1. Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 21 tháng 11 năm 2012, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀNƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀNAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chếđộ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụngđất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địabàn tỉnh Hà Nam”.

Điều 2.choi game cau caQuyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thaythế Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dântỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nướcgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP, NC(4), KSTTHC;
- Lưu: VT, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

choi game cau caQuy chế này quy định về đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được áp dụng thống nhấttrên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

choi game cau caCác tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộcđối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê theo quyđịnh của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhu cầu để thực hiệndự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức đấugiá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giáquyền sử dụng đất

1. Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất được thựchiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảovệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Mọi cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đều phảido đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trừ trường hợpđặc biệt quy định tại Điều 20 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP choi game cau ca ngày 04 tháng 3năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các trường hợp Luật, Pháp lệnhcó quy định khác.

choi game cau caĐiều 4. Điều kiện của các thửađất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kếhoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch chi tiết xây dựng phù hợp với quy hoạchchung được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật vềđất đai, xây dựng;

2. Có phương án giá khởi điểm đã được Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt; Quyết định thu hồi đất (nếu có) và các điều kiện kháctheo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện được đăngký tham gia đấu giá

choi game cau caCác đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chếnày được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

choi game cau ca1. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫutại hồ sơ do Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành, trong đó có nội dungcam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năngtài chính.

a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốnvà kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật;

choi game cau cab) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điềukiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô, thửa làm nhà ở của hộ giađình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiệnnày.

3. Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấugiá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ một doanhnghiệp được tham gia đấu giá; Tổng Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công tycon, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ đượcmột (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

choi game cau caĐiều 6. Đối tượng không đượctham gia đấu giá

choi game cau ca1. Người không có năng lực hành vi dân sự, ngườimất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặcngười tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá và cha,mẹ, vợ, chồng, con, anh chị, em ruột của những người đó; người trực tiếp thamgia xác định, phê duyệt giá khởi điểm, người ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụngđất.

choi game cau ca3. Người không thuộc trường hợp được nhà nướcgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luậtvề đất đai.

Điều 7. Tổ chức được giao đấugiá quyền sử dụng đất

1. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nướcgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam làtổ chức đấu giá chuyên nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn theo quy địnhtại Điều 22 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

choi game cau ca2. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trườnghợp đặc biệt

a) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thànhlập trong các trường hợp sau:

- Quyền sử dụng đất có giá trị lớn: Giá khởi điểmcho toàn bộ dự án hoặc khu đất từ 500 tỷ đồng trở lên;

- Quyền sử dụng đất phức tạp theo quy định củapháp luật.

choi game cau cab) Thẩm quyền quyết định thành lập và thành phầnHội đồng đấu giá quyền sử dụng đất:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

choi game cau caĐiều 8. Cơ quan tổ chức thựchiện việc ký hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp

Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện đượcthành lập theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc cơ quan được Ủy ban nhândân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọichung là cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất) phải ký hợp đồngbán đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP để thực hiện bán đấu giá quyền sửdụng đất.

Chương II

choi game cau caTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤUGIÁ

choi game cau caĐiều 9. Hợp đồng bán đấu giáquyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất đượcký kết giữa tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và cơ quan được giao xử lý việc đấugiá quyền sử dụng đất.

2. Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất phảiđược lập thành văn bản và có các nội dung chính sau đây:

choi game cau caa) Tên, địa chỉ của cơ quan được giao xử lý việcđấu giá quyền sử dụng đất; Tên, địa chỉ của Tổ chức bán đấu giá;

choi game cau cab) Mô tả thửa đất, diện tích, tờ bản đồ, địa chỉ;

choi game cau cac) Giá khởi điểm của thửa đất;

d) Thời hạn, địa điểm tổ chức bán đấu giá;

đ) Thời gian, địa điểm tổ chức cho khách hàngxem thửa đất trên quy hoạch và thực địa;

choi game cau cae) Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiềnbán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp bán đấu giá thành;

g) Thời hạn, địa điểm, phương thức giao quyền sửdụng đất cho khách hàng trúng đấu giá;

h) Phí, chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đấttrong trường hợp bán đấu giá thành và chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đấttrong trường hợp bán đấu giá không thành thực hiện theo quy định tại Chương IV- Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính;

choi game cau cai) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

choi game cau cak) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

l) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

3. Khi ký kết Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụngđất, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cungcấp cho tổ chức bán đấu giá hồ sơ về các thửa đất được đưa ra bán đấu giá và chịutrách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đó. Hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtchi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu đất bán đấu giá; quy hoạchchi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụngđất (nếu có);

choi game cau cac) Quyết định phê duyệt phương án giá khởi điểm;

d) Bản đồ địa chính hoặc bản đồ quy hoạch chi tiết;mặt bằng phân lô được duyệt.

choi game cau ca4. Tổ chức đấu giá có trách nhiệm kiểm tra tínhchính xác của các thông tin về hồ sơ do cơ quan được giao xử lý việc đấu giáquyền sử dụng đất, cơ quan được giao làm đầu mối xử lý việc bán đấu giá quyền sửdụng đất cung cấp.

Điều 10. Giá khởi điểm, bướcgiá để đấu giá

choi game cau ca1. Giá khởi điểm để đấu giá.

Do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy địnhtại Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính.

2. Bước giá để đấu giá.

choi game cau caBước giá được áp dụng trong trường hợp đấu giánhiều vòng;

Bước giá để đấu giá là mức chênh lệnh của lần trảgiá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá do tổ chức bán đấu giá và cơquan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất thống nhất phù hợp với từngcuộc bán đấu giá.

Điều 11. Niêm yết, thôngbáo tổ chức đấu giá và tổ chức cho khách hàng xem bản đồ quy hoạch và khảo sátthực địa

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thông báoít nhất 02 lần, mỗi lần cách nhau 03 ngày trên các phương tiện thông tin đạichúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam; Báo Hà Nam; Cổng thông tin điệntử tỉnh Hà Nam) và niêm yết việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại trụ sở cơquan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức bán đấu giá, nơibán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất bán đấu giáchậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

2. Nội dung thông báo, niêm yết công khai về việcbán đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

a) Thời gian, địa điểm bán đấu giá quyền sử dụngđất;

b) Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửađất, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xây dựng, thời hạn sử dụngđất;

c) Giá khởi điểm của thửa đất;

d) Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ quy hoạchvà thực địa của thửa đất được đưa ra bán đấu giá;

choi game cau cađ) Địa điểm, thời hạn đăng ký tham gia đấu giá,nộp phí, nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá;

choi game cau cae) Những thông tin cần thiết khác liên quan đếnquyền sử dụng đất đưa ra bán đấu giá, gồm cả những thông tin mà người có tài sảnbán đấu giá yêu cầu thông báo công khai.

3. Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sửdụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức bán đấu giá cho khách hàng xem vềthửa đất sẽ đưa ra đấu giá trên bản đồ quy hoạch và thực địa. Thời gian cho xemtừ khi niêm yết thông báo bán đấu giá đến trước khi tổ chức cuộc đấu giá quyềnsử dụng đất 02 (hai) ngày.

Điều 12. Đăng ký tham gia đấugiá

1. Người tham gia đấu giá có đủ điều kiện theoquy định tại Điều 6 của Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăngký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức đấu giá thông báo.

2. Người tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiềnsau đây:

choi game cau caa) Phí tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy địnhpháp luật về phí, lệ phí;

b) Tiền đặt trước: Do tổ chức bán đấu giá và cơquan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất thỏa thuận quy định nhưng tốithiểu là 5% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của thửa đất bán đấu giá. Khoảntiền đặt trước được nộp cho tổ chức bán đấu giá. Tổ chức bán đấu giá chỉ đượcthu tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tối đalà bốn (04) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cóthể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phảiđược lập thành văn bản có chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và phảiđược công chứng hoặc chứng thực hợp pháp.

