1. Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07 tháng 04 năm 2010, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh :

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caBANHÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 71/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất thành phố;
Căn cứ Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổchức đấu giá quyền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố tại Tờ trình số 11066/STC-HĐĐG-NS ngày 11 tháng 11 năm 2009, Công văn số 13130/STC-HĐĐG-NS ngày31 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 124/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về banhành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 58/2003/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi khoản 3, Điều13 của quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định số 42/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửađổi, bổ sung Điều 12 và Điều 15 của Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụngđất.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giaothông vận tải, Cục trưởng Cục Thuế, Chánh Thanh tra thành phố, Viện trưởng ViệnNghiên cứu phát triển, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Ủy bannhân dân các quận, huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNGĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1.

choi game cau caNHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi áp dụng

Quy chế này, quy định cụ thể việcđấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp sau:

choi game cau ca1. Giao đất có thu tiền sử dụngđất:

choi game cau caa) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộgia đình, cá nhân;

choi game cau cab) Đầu tư xây dựng nhà ở để bánhoặc cho thuê; trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhânkhu công nghiệp;

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngđể chuyển nhượng hoặc cho thuê;

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn chođầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

e) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

choi game cau ca2. Cho thuê đất để thực hiện dự ánxây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổchức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện.

3. Giao đất theo hình thức khác naychuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.

4. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuêđất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thịtrấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

5. Các trường hợp khác do Ủy bannhân dân thành phố quyết định.

choi game cau caĐiều 2.Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chitiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xâydựng.

Trong trường hợp chưa có quy hoạchsử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xây dựng chitiết thì căn cứ vào ý kiến về các chỉ tiêu quy hoạch của cấp có thẩm quyền theophân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố đối với từng thửa đất.

2. Đất trống, đã hoàn thành côngtác bồi thường giải phóng mặt bằng.

choi game cau ca3. Có phương án đấu giá đất đượccấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Quy chế này.

Điều 3.Đối tượng được tham gia đấu giá

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình,cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của LuậtĐất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theoquy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các tổ chức, cá nhân nước ngoàithuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai cónhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đãđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

choi game cau ca3. Các đối tượng tham gia đấu giá(theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này) hợp tác, liên danh đứng tên chung thamgia một gói đấu giá.

4. Đối với trường hợp đấu giá quyềnsử dụng đất để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản:

choi game cau caa) Đối tượng tham gia đấu giá làdoanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sảntheo quy định pháp luật.

b) Đối tượng là cá nhân tham giađấu giá: sau khi trúng đấu giá phải thành lập doanh nghiệp có vốn pháp định vàđăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật trước khi được cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Tùy theo tính chất, đặc điểm vàquy mô của gói đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá sẽ được xác định cụ thểtrong phương án đấu giá do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận,huyện phê duyệt theo quy định khoản 2 Điều 8 của Quy chế này và được niêm yết,thông báo công khai theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 4. Đốitượng không được tham gia đấu giá

choi game cau caNgười điều hành phiên đấu giá;thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất; thành viên Tổ chuyên viên trựcthuộc Hội đồng đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá giá trị quyền sửdụng đất, tiền thuê đất; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người này.

Điều 5. Điềukiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Các đối tượng được tham gia đấu giáquy định tại Điều 3 Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điềukiện sau:

choi game cau ca1. Có đơn đề nghị được tham gia đấugiá theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nộidung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

choi game cau ca2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặckhả năng tài chính:

a) Đối với tổ chức phải có đủ điềukiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật.

choi game cau cab) Đối với cá nhân phải có đủ điềukiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quyđịnh của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô, thửa đất làm nhà ở củahộ gia đình, cá nhân thì cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Trong một gói đấu giá: một tổchức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lênthuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ một doanh nghiệp được tham gia đấu giá;Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệpđầu tư theo hình thức liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉđược một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

4. Các đối tượng tham gia đấu giáphải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoảntiền theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

Chương 2.

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC PHIÊNĐẤU GIÁ

Điều 6.Thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, tổ chức và hoạt động theoQuy chế do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

2. Đối với những thửa đất do Ủy bannhân dân quận, huyện tổ chức đấu giá theo quy định của Quyết định số76/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy bannhân dân quận, huyện quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtvới các thành viên là đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên vàMôi trường, Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Công Thương), Ủy ban nhân dânphường, xã, thị trấn (nơi có thửa đất đấu giá) và các thành viên khác do Ủy bannhân dân quận, huyện quyết định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện đảm nhậnchức danh Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện.

Điều 7. Xácđịnh mức giá khởi điểm

choi game cau ca1. Giá khởi điểm là giá ban đầuthấp nhất của gói đấu giá làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm được xác định sát vớigiá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực tế trong điều kiện bìnhthường tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửađất đấu giá.

choi game cau ca2. Tùy theo quy mô thửa đất, Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định thuê từ 1 (một) đến 3 (ba) doanhnghiệp có chức năng thẩm định giá để xác định giá khởi điểm.

choi game cau ca3. Giá khởi điểm do Ủy ban nhân dânthành phố quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtthành phố. Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định giá khởi điểm trên cơ sở đềxuất của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện.

Điều 8. Lậpvà phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Sau khi xác định giá khởi điểm,Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm lập phương án đấu giá quyềnsử dụng đất với các nội dung sau:

a) Hồ sơ pháp lý về thửa đất, baogồm: văn bản của cơ quan có thẩm quyền về xác lập sở hữu nhà nước, về quyết địnhđưa thửa đất ra đấu giá; văn bản về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; bản vẽhiện trạng xác định cụ thể diện tích, địa điểm, cơ cấu sử dụng đất được cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

choi game cau cab) Đối tượng được tham gia đấugiá;

c) Giá khởi điểm của khu đất;

d) Bước giá (nấc giá) tối thiểu:là khoản chênh lệch giá tối thiểu giữa hai lần phát giá liền kề nhau. Bước giá tốithiểu được quy định trong hồ sơ đấu giá từ 0,01% (một phần mười ngàn) đến 1%(một phần trăm) giá khởi điểm của gói đấu giá.

đ) Phí đấu giá; số tiền đặt trướcnộp khi đăng ký tham gia đấu giá;

choi game cau cae) Hình thức đấu giá (đấu giá côngkhai bằng lời hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu kín);

g) Phương thức thanh toán tiềntrúng đấu giá;

choi game cau cah) Nội dung thông báo tổ chức đấugiá.

2. Phương án đấu giá quyền sử dụngđất do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đối với những trường hợp do Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất thành phố tổ chức đấu giá hoặc Ủy ban nhân dân quận,huyện đối với những thửa đất do Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức đấu giá.

Điều 9.Thông báo, niêm yết tổ chức đấu giá

choi game cau ca1. Sau khi phương án đấu giá đượcduyệt và trước khi tiến hành đấu giá 30 (ba mươi) ngày, Hội đồng đấu giá quyềnsử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 (hai) lầntrong thời gian 2 (hai) tuần trên Báo Sài Gòn Giải phóng và một số phương tiệnthông tin đại chúng khác (do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định),thông báo được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá, trụ sở Ủy ban nhândân quận, huyện, phường, xã, thị trấn nơi có thửa đất đấu giá và ngay tại vịtrí thửa đất.

choi game cau ca2. Nội dung thông báo công khaigồm: địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, quy hoạch xâydựng chi tiết, thời hạn sử dụng đất, giá khởi điểm đưa ra đấu giá; thời gian,địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tiếnhành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến thửa đất.

Điều 10.Đăng ký tham gia đấu giá

1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấugiá:

Các đối tượng được tham gia đấu giá(sau đây gọi chung là khách hàng đăng ký tham gia đấu giá) theo quy định tạiĐiều 3 của Quy chế này thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trong thời hạn do Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.

choi game cau caHồ sơ bao gồm các loại giấy tờchứng minh điều kiện về kỹ thuật và vốn hoặc khả năng tài chính theo quy địnhtại Điều 5 của Quy chế này và các loại hồ sơ cụ thể sau:

choi game cau caa) Đối với cá nhân trong nước:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu);

choi game cau ca- Bản sao chứng minh nhân dân, hộkhẩu;

choi game cau ca- Giấy ủy quyền được công chứng,chứng thực theo quy định đối với trường hợp cá nhân, chủ hộ ủy quyền cho ngườikhác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

b) Đối với tổ chức kinh tế trongnước:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu) do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh;

choi game cau ca- Giấy ủy quyền cho người đại diệntham gia đấu giá (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chứckhông trực tiếp tham dự đấu giá); bản sao giấy chứng minh nhân dân của ngườiđược ủy quyền.

- Giấy giới thiệu cá nhân nộp hồsơ đăng ký tham gia đấu giá.

c) Đối với người Việt Nam định cưở nước ngoài:

choi game cau ca- Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theomẫu);

choi game cau ca- Đối với người mang hộ chiếu ViệtNam: Bản sao hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc giấy có giá trị thay thế hộ chiếucủa Việt Nam; Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định đối vớitrường hợp ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

choi game cau ca- Đối với ngườ mang hộ chiếu nướcngoài: Bản sao hộ chiếu và một trong các loại giấy tờ xác nhận có gốc Việt Nam.

choi game cau cad) Đối với tổ chức nước ngoài:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu);

choi game cau ca- Bản sao giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh hoặc giấy tờ tương đương.

choi game cau cađ) Trường hợp hợp tác, liên danhcùng đứng tên chung để tham gia đấu giá thì hồ sơ đăng ký gồm:

- Văn bản thỏa thuận của các bêncó các nội dung sau: quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong việc thực hiện cácnghĩa vụ tài chính; phương thức sử dụng đất (sử dụng chung hoặc phân chia diệntích sử dụng đất); phương thức triển khai dự án; đại diện đăng ký, tham gia đấugiá, ký biên bản đấu giá; việc ghi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất sau này.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá(theo mẫu) của liên danh, hợp tác.

choi game cau ca- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh của từng thành viên hợp tác, liên danh;

choi game cau ca- Bản sao giấy chứng minh nhân dâncủa người được ủy quyền.

choi game cau cae) Trường hợp các loại bản sao giấytờ: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu tạiĐiều này không có chứng thực bản sao theo quy định thì khi nộp phải xuất trìnhbản chính để đối chiếu.

Đối với các loại giấy tờ bằng tiếngnước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định.

