nếu phiên đấugiá đã kết thúc, sau đó người trả giá cao nhất từ chối mua thì tổ chức lạiphiên đấu giá vào thời điểm khác.

5. Đấu giánhiều thửa đất: Trường hợp đấu giá đối với khu đất đã được chia thành nhiều thửanhỏ (Lô) để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân, người tham gia đấu giá được quyềnđăng ký đấu giá nhiều thửa đất khác nhau. Trường hợp người tham gia đấu giá,nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế, Nội quy đấugiá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau nhưng phải nộp thêm khoản phíđấu giá. Trong một khu đất, một người đấu giá trúng nhiều thửa đất nhỏ mà muốnchuyển đổi thửa đất với người khác cùng trong khu đất đó trong cùng phiên đấugiá thì hai bên tự thỏa thuận trên cơ sở hồ sơ đấu giá được Hội đồng đấu giáxác nhận. Nếu người trúng đấu giá có nhiều thửa đất liền nhau có cùng mục đíchsử dụng theo quy hoạch được duyệt mà có nhu cầu cấp một giấy chứng nhận quyền sửdụng đất thì được cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hợp thửa và cấp giấy chứngnhận quyền sử đất.

6. Tài liệu,biểu mẫu liên quan phục vụ đấu giá do Hội đồng đấu giá thống nhất phát hành gồm:

- Tài liệuchung:

choi game cau ca+ Đơn xinđăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất;

+ Phiếu đấugiá quyền sử dụng đất, thuê đất;

choi game cau ca+ Biên bản kếtquả đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất;

choi game cau ca+ Thông báotrúng đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất;

+ Hồ sơ cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng trúng đấu giá;

+ Các tài liệuliên quan khác do Hội đồng đấu giá quy định;

- Biên bản củamỗi phiên đấu giá:

choi game cau caNgoài những nộidung cần thiết của một biên bản thông thường, biên bản của mỗi phiên đấu giácòn gồm những nội dung chủ yếu sau:

choi game cau caa) Địa điểm tổchức đấu giá;

b) Thành phầnHội đồng đấu giá;

c) Số ngườitham gia đấu giá…;

d) Mức giá khởiđiểm…;

choi game cau cađ) Kết quả mỗivòng đấu giá:

choi game cau ca- Mức giá khởiđiểm;

- Số ngườitham gia đấu giá;

choi game cau ca- Mức giá bỏcao nhất…;

- Mức giá bỏthấp nhất…;

choi game cau ca- Trường hợpvi phạm;

g) Kết luận……;

h) Hiệu lực(Đối với vòng đấu giá cuối cùng):

- Ngày bàngiao đất;

choi game cau ca- Ngày ký hợpđồng và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

choi game cau ca- Ngày hoànthiện hồ sơ đất đai.

choi game cau caĐiều 12. Phê duyệt kết quả đấu giá

1. Căn cứ vàobiên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá hoặc Sở Tài chính (Trong trường hợp Giám đốcBan Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh, Ban Quản lý các Khu Dulịch tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá) trình Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyềnphê duyệt giá khởi điểm để phê duyệt kết quả đấu giá.

choi game cau ca2. Nội dungphê duyệt kết quả đấu giá gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của ngườitrúng đấu giá (Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giátrúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và các nội dung cần thiếtkhác.

choi game cau caĐiều 13. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chongười trúng đấu giá

choi game cau ca1. Căn cứ vàoquyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấyxác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và các khoản nghĩa vụtài chính khác (Nếu có) của người trúng đấu giá, cơ quan Tài nguyên và Môi trườngtrình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo Điều4 bản Quy định này.

Hồ sơ gồm:

choi game cau ca- Quyết địnhphê duyệt kết quả đấu giá đất của UBND cấp có thẩm quyền;

- Hồ sơ địachính lô, thửa đất đã trúng đấu giá;

- Hồ sơ thutiền đất của Hội đồng đấu giá lập;

choi game cau ca2. Tiến hànhlàm thủ tục của Hội đồng đấu giá:

- Cung cấp hồsơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hướng dẫn cho người trúng đấugiá kê khai và nộp các khoản lệ phí;

- Tiếp nhận lạihồ sơ, thu hộ các khoản lệ phí và nộp thay cho người trúng đấu giá để làm hồ sơcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Người trúng đấu giá có văn bản uỷ quyềncho Hội đồng đấu giá nộp thay);

- Luân chuyểnhồ sơ cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình cơ quan có thẩmquyền có quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm thủ tụcthuê đất;

- Nhận giấychứng nhận quyền sử dụng đất và phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườitrúng đấu giá, lập sổ theo dõi, biên nhận.

choi game cau caThời hạn cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng trúng đấu giá chậm nhất khôngquá 20 ngày (Không tính các ngày lễ, nghỉ theo chế độ) kể từ ngày đối tượnghoàn thành nghĩa vụ tài chính và nộp đầy đủ hồ sơ cho Hội đồng đấu giá.