3. Xử lý tiền đặt trước

a) Trong trường hợp người tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào số tiền sử dụngđất phải nộp.

b) Người tham gia đấu giá được lấy lại khoản tiềnđặt trước trong các trường hợp sau:

choi game cau ca- Cuộc đấu giá không được tổ chức;

choi game cau ca- Tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá;

choi game cau ca- Tham gia đấu giá nhưng xin hủy bỏ đăng ký thamgia đấu giá trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đã được thông báo.

Việc trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấugiá quyền sử dụng đất được tiến hành chậm nhất sau hai (02) ngày làm việc kể từngày cuộc bán đấu giá kết thúc.

c) Người tham gia đấu giá không được lấy lại khoảntiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đấtđã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộctrường hợp bất khả kháng.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng tạiphiên đấu giá rút lại đăng ký tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởiđiểm hoặc trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng trước trực tiếp;

- Người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả hoặcngười từ chối trúng đấu giá; người bị hủy kết quả trúng đấu giá do vi phạm quyđịnh về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá;

- Người vi phạm Quy chế, nội quy đấu giá trongcác trường hợp: có hành vi nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá như trao đổi thôngtin, câu kết thông đồng dìm giá dưới mọi hình thức; gây mất trật tự, phá rối hoạtđộng bán đấu giá, cản trở quyền đấu giá của người khác; không tuân thủ sự điềuhành của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.

choi game cau caĐiều 13. Tổ chức cuộc bán đấugiá

1. Địa điểm đấu giá

choi game cau caCuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có thể được tổchức tại trụ sở của tổ chức bán đấu giá, tại nơi có tài sản hoặc tại một địa điểmkhác theo thỏa thuận của tổ chức bán đấu giá và cơ quan được giao xử lý việc đấugiá quyền sử dụng đất.

choi game cau ca2. Hình thức đấu giá

choi game cau caTổ chức đấu giá có thể lựa chọn một trong cáchình thức đấu giá sau để tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

choi game cau cab) Đấu giá bằng bỏ phiếu;

3. Trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá quyền sửdụng đất

Được thực hiện theo quy định tại Nghị định số17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Điều 14. Thẩm định và phêduyệt kết quả đấu giá

Trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việckể từ ngày tổ chức đấu giá thành, tổ chức bán đấu giá thông báo bằng văn bảncho cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với cơ quancó liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bán đấugiá.

1. Giám đốc Sở Tài chính thẩm định và trình Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá khi Nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân, nước ngoài.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định,trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụngđất đối với các trường hợp:

a) Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam trong nướctrúng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở hoặc sản xuất kinh doanh;

b) Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam trong nướcthuê đất.

choi game cau ca3. Nội dung thẩm định và phê duyệt kết quả đấugiá quyền sử dụng đất gồm:

Họ tên, địa chỉ người trúng đấu giá, vị trí vàdiện tích của thửa đất trúng đấu giá, tổng số tiền trúng đấu giá phải nộp.

4. Thời gian thẩm định và phê duyệt kết quảkhông quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kết quảđấu giá của tổ chức bán đấu giá.

Điều 15. Thu, nộp tiềntrúng đấu giá

choi game cau ca1. Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá,trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc cơ quan được giao xử lý việc đấugiá quyền sử dụng đất phối hợp cùng cơ quan thuế có văn bản thông báo nộp tiềnsử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phí và lệ phí gửi đến người trúng đấugiá.

choi game cau ca2. Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế; tổ chức, hộgia đình, cá nhân trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền sử dụng đất và các khoảnphí, lệ phí theo quy định bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại địa điểm nộp tiềntheo thông báo.

choi game cau caĐiều 16. Thanh lý hợp đồngbán đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Tổ chức bán đấu giá tiến hành thanh lý hợp đồngbán đấu giá quyền sử dụng đất với Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sửdụng đất.

2. Việc thanh lý được lập thành văn bản và cócác nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của cơ quan được giao xử lý việcđấu giá quyền sử dụng đất; tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá;

b) Số lượng thửa đất và tổng diện tích đất đã tổchức đấu giá;

choi game cau cac) Giá khởi điểm của thửa đất; giá bán thửa đất;

choi game cau cad) Phí, chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đấttrong trường hợp bán đấu giá thành và chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đấttrong trường hợp bán đấu giá không thành;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

choi game cau cae) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

choi game cau caĐiều 17. Giao đất, cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

choi game cau caCăn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu giávà giấy nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào Kho bạc nhà nước, trong thờihạn 30 (ba mươi) ngày làm việc cơ quan Tài nguyên và môi trường (theo thẩm quyềnquy định trong Luật Đất đai) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục giao đất trênthực địa, lập hồ sơ quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặctrình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng kýquyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định hiện hành.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụcủa người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá: Được nhà nướcgiao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá: Thực hiệntheo đúng quy chế khi tham gia đấu giá; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đầyđủ và đúng quy định.

choi game cau caChấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nướcvề quản lý và sử dụng đất, quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường.

Chương III

choi game cau caTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm củacác Sở, ban, ngành

1. Sở Tư pháp

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhcác văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liênquan kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy chế này;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ chức bán đấugiá;

choi game cau cad) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức,hoạt động đấu giá theo thẩm quyền;

đ) Tổng hợp kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn toàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhtheo quy định.

choi game cau ca2. Sở Tài chính

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhphương án giá để đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của cơ quan được giao xửlý việc đấu giá quyền sử dụng đất;

choi game cau cab) Hướng dẫn việc thanh toán các khoản phí, chiphí cho các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

choi game cau caa) Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lậpquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch để đấu giá;

b) Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnhxét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố để đấu giá vàkiểm tra việc thực hiện;

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất,cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườitrúng đấu giá theo thẩm quyền;

d) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫnvà chỉ đạo Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất, Cơ quan được giao xử lý việc đấugiá quyền sử dụng đất thực hiện thu, nộp tiền trúng đấu giá và giao đất, cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng

a) Thực hiện lập, thẩm định, trình quy hoạch chitiết xây dựng;

b) Chấp thuận mặt bằng quy hoạch của dự án.

choi game cau ca5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp kế hoạch sử dụng nguồn thu được từ đấugiá quyền sử dụng đất; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu đầutư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất.

6. Kho bạc nhà nước tỉnh

choi game cau caPhối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫnchỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện thu, nộp tiền trúng đấu giá và các khoản thukhác của người trúng đấu giá.

choi game cau ca7. Cục thuế tỉnh

choi game cau caHướng dẫn người trúng đấu giá kê khai và nộp tiềntrúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kết quả trúng đấu giá đượccấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, đôn đốc và xử phạt đối với những ngườitrúng đấu giá nhưng nộp chậm so với thời gian quy định.

choi game cau caĐiều 20. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp huyện

1. Lập kế hoạch sử dụng đất để đấu giá khi giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt.

2. Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thườnggiải phóng mặt bằng khu đất thu hồi để quy hoạch đưa ra đấu giá theo thẩm quyền;tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Thẩm định và phê duyệthồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở đưa ra đấugiá theo thẩm quyền.

3. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc cơquan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất ký hợp đồng và phối hợp vớitổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Phêduyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất do tổ chức bán đấu giá thực hiện. Thutiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá và thanh toán phíbán đấu giá cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Quyết định giao đất, chothuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩmquyền.

choi game cau ca4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Phối hợp với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệpthực hiện niêm yết việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất, lô đấtđược đấu giá tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tại trụ sở Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn nơi có khu đất, lô đất được đấu giá; thông báo công khaitrên phương tiện thông tin đại chúng của xã, phường, thị trấn về việc đấu giáquyền sử dụng đất đối với khu đất, lô đất được đấu giá.

choi game cau cab) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyềnthực hiện việc đo đạc, xác định vị trí, kích thước, diện tích, mốc giới của khuđất, lô đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn được đấu giá; tổ chức công tác giảiphóng mặt bằng; thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luậtvề đất đai.