2. Phí đấu giá và tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá phảinộp các khoản tiền sau:

a) Phí đấu giá: khoản phí này đượcsử dụng chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả cho tổchức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp phí đấu giá, trừ trường hợp Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất không tổ chức đấu giá. Mức phí cụ thể được thựchiện theo quy định của Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh.

choi game cau cab) Tiền đặt trước:

- Mức thu theo phương án đấu giáđược cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 5% (năm phần trăm) giá khởi điểm củathửa đất đấu giá. Khoản tiền này được thu dưới hình thức tiền đồng Việt Namhoặc Giấy bảo lãnh dự đấu giá của ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh,thanh toán thay của ngân hàng với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước. Giấybảo lãnh có hiệu lực từ 03 (ba) tháng trở lên.

choi game cau ca- Khách hàng đăng ký tham gia đấugiá bao nhiêu gói thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số gói tham gia đấu giá.Tiền mặt trước được trừ vào tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp.

choi game cau ca- Thời gian nộp tiền đặt trước đượcthông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá và phải nộp chậm nhất 2 (hai) ngày trướckhi phiên đấu giá chính thức tiến hành.

choi game cau cac) Khách hàng đăng ký tham gia đấugiá được lấy lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Phiên đấu giá không được tổ chức;

choi game cau ca- Khách hàng không trúng đấu giá,tiền đặt trước được trả lại ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc;

choi game cau ca- Xin hủy đăng ký tham gia đấu giátrong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đã được thông báo;

- Khách hàng không đủ điều kiệntham gia đấu giá (được Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo trước khimở phiên đấu giá);

choi game cau ca- Khách hàng được công bố trúng đấugiá bổ sung nhưng từ chối mua (trong trường hợp được công bố trúng đấu giá bổsung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Quy chế này).

d) Không được lấy lại tiền đặttrước trong các trường hợp sau:

choi game cau ca- Khách hàng đã đăng ký đấu giánhưng không có mặt tại phiên đấu giá trước khi phiên đấu giá khai mạc mà khôngcó lý do chính đáng;

- Khách hàng tham gia đấu giá từvòng hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trướctrực tiếp;

choi game cau ca- Khách hàng trả giá cao nhất rútlại giá đã trả;

- Khách hàng trúng đấu giá nhưngtừ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất;

choi game cau ca- Khách hàng vi phạm quy định tạikhoản 2 Điều 13 của Quy chế này.

Điều 11.Xét duyệt hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá

choi game cau ca1. Sau khi kết thúc thời gian tiếpnhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xétduyệt hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá trong thời gian không quá 10 (mười)ngày.

2. Kết quả xét duyệt được Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất thông báo trong thời gian 07 (bảy) ngày, kể từ ngàydanh sách khách hàng tham gia đấu giá được duyệt. Các trường hợp đủ điều kiệntham gia đấu giá được mời tham dự phiên đấu giá. Mọi sự điều chỉnh tên của kháchhàng tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trước thời hạn tổ chức đấugiá 02(hai) ngày làm việc.

Điều 12. Tổchức phiên đấu giá

choi game cau ca1. Phiên đấu giá chỉ được tiến hànhkhi có từ 02 (hai) khách hàng đăng ký hợp lệ trở lên tham gia đấu giá.

choi game cau caPhiên đấu giá do Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất tổ chức hoặc ủy quyền cho một tổ chức của nhà nước có chứcnăng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo phương án được duyệt.

choi game cau caTrong trường hợp Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất tổ chức phiên đấu giá thì Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sửdụng đất của thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (người được Chủ tịchHội đồng ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) phân công ngườiđiều hành phiên đấu giá.

choi game cau ca2. Thủ tục mở phiên đấu giá:

a) Giới thiệu thành viên Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất; người điều hành và tổ thư ký.

choi game cau cab) Công bố danh sách và điểm danhkhách hàng đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện đã được xét duyệt, bốc thăm sốthứ tự, xếp chỗ ngồi theo số thứ tự.

c) Thông báo Quy chế của phiên đấugiá; giới thiệu tóm tắt thông tin về thửa đất đưa ra đấu giá, giá khởi điểm vàbước giá tổi thiểu cho các vòng, trả lời các câu hỏi của khách hàng tham gia đấugiá (nếu có).

3. Tiến hành đấu giá:

choi game cau caa) Trường hợp đấu giá trực tiếpbằng lời:

- Người điều hành phiên đấu giánhắc lại giá khởi điểm của gói đấu giá trước khi đấu giá, yêu cầu khách hàngtham gia đấu giá trả giá bắt đầu từ giá khởi điểm, khoảng cách thời gian mỗilần trả giá không quá 05 (năm) phút. Người phát giá đưa cao số thứ tự và phátgiá bằng miệng, nói to, rõ giá trả. Người điều hành nhắc lại số thứ tự củangười tham gia đấu giá và mức giá của người vừa phát giá.

choi game cau ca- Khách hàng tham gia đấu giá phảitham gia phát giá ngay từ vòng đầu. Trường hợp bỏ 01 (một) vòng không tham giaphát giá thì xem như bỏ cuộc và mất quyền tham gia phát giá ở các vòng sau. Ngườiphát giá sau phải phát giá cao hơn giá của người đã phát trước liền kề và chênhlệch giá giữa người phát giá sau và người phát giá trước liền kề phải bằng hoặccao hơn bước giá đã quy định.

- Sau 05 (năm) phút không có ngườitrả giá mới, người điều hành phiên đấu giá nhắc lại rõ ràng bằng lời nói giá đãtrả cao nhất và tên khách hàng đã trả 03 (ba) lần, khoảng cách mỗi lần 30 (bamươi) giây. Nếu không có ai trả giá cao hơn thì giá cao nhất là giá trúng đấugiá và người điều hành phiên đấu giá công bố tên khách hàng trúng đấu giá.

- Nếu ở những phút cuối cùng củamột vòng đấu, có nhiều người phát giá cùng lúc, người điều hành phiên đấu giásẽ ghi nhận tất cả và lần lượt mời từng người phát giá dù có quá thời gian quyđịnh của 05 (năm) phút.

b) Đấu giá bằng bỏ phiếu:

Người điều hành phiên đấu giá phátcho mỗi khách hàng tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá (theo mẫu) và yêu cầuhọ ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Sau khi thu hết các phiếu đã phát,người điều hành công bố mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó, không công bố tênngười đã trả mức giá cao nhất. Những khách hàng bỏ giá thấp hơn nhưng không cóyêu cầu trả giá tiếp thì không tham gia trả giá vòng sau và được mời ra khỏikhu vực dành cho những khách hàng tiếp tục tham gia đấu giá. Mức giá cao nhất ởvòng trước cộng với bước giá được xem là giá khởi điểm cho vòng sau. Người điềuhành tiếp tục phát cho khách hàng tham gia đấu giá còn lại một tờ phiếu và yêucầu họ ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Cuộc đấu giá được tiến hành theothủ tục nên trên cho đến khi không còn ai yêu cầu trả tiếp. Người điều hànhphiên đấu giá công bố tên khách hàng bỏ giá cao nhất ở vòng sau cùng.

4. Lập biên bản đấu giá:

a) Toàn bộ diễn biến của phiên đấugiá phải được ghi vào biên bản đấu giá và có đầy đủ chữ ký của người điều hành,người trúng đấu giá và các thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thamdự phiên đấu giá.

b) Biên bản đấu giá quyền sử dụngđất gồm những nội dung chủ yếu như sau:

- Địa điểm tổ chức đấu giá;

choi game cau ca- Thành phần Hội đồng đấu giá đấugiá quyền sử dụng đất;

choi game cau ca- Số lượng khách hàng tham gia đấugiá;

choi game cau ca- Mức giá khởi điểm;

choi game cau ca- Số vòng đấu giá;

- Mức giá bỏ cao nhất;

choi game cau ca- Mức giá bỏ liền kề;

choi game cau ca- Mức giá bỏ thấp nhất;

- Kết luận;

- Hiệu lực (đối với vòng đấu cuốicùng).

choi game cau caĐiều 13.Nội quy phiên đấu giá

1. Khách hàng tham gia đấu giá đượccử tối đa 03 (ba) người dự phiên đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải đếnđúng giờ. Khi dự phiên đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu (bản chính), giấychứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được giới thiệu dự đấu giá (đối vớitổ chức) hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân).

Trong phòng đấu giá, người tham giađấu giá phải giữ gìn trật tự, không trao đổi với đơn vị khác, không sử dụng cácphương tiện thông tin liên lạc.

2. Người tham gia đấu giá khôngđược tiếp tục tham gia đấu giá nếu có các vi phạm sau:

a) Trao đổi với người tham gia đấugiá khác, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong phòng đấu giá đã đượcngười điều hành phiên đấu giá nhắc nhở;

b) Người tham gia đấu giá gây mấttrật tự, cản trở, phá rối quyền đấu giá của người khác;

c) Người tham gia đấu giá có hànhvi mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc cấu kết dìm giá.

3. Người điều hành phiên đấu giátạm ngưng phiên đấu giá, lập biên bản xử lý các trường hợp nêu trên và đề nghịHội đồng tiếp tục tổ chức đấu giá hoặc quyết định ngưng phiên đấu giá khi cầnthiết.

choi game cau caĐiều 14.Các trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp nếu ngay ở vòng đầutiên, sau 05 (năm) phút, không có người phát giá Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất thông báo phiên đấu giá không thành và khoản tiền đặt trước của những kháchhàng tham gia đấu giá không được hoàn lại.

2. Trường hợp người trả giá caonhất là chối mua:

choi game cau caa) Tại phiên đấu giá, trường hợpngười trả giá cao nhất rút lại giá đã phát, thì người điều hành phiên đấu giáthông báo truất quyền tham gia phát giá và không hoàn trả tiền đặt trước củakhách hàng này. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức lại phiên đấu giángay sau đó và bắt đầu từ giá của người đã trả giá cao nhất liền kề. Trongtrường hợp người trả giá cao nhất liền kề và những người tham gia đấu giá cònlại từ chối đấu giá tiếp tục thì Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thôngbáo chấm dứt phiên đấu giá.

b) Trường hợp sau khi phiên đấu giákết thúc, khách hàng đã được công bố trúng đấu giá và có văn bản từ chối mua,thì khách hàng phát giá cao nhất liền kề (theo biên bản trúng đấu giá) sẽ đượcHội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặcỦy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chếnày là người trúng đấu giá bổ sung khi có đủ các điều kiện sau:

choi game cau ca- Giá của khách hàng phát giá caonhất liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng.