Hội đồng đấugiá được phép mời các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia trong quá trình trước,trong, sau đấu giá nhằm đảm bảo cho việc đấu giá công bằng dân chủ, an toàn, bảovệ lợi ích chính đáng của nhà nước và người đấu giá.

choi game cau ca3. Sở Tàinguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền đượcphân cấp có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa.

choi game cau caĐiều 14. Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá

1. Quyền lợi:Được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đấtdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm:Thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giáquyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

choi game cau caĐiều 15. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấugiá.

choi game cau ca1. Đồng tiềndùng để thanh toán là đồng Việt Nam.

choi game cau ca2. Tổ chức,cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện thanh toán 01 (một) lần toàn bộ số trúng đấugiá, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất và các khoản thu khác (Nếu có) theo thời gian thông báo của Hội đồng đấugiá. Thời hạn nộp đủ tiền không quá 30 ngày làm việc kể ngày Hội đồng đấu giácông bố kết quả trúng đấu giá.

choi game cau ca3. Trường hợptổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trên trong thời gian 30ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng đấu giá công bố kết quả trúng đấu giá thì Hộiđồng đấu giá lập biên bản hủy kết quả đấu giá và trưng thu số tiền đặt cọc củađối tượng trên nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp vì lý do bất khả kháng màngười trúng đấu giá không thể đến nộp tiền trúng đấu giá được thì ủy quyền chongười khác nộp thay.

choi game cau ca4. Trường hợpđấu giá khu đất thuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng: Sốtiền còn lại sau khi thanh toán giá trị công trình xây dựng kết cấu hạ tầng chonhà đầu tư và khoản tiền ứng trước để bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bịthu hồi được nộp vào tài khoản riêng do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước vàđược sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

choi game cau ca5. Trường hợpđấu giá của những thửa đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụđể tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng chung của địa phương: Số tiền thu được saukhi thanh toán khoản tiền ứng trước để bồi thường thiệt hại về đất cho người cóđất bị thu hồi, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (Nếu có) đượcđưa vào thu nộp ngân sách nhà nước hàng năm và được sử dụng để đầu tư xây dựngkết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phânchia khoản thu này giữa các cấp ngân sách do HĐND tỉnh quy định.

6. Trường hợpđấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất không thuộc phạmvi khoản 4, khoản 5 Điều này thì số tiền thu được sau khi thanh toán khoản tiềnứng trước để bồi thường thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, chi phí đầutư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (Nếu có) được đưa vào thu nộp ngân sáchnhà nước hàng năm. Việc phân chia khoản thu này giữa các cấp ngân sách do HĐNDtỉnh quy định;

Không áp dụngchính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với mọi trường hợp đấugiá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Chương III

choi game cau caTỔ CHỨC THỰC HIỆN

choi game cau caĐiều 16. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước

1. UBND cáchuyện, thị xã:

- Căn cứ quyhoạch sử dụng đất đã được duyệt rà soát quỹ đất theo đối tượng sử dụng như Điều4 của Quy chế này làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch giao đất, cho thuê đấtqua hình thức đấu giá;

choi game cau ca- Chỉ đạo cácPhòng, Ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ theo thẩmquyền;

choi game cau ca- Phối hợp vớicác Sở, Ban, ngành trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất.

2. Sở Tàichính hướng dẫn thống nhất về biên bản, đơn, phiếu đấu giá và những hồ sơ, biểumẫu liên quan đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tiền thuê đất. Hướngdẫn việc thu nộp, quản lý sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất.

choi game cau ca3. Sở Tài nguyênvà Môi trường hướng dẫn hồ sơ và quy trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, thuê đất; hướng dẫn chỉ đạo hoặc trực tiếp kiểm tra, giám sát việcsử dụng đất của người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật đất đai và theocam kết của người tham gia đấu giá.