Điều 21. Xử lý vi phạmtrong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật như dìm giá,gian lận, thông đồng mua chuộc, ép giá, tiết lộ về giá hoặc làm mất công khaidân chủ trong đấu giá nếu bị phát hiện đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

choi game cau ca2. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nếu có viphạm trong quá trình đấu giá thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quátrình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định của pháp luật vềkhiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá.

choi game cau caĐiều 22. Điều khoản thihành

choi game cau caGiao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chínhvà các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chếnày. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì gửi văn bản về Sở Tư phápđể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?

2. Quyết định 682/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 682/2006/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤTCÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành LuậtĐất đai;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

choi game cau caĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trênđịa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh,Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thựchiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006và thay thế Quyết định số 425/2005/QĐ-UB ngày 11/03/2005 về việc ban hành Quyđịnh tạm thời đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầngtrên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1098/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005 và Quyết địnhsố 1820/2005/QĐ-UB ngày 19/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thờiđấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàntỉnh của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính,Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng CụcThuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thanh

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT(Kèm theo Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh)

Chương I

choi game cau caNHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế nàyáp dụng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là đấu giá đất) để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá

choi game cau caTổ chức kinhtế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụngđất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhànước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đấttheo hình thức đấu giá

choi game cau ca1. Giao đấtcó thu tiền sử dụng đất:

a) Đầu tư xâydựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

choi game cau cab) Đầu tư xâydựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầngcho công nhân khu công nghiệp.

choi game cau cac) Đầu tư xâydựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

d) Sử dụng quỹđất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

đ) Sử dụng đấtlàm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

e) Sử dụng đấtvào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

choi game cau ca2. Giao đấttheo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyểnmục đích sử dụng đất; trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.

choi game cau ca3. Cho thuê đấtbao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công íchcủa xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷsản.

choi game cau ca4. Các trườnghợp khác do UBND các huyện, thị xã trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theohình thức đấu giá

1- UBND tỉnhquyết định đấu giá để giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức trong nước, đốivới người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhânngười nước ngoài.

2- UBND huyện,thị xã quyết định đấu giá để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cánhân.

Điều 5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

Các đối tượngquy định tại Điều 2 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ cácđiều kiện sau:

choi game cau ca1. Có đơn đềnghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhànước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung camkết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

choi game cau ca2. Điều kiệnvề vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính.

choi game cau caa) Đối với tổchức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương ánđầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Đối với hộgia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự ánhoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đãchia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình cá nhân thamgia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Một hộ giađình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức có nhiều đơn vị trựcthuộc chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lênthuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệpliên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệptham gia đấu giá.

choi game cau caĐiều 6. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quyhoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xâydựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của phápluật về đất đai, xây dựng.

2. Đã được bồithường giải phóng mặt bằng.

3. Có phươngán đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

choi game cau caTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤUGIÁ

Điều 7. Thành lập Hội đồng đấu giá các cấp và Hội đồng thẩm địnhcủa tỉnh

choi game cau caa) Thành lậpHội đồng đấu giá các cấp:

a.1- Hội đồngđấu giá cấp tỉnh:

choi game cau ca+ Sở Tàichính trình UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đấu giá cấp tỉnh để đấu giáquyền sử dụng đất đối với những khu đất có kết cấu công trình phức tạp, cónhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ, có khảnăng sinh lời lớn; đất và tài sản trên đất của các đơn vị cấp tỉnh quản lý.

+ Thành phầnHội đồng đấu giá cấp tỉnh do Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, cácthành viên là lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành khác cho phù hợp với thực tế từng khuđất đấu giá.

+ Giúp việccho Hội đồng đấu giá cấp tỉnh có tổ chuyên viên gồm các cán bộ của các cơ quancó lãnh đạo tham gia Hội đồng, do Chủ tịch Hội đồng đấu giá cấp tỉnh quyết định.

choi game cau caa.2- Hội đồngđấu giá cấp huyện, thị xã:

+ UBND huyện,thị xã thành lập Hội đồng đấu giá cấp huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Hội đồngđấu giá cấp huyện) để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

choi game cau ca+ Thành phầnHội đồng đấu giá cấp huyện do một đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thị xã làm Chủtịch Hội đồng, đồng chí Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch làm Phó Chủ tịch Hộiđồng và các thành viên là lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môitrường, Kinh tế hạ tầng, Quản lý đô thị, Tư pháp, Chi cục Thuế, lãnh đạo UBNDxã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá.

+ Giúp việccho Hội đồng có tổ công tác gồm các đồng chí cán bộ thuộc các phòng, cơ quan cólãnh đạo tham gia Hội đồng, do Chủ tịch Hội đồng đấu giá cấp huyện quyết định.

b) Hội đồngthẩm định của tỉnh:

choi game cau cab.1- UBND tỉnhquyết định thành lập thành phần Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định phươngán đấu giá, hồ sơ đấu giá, chi phí đấu giá, giá khởi điểm, kết quả đấu giáquyền sử dụng đất đối với những khu đất đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sửdụng đất cấp huyện, thị xã thực hiện có giá trị (tính theo giá khởi điểm) từ 10tỷ đồng trở lên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b.2- Thành phầnHội đồng thẩm định cấp tỉnh do Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng, cácthành viên là lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng và các thành viên khác cho phù hợp với thực tế từng khu đất đấu giá.

Giúp việc choHội đồng thẩm định cấp tỉnh có tổ chuyên viên gồm cán bộ của các cơ quan cólãnh đạo tham gia Hội đồng, do Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh quyết định

choi game cau caĐiều 8. Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá các cấp

1- Xây dựngphương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, lập dự toán chi phí đấu giá, báo cáoUBND cùng cấp phê duyệt; hoặc đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định,trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

choi game cau ca2- Hồ sơ đấugiá quyền sử dụng đất gồm:

a- Các văn bảnquy định về thu hồi đất, tài sản trên đất để đấu giá.

b- Quy hoạchchi tiết khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vị trí, đặc điểm khuđất đấu giá.

c- Dự án đầutư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở hạ tầng (nếu có) đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

choi game cau cad- Dự toánchi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá.

e- Dự toánchi phí đấu giá.

Các khoản chiphí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng khu đất đấu giá không được vượt quá 20% tổng số tiền thu được từ đấu giáquyền sử dụng đất. Trường hợp đặc biệt vượt quá 20% tổng số tiền thu được từđấu giá quyền sử dụng đất phải được UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể.

choi game cau caf- Phương ántài chính đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Biên bản xác định giá khởi điểm, dựkiến số thu, chi phí, số nộp ngân sách Nhà nước, phương án sử dụng số tiền thutừ đấu giá đất (nêu rõ công trình đầu tư từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đấtnộp ngân sách Nhà nước).

choi game cau cag- Các loạigiấy tờ khác có liên quan đến thu hồi, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (nếucó).

h- Tờ trình đềnghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (kèm theo phương án chi tiếtđấu giá quyền sử dụng đất).

3- Thông báo,niêm yết công khai đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đếnkhu đất đấu giá theo quy định.

4- Thu tiền đặtcọc, phí đấu giá và thu tiền sử dụng đất (tiền trúng đấu giá)

5- Chỉ dẫncho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá được khảo sát tại thực địa.

choi game cau ca6- Xác địnhtư cách người tham gia đấu giá.

7- Tổ chức đấugiá theo đúng nguyên tắc, thủ tục, trình tự theo quy định tại Quy chế này.

choi game cau ca8- Lập văn bảnđấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệtkết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

9- Cung cấpcho người trúng đấu giá bản photocoppy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấugiá của cấp có thẩm quyền để người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, lệ phítrước bạ, lệ phí địa chính...