- Số tiền chênh lệch giữa giá củakhách hàng trúng đấu giá từ chối mua và giá của khách hàng phát giá cao nhấtliền kề không quá 5% (năm phần trăm) giá của khách hàng trúng đấu giá từ chốimua.

- Khách hàng phát giá cao nhất liềnkề đồng ý mua.

3. Đối với thông báo đấu giá lầnđầu mà không có khách hàng hoặc chỉ có 01 (một) khách hàng đủ điều kiện thamgia đấu giá thì không tổ chức phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tổ chức thông báođấu giá lần 2 (hai) với các nội dung theo phương án đấu giá đã được duyệt.Trường hợp tổ chức đấu giá lần 2 (hai) mà không có khách hàng tham gia đấu giáhoặc chỉ có 01 (một) khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá thì Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dânquận, huyện phương án xử lý phù hợp.

4. Trong quá trình tổ chức đấu giánếu phát sinh các trường hợp đặc biệt chưa có trong quy chế này, Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Chương 3.

choi game cau caGIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Điều 15.Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá

choi game cau ca1. Trong thời gian 03 (ba) ngày làmviệc, kể từ ngày lập biên bản đấu giá thành, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtthành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện (đối vớinhững thửa đất do quận, huyện tổ chức đấu giá) phê duyệt kết quả đấu giá. Thờigian phê duyệt kết quả đấu giá không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày đấu giáthành.

choi game cau ca2. Nội dung quyết định phê duyệtkết quả đấu giá:

choi game cau caa) Đơn vị tổ chức bán đấu giá;

b) Tổ chức, cá nhân trúng đấugiá;

c) Giá khởi điểm;

d) Giá trúng đấu giá;

đ) Phương thức thanh toán (theophương án đấu giá được duyệt).

e) Thời hạn giao đất - cho thuêđất;

g) Trách nhiệm và nghĩa vụ củacác bên;

h) Các nội dung cần thiết khác.

Điều 16.Phương thức thanh toán

choi game cau ca1. Trong thời hạn 48 (bốn mươi tám)giờ kể từ khi quyết định phê duyệt kết quả đấu giá có hiệu lực, tổ chức hoặc cánhân trúng đấu giá nộp bổ sung cho đủ 10% (mười phần trăm) giá khởi điểm củagói đấu giá (tính luôn số tiền đặt trước đã nộp). Số tiền thanh toán được nộpdưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đối với số tiền còn lại, tổ chứchoặc cá nhân trúng đấu giá sẽ thanh toán theo phân kỳ thanh toán đã được quyđịnh trong phương án đấu giá được duyệt.

choi game cau ca2. Đối với từng phân kỳ thanh toán,nếu tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp chậm quá 10 (mười) ngày, thì từ ngày 11(mười một), mỗi ngày chậm nộp phạt chịu 0,05% (năm phần mười ngàn) tính trên sốtiền chậm thanh toán. Số ngày chậm thanh toán được tính trên cơ sở ngày nộptiền trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngày chấp thuận chuyển tiền của ngânhàng nơi người trúng đấu giá thực hiện giao dịch. Trường hợp ngày phải nộp tiềnlà ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ, nghỉ bù ngày lễ do Nhà nước quy địnhthì ngày thanh toán được dời sang ngày làm việc đầu tiên sau đó. Nếu chậm thanhtoán quá 6 (sáu) tháng sẽ bị xử lý theo khoản 2 Điều 19 Quy chế này.

choi game cau ca3. Trường hợp khi bàn giao đất chotổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm sovới diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì số tiền phải nộp tăng thêmhoặc giảm đi được tính theo công thức:

=

Giá trị trúng đấu giá

x

phần diện tích tăng hoặc giảm.

Diện tích đất đã công bố trong hồ sơ đấu giá

4. Trong trường hợp thửa đất trúngđấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thì người trúngđấu giá phải chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Nghĩa vụ tài chínhbổ sung được tính theo nguyên tắc là khoản chênh lệch giữa mức giá trị quyền sửdụng đất (hoặc tiền thuê đất phải nộp) theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc điềuchỉnh tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và giá khởi điểm đã đượcphê duyệt.

choi game cau caNgười trúng đấu giá phải hoàn tấtviệc nộp tiền nghĩa vụ tài chính bổ sung, được Sở Tài chính xác nhận thì mớiđược thực hiện triển khai đầu tư theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc điều chỉnh. Cáccơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có khu đất đấu giá cótrách nhiệm kiểm tra việc thực hiện đầu tư theo đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiếntrúc điều chỉnh của người trúng đấu giá.

5. Trong trường hợp sau khi trúngđấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thay đổi các chỉ tiêu quyhoạch làm giảm giá trị quyền sử dụng đất thì người trúng đấu giá được xét giảmnghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của nhàđầu tư). Mức xét giảm được tính theo nguyên tắc là khoản chênh lệch giữa mứcgiá trị quyền sử dụng đất (hoặc tiền thuê đất phải nộp) theo chỉ tiêu quy hoạchkiến trúc điều chỉnh tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương ánđấu giá và giá khởi điểm đưa ra đấu giá trong phương án đấu giá được duyệt.

choi game cau ca6. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất có trách nhiệm xác định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịchỦy ban nhân dân quận, huyện (đối với những trường hợp quận, huyện tổ chức đấugiá) phê duyệt nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá nêu tại khoản 2, 3,4, 5 Điều này.

Điều 17.Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

choi game cau ca1. Người trúng đấu giá quyền sửdụng đất được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá,có các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật vềđất đai.

2. Sau khi thanh toán 60% (sáu mươiphần trăm) giá trị trúng đấu giá, người trúng đấu giá sẽ được Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất bàn giao đất trên thực địa để bắt đầu triển khai việc sử dụngđất theo quy định;

choi game cau caSau khi nộp xong tiền sử dụng đấttrúng đấu giá và các nghĩa vụ tài chính có liên quan khác, người trúng đấu giáđược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Người trúng đấu giá có nghĩa vụthực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính với nhà nước; trường hợp vi phạm thì sẽbị xử lý theo quy định tại Điều 19 của Quy chế này.

4. Người trúng đấu giá phải sử dụngđất đúng mục đích. Tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xâydựng chi tiết hoặc các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt; bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng đã được quy định trong hồ sơ đấugiá; bảo đảm thời gian bắt đầu triển khai dự án đầu tư không quá 12 (mười hai)tháng, kể từ ngày được nhận bàn giao đất trống. Trường hợp phải kéo dài thờigian này phải được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

Điều 18.Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Căn cứ vào quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất củangười trúng đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môitrường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thẩm quyền được phân cấp có tráchnhiệm bàn giao đất trên thực địa, làm thủ tục cấp hoặc trình cơ quan nhà nướccó thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất theo quy định.

Thời hạn thực hiện là 10 (mười)ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chương 4.

XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾUNẠI, TỐ CÁO

Điều 19. Xửlý vi phạm đối với người trúng đấu giá

choi game cau caKết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy trongnhững trường hợp:

choi game cau ca1. Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngàyQuyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá có hiệu lực, người trúng đấu giákhông nộp đủ tiền trúng đấu giá đợt đầu theo quy định 30% (ba mươi phần trăm)giá trị trúng đấu giá, kết quả đấu giá sẽ bị hủy và không được hoàn trả khoảntiền đã nộp 10% (mười phần trăm) giá khởi điểm của gói đấu giá.

2. Người trúng đấu giá chậm nộptiền quá 6 (sáu) tháng so với tiến độ quy định trong phương án đấu giá, Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhândân quận, huyện (đối với những trường hợp quận, huyện tổ chức đấu giá) quyếtđịnh hủy kết quả đấu giá và tiến hành đấu giá lại. Người trúng đấu giá vi phạmđiều kiện thanh toán chỉ được nhận lại phần tiền đã nộp sau khi trừ đi 10%(mười phần trăm) số tiền đã nộp và số tiền phạt phải nộp theo quy định tạikhoản 2 Điều 16 của Quy chế này;

choi game cau caThời gian thực hiện hoàn trả tiềncho người trúng đấu giá không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày có quyết định hủykết quả đấu giá.

3. Nhà nước sẽ thu hồi lại đất nếuquá thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được giao đất trống mà người trúngđấu giá không tiến hành đầu tư xây dựng, trừ trường hợp được Ủy ban nhân dânthành phố cho phép kéo dài hơn so với thời hạn này. Việc xử lý tiền trúng đấugiá đã nộp được thực hiện theo quy định Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

choi game cau caĐiều 20. Xửlý vi phạm đối với cán bộ, công chức tham gia tổ chức phiên đấu giá

choi game cau caCán bộ, công chức tham gia Hội đồngđấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụngchức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định về đấu giá gây thiệt hại cho nhànước và các bên có liên quan, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chínhhoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại theo quy định củapháp luật.

Điều 21.Giải quyết khiếu nại, tố cáo

choi game cau caCác khiếu nại, tố cáo có liên quanđến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định của phápluật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá và cácvăn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương 5.

choi game cau caTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22.Trách nhiệm của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố và các sở, ngànhcó liên quan

1. Sở Tài chính chủ trì cùng vớicác thành viên của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tổ chức đấu giá quyền sửdụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này: tiếp nhận hồ sơđăng ký tham gia đấu giá, lập phương án đấu giá chi tiết để Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất thông qua trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; xétduyệt khách hàng đủ điều kiện tham dự đấu giá; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá; hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu giáquyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Xâydựng, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố, Viện Nghiên cứu pháttriển thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ được quy địnhtrong Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhândân thành phố ban hành.

Điều 23.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chứcđấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cácquận, huyện, có trách nhiệm:

1. Thành lập Hộiđồng đấu giá quyền sử dụng đất quận, huyện với thành phần theo quy định tại khoản2 Điều 7 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ và khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

2. Phê duyệt phương án đấu giáquyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

3. Chỉ đạo các đơn vị có liên quancó trách nhiệm tổ chức rà soát bản vẽ hiện trạng, hồ sơ pháp lý liên quan đếnthửa đất đưa ra đấu giá; tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho người trúngđấu giá, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho người trúng đấu giá sau khi đã nộp đủ tiền trúng đấu giá và các nghĩavụ tài chính có liên quan.