4. Theo chứcnăng nhiệm vụ của mình, Thủ trưởng các ngành, các cấp thực hiện tốt các công việcthuộc thẩm quyền trong quá trình trước, trong và sau đấu giá.

choi game cau caĐiều 17. Xử lý vi phạm

Nếu thànhviên Hội đồng đấu giá và các cá nhân khác có liên quan đến cuộc đấu giá cố ýlàm trái quy định của Quy chế này, có hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giớicho người tham gia đấu giá mà gây thiệt hại cho nhà nước hoặc làm cho cuộc đấugiá không thành thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý hành chínhhoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Giải quyết, khiếu nại, tố cáo

choi game cau caCác khiếu nại,tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyếttheo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luậtvề đấu giá.

Điều 19. Điều khoản thi hành

choi game cau ca1. Quy định vềđấu giá tại Quy chế này được áp dụng đối với trường hợp đấu giá đất để xử lý hợpđồng thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất để thu hồi nợ theo quyếtđịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mọi tổ chức,cá nhân tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định tạiQuy chế đấu giá này.

3. Việc xây dựngcác công trình trên đất đã trúng đấu giá phải tuân thủ theo quy hoạch của tỉnhQuảng Trị và các quy định về xây dựng hiện hành của nhà nước./.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

4. Quyết định 32/2006/QĐ-UBND về giá đất thu tiền sử dụng đất và đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tại khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁĐẤT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TẠI MỘT SỐ KHUVỰC THUỘC KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004 của Chính phủ về Phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khukinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định;

Căn cứ Kết luận số 12-KL/TU ngày 13/3/2006 củaBan Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XVII) tại Hội nghị lần thứ 6;

Căn cứ các Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày06/01/2005, số 72/2005/QĐ-UBND ngày 02/6/2005, số 93/2005/QĐ-UBND ngày05/8/2005 và số 139/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việcban hành và bổ sung, điều chỉnh các Bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 193/TTr-STC ngày 09/2/2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.choi game cau ca Ban hành kèm theo Quyết định nàycác Bảng giá đất thu tiền sử dụng đất và đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước tạimột số khu vực thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Bao gồm:

1- Bảng giá đất thu tiền sử dụng đất và cho thuêđất tại Khu phi thuế quan, khu thuế quan và các khu du lịch;

2- Bảng giá đất để giao đất tái định cư có thutiền sử dụng đất tại khu tái định cư Nhơn Phước.

Điều 2.choi game cau ca Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợpcác cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.choi game cau ca Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tàichính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng banBan Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Quy Nhơn,Tuy Phước, Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu VT + K7 (CT. 100 b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

PHỤ LỤC

CÁC BẢNG GIÁ ĐẤTMỘT SỐ KHU VỰC THUỘC KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 của UBND tỉnh)

I- Bảng giá đất thu tiền sử dụng đất và chothuê đất tại Khu phi thuế quan, khu thuế quan và các khu du lịch:

TT

choi game cau caĐỊA ĐIỂM, KHU QUY HOẠCH

Giá thu tiền sử dụng đất (đồng/ m2)

Đơn giá cho thuê đất (đồng/ m2/ năm)

A

Giá đất cho thuê tại khu phi thuế quan

1

Diện tích đất liền theo hiện trạng

22.400

56

2

Diện tích mặt nước biển (để lấp): được miễn

0

0

B

Giá đất cho thuê khu thuế quan

1

choi game cau caDiện tích đất tại Khu công nghiệp

22.400

56

2

choi game cau caDiện tích khu Cảng biển nước sâu

a- Diện tích mặt đất xây dựng công trình

22.400

56

b- Diện tích mặt nước biển: được miễn

0

0

3

choi game cau caDiện tích đất Khu Phong điện Phương Mai

a- Diện tích xây dựng công trình

22.400

56

choi game cau cab- Diện tích rừng phòng hộ

5.200

13

C

Giá đất cho thuê tại các Khu du lịch

1

choi game cau caTuyến du lịch từ Nhơn Lý đến Mũi Sậy; các Khu du lịch Vĩnh Hội và Tân Thanh

choi game cau caa- Diện tích xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trên vùng đất bằng

150.000

375

b- Diện tích xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trên vùng đất núi

10.000

25

c- Diện tích trồng cây cảnh quan trong khuôn viên dự án vùng đất bằng

15.000

37,5

choi game cau cad- Diện tích đất xây dựng sân golt, trường đua:

82.500

206,25

choi game cau cae- Riêng diện tích đất xây dựng nhà, công trình cho thuê làm dịch vụ trong khu vực đất xây dựng sân golt, trường đua.