10- Chậm nhấtlà 7 ngày sau khi kết thúc phiên đấu giá đất, Hội đồng đấu giá có trách nhiệmtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá đất, hoặc gửi Hội đồng thẩmđịnh của tỉnh thẩm định kết quả đấu giá đối với những khu đất có giá trị trên10 tỷ đồng (tính theo giá khởi điểm).

choi game cau ca11- Chậm nhất10 ngày sau khi hết hạn nộp tiền trúng đấu giá đất, Hội đồng đấu giá có tráchnhiệm nộp toàn bộ số tiền cấp quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nướcvà phản ánh vào ngân sách Nhà nước các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặtbằng, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá theo quy định.

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúngđấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1- Quyền hạnvà nghĩa vụ của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

choi game cau caa/ Quyền hạn:

Được Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ các thông tin về lô đất đấu giá quyềnsử dụng đất, như: vị trí, diện tích, giá khởi điểm (nếu người tham gia đấu giáyêu cầu) và những thông tin khác có liên quan theo quy định.

b/ Nghĩa vụ:

- Phải có đơnđăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) và phải cam kếtsử dụng đất đúng mục đích.

choi game cau ca- Nộp tiền đặtcọc theo quy định.

- Nộp phí đấugiá

choi game cau ca- Chấp hành đầyđủ quy chế đấu giá.

2- Quyền hạnvà nghĩa vụ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất:

a/ Quyền hạn:

choi game cau ca- Được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau ca- Được Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất giao đất tại thực địa và giao Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Điểm b,Khoản 2 Điều này.

choi game cau cab/ Nghĩa vụ:

- Phải nộp đầyđủ, kịp thời các khoản tiền sử dụng đất (tiền trúng đấu giá), lệ phí trước bạ,lệ phí địa chính theo đúng thời hạn quy định.

choi game cau ca- Sử dụng đấtđúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư XDCB, quản lý đô thịvà quản lý đất đai.

Điều 10. Giá khởi điểm, bước giá để đấu giá và giá trúng đấugiá

1- Giá khởiđiểm lần đầu để xây dựng phương án đấu giá đất: Là mức giá do Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất xác định, được tính bằng đồng/m2 đất hoặc đồng/lô (thửa) đấtvà được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Trường hợpđấu giá một lô đất thì mức giá khởi điểm của các vòng đấu giá tiếp theo đượcxác định theo nguyên tắc: Giá khởi điểm của vòng sau bằng giá trả cao nhất củavòng trước cộng (+) với bước giá do cấp có thẩm quyền quyết định.

a) Nguyên tắcxác định giá khởi điểm:

Giá khởi điểmđấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được xác định sátvới giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiệnbình thường tại thời điểm xác định giá khởi điểm, theo mục đích sử dụng mới củalô (thửa) đất đấu giá. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đấtdo UBND tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

choi game cau cab) Căn cứ đểxây dựng giá khởi điểm:

- Giá đất doUBND tỉnh quy định tại thời điểm đấu giá.

choi game cau ca- Diện tíchthửa (lô) đất và giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có).

choi game cau ca- Chi phí bồithường giải phóng mặt bằng (nếu có)

choi game cau ca- Chi phí sanlấp tôn tạo, bồi trúc (nếu có)

- Chi phí đầutư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, điện, cấp thoát nước...(nếu có)

choi game cau ca- Vị trí vàkhả năng sinh lời của thửa (lô) đất.

- Giá đấttrên thị trường tại thời điểm đấu giá.

c) Thẩm quyềnquyết định giá khởi điểm:

- UBND tỉnhquyết định giá khởi điểm đối với những khu đất đấu giá do huyện, thị xã tổ chứcđấu giá có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên (tính theo giá khởi điểm) và đối vớinhững khu đất có kết cấu công trình phức tạp, có nhiều điều kiện thuận lợi chosản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ, có khả năng sinh lời lớn đất và tàisản trên đất của các đơn vị cấp tỉnh quản lý, do Hội đồng đấu giá đất của tỉnhtổ chức đấu giá.

choi game cau ca- UBND huyện,thị xã quyết định giá khởi điểm đối với những khu đất đấu giá có giá trị dưới10 tỷ đồng (tính theo giá khởi điểm).

2- Bước giá đấugiá là phần chênh lệch giữa mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước trực tiếpvới mức giá do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giáquyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu tiếp theo. Căn cứ vào thực tế của từngkhu đất đấu giá, Hội đồng đấu giá các cấp quy định bước giá hoặc không cần quyđịnh bước giá trong phương án đấu giá cho phù hợp.

3- Giá trúngđấu giá: Là giá do Hội đồng đấu giá xác định căn cứ vào mức giá được người thamgia đấu giá trả cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuốicùng mà người đó tham gia trả giá.

4- Tiền sử dụngđất được xác định bằng giá trúng đấu giá cho 01m2 đất nhân (x) với diện tíchthửa (lô) đất trúng đấu giá.

choi game cau caĐiều 11. Thông báo tổ chức đấu giá

choi game cau ca1. Trước khitiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chứcnăng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ítnhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin đại chúng như ĐàiPhát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, các phương tiện thông tinđại chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá, Trụ sởUBND xã, phường nơi có đất đấu giá.

choi game cau ca2. Nội dungthông báo công khai gồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất,mục đích sử dụng hiện tại, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đấttheo quy hoạch, quy hoạch xây dựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất; thời gian,địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liênquan đến thửa đất. Căn cứ yêu cầu, đặc điểm, quy mô của thửa đất đưa ra đấugiá, UBND tỉnh hoặc UBND các huyện, thị xã quyết định việc công bố công khaihoặc không công bố công khai giá khởi điểm.

choi game cau caĐiều 12. Đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Các đối tượngcó đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thực hiện đăng ký vàhoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức củaNhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.

choi game cau ca2. Tổ chức,cá nhân đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Tiền đặt cọcdo cấp có thẩm quyền quyết định cho từng cuộc đấu giá nhưng tối đa không quá 5%giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọcvào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

* Được lấy lạikhoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

choi game cau ca- Người khôngtrúng đấu giá, được trả lại chậm nhất là sau 02 ngày (trong giờ hành chính) khicuộc đấu giá kết thúc.

choi game cau ca- Người đã đăngký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăngký tham gia đấu giá (quy định tại Khoản 1 Điều này).

choi game cau ca- Người trúngđấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất.

choi game cau ca* Không đượclấy lại khoản tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ số tiền đặt cọc vào ngân sáchNhà nước trong các trường hợp sau:

choi game cau ca- Người đãđăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá.

- Người thamgia đấu giá kể từ vòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá caonhất của vòng đấu trước trực tiếp (áp dụng đối với hình thức đấu giá một lôđất).

- Người trúngđấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

- Người vi phạmquy chế đấu giá của phiên đấu giá đó.

choi game cau cab) Phí đấugiá: Khoản phí này nộp khi đăng ký tham gia đấu giá được sử dụng chi phí choviệc tổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả cho tổ chức, cá nhân đã đăngký tham gia và nộp phí đấu giá. Mức phí cụ thể do UBND tỉnh quyết định.

Điều 13. Tổ chức đấu giá

choi game cau ca1/ Hình thứcđấu giá:

a/ Hình thứcđấu giá 01 lô đất.

choi game cau cab/ Hình thứcđấu giá nhiều lô đất.