4. Trong quá trình thực hiện cóphát sinh những khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có tráchnhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2021

2. Quyết định 239/QĐ-UB năm 1991 về qui định tạm thời việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển sang mục đích xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 239/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜIVỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN SANG MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 12 năm 1987;
Căn cứ quyết định số 186/HĐBT ngày 31-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về tiền đềnbù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đíchkhác;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố (tờ trình số 225/TT .RĐ thànhphố ngày 11-3-1991);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành việc qui định tạm thời về thu tiền sử dụng đất khi chuyển sang mụcđích xây dựng trên điạ bàn thành phố kèm theo quyết định này.

Điều 2. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố, Trưởng ban Quản lý ruộng đất thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp,Trưởng Ban vật giá, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc các sở, ban, ngành ở thànhphố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/TCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Ái

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHICHUYỂN SANG MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG(Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990)
(Ban hành kèm theo quyết định số 239/QĐ-UB ngày 15-4-1991của Ủy ban nhândân thành phố)

Điều 1. Các tổ chức và cá nhân khi đượcgiao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở hoặc xây dựng công trình phải nộpmột khoản tiền để Nhà nước đầu tư vào việc khai hoang, cải tạo đất ở nơi khácvà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố- được gọi là tiền sử dụng đất.

Trên cùng một diện tích, cùng một vị trí, tiềnsử dụng đất chỉ nộp một lần khi được Nhà nước giao đất.

Nếu đất đang sử dụng là đất nông nghiệp thìkhoản tiền này được coi là tiền đền bù thiệt hại về đất nông nghiệp cho Nhànước, mà quyết định 186/HĐBT ngày 31-5-1990 đã quy định.

Tiền bồi thường các tài sản trên mặt đất vàtrong lòng đất (công trình ngầm), công sức đầu tư cho chủ sử dụng đất hợp phápkhông thuộc quy định này.

Các cá nhân nước ngoài, các tổ chức liên doanhgiữa Việt Nam và nước ngoàii, các tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư vào ViệtNam được giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng thì không áp dụng quy địnhnày.

Điều 2. Tiền sử dụng đất được tính căn cứvào ba yếu tố sau:

1/ Chất lượng đất: tính theo hạng đất ghi trongpháp lệnh thuế nông nghiệp qui đổi ra số kilôgam trên một đơn vị diện tích (m2),cụ thể như sau:

Hạng đất

1

2

3

4

5

6

7

Số thóc thu trên một mét vuông đất (kg/m2)

10

8

6

5

4

3

2

- Đối với đất không phải là đất nông nghiệp thìáp dụng tương đương đất hạng I. Trong trường hợp đất có địa hình trũng ngậpnước quanh năm hoặc sình lầy thì được giảm từ 30% đến 60% tiền sử dụng đất theoquy định. Đất nông nghiệp đã tính theo hạng đất thì không có khoản giảm do địahình trũng.

2/ Diện tích: diện tích để tính tiền sử dụng đấtlà diện tích đất được cơ quan có thẩm quyền giao đất. Không tính diện tích đấtmượn để làm mặt bằng xây dựng.

3/ Vị trí đất: tuỳ thuộc vị trí đất ở những nơimà điều kiện kinh tế, xã hội làm tăng giá trị của đất, người xin sử dụng đấtphải nộp tăng thêm tối đa là 20 lần so với số thóc phải thu trên mỗi m2đất theo hạng đất tương ứng – cụ thể dưới đây:

a) Đối với đất nằm ở vị trí mặt tiền đường thuộcnội thành, nội thị trấn của các huyện áp dụng hệ số vị trí theo bảng 1 (đínhkèm).

- Khi đất nằm trong hẻm (xen kẻtrong khu dân cư) thì tính theo tỷ lệ % so với vị trí đất ở mặt tiền đườngtương ứng. Mức thu theo bảng 1a (đính kèm).

Ở các phường thuộc các quận TânBình, Bình Thạnh, quận 8, Gò Vấp có đất nông nghiệp, khi vị trí không sát đườngthì tuỳ theo khoảng cách tới mép đường tiền sử dụng đất được tính theo tỷ lệ %so với đất ở mặt tiền đường tương đương mức thu theo bảng 1b (đính kèm).

b) Đối với đất nằm ở vị trí mặttiền đường quốc lộ. đại lộ, tỉnh lộ, liên tỉnh thuộc các ngoại thành (trừ thịtrấn) thì áp dụng hệ số theo bảng hai (đính kèm).

- Tuỳ theo khoảng cách của vịtrí đất so với con đường này tiền sử dụng đất được tính theo tỷ lệ % so với vịtrí mặt tiền đường tương ứng. Mức thu theo bảng 2a (đính kèm).

c) Các khu đất ở vị trí khác,tiền sử dụng đất được tính theo hạng đất tương ứng.

d) Ủy ban nhân dân thành phốgiao cho Ban quản lý ruộng đất thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trìphối hợp cùng ấn định cụ thể hệ số của mỗi đoạn đường, con đường của từng quận,huyện đó trong khung hệ số khống chế ở bảng 1 và 2.

Điều 3. Giá thóc để tínhmức tiền sử dụng đất được lấy theo thời giá của thóc ở địa bàn thành phố, tại thờiđiểm tháng 9 năm 1990 là 700đ/kg. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉnh sửa khicần thiết.

Điều 4. Đối với các công trình có thờihạn sử dụng không quá 10 năm, mức tiền sử dụng đất trên một đơn vị diện tíchtrong năm bằng 50% định mức tiền sử dụng đất trên một đơn vị diện tích cùnghạng đất, cùng vị trí của các công trình sử dụng đất lâu dài. Số tiền sử dụngđất tạm thời được tính căn cứ vào thời hạn được phép sử dụng đất do cơ quan cóthẩm quyền giao đất quy định.

Hết hạn sử dụng, các tổ chức cá nhân sử dụng đấtcó nghĩa vụ phục hồi mặt bằng, tầng đất canh tác trước khi bàn giao cho ngườinhận đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Điều 5. Các đối tượngsau đây được miễn đóng tiền sử dụng đất:

1/ Đối với cá nhân: khi cơ quan có thẩm quyềngiao đất để xây nhà ở bao gồm:

- Gia đình có ba liệt sĩ trở lên; gia đình cócon độc nhất là liệt sĩ; con của liệt sĩ mồ côi cả cha lẫn mẹ; người được hưởngchính sách của gia đình liệt sĩ, già cả neo đơn không nơi nương tựa hoặc tàntật gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Cán bộ lão thành trước Cách mạng 8/1945; ngườicó công với cách mạng thuộc diện đặc biệt; người có công với cách mạng, già cảneo đơn không nơi nương tựa; anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang,nhà khoa học có nhiều cống hiến đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Bệnh binh hạng 1, thương binh hạng 1/4 và 2/4.

2/ Đối với các tổ chức:

- Đất giao cho các tổ chức để xây nhà tình nghĩatheo chính sách.

- Đất giao cho các tổ chức để xây công trình vàomục đích từ thiện, sau khi có ý kiến nhất trí của Sở Thương binh và xã hội.

- Đất giao cho các tổ chức để xây dựng các côngtrình phúc lợi công cộng không mang tính chất kinh doanh sản xuất, do nguồn vốncủa Nhà nước, kể cả nghĩa trang liệt sĩ.

Điều 6. Các đối tượngsau đây được giảm tiền sử dụng đất:

1/ Đối với cá nhân:

- Thương binh hạng 3/4 và 4/4, bệnh binh nặng2/4 và 4/4 và gia đình của một liệt sĩ (ngoài diện trên) được giảm 50%.

- Cán bộ công nhân viên cứ 5 năm công tác đượcgiảm 10%.

Bộ đội tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu cứ 3 năm phục vụtrong quân đội được giảm 10%.

Thời gian công tác được cộng chung của cả vợ vàchồng để xét giảm.

- Những trường hợp cá biệt do cuộc sống quánghèo túng khó khăn hoặc tai nạn thì Ban quản lý ruộng đất thành phố và Ủy bannhân dân quận, huyện đó xem xét giải quyết, nhưng không được giảm quá 50% sốtiền phải đóng theo quy định.

2/ Đối với các tổ chức kể cả công an và quân đội:

- Giảm 40% nếu xin sử dụng đất để xây dựng nhà ởcho cán bộ, công nhân viên.

- Giảm 50% đối với đất giao để làm giao thông.

- Giảm 50% đối với công trình thủy lợi cố địnhloại lớn.

- Giảm 30% đối với công trình thủy lợi cố địnhloại vừa.

- Giảm 20% đối với công trình thủy lợi cố địnhloại nhỏ.

- Giảm 50% nếu xin sử dụng đất để xây dựng cáccông trình phúc lợi phục vụ lợi ích tập thể và trụ sở hợp tác xã, đồn trại củacông an, quân đội, văn phòng nơi làm việc của Ủy ban nhân dân và các bộ phậntrực thuộc.

Điều 7. Đối với các trường hợp được miễn,giảm do mục đích sử dụng như đã nêu ở điều 5 và 6 nếu sau đó chuyển sang mục đíchkhác không thuộc diện được miễn, giảm thỉ sẽ phải đóng tiền sử dụng đất theoqui định này.

Về mục đích làm nhà ở, chế độ miễn, giảm chỉ ápdụng đối với phần diện tích trong mức quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 8. Các tổ chức hoặc cá nhân xin đấtđể xây nhà với mục đích kinh doanh nhà thì sẽ phải nộp tiền sử dụng đất tăng20% so với quy định chung (nhân hệ số 1,2 lần).

Điều 9. Khi các tổ chức xin đất nếu đất thuộcdiện giải toả nghĩa địa theo qui hoạch và đơn vị phải trả phí tổn cho việc giảitoả thì đơn vị chỉ phải đóng tiền đất bổ sung trong trường hợp phí tổn cho việcgiải toả ít hơn tiền sử dụng đất theo quy định.

- Đối với trường hợp giải toả nhà theo quy hoạchnếu chi phí cho việc bồi thường thiệt hại về tài sản như vật kiến trúc nhà cửa,cây cối (không tính tiền bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư làm tănggiá trị đất) cao hơn tiền sử dụng đất theo qui định thì đơn vị không phải đóngtiền sử dụng đất nữa. Ngược lại nếu thấp hơn thì phải đóng phần chênh lệch đó.

Trường hợp đặc biệt sẽ do Ủy ban nhân dân thànhphố giải quyết.

Điều 10. Trường hợp người đang sử dụngđất hợp pháp muốn chuyển mục đích để làm nhà ở hoặc xây dựng công trình kháckhi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phải đóng tiền sử dụng đất như đãnêu ở điều 1.