150.000

375

f- Diện tích trồng cây xanh rừng phòng hộ trên vùng đất bằng và đất núi

2.800

7

2

choi game cau caKhu du lịch Hải giang

a- Diện tích xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trên vùng đất bằng

200.000

500

b- Diện tích xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trên vùng đất núi

10.000

25

choi game cau cac- Diện tích đất trồng cây cảnh quan trong khuôn viên dự án vùng đất bằng

20.000

50

d- Diện tích đất XD sân golt, trường đua

110.000

275

e- Riêng diện tích đất xây dựng nhà, công trình cho thuê làm dịch vụ trong khu vực đất xây dựng sân golt, trường đua.

200.000

500

f- Diện tích trồng cây xanh rừng phòng hộ trên vùng đất bằng và đất núi

2.800

7

3

Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại

choi game cau caa- Diện tích xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trên vùng đất bằng

32.000

80

choi game cau cab- Diện tích đất trồng cây cảnh quan, giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án

3.200

8

4

Diện tích mặt nước đầm, nước biển cho thuê tại các khu du lịch trên

10

II- Bảng giá đất để giao đất tái định cư có thutiền sử dụng đất tại khu tái định cư Nhơn Phước thuộc khu quy hoạch kinh tếNhơn Hội:

STT

Các lô đất mặt đường và vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

1

choi game cau caCác lô đất đường số 1, lộ giới 18m (4m-10m-4m): quay hướng nam, là đường trục chính quay mặt hướng đầm

467.200

2

choi game cau caCác lô đất đường số 11, lộ giới 13m (3m-7m-3m): quay hướng đông

420.000

3

Các lô đất đường số 14; 16: lộ giới 13m (3m-7m-3m): quay mặt trung tâm y tế, trường học

373.600

4

choi game cau caCác lô đất đường số 20: lộ giới 12m (3m-6m-3m): quay mặt TDTT, CVCX

328.000

5

Các lô đất đường số 4; 5a, 5b, 6, 7, 9, 18, 24: lộ giới 10m (2.5m-5m-2.5m): quay mặt CVCX

280.000

6

Các lô đất thuộc các tuyến đường khác

233.600

Ghi chú: Mức giá quy định trên không áp dụngcho trường hợp giao đất cho các đối tượng khác và đấu giá quyền sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Căn cứ và thời điểm tính tiền sử dụng đất ? Đối tượng tính tiền thuê đất được quy định như thế nào ?

5. Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHMỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓTHU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tàisản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chếđộ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2012/NQ-HĐND ngày 07tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, khóa VIII, kỳ họp thứsáu về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham giađấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấttrên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 637/TTr-STC ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành mức thu, cơ chếquản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. choi game cau caBan hành mức thu, cơ chế quản lýphí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá đấu quyền sử dụng đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Đối tượng áp dụng

choi game cau ca- Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan đượcỦy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất(sau đây gọi chung là cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất);

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanhnghiệp bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP choi game cau ca ngày 04tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp), Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất;

choi game cau ca- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sửdụng đất;

choi game cau ca- Các đối tượng khác có liên quan đến đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

2. Về mức thu phí

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầutư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

choi game cau caTừ 200 triệu đồng trở xuống;

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng;

200.000

3

choi game cau caTừ trên 500 triệu đồng.

500.000

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khôngthuộc phạm vi Điểm a, Khoản 2, Điều này.

STT

Diện tích đất

choi game cau caMức thu tối đa

choi game cau ca(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống;

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha;

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha;

4.000.000

4

Từ trên 5 ha.

5.000.000

choi game cau cac) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức đượcthì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phítham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổchức phiên đấu giá.

3. Cơ quan thu phí

- Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

- Hội đồng bán đấu giá tài sản.

4. Cơ chế quản lý, sử dụng và các nội dungcòn lại

Thực hiện theo Thông tư số 48/2012/TT-BTC choi game cau ca của BộTài chính.

Điều 2.choi game cau ca Giao trách nhiệm cho Giám đốc(Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh kiểm tra thựchiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán phí tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh;Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký và bãi bỏ tiết b3, Điểm b, Khoản 1 của Biểu mức thu các khoản phí banhành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND choi game cau ca ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Ủyban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam

>> Xem thêm:  Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai ? Đối tượng tính tiền sử dụng đất được quy định như thế nào ?