2/ Phương thứcđấu giá: Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà Hội đồng đấu giá quyết định phương thứcđấu giá theo lô (thửa) đất, hay đấu giá 1m2 đất và áp dụng một trong các phươngthức sau:

choi game cau ca2.1. Đối vớiđấu giá 1 lô đất:

choi game cau caa/ Phương thứcbỏ phiếu kín trực tiếp ngay tại phiên đấu giá:

choi game cau ca- Tại phiên đấugiá, người tham gia đấu giá được tiến hành bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng,sau mỗi vòng người điều hành phiên đấu giá công bố giá trả cao nhất và ghi lênbảng để mọi người giám sát. Sau đó tiếp tục bỏ phiếu các vòng tiếp theo để tìmra người trả giá cao nhất. Khi không còn ai có nhu cầu trả giá tiếp, Hội đồng căncứ mức giá trả cao nhất của vòng đấu cuối cùng để xác định người trúng đấu giá.

choi game cau ca-Trường hợpcó nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng đấu giá có thểchọn một trong hai cách: Tiếp tục thực hiện ngay theo quy trình trả giá bằngphiếu kín hoặc rút thăm để chọn người trúng đấu giá.

choi game cau ca- Trường hợptất cả đối tượng tham gia đấu giá ở vòng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơnmức giá khởi điểm thì Hội đồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng sẽxem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại mức giá khởi điểm cho phù hợpvà tiến hành tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồngđấu giá quyết định theo quy định.

choi game cau cab/ Phương thứctrả giá công khai bằng lời ngay tại phiên đấu giá:

choi game cau ca- Tại phiên đấugiá, lần lượt từng người tham gia đấu giá trả giá công khai bằng lời; sau mỗilần trả giá, người điều hành công bố mức giá trả cao nhất và ghi lên bảng đểmọi người giám sát, đồng thời nhắc lại giá trả cao nhất một cách rõ ràng, chínhxác 03 lần, mỗi lần cách nhau ba mươi giây (30 giây). Phiên trả giá được kếtthúc khi chỉ còn một người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

choi game cau ca2.2. Đối vớiđấu giá nhiều lô đất: Chỉ áp dụng phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiênđấu giá.

- Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá tiến hành bỏ phiếukín tối thiểu là 3 lần, người điều hành phiên đấu giá công bố giá trả cao nhấtcủa vòng 1 ghi trên bảng để mọi người giám sát, sau đó tiếp tục bỏ phiếu đấugiá các vòng tiếp theo.

- Những ngườitham gia trả giá từ vòng thứ 2 trở đi phải có mức giá trả tối thiểu cao hơn mứcgiá ở vòng đấu trước (của chính mình) cộng (+) với bước giá; mức trả tối đa khônghạn chế. Nếu người tham gia đấu giá trả thấp hơn mức giá được quy định trên đâylà vi phạm nội quy đấu giá. Những người không tham gia đấu giá ở các vòng thứ 2hoặc thứ 3 được bảo lưu kết quả đấu giá ở vòng đấu trước nhưng không được tham giađấu giá tiếp ở các vòng tiếp theo.

Vòng đấu giácuối cùng là vòng đấu giá sau khi Hội đồng đấu giá công bố mức giá trả cao nhấtcho 1m2 mà không có người yêu cầu đấu giá tiếp nữa.

Căn cứ kết quảtrả giá của các vòng đấu, lần lượt từ cao xuống thấp (không thấp hơn giá khởiđiểm) Hội đồng đấu giá sẽ công bố những người trúng đấu giá.

* Việc lựa chọnvị trí cụ thể của từng lô đất theo thứ tự như sau:

choi game cau ca+ Người có mứcgiá trả cao nhất cho 1m2 của vòng đấu cuối cùng là người được chọn vị trí thuậnlợi nhất trong tất cả các lô đất đấu giá. Tiếp theo, người có giá trả cao hơnsẽ được chọn trước, cứ như vậy cho đến khi toàn bộ lô đất đấu giá được lựa chọn.

+ Trong trườnghợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng đấu giá có thểchọn một trong hai cách: Tiếp tục thực hiện ngay theo quy trình trả giá bằngphiếu kín hoặc rút thăm để xác định người trúng đấu giá được quyền lựa chọn vịtrí thuận lợi nhất. Trường hợp có nhiều người trả giá bằng nhau không phải làgiá trả cao nhất, Chủ tịch Hội đồng đấu giá tổ chức rút thăm để xác định thứ tựngười trúng đấu giá có quyền được lựa chọn vị trí đất.

2.3. Quy định chung cho các phương thức đấu giá:

choi game cau caTrường hợpngười trúng đấu giá từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đãtrả thì người trả giá thấp hơn liền kề (không thấp hơn giá khởi điểm của vòngđấu cuối cùng mà người đó tham gia trả giá) là người trúng đấu giá bổ sung. Nếungười trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồngđấu giá ra văn bản huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét tổ chứcđấu giá lại vào một thời điểm khác.

3- Chênh lệchgiá mỗi lần trả giá:

Mức chênh lệchcho mỗi lần trả giá tối thiểu từ 0% đến 5% giá khởi điểm và mức tối đa khônghạn chế, mức cụ thể do Hội đồng đấu giá trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4- Thủ tục mởphiên đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau caTại phiên đấugiá, người điều hành đấu giá thực hiện các hành vi sau đây:

- Giới thiệuthành phần Hội đồng đấu giá, bản thân và người giúp việc (nếu có)

choi game cau ca- Điểm danhngười đã đăng ký có đủ điều kiện tham gia đấu giá, giới thiệu quy chế đấu giá,giới thiệu thông tin có liên quan đến thửa đất đấu giá, giải đáp thắc mắc vàđiều hành cuộc đấu giá theo một trong các phương thức quy định tại Điểm 2 Điềunày.

- Công bố rõràng người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá cho từng lô đất

choi game cau ca5- Văn bản đấugiá quyền sử dụng đất được lập ngay tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất:

choi game cau caa) Danh sáchnhững người đăng ký tham gia đấu giá.

- Trong danhsách phải thể hiện rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số tiền đặt cọccủa từng người tham gia đấu giá.

- Danh sáchngười tham gia đấu giá phải được tuyệt đối giữ bí mật và không được tiết lộ đếntrước giờ mở phiên đấu giá.

b) Nội dungbiên bản của phiên đấu giá quyền sử dụng đất:

- Các văn bảnlàm căn cứ để đấu giá.

- Thời gian,địa điểm tổ chức đấu giá.

choi game cau ca- Thành phầnHội đồng đấu giá.

choi game cau ca- Họ tên, địachỉ của người điều hành đấu giá, tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng.

- Họ tên, địachỉ người tham gia đấu giá.

- Mức giá khởiđiểm.

choi game cau ca- Mức giá trảcao nhất và thấp nhất của mỗi vòng đấu giá.

- Số ngườitham gia đấu giá của từng vòng.

- Họ tên, địachỉ và mức giá trả cuối cùng của người trúng đấu giá.

choi game cau ca- Thời hạn kýhợp đồng, phương thức, địa điểm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

- Thời gianhoàn thiện hồ sơ đất đai

choi game cau ca- Thời giangiao đất tại thực địa.

choi game cau ca- Thời giantrao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Biên bản có đầyđủ chữ ký của Hội đồng đấu giá và người trúng đấu giá. Biên bản được lập thành3 bản: 01 bản giao cho người trúng đấu giá, 01 bản chuyển cho cơ quan có thẩmquyền đăng ký quyền sử dụng đất và 01 bản lưu tại Hội đồng đấu giá.

6- Hồ sơ đấugiá quyền sử dụng đất (sau khi hoàn thành) gồm:

a- Hồ sơ thuhồi đất và quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

choi game cau cab- Hồ sơ về bồithường giải phóng mặt bằng (nếu có)

choi game cau cac- Quy hoạchvà dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do chủ đầu tư lập đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

d- Hồ sơ địnhgiá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Biên bản định giá khởi điểm, Tờtrình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm và Quyết định của UBND tỉnh hoặc UBND cấphuyện phê duyệt theo quy định.

choi game cau cae- Danh sáchnhững người tham gia đấu giá, Biên bản kết quả trả giá và Biên bản đấu giáquyền sử dụng đất

f- Tờ trình đềnghị phê duyệt phương án đấu giá, kết quả trúng đấu giá và Quyết định phê duyệtcủa cấp có thẩm quyền.