Nếu đất có nguồn gốc hợp pháp từ trước giảiphóng nay họ vẫn đang trực tiếp sử dụng và chuyển mục đích để làm nhà ở chochính người đó hoặc con thì không phải đóng tiền sử dụng đất.

Điều 11. Việc chuyển quyền sử dụng đất cónhà ở, vật kiến trúc khác hoặc cây lâu năm theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai, nếuđược cơ quan có thẩm quyền cho phép thì người sử dụng đất phải đóng tiền thuếtrước bạ- mức thu tiền thuế trước bạ theo quy định hiện hành. Căn cứ để tínhgiá trị của đất được tính theo bản qui định này.

Điều 12. Trong trường hợp đất bị thu hồivì vi phạm pháp luật đất đai thì Nhà nước không hoàn trả tiền sử dụng đất.Trường hợp thu hồi không do lỗi của người sử dụng thì người sử dụng đó đượcgiải quyết đền bù thiệt hại theo pháp luật hiện hành.

Điều 13. Căn cứ vào văn bản chấp thuận vềđiạ điểm, chấp thuận hợp thức hoá, hoặc đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng của cấpcó thẩm quyền, cơ quan quản lý ruộng đất cấp đó tiến hành xác định hệ số vị trí,diện tích, hạng đất hoặc loại đất để tính tiền sử dụng. Cơ quan tài chính cùngcấp tiến hành thẩm định kết quả xác định về đất của cơ quan quản lý ruộng đấtvà thu tiền sử dụng đất.

Tiền sử dụng đất thu một lần. Trường hợp đặcbiệt Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, giải quyết riêng.

Điều 14. Toàn bộ tiền sử dụng đất phải nộpvào ngân sách Nhà nước và được điều tiết cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ sau:

- Ngân sách cấp Trung ương 30%

- Ngân sách cấp thành phố 40%

- Ngân sách cấp huyện, quận 30%

Trong khoản ngân sách thuộc quyền mình, Ủy bannhân dân quận, huyện được quyền điều tiết cho phường, xã theo tỷ lệ thích hợp.

Khoản tiền này chỉ được sử dụng vào việc khaihoang phục hoá, cải tạo, bảo vệ đất, công tác quản lý đất đai và để xây dựng cơsở hạ tầng của thành phố.

Điều 15. Khi kiểm tra, thanh tra đất pháthiện các vi phạm thì tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được xử lý theo pháp luật. Đốivới trường hợp thuộc diện hợp thức hoá thì người vi phạm phải làm thủ tục hợpthức hoá chậm nhất trong thời hạn hai tháng. Nếu quá hạn vẫn không làm thủ tụcthì bị xử lý bằng hình thức nặng hơn.

Khi cơ quan có thẩm quyền hợp thức hoá việc sửdụng đất cho các trường hợp vi phạm thì người sử dụng đất được hợp thức hoáphải đóng tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 16. Quyết định giao đất hoặc hợpthức hoá quyền sử dụng đất chỉ giao cho chủ xin sử dụng đất sau khi người sửdụng đất đã đóng đầy đủ tiền theo quy định.

Thời gian trao quyết định chậm nhất là 20 ngày,kể từ khi người xin đất nộp đủ tiền.

- Những tổ chức hoặc cá nhân nào không chấp hànhvà chiếm đất thi công hoặc tiếp tục sử dụng bất hợp pháp thì ngoài việc xử lýdo xây dựng bất hợp pháp phải nộp tiền phạt kể từ ngày thi công cho đến khi nạpđủ tiền sử dụng đất. Mức phạt là 0,1% số tiền nộp chậm cho mỗi ngày.

Điều 17.Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn để tính sai số tiền với mục đích vụ lợi hoặc thu tiền sử dụng đấttrái thẩm quyền sẽ bị xử lý theo bốn chế độ trách nhiệm của cán bộ công nhânviên Nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 217/CP ngày 8-6-1979), ngoài ra cònbị phạt tiền đến 50.000 đồng (pháp lệnh xử phạt hành chính ngày 30-11-1989). Sốtiền sử dụng đất thu trái thẩm quyền sẽ bị thu hồi nộp ngân sách của thành phố.

Điều 18. Trưởng Ban quản lý ruộng đấtthành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Trưởng Ban vật giá thành phố và Giámđốc Sở Tài chánh thành phố có trách nhiệm hướng dẫn thi hành bản quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào khôngphù hợp, Ban quản lý ruộng đất thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đềxuất Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung.

Điều 19.- Qui định này có hiệu lực kể từngày ký. Mọi qui định trước đây của các quận, huyện về khoản thu này đều bãi bỏ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNHPHỐ

BẢNG 1

HỆ SỐ VỊ TRÍ ĐẤT Ở MẶT TIỀN ĐƯỜNGTHUỘC NỘI THÀNH VÀ NỘI CÁC THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN

QUẬN VÀ THỊ TRẤN CÁC HUYỆN

Chiều rộng lòng đường < 7m="" có="" 1="" làn="">

Chiều rộng lòng đường > 7m có 2 làn xe

Ghi chú

Xa trung tâm

Ven khu trung tâm

Xa trung tâm

Ven khu trung tâm

Quận 1 và 3

8,5 – 13,8

13,8 – 15,8

13,8 – 15,8

15,8 – 20,0

Những vị trí đất ở khu chợ và trung tâm DV thương mại thì tính theo hệ số tối đa

Quận 5 và 10

8,5 – 12,6

12,6 – 14,4

12,6 – 14,4

14,4 – 18,0

Quận 11

7,2 – 11,3

11,3 – 12,9

11,3 – 12,9

12,9 – 16,2

Quận Phú Nhuận

8,5 – 11,3

11,3 – 12,9

11,3 – 12,9

12,9 – 16,2

Quận 6 + Tân Bình + Bình Thạnh

7,2 – 10,7

10,7 – 12,2

10,7 – 12,2

12,2 – 15,3

Quận 4

7,2 – 9,4

9,4 - 10,8

9,4 – 10,8

10,8 – 13,5

Quận 8

5,5 – 8,9

8,9 – 10,2

8,9 – 10,2

10,2 – 12,7

Quận Gò Vấp

7,0 – 7,4

7,4 – 8,5

7,4 – 8,5

8,5 – 10,6

Thị trấn Thủ Đức, Bình Chánh

5,9 – 6,5

6,5 – 7,4

6,5 – 7,4

7,4 – 9,3

Thị trấn Hóc Môn, Nhà Bè

5,0 – 5,5

5,5 – 6,2

5,5 – 6,2

6,2 – 7,8

Thị trấn Củ Chi. Duyên Hải

3,3 – 3,6

3,6 – 4,0

3,6 – 4,0

4,0 – 5,0

BẢNG 1A

MỨC THU ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRONG HẺM SOVỚI MẶT TIỀN ĐƯỜNG Ở BẢNG 1
(Áp dụng cho đấtxen kẻ trong khu dân cư tập trung)

Chiều rộng hẻm

Chiều sâu so với mặt tiền đường

Lớn hơn 2m

(ô tô đi được)

Nhỏ hơn hoặc bằng 2m (ô tô không đi được

Nhỏ hơn 50m

50%

40%

Từ 50m trở lên

40%

30%

BẢNG 1B

MỨC THU TIỀN (%) ĐỐI VỚI ĐẤT CÁCHĐƯỜNG Ở BẢNG 1 – KHU ĐẤT NẰM Ở KHU VỰC CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG THUỘC MỘTSỐ PHƯỜNG CỦA CÁC QUẬN: BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH, GÒ VẤP, QUẬN 8

Khoảng cách so với đường ở bảng 1

Mức thu tiền so với mặt đường (%)

Nhỏ hơn 100m

50%

Từ 100 – 500m

40%

Trên 500m

30%

BẢNG 2

HỆ SỐ VỊ TRÍ ĐỐI VỚI ĐẤT Ở MẶTTIỀN ĐƯỜNG THUỘC CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH(Không ápdụng cho thị trấn các huyện)

CÁC HUYỆN

Mặt tiền đường liên tỉnh, tỉnh lộ

Mặt tiền đường quốc lộ, đại lộ

Xa khu trung tâm hơn

Ven khu trung tâm

Xa khu trung tâm hơn

Ven khu trung tâm

Thủ Đức + Bình Chánh

5,0 – 5,5

5,5 – 6,2

5,5 – 6,2

6,2 – 7,8

Hóc Môn + Nhà Bè

3,0 – 3,3

3,3 – 3,7

3,3 – 3,7

3,7 – 4,7

Củ Chi + Duyên Hải

2,0 – 2,2

2,2 – 2,4

2,2 – 2,4

2,4 – 3,0

+ Đất ven khu trung tâm: tức là ở vị trí ven thành phố và ven thị trấn của các huyện

BẢNG 2A

MỨC THU TIỀN (%) ĐỐI VỚI ĐẤT CÓKHOẢNG CÁCH SO VỚI MẶT TIỀN ĐƯỜNG Ở BẢNG 2

Khoảng cách so với mặt tiền đường

Mức thu (%)

Nhỏ hơn 100m

50%

Trên 100 – 500m

40%

Trên 300- 500m

30%

Trên 500m

Tính theo hạng đất

BẢNG TÍNH

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP (ĐỐI VỚIĐẤT HẠNG I VÀ ĐƠN ĐƠN GIÁ THÓC LÀ 700đ/kg)

1/ ĐỐI VỚI ĐẤT TRONG NỘI THÀNH VÀ NỘI THỊ TRẤN

QUẬN VÀ THỊ TRẤN CÁC HUYỆN

Thấp nhất

Cao nhất

(hẻm)