7- Rút lạigiá đã trả:

choi game cau caTrong trườnghợp người trúng đấu giá rút lại giá đã trả thì không được tham gia đấu giá tiếpvà hết thời gian quy định mà người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền sửdụng đất (theo giá trúng đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì toànbộ số tiền đặt cọc của người đó được nộp vào ngân sách Nhà nước. Phiên đấu giácoi như không thành, Hội đồng đấu giá tổ chức đấu giá lại, mọi trình tự thủ tụcđấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Điều 14. Phê duyệt kết quả đấu giá

Căn cứ vàobiên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá và đề nghị của Hội đồng đấugiá, UBND huyện, thị xã, hoặc UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá theoquy định tại Khoản 1 Điều 19 Quy định này, làm cơ sở cho việc thu tiền trúngđấu giá và lập hồ sơ giao đất cho người trúng đấu giá.

Nội dung phêduyệt kết quả đấu giá gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của ngườitrúng đấu giá (ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị trí thửa đất, giátrúng đấu giá, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước và các nội dung cầnthiết khác.

choi game cau caĐiều 15. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất (tiền trúng đấu giá)

choi game cau caChậm nhất là20 ngày kể từ ngày kết quả trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt,người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền theo Khoản 2, Điều 9 Quy chế này.

Điều 16. Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườitrúng đấu giá

Sau khi đã nộpđủ tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềntổ chức giao đất tại thực địa.

Chậm nhất là30 ngày sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ,lệ phí địa chính, Hội đồng đấu giá có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho người trúng đấu giá.

choi game cau caĐiều 17. Chi phí đấu giá quyền sử dụng đất

1- Hội đồng đấugiá được sử dụng số tiền phí đấu giá thu được để chi cho việc đấu giá, nếukhông đủ thì được sử dụng số tiền đấu giá đất thu được để chi. Các khoản chiphải đảm bảo đúng chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo dự toánđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung chiphí đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

choi game cau caa/ Chi xây dựngphương án đấu giá.

b/ Chi phụ cấpcho các thành viên Hội đồng đấu giá.

choi game cau cac/ Chi mua sổsách, hoá đơn, giấy tờ, thông tin quảng cáo... cho việc tổ chức đấu giá.

d/ Các khoảnchi phí khác (nếu có).

2- Trong trườnghợp chưa có nguồn để chi cho việc tổ chức đấu giá đất thì căn cứ vào dự toánđược cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan Tài chính các cấp trích ngân sách cấpmình tạm ứng cho Hội đồng đấu giá thực hiện, khi đấu giá đất xong thì thu hồitrả lại cho ngân sách Nhà nước.

choi game cau caĐiều 18. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá

Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất các cấp được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lýtoàn bộ số tiền phát sinh trong quá trình đấu giá. Kết thúc mỗi cuộc đấu giá,Hội đồng đấu giá phải xử lý ngay số tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu được nhưsau:

1. Trường hợpđấu giá khu đất thuộc dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng:Toàn bộ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu được, sau khi thanh toán giá trịcông trình xây dựng kết cấu hạ tầng cho nhà đầu tư, tiền bồi thường, hỗ trợgiải phóng mặt bằng và chi phí đấu giá đất còn thiếu (nếu có), số tiền còn lạiđược nộp vào tài khoản riêng do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước và được sửdụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

2. Trường hợpđấu giá những thửa đất có nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạovốn xây dựng kết cấu hạ tầng chung của địa phương và đấu giá để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: Toàn bộ số tiền đấu giá quyền sử dụng đấtthu được, sau khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chiphí đấu giá đất còn thiếu (nếu có), số tiền còn lại được nộp vào ngân sách Nhànước, được điều tiết cho các cấp ngân sách theo quyết định của UBND tỉnh và đượcsử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung theo dự án được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

choi game cau caĐiều 19. Trách nhiệm của các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện,thị xã

1- UBND cáchuyện, thị xã:

choi game cau ca- Chỉ đạo Hộiđồng đấu giá cấp huyện xây dựng giá khởi điểm, dự toán chi phí đấu giá, lập hồsơ đấu giá, tổ chức đấu giá; báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định,trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đấu giá và kết quả trúng đấu giáđối với khu đất đấu giá có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên (tính theo giá khởiđiểm).

- Chủ tịchUBND huyện, thị xã quyết định phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm để làmcăn cứ đấu giá, chỉ đạo Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của huyện tổ chứcđấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với khu đấtđấu giá có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá khởi điểm).

- Căn cứ kếtquả đấu giá được phê duyệt, tiến hành thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất nộpngay vào ngân sách Nhà nước, thanh toán các khoản chi đấu giá quyền sử dụng đấttheo quy định.

choi game cau caPhối hợp vớicác ngành chức năng tổ chức giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chongười trúng đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Điều 16 quy chế này.

Định kỳ hàngtháng tổng hợp kết quả đấu giá quyền sử dụng đất các huyện, thị xã báo cáo vềUBND tỉnh và Sở Tài chính.

choi game cau ca2- Sở Tàichính:

- Là Chủ tịchHội đồng thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất, chủ trì phối hợp với SởTài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt:Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đốivới các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

choi game cau ca- Theo dõiđôn đốc và hướng dẫn việc nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất vàongân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quyđịnh của pháp luật.

3- Sở Tàinguyên và môi trường:

Kiểm tra, hướngdẫn việc xác định loại đất, diện tích đất sử dụng, các loại giấy tờ liên quanđến việc sử dụng đất.

- Chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn việc lập hồ sơ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người trúng đấu giá.

4- Sở Xây dựng:

choi game cau ca- Kiểm tra,hướng dẫn việc đăng ký, kê khai nhà ở, đất ở, xác định phạm vi quy hoạch, kiếntrúc xây dựng tổng mặt bằng khu đất để lập dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 20. Xử lý vi phạm

Các thànhviên Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sửdụng đất được giao nhiệm vụ đấu giá đất và các cá nhân khác có liên quan đếncuộc đấu giá cố ý làm trái quy định tại Quy chế này, có hành vi làm lộ bí mật,tiếp tay, môi giới cho người tham gia đấu giá gây thiệt hại cho Nhà nước hoặclàm cho cuộc đấu giá không thành thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bịxử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật.

Điều 21. Giải quyết khiếu nại tố cáo

Các khiếu nại,tố cáo có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất được giải quyết theo quyđịnh của pháp luật về khiếu nại tố cáo, pháp luật về đất đai và pháp luật vềđấu giá.

choi game cau caĐiều 22. Điều khoản thi hành

1. Quy chế nàyđược áp dụng đối với trường hợp đấu giá đất để xử lý hợp đồng thế chấp, bảolãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất để thu hồi nợ theo quyết định của cơ quannhà nước có thẩm quyền.

2. Quy chếnày có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006 và thay thế Quy định tạm thời đấugiá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 425/2005/QĐ-UB choi game cau caND ngày 11/03/2005 và sửa đổi, bổsung tại Quyết định số 1098/2005/QĐ-UB ngày 13/6/2005 và Quyết định số1820/2005/QĐ-UB ngày 19/8/2005 của UBND tỉnh./.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất miễn phí qua điện thoại

3. Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caVỀ VIỆC BAN HÀNHHỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁNHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về thutiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 932/STC-QLG &CS ngày 12/ 4/2013 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại vănbản số 438/BCTĐ-STP ngày 10/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 vớimức K = 1 để tính thu tiền sử dụng đất của phần diện tích vượt hạn mức sử dụng(hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhậnquyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng có hiện trạng là đất ở, chuyển mụcđích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải là đất ở sang đất ở của hộ giađình, cá nhân.

Điều 2.choi game cau ca Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường; Cục trưởng Cụcthuế; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHThái Văn Hằng

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

4. Quyết định 20/2016/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20/2016/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, Sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chitiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốĐiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chitiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2 .choi game cau caQuyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2016 và thay thế Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.- Như Điều 3;
-
Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy NB;
- Thường trực HĐND tỉnh NB;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh NB;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh NB;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh/NB;
- Lưu VT, VP3, 5 (Kh 153)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/ 2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

choi game cau caĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh

choi game cau caQuy chế này quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

choi game cau caQuy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá, điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là cá nhân, đại diện hộ gia đình, đại diện tổ chức (sau đây gọi là người tham gia đấu giá) không thuộc những trường hợp quy định tại Điều 30 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ).

2. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

Điều 4. Những trường hợp khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Thực hiện hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

Điều 5. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Các Thửa đất được tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo đảm những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải bảo đảm đúng nguyên tắc quy định tại Điều 117 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Điều 3 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

Chương II

choi game cau caTHẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 7. Thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

choi game cau caa) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

choi game cau cab) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

choi game cau caa) Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

b) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.

choi game cau ca4. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau caThẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

choi game cau caĐiều 9. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình hoặc Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP choi game cau ca (sau đây gọi là Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp) thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ) do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

Điều 10. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình thực hiện ký kết hợp đồng với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 của Quy chế này.

2. Chi nhánh của Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình được thành lập tại cấp huyện thực hiện ký kết hợp đồng với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này. Trường hợp chưa thành lập Chi nhánh của Trung tâm phát triển quỹ đất tại cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện ký kết hợp đồng với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này.

choi game cau ca3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký kết hợp đồng với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quy chế này.

Chương III

choi game cau caTRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 11. Lựa chọn tổ chức, hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Điều 10 Quy chế này có quyền lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất và quyết định hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP choi game cau ca và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để ký hợp đồng và tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá, bảo đảm nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 12. Phương án đấu giá và chuẩn bị hồ sơ đấu giá

1. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, việc lập phương án và chuẩn bị hồ sơ đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

2. Đối với tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các tài sản khác gắn liền với đất trụ sở làm việc, việc lập phương án và chuẩn bị hồ sơ đấu giá được thực hiện theo Điều 21 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Điều 13. Xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đấu giá và bước giá để đấu giá

1. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất được xác định trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá giữa Tổ chức được giao ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất được thực hiện theo Điều 9 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

3. Đối với tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 137/2010/TT-BTC ) và nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng sắp xếp lại quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 137/2010/TT-BTC giá khởi điểm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có nhà, đất) quyết định theo các quy định hiện hành.

4. Bước giá do đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định trong Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất cho phù hợp với từng cuộc bán đấu giá.

Điều 14. Hợp đồng và ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất phải được ký kết giữa Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có đủ năng lực thực hiện.

2. Nội dung của Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

choi game cau ca3. Khi ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất, Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp mà mình ký kết hợp đồng những hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá.

choi game cau caĐiều 15. Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày mở cuộc đấu giá, đơn vị thực hiện phiên đấu giá thông báo công khai việc đấu giá ít nhất 02 (hai) lần, mỗi lần cách nhau 03 (ba) ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản bán đấu giá về việc bán đấu giá tài sản. Đồng thời phải niêm yết công khai việc đấu giá tại trụ sở làm việc của đơn vị thực hiện phiên đấu giá và niêm yết tại địa điểm tổ chức đấu giá, địa điểm có thửa đất hoặc các thửa đất và UBND xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất hoặc các thửa đất đấu giá.

2. Nội dung niêm yết và thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

a) Tên, địa chỉ của Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

b) Thời gian, địa điểm bán đấu giá;

c) Địa điểm thửa đất được bán đấu giá;

choi game cau cad) Diện tích, kích thước, mốc giới của thửa đất được bán đấu giá;

đ) Giá khởi điểm của từng thửa đất được bán đấu giá;

choi game cau cae) Mục đích sử dụng hiện tại của thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá;

choi game cau cag) Quy hoạch chi tiết của thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá;

choi game cau cah) Mục đích sử dụng theo quy hoạch của thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá;

i) Thời hạn sử dụng của thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá;

k) Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá;

l) Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá;

choi game cau cam) Những thông tin cần thiết khác liên quan đến thửa đất hoặc các thửa đất được bán đấu giá.

choi game cau caĐiều 16. Đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 3 của Quy chế này thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn do Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất quy định.

2. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí đấu giá, khoản tiền đặt trước cho Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Phí đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp được thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình. Khoản tiền đặt trước do Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện bán đấu giá và Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của thửa đất bán đấu giá.

4. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được trực tiếp xem thửa đất được bán đấu giá kể từ khi niêm yết và thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó cho đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá 02 (hai) ngày. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham gia đấu giá.

5. Xử lý tiền đặt trước

choi game cau caa) Trong trường hợp người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp.

b) Các trường hợp người tham gia đấu giá được lấy lại khoản tiền đặt trước: Cuộc đấu giá không được tổ chức; tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá; tham gia đấu giá nhưng xin hủy bỏ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đã được thông báo.

Việc trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá được tiến hành chậm nhất sau 03 (ba) ngày, kể từ ngày cuộc đấu giá không được tổ chức hoặc kết thúc cuộc bán đấu giá.

c) Người tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

Người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật dân sự;

choi game cau caNgười đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng tại phiên đấu giá rút lại đăng ký tham gia đấu giá;

Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng trước trực tiếp;

choi game cau caNgười trả giá cao nhất rút lại giá đã trả hoặc người từ chối trúng đấu giá; người bị hủy kết quả trúng đấu giá do vi phạm quy định về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá;

Người vi phạm Quy chế, nội quy đấu giá trong các trường hợp: Có hành vi nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá như trao đổi thông tin, cấu kết thông đồng dìm giá dưới mọi hình thức; gây mất trật tự, phá rối hoạt động bán đấu giá, cản trở quyền đấu giá của người khác; không tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt điều hành cuộc đấu giá.

Điều 17. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Trên cơ sở giao kết hợp đồng về hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được thỏa thuận giữa Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất với Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá viên hoặc Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất điều hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 (một) thửa đất hoặc nhiều thửa đất bán đấu giá theo trình tự quy định tại Điều 34 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Điều 15, Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP choi game cau ca ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi là Thông tư số 23/2010/TT-BTP).

Điều 18. Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm giám sát việc tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Thành phần tham gia giám sát cuộc bán đấu giá thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP .

choi game cau caĐiều 19. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

choi game cau caĐiều 20. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất hoặc thuê đất và đúng thời hạn yêu cầu nộp theo thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê của cơ quan thuế vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Nội dung thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP .

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí bán đấu giá cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và nộp các khoản tiền thu của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

choi game cau ca1. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 thực hiện giao đất cho người trúng đấu giá.

2. Trình tự, thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

choi game cau caĐiều 22. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

a) Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cung cấp đầy đủ các thông tin về thửa đất được đấu giá nếu người tham gia đấu giá có yêu cầu và có quyền theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Quy chế này.

choi game cau cab) Được quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

c) Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về nghĩa vụ của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều 3; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Quy chế này;

d) Chấp hành nghiêm túc Nội quy, Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất của Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

a) Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.

b) Được quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

c) Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Quy chế này.

d) Sử dụng đất đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và các quy định khác có liên quan.

choi game cau caĐiều 23. Thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá

Việc thanh toán, hạch toán và quản lý tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương IV

choi game cau caTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức khác có liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp Ninh Bình

a) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

choi game cau cab) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp bán đấu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh.

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá đối với tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và đấu giá viên trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

d) Phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

choi game cau cađ) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

choi game cau cae) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động bán đấu giá quyền sử đất trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

choi game cau caa) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm trong đó có danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

b) Thực hiện xác định giá khởi điểm, chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

choi game cau cac) Đề xuất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này.

d) Chủ trì, thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, trình Ủy nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt;

đ) Phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh trong trường hợp đặc biệt;

e) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ đất trúng đấu giá, bàn giao đất trên thực địa và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) cho người trúng đấu giá theo quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

choi game cau cag) Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố thực hiện công tác có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất ở địa phương và hoàn thành hồ sơ về đất đai theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư, người trúng đấu giá trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt

choi game cau ca3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Theo dõi, đôn đốc việc nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

choi game cau cab) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc lập dự toán, thanh, quyết toán, hạch toán các chi phí liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc thu tiền theo kết quả trúng đấu giá; đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm quy định về tài chính liên quan đến lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau ca4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

choi game cau caa) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cơ sở cho việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

b) Giới thiệu các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

choi game cau cac) Tổng hợp kế hoạch sử dụng nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Phối hợp cùng các sở, ban, ngành tham gia xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

5. Sở Xây dựng

a) Phối hợp cùng các sở, ban, ngành tham gia xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên đất đấu giá theo quy định của pháp luật; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên đất đấu giá theo phân cấp; quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo phân cấp trên thửa đất đấu giá;

c) Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên thửa đất trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình trên thửa đất trúng đấu giá theo phân cấp;

d) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt;

đ) Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

choi game cau ca6. Cục thuế tỉnh

choi game cau caCó trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện đôn đốc, hướng dẫn người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp các khoản tiền theo quy định vào ngân sách nhà nước.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

choi game cau caa) Lập kế hoạch sử dụng đất để đấu giá khi giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất thu hồi để quy hoạch đưa ra đấu giá theo thẩm quyền; tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

choi game cau cac) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong trường hợp chưa thành lập Chi nhánh của Trung tâm phát triển quỹ đất tại cấp huyện) ký hợp đồng và phối hợp với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất do Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện. Thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá và thanh toán phí bán đấu giá cho Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền.

8. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

choi game cau caa) Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện niêm yết việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với Thửa đất hoặc các Thửa đất được đấu giá tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có Thửa đất hoặc các Thửa đất được đấu giá.

choi game cau cab) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, xác định vị trí, kích thước, diện tích, mốc giới của Thửa đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn được đấu giá; tổ chức công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện việc bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai.

choi game cau ca9. Trách nhiệm của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

choi game cau caTriển khai thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

10. Trách nhiệm của Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

choi game cau caa) Tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về quyền, nghĩa vụ và các nhiệm vụ về bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quy chế này;

b) Căn cứ Quy chế này và các quy định của pháp luật về đất đai, bán đấu giá tài sản, Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể bảo đảm đúng quy định tại Điều 13 của Thông tư số 23/2010/TT-BTP .

11. Các sở, ban, ngành khác có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất trong công tác bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Điều 25. Khen thưởng và xử lý vi phạm

choi game cau caTổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng. Nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

choi game cau caTrong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc và có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp Ninh Bình để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

5. Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỂ TÍNH THUTIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT VƯỢT HẠN MỨCĐẤT Ở KHI CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; PHẦN DIỆNTÍCH ĐẤT TĂNG SO VỚI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụngđất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chitiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giáđất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo đề nghị củaliên Sở Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 54/TTr-LN-STC-STNMT ngày 02/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Các cụm từ về sử dụngđất trong Quyết định này được hiểu như sau:

1. Đất dôi dư: Là phầndiện tích khi đo thực tế lớn hơn so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặcso với diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao hoặc so với hồ sơ địa chínhđang quản lý tại các cấp xã, huyện, tỉnh.

2. Công nhận quyền sửdụng đất: Là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổnđịnh mà không có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

3. Chuyển mục đích sửdụng đất ở: Là việc nhà nước cho phép người sử dụng đất sử dụng từ loại đấtkhông phải là đất ở sang loại đất ở theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Hệ số điều chỉnh giáđất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tíchđất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụngđất; xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với phần diện tích đấttăng so với giấy tờ và hồ sơ địa chính (bản đồ, sổ mục kê,…) về quyền sử dụngđất (đất dôi dư) như sau:

1. Hệ số điều chỉnhgiá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất

a) Đối với trường hợpdiện tích tính thu tiền sử dụng đất (phần diện tích đất vượt hạn mức) của thửađất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị dưới 20 tỷđồng thì hệ số điều chỉnh giá đất như sau:

- Bằng 1,15 lần đốivới vị trí thửa đất hoặc khu đất thuộc các phường của thành phố Hưng Yên và cácthị xã;

- Bằng 1,10 lần đốivới thửa đất hoặc khu đất thuộc thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Bằng 1,05 lần đốivới thửa đất hoặc khu đất còn lại.

b) Đối với trường hợpdiện tích đất tính thu tiền sử dụng đất (phần diện tích đất vượt hạn mức) củathửa đất hoặc khu đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) có giá trị từ 20tỷ đồng trở lên thì giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất được xác địnhtheo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy địnhtại Nghị định của Chính phủ về giá đất.

c) Hạn mức đất ở làhạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định tạiQuyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên.

2. Hệ số điều chỉnhgiá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất (phần diện tích vượt hạn mức đất ở)trong các trường hợp

- Cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có diệntích đất lớn hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ hoặc hồ sơ địa chính (bản đồ,sổ mục kê…) về quyền sử dụng đất (đất dôi dư).

- Cho phép chuyển mụcđích sử dụng đất thành đất ở.

Điều 3. Cách xác định giá đất theo hệ số (K)

1. Đối với trường hợpcho phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất

=

Giá đất theo bảng giá đất

x

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

2. Đối với trường hợpcông nhận quyền sử dụng đất ở; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối vớiđất dôi dư

a) Quy định về phânlớp để xác định lợi thế của thửa đất cần xác định giá

Khi xác định được hệsố điều chỉnh giá đất (K), để xác định giá đất của từng thửa đất hoặc khu đấtđược phân theo chiều sâu của thửa đất hoặc khu đất để xác định giá (gọi là lớpcủa thửa đất). Lớp của thửa đất hoặc khu đất được phân loại theo lợi thế về giáđất khác nhau, là chiều sâu của thửa đất tính từ mép ngoài cùng tiếp giáp vớichỉ giới lưu không của đường, phố chính (nếu có)... và được chia thành 5 lớp(tính theo đường vuông góc với đường chỉ giới lưu không của đường, phố) như sau:

- Lớp 1: Trong phạm vi10m đầu tiên tính từ chỉ giới lưu không của đường, phố chính (nếu có) được tínhbằng 80% theo hệ số (K);

- Lớp 2: Tính từ cuốilớp 1 có chiều sâu vào trong phạm vi 05m tiếp theo được tính bằng 60% theo hệsố (K);

- Lớp 3: Tính từ cuốilớp 2 có chiều sâu vào trong phạm vi 05m tiếp theo được tính bằng 40% theo hệsố (K);

- Lớp 4: Tính từ cuốilớp 3 có chiều sâu vào trong phạm vi 05m tiếp theo được tính bằng 30% theo hệsố (K);

- Lớp 5: Tính từ cuốilớp 4 cho đến hết thửa đất hoặc khu đất được tính bằng 20% theo hệ số (K);

b) Cách xác định giáđất theo hệ số điều chỉnh giá đất (K) và lớp của thửa đất hoặc khu đất để xácđịnh tiền sử dụng đất phải nộp của phần diện tích đất vượt hạn mức đất ở theobảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (K) và lớp của thửa đất, cụ thể:

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất

=

Giá đất theo bảng giá đất

x

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

x

Tỷ lệ % tính theo hệ số K (lớp của thửa đất hoặc khu đất)

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế các Quyết địnhcủa UBND tỉnh: số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 về việc quy định hệ số điềuchỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất đang sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạnmức đất ở được Nhà nước công nhận hoặc được Nhà nước giao trên địa bàn tỉnhHưng Yên; số 04/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 về việc sửa đổi Điểm 1.1, Khoản 1,Điều 1, Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh.

2. Những trường hợp đãcó thông báo thu tiền sử dụng đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thihành thì thực hiện theo thông báo đó; trường hợp chưa nhận được thông báo thutiền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định này.

3. Người sử dụng đấtđã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nợ trước ngày Quyết định này cóhiệu lực không áp dụng quy định này.

4. Việc xử lý cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp cấptrái thẩm quyền không áp dụng theo quy định này, được thực hiện theo các quyđịnh của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở,ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuếtỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Doãn Thế Cường

>> Xem thêm:  Có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở (đất thổ cư) hay không ?