Chiều rộng lòng đường <>

Chiều rộng lòng đường >7m

Ghi chú

Xa khu trung tâm

Ven khu trung tâm

Xa khu trung tâm

Ven khu trung tâm

Quận 1 và 3

17.850 - 140.000

59.500 - 96.600

96.600 – 110.600

96.600 – 110.600

110.600– 140.000

Quận 5 và 10

17.850 - 126.000

59.500 – 88.200

88.200 – 100.800

88.200 – 100.800

100.800– 126.000

Quận 11

15.120 – 113.400

50.400 – 79.100

79.100 – 90.300

79.100 – 90.300

90.300 - 113.400

Quận Phú Nhuận

17.850 – 113.400

59.400 – 79.100

79.100 – 90.300

79.100 – 90.300

90.300 – 113.400

Quận 6 + Tân Bình + Bình Thạnh

15.120 – 107.100

50.400 – 74.900

74.900 – 85.400

74.900 – 85.400

85.400 – 107.100

Quận 4

15.120 – 94.500

50.400 – 65.800

65.800 – 75.600

65.800 – 75.600

75.600 – 94.500

Quận 8

11.550 – 88.900

38.500 – 62.300

62.300 – 71.400

62.300 – 71.400

71.400 – 88.900

Quận Gò Vấp

14.700 74.200

49.000 – 51.800

51.800 – 59.500

51.800 – 59.500

59.500 – 74.200

Thị trấn Thủ Đức, Bình Chánh

12.390 – 65.100

41.300 – 45.500

45.500 – 51.800

45.500 – 51.800

51.800 – 65.100

Thị trấn Hóc Môn, Nhà Bè

10.500 – 54.600

35.000 – 38.500

38.500 – 43.400

38.500 – 43.400

43.400 – 54.600

Thị trấn Củ Chi, Duyên Hải

6.930 – 35.000

23.100 – 25.200

25.200 – 28.000

25.200 – 28.000

28.000 – 35.000

2/ ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VEN ĐƯỜNG QUỐC L65, TỈNH LỘ,LIÊN TỈNH, ĐẠI LỘ

CÁC HUYỆN

Mặt tiền đường liên tỉnh, tỉnh lộ

Mặt tiền đường quốc lộ, đại lộ

Xa khu trung tâm hơn

Ven khu trung tâm

Xa khu trung tâm hơn

Ven khu trung tâm

Thủ Đức + Bình Chánh

35.000 – 38.500

38.500 – 43.400

38.500 – 43.400

43.400 – 54.600

Hóc Môn + Nhà Bè

21.000 – 23.100

23.100 – 25.900

23.100 – 25.900

25.900 – 32.900

Củ Chi + Duyên Hải

14.000 – 15.400

15.400 – 16.800

15.400 – 16.800

16.800 – 21.000

+ Đất ven khu trung tâm tức là ở vị trí ven thành phố và ven thị trấn của các huyện

>> Xem thêm:  Có được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không?

3. Quyết định số 103/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Giang : Về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Hà Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 3011/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quy định hạn mức giao đất ở; xác định diện tích đt ở đối với thửa đất có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số: 344/TTr-STC ngày 03 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.choi game cau ca Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong trường hợp xác định đơn giá cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân và tính thu tiền sử dụng đất ở vượt hạn mức đối với hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số K) dùng để xác định đơn giá cho thuê đất trong các trường hợp:

choi game cau caa) Xác định đơn giá cho thuê đất kỳ đầu trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm của các tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân người nước ngoài; hộ gia đình, cá nhân mà giá trị thửa đất dưới 05 tỷ đồng (tính theo giá quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành).

choi game cau cab) Điều chỉnh đơn giá cho thuê đất khi hết thời kỳ ổn định trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm của các tổ chức kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân người nước ngoài; hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt thửa đất có giá trị lớn hay thửa đất có giá trị nhỏ).

Hệ số (K) tại điểm a, b khoản 1, Điều 1 được quy định tại phụ lục số 01 kèm theo.

choi game cau ca2. Xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với đất đang sử dụng; chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở.

Hệ số (K) tại khoản 2, Điều 1 được quy định tại phụ lục số 02 kèm theo.

choi game cau ca3. Phương pháp xác định giá các loại đất theo hệ số điều chỉnh giá đất (K):

Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất (K)

=

choi game cau caGiá đất do UBND tỉnh quy định

x

choi game cau caHệ số điều chỉnh giá đất (K)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Đàm Văn Bông

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2021

4. Quyết định 43/2008/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 43/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caVỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬDỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô năm 2000 và Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa 12 về việcđiều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và các tỉnh có liên quan;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai 2003; Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trựcthuộc trung ương;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ banhành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 603/TTr-STNMT-KHTH ngày 2/10/2008 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 356/STP-VPPQ ngày21/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.choi game cau ca Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2.choi game cau caQuyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 9/9/2005 và số 81/2007/QĐ-UB ngày 13/7/2007 của UBNDThành phố Hà Nội và Quyết định số 1089/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBNDtỉnh Hà Tây (cũ).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận; huyện; thành phố trực thuộc (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, TC;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- Như Điều 3;
- CPVP, TH, các Phòng CV;
- Trung tâm công báo (để đăng công báo);
- Lưu, Nth (8 b), VT (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHOTHUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 2008 củaỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

choi game cau caNHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy định này áp dụng cho việc đấugiá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

choi game cau caTrường hợp đấu thầu lựa chọn chủđầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất được thực hiện theo quy định riêng của Ủyban nhân dân Thành phố.

choi game cau caĐiều 2. Cáctrường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá

1. Giao đất có thu tiền sử dụng đấtđể thực hiện các dự án vào mục đích:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để ở, bánhoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà cao tầng cho công nhân trong khucông nghiệp;

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngđể chuyển nhượng hoặc cho thuê;

choi game cau cac) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn chođầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d) Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

đ) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

2. Đấu giá để cho thuê đất thựchiện dự án vào mục đích:

a) Sử dụng đất làm mặt bằng xâydựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

b) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nôngnghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Giao UBND cấp huyện quy định cho từngtrường hợp cụ thể.

choi game cau ca3. Việc đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hay cho thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơsở sản xuất, kinh doanh được xác định cụ thể ngay từ khi lập dự án đấu giáquyền sử dụng đất.

choi game cau ca4. Thời hạn sử dụng đất.

a) Đối với đất xây dựng nhà ở hoặcnhà cao tầng hỗn hợp (nhà ở kết hợp dịch vụ, văn phòng): Giao đất sử dụng lâudài;

choi game cau cab) Đối với đất xây dựng công trìnhsản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Giao đất sử dụng trong thời hạn 50 năm (năm mươinăm);

c) Đối với trường hợp cho thuê đấtđể xây dựng công trình sản xuất, kinh doanh, thời hạn cho thuê đất tối đa là 50năm (năm mươi năm)

d) Đối với trường hợp giao đất, chothuê đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sảnthì thời hạn giao đất, cho thuê đất căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtnông nghiệp tại khu vực.

Điều 3. Quỹ đấttổ chức đấu giá

choi game cau caQuỹ đất để tổ chức đấu giá phải phùhợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;đồng thời phải phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xãhội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có các điều kiện sau:

1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500do đơn vị có tư cách pháp nhân lập, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phêduyệt (trong đó đã xác định chức năng sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sửdụng đất, các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan và các thông số hạ tầng kỹ thuậtkhác); Hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định cụ thể về chứcnăng sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, các yêu cầu về kiến trúc,cảnh quan và các thông số hạ tầng kỹ thuật khác.

2. Các khu đất được đưa ra tổ chứcđấu giá sau khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầngkỹ thuật đồng bộ theo dự án đầu tư được duyệt. Đối với các khu đất xen kẹt nhỏlẻ trong khu dân cư, không nhất thiết phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu tậndụng được hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu dân cư.

choi game cau ca3. Đã được Ủy ban nhân dân Thànhphố (hoặc UBND cấp huyện trong trường hợp được ủy quyền) phê duyệt giá sàn,bước giá làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau ca4. Quy chế đấu giá đã được ban hànhtheo quy định.

Chương 2.

choi game cau caLẬP DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀNSỬ DỤNG ĐẤT

Điều 4. Lậpdanh mục và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất và quy hoạch chi tiết khu vực đã được duyệt, nhu cầu phát triển cơ sở hạtầng của địa phương và Thành phố, hàng năm các Sở, ngành và UBND cấp huyện đượcgiao nhiệm vụ đầu tư lập:

choi game cau ca1. Danh mục dự án đấu giá quyền sửdụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trong Kế hoạch sử dụng đất,trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai 2003.

choi game cau ca2. Danh mục các dự án đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng bằng vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất gửi Sở Kếhoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp, cân đối trong kế hoạch đầu tư xâydựng cơ bản của thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Danh mục đầu tư xây dựng bằngnguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất phân bổ cho cấp huyện do Hội đồng nhândân cấp huyện quyết nghị.

Điều 5. Chủ đầutư lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá

1. Đối với dự án do Ủy ban nhân dâncấp huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp huyện hoặc UBND xã,phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) là chủ đầu tư lập dự án xâydựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá, trình cấp có thẩm quyền phê duyệttheo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

2. Đối với các dự án do Ủy ban nhândân Thành phố thực hiện thì Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giaochủ đầu tư phù hợp lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để tổ chứcđấu giá.

choi game cau caĐiều 6. Lập dựán đầu tư và giao đất đề thực hiện dự án đấu giá

choi game cau ca1. Lập dự án đầu tư.

Thực hiện theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, tùy theo đặc điểm cụ thể của khuđất, Chủ đầu tư lựa chọn lập thành 2 dự án theo giai đoạn:

a) Dự án 1: Bồi thường, hỗtrợ và tái định cư, san nền sơ bộ.

b) Dự án 2choi game cau ca: Xây dựnghạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá.

choi game cau ca2. Căn cứ Dự án đầu tư được cấp cóthẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ xin sử dụng đất báocáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất,giao đất để thực hiện dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư căn cứ tiến độ thực hiệntừng dự án cụ thể có thể lập hồ sơ sử dụng đất làm 2 bước:

a) Bước 1: Căn cứ quy hoạchtổng mặt bằng hoặc ranh giới (trong trường hợp chưa lập xong quy hoạch tổng mặtbằng) khu đất lập dự án đấu giá quyền sử dụng đất do đơn vị có tư cách phápnhân lập được Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Quy hoạch kiến trúc xác nhận; lậphồ sơ xin giao đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, san nềnsơ bộ (dự án 1).

b) Bước 2: Căn cứ Quy hoạchtổng mặt bằng và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giáquyền sử dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập hồ sơ xin giao đất chínhthức để thực hiện dự án (dự án 2).

3. Đối với các khu đất giao cho cácTổ chức phát triển quỹ đất mà chỉ phải giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất (khôngsan nền sơ bộ) thì không phải lập dự án đầu tư. Tổ chức Phát triển quỹ đất cótrách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cấp có thẩmquyền phê duyệt và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ứng kinh phí thực hiện.

Điều 7. Lập dựán đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khudân cư (tại khu vực đô thị là các khu đất không tiếp giáp với các đường,phố) có quy mô diện tích dưới 5.000m2.

1. Lập quy hoạch: Quỹ đất nhỏ lẻxen kẹt trong khu dân cư được UBND cấp huyện lập phương án sử dụng cho các mụcđích theo hướng thứ tự ưu tiên: Công trình phúc lợi công cộng; hạ tầng xã hội;quỹ đất tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng; đấu giá quyền sử dụngđất. Trường hợp quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất, việc phê duyệt quyhoạch tổng mặt bằng được thực hiện như sau:

a) Đối với các khu đất nhỏ lẻ trongkhu dân cư tại khu vực nằm ngoài quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn cáchuyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch tổng mặtbằng tỷ lệ 1/500, làm căn cứ lập hồ sơ sử dụng đất.

b) Đối với các khu đất nhỏ lẻ trongkhu dân cư thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị tại các quận, huyện, thànhphố trực thuộc, UBND cấp huyện căn cứ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc và chỉgiới đường đỏ do Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp, chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạchtổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

choi game cau ca2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cânđối, bố trí vốn và quyết định đầu tư dự án trên các khu đất nhỏ lẻ, xen kẽ theophân cấp.

Điều 8. Quyđịnh về ứng vốn thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân Thành phố có kếhoạch bố trí vốn ngân sách hàng năm để ứng trước cho các dự án đấu giá quyền sửdụng đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định đầu tư, theo các giai đoạn:Chuẩn bị đầu tư; Chuẩn bị thực hiện dự án (trong đó có bồi thường thiệt hại, hỗtrợ và tái định cư) và xây dựng hạ tầng (nếu có).

choi game cau ca2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việctạm ứng, hoàn trả và thanh quyết toán số vốn Ngân sách Thành phố ứng cho các dựán đấu giá.

3. Đơn vị được ứng vốn có tráchnhiệm hoàn trả ngân sách Thành phố số tiền đã ứng từ nguồn thu đấu giá quyền sửdụng đất của chính dự án đó.

Điều 9. Quản lýtiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất

Tiền thu được từ đấu giá quyền sửdụng đất, sau khi hoàn trả phần ngân sách Thành phố đã ứng, thanh toán các chiphí hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính, đượcphân bổ như sau:

choi game cau ca1. Trường hợp đấu giá khu đất thuộcdự án do Ủy ban nhân dân Thành phố giao Tổ chức phát triển quỹ đất, các Sở,Ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước,quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu nhà ở do Thành phố quản lý, tiền thu từ đấugiá quyền sử dụng đất được nộp 100% vào Ngân sách thành phố.

2. Trường hợp đấu giá khu đất thuộcdự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện đầu tư xây dựng hạ tầng và tổ chức đấu giátheo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố được phân bổ và sử dụng như sau:

choi game cau ca- 70% nộp Ngân sách thành phố đểtập trung đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng nhà ởtái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng chung toàn Thành phố (trong đó có quận,huyện, thành phố trực thuộc nơi thu hồi đất) theo dự án được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

- 30% còn lại dành để đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịchcơ cấu kinh tế cho các dự án trên địa bàn cấp huyện, cấp xã (nơi có đất) theodanh mục đầu tư do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết nghị. Hết năm ngân sách,số tiền còn lại chưa chi hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục đầu tư nhưngkhông quá 3 năm.

choi game cau ca3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất ở các khu đất nhỏ, lẻ xen kẹt trong khu dân cư theo quy định tại Điều 4 quyđịnh này thì toàn bộ số tiền thu được do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, sửdụng theo danh mục đầu tư trên địa bàn cấp huyện, cấp xã (nơi có đất) do Hộiđồng nhân dân cấp huyện quyết định.

Chương 3.

THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 10. Đơnvị tổ chức đấu giá và đối tượng tham gia đấu giá

choi game cau ca1. Bên tổ chức đấu giá quyền sửdụng đất:

a) Ủy ban nhân dân Thành phố (làcác Sở, ngành, các Tổ chức phát triển quỹ đất Thành phố được Ủy ban nhân dânThành phố giao nhiệm vụ);

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện.

choi game cau ca2. Đối tượng tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, độclập về tài chính và không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để tham gia đấu giáquyền sử dụng đất.

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất để xây dựng nhà ở biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề: Đối tượng là tổ chứckinh tế, hộ gia đình, cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự(có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) hoặc không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nộinhưng đã đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú và thời gian ăn ở ổnđịnh tại Hà Nội từ 1 năm trở lên và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điềukiện mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Số đối tượng tham gia tối thiểu là05 cho trường hợp đấu giá lần lượt từng thửa đất (các cá nhân tham gia đấu giátrong cùng một thửa đất không có quan hệ huyết thống là bố, mẹ, con và anh emruột; không có quan hệ hôn nhân là vợ, chồng). Nếu toàn bộ số thửa đất được đưara tổ chức đấu giá một lần, hoặc được chia thành nhóm nhỏ các thửa đất (khôngnhỏ hơn 10 thửa và có cùng giá sàn) thì số đối tượng tham gia tối thiểu bằng 2lần số lượng các thửa đất.

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất để xây dựng nhà ở chung cư cao tầng và sử dụng vào mục đích sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ: Đối tượng là các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế hoạtđộng theo pháp luật Việt Nam, (không ràng buộc về đăng ký kinh doanh trên địabàn thành phố Hà Nội) với số lượng tối thiểu là 05 đối tượng độc lập về tàichính cho một khu đất, lô đất hoặc ô đất đưa ra đấu giá.

choi game cau caĐiều 11. Thànhlập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

choi game cau ca1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập. Chủ tịch Hội đồng là Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Giám đốc Sở Tài chính.

choi game cau caThành viên Hội đồng gồm:

choi game cau ca- Thủ trưởng đơn vị được giao làmchủ đầu tư (là Giám đốc: Tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức, doanh nghiệp) –Phó Chủ tịch thường trực;

choi game cau ca- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư -Ủy viên;

- Đại diện Sở Tài chính hoặc Sở Tàinguyên và Môi trường (tùy theo đơn vị được giao chủ trì) - Ủy viên

choi game cau ca- Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc -Ủy viên;

choi game cau ca- Đại diện Sở Xây dựng - Ủy viên

choi game cau ca2. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất cấp huyện do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng gồm:

- Giám đốc Ban Quản lý dự án hoặctổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện (chủ đầu tư) – Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạchcấp huyện - Ủy viên;

choi game cau ca- Trưởng phòng Tài nguyên và Môitrường cấp huyện - Ủy viên

- Trưởng phòng Quản lý đô thị cấphuyện - Ủy viên;

- Thanh tra cấp huyện - Ủy viên

Trong trường hợp cần thiết, tùytheo quy mô, tính chất của dự án, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtmời các thành viên khác là đại diện các Sở, Ngành và UBND cấp xã (nơi thu hồiđất) tham gia tổ chức thực hiện.

choi game cau ca3. Hội đồng đấu giá quyền sử dụngđất sử dụng dấu của cơ quan, đơn vị của Chủ tịch hội đồng trong quá trình thựchiện đấu giá.

choi game cau ca4. Trách nhiệm của Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất:

choi game cau caa) Thành lập Tổ công tác giúp việccho Hội đồng;

b) Xây dựng và báo cáo Sở Tàinguyên và Môi trường để chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhândân Thành phố (hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp đượcủy quyền) phê duyệt giá sàn và bước giá;

c) Xây dựng Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất trình UBND cấp huyện Quyết định ban hành (nếu là Hội đồng cấp thànhphố thì quy chế do Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định ban hành);

choi game cau cad) Thông báo mời đấu giá, xác địnhđối tượng tham gia đấu giá, mở phiên đấu giá, xét giá và trình cấp có thẩmquyền quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

choi game cau caĐiều 12. Xácđịnh giá sàn và bước giá

1. Giá sàn làm căn cứ đấu giá quyềnsử dụng đất được xác định trên nguyên tắc: sát với giá thực tế chuyển nhượngquyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong điều kiện bình thường tại khu vực củacác thửa đất liền kề gần nhất có cùng mục đích sử dụng với mục đích sử dụng mớicủa thửa đất đấu giá, có điều kiện kết cấu hạ tầng tương đương với thửa đất đấugiá. Giá sàn không được thấp hơn giá giao đất, giá cho thuê đất do Ủy ban nhândân Thành phố quy định hàng năm tại thời điểm tổ chức đấu giá.

a) Giá sàn trong trường hợp giaođất có thu tiền sử dụng đất.

Giá tối thiểu làm căn cứ xác địnhgiá sàn không thấp hơn chi phí giải phóng mặt bằng + suất đầu tư xây dựng hạtầng kỹ thuật (nếu có) + tiền sử dụng đất theo khung giá quy định cho 01m2đất:

b) Giá sàn trong trường hợp chothuê đất là tiền thuê đất trả trên 01m2 đất hàng năm, không thấp hơn giá chothuê đất theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giá thu tiền khi cho thuê đất gồmchi phí để tạo lập ra khu đất và lợi thế về vị trí địa lý theo xác định của cơquan Nhà nước có thẩm quyền và tiền thuê đất. Người trúng đấu giá phải hoàn trảtoàn bộ các khoản chi phí để tạo lập ra khu đất và lợi thế về vị trí địa lýtheo xác định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nộp Ngân sách thành phố ngaysau khi phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Khoản tiền này không phải là tiêuchuẩn để xét đấu giá và được xác định trước khi tổ chức đấu giá và được công bốtrong hồ sơ mời đấu giá.

choi game cau ca2. Bước giá là khoảng cách giá quyđịnh để người tham gia đấu giá bỏ giá và là phần chênh lệch giữa giá trúng vàgiá không trúng thấp hơn liền kề cho 01m2 đất, trên cùng một ô đấthoặc một nhóm các thửa đất đấu giá. Bước giá quy định tối thiểu là 100.000đồng/m2 và tối đa là 1.000.000 đồng/m2 đất đối với trườnghợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ 1000 đồng/m2/năm đến 20.000đồng/m2/năm đối với trường hợp cho thuê đất.

3. Thẩm quyền phê duyệt giá sàn vàbước giá.

a) Ủy ban nhân dân Thành phố quyếtđịnh phê duyệt giá sàn và bước giá theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường;

b) Ủy quyền cho UBND cấp huyện phêduyệt giá sàn và bước giá các dự án đầu tư trên đất nhỏ lẻ, xen kẹt theo quyđịnh tại Điều 7 Quyết định này.

Điều 13. Quyềnlợi và trách nhiệm của bên tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá quyền sửdụng đất

1. Trách nhiệm của bên tổ chức đấugiá

choi game cau caa) Được quyền xét giá, thu tiềntheo kết quả trúng đấu giá và quản lý, sử dụng số tiền thu được theo quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước, thực hiện quyền quản lý theo Quy chế quản lý đầutư, xây dựng và Quy định này;

b) Thông báo công khai hồ sơ mờiđấu giá, gồm cả các nội dung có liên quan tới thửa đất, phiên đấu giá (trừnhững yếu tố phải bảo mật theo quy định);

c) Xây dựng và ban hành quy chế đấugiá quyền sử dụng đất làm căn cứ tổ chức đấu giá;

d) Kiểm tra, xác định tư cách ngườitham gia đấu giá và xét giá;

choi game cau cađ) Xác nhận kết quả trúng đấu giálàm căn cứ để cấp có thẩm quyền giao (cho thuê) đất;

e) Giải quyết, hoàn thiện giấy tờpháp lý về quyền sử dụng đất và bàn giao đất cho người trúng đấu giá.

2. Người trúng đấu giá có quyền lợivà trách nhiệm

a) Được xác nhận kết quả trúng đấugiá và làm các thủ tục để nhận đất, xác lập quyền sử dụng đất theo quy định;

b) Trường hợp đấu giá đất để đượcgiao đất có thu tiền sử dụng đất thì được sử dụng đất ổn định lâu dài hoặc sửdụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai;

choi game cau cac) Khi hết thời hạn sử dụng đất(đối với các trường hợp giao đất có thời hạn hoặc thuê đất), nếu có nhu cầu sửdụng tiếp và đã sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích và phù hợp với quy hoạchthì được xem xét gia hạn và phải nộp nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thờiđiểm gia hạn theo quy định của Luật Đất đai;

choi game cau cad) Trường hợp đấu giá để xây dựngnhà ở hoặc nhà hỗn hợp gồm nhà ở, văn phòng, dịch vụ thì tổ chức, hộ gia đình,hoặc cá nhân được giao đất ổn định lâu dài, được cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất ở và được cấp phép xây dựng theo quy hoạch;

choi game cau cađ) Trường hợp đấu giá để xây dựngkhu đô thị mới, nhà hỗn hợp, nhà chung cư thì chỉ được chuyển nhượng dự án saukhi lập dự án và phê duyệt dự án theo quy định;

choi game cau cae) Được hưởng đầy đủ các quyền lợihợp pháp có liên quan tới thửa đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các quyềnlợi hợp pháp khác theo các quy định của pháp luật về đất đai, dân sự;

f) Được quyền sử dụng hạ tầng kỹthuật trong khu đất và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu đất để phục vụ choviệc sử dụng đất;

g) Chấp hành nghiêm chỉnh quy chếđấu giá;

choi game cau cah) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuêđất theo kết quả trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo thờigian quy định trong hồ sơ dự đấu giá;

choi game cau cai) Khi xây dựng, phải lập dự án đầutư, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (đốivới các tổ chức kinh tế trúng đấu giá đất xây dựng nhà ở để bán, công trình sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ) và phải xin cấp phép xây dựng theo quy định;

k) Chịu sự quản lý của Nhà nước vềđất đai, môi trường, quản lý quy hoạch, đầu tư, kiến trúc, xây dựng và chịu sựkiểm tra giám sát của Nhà nước trong quá trình đầu tư, xây dựng;

l) Khi có nhu cầu điều chỉnh quyhoạch kiến trúc phải báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải được cấpquyết định tổ chức đấu giá cho phép. Khi được cho phép điều chỉnh, nếu có thayđổi về hệ số, mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện bổ sung nghĩa vụ với Ngânsách Thành phố;

m) Người trúng đấu giá quyền sửdụng đất (tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ đất theo quyđịnh của Bộ Tài chính khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cảtrường hợp xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, cho thuê nhàhoặc hoạt động kinh doanh khác). Riêng các trường hợp người trúng đấu giá quyềnsử dụng đất là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở mà đất trúng đấu giá đểxây dựng nhà ở bán thì không phải nộp lệ phí trước bạ đất nhưng phải nộp thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng đấtvà nhà của các tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá mà được phép kinh doanh nhàthì phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo quy định của Bộ Tài chính,

choi game cau caĐiều 14. Thôngbáo mời tham gia đấu giá, bán hồ sơ mời đấu giá

1. Thông báo mời tham gia đấu giá

Việc thông báo mời tham gia đấu giáđược thực hiện theo nguyên tắc mời đấu giá rộng rãi. Bên tổ chức đấu giá niêmyết công khai thông báo tại trụ sở cơ quan tổ chức đấu giá, trụ sở Sở Tàinguyên và Môi trường, Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Thànhphố (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), tại địa điểm tổ chức đấu giá, trụ sởỦy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (nơi có đất) và phải thông báo mời đấu giátrên Đài truyền thanh cấp huyện và tối thiểu 3 lần trên một trong các phươngtiện thông tin đại chúng: Báo, Đài truyền hình, Đài phát thanh, Báo điện tử củaTrung ương và Thành phố trước khi phát hành hồ sơ mời đấu giá tối thiểu là 15(mười lăm) ngày.

2. Bán hồ sơ mời đấu giá.

a) Hồ sơ mời đấu giá do Chủ đầu tưlập, gồm có:

- Thông báo mời đấu giá;

- Mẫu đơn, phiếu dự đấu giá;

- Quy chế đấu giá quyền sử dụng đấtcủa dự án;

choi game cau ca- Chỉ dẫn: giới thiệu quy hoạch khuđất, công trình hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng và sơ đồ vị trí (số hiệu) các thửađất; thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ dự đấu giá, điều kiện dự đấu giá,xét giá cùng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, tiến độ xây dựng;

choi game cau ca- Quy định về quản lý đầu tư, xâydựng công trình sau khi trúng giá.

choi game cau cab) Hồ sơ mời đấu giá được bán côngkhai tại trụ sở cơ quan tổ chức đấu giá và Trung tâm giao dịch đất đai và pháttriển quỹ đất Thành phố (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Cơ quan tổ chức đấu giá và Trungtâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Thành phố có trách nhiệm phối hợptrong việc tổ chức bán hồ sơ, lập danh sách các đơn vị mua hồ sơ, đăng ký dựđấu giá.

3. Người tham gia đấu giá quyền sửdụng đất nộp tiền mua hồ sơ đấu giá (bao gồm các chi phí cho việc tổ chức phiênđấu giá) do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quy định:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở:

- Đối với thửa đất có giá sàn200.000.000 đồng/thửa đất trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ;

choi game cau ca- Đối với thửa đất có giá sàn từtrên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng/thửa đất: 200.000 đồng/hồ sơ;

- Đối với thửa đất có giá sàn từtrên 500.000.000 đồng/thửa đất: 500.000 đồng/hồ sơ;

b) Các trường hợp khác:

choi game cau ca- Đối với thửa đất có diện tích từ0,5 ha trở xuống: 1.000.000 đồng/hồ sơ;

choi game cau ca- Đối với thửa đất có diện tíchtrên 0,5ha đến 2ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ;

choi game cau ca- Đối với thửa đất có diện tích từtrên 2ha đến 5ha: 4.000.000 đồng/hồ sơ;

- Đối với thửa đất có diện tíchtrên 5ha: 5.000.000 đồng/hồ sơ;

Điều 15. Bảolãnh dự đấu giá, phương thức áp dụng và thời gian tổ chức đấu giá

1. Bảo lãnh dự đấu giá

choi game cau caa) Người tham gia đấu giá khi nộphồ sơ phải nộp một khoản tiền bảo lãnh trách nhiệm do bên tổ chức đấu giá quyđịnh theo từng dự án. Tiền bảo lãnh được xác định trong quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất, số lượng không quá 5% giá trị thửa đất tính theo giá sàn đượcduyệt (hoặc bằng giá trị tạo lập ra khu đất trong trường hợp thuê đất). Ngườitrúng đấu giá được trừ tiền bảo lãnh vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đấtphải nộp, người không trúng đấu giá được trả lại tiền bảo lãnh chậm nhất 10ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

b) Không được hoàn lại khoản tiềnbảo lãnh trong các trường hợp sau:

- Người đã đăng ký tham gia đấu giáđược xác định đủ tư cách nhưng không tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá trả giáthấp hơn giá quy định của vòng đấu bắt buộc hoặc tham gia đấu giá từ vòng thứhai trở đi nhưng trả giá thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp;

- Người trúng đấu giá nhưng từ chốinhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

- Người tham gia đấu giá vi phạmquy định của quy chế đấu giá.

Khoản tiền bảo lãnh không hoàn lạinêu trên nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.

2. Phương thức áp dụng

choi game cau caa) Người tham gia đấu giá nộp hồ sơđể xác định tư cách (theo Điều 16 của Bản quy định này) cho Hội đồng đấu giá;

b) Người đủ tư cách tham gia đấugiá theo hướng dẫn của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Thời gian tổ chức phiên đấu giá

choi game cau caBên tổ chức đấu giá quy định cụ thểtrong thông báo và hồ sơ mời đấu giá về thời gian và địa điểm, bán hồ sơ, nộphồ sơ, đấu giá và xét giá.

4. Phiếu dự đấu giá

Phiếu dự đấu giá do Hội đồng đấugiá quyền sử dụng đất phát hành (mẫu in sẵn có đóng dấu của Hội đồng đấu giá).

choi game cau caThời gian, địa điểm nộp hồ sơ xácđịnh tư cách và phiếu dự đấu giá được quy định trong chỉ dẫn.

Điều 16. Nộphồ sơ dự đấu giá, mở phiên đấu giá và xét giá

choi game cau ca1. Hồ sơ xác định tư cách ngườitham gia đấu giá gồm có:

a) Đơn xin dự đấu giá quyền sử dụngđất theo mẫu do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ban hành (ghi rõ họ tên, địachỉ, số hiệu, số lượng ô đất, lô đất, thửa đất đăng ký và ký tên đóng dấu (nếulà tổ chức);

b) Bản sao có công chứng: Giấy đăngký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nếu là tổ chức); bản sao hộ khẩuthường trú tại Hà Nội (nếu hộ khẩu bị thất lạc thì phải có xác nhận của cơ quanNhà nước có thẩm quyền); các giấy tờ chứng minh có việc làm ổn định, đã đóngbảo hiểm xã hội, các giấy tờ xác định có đủ điều kiện mua nhà tại Việt Nam theoquy định của pháp luật (đối với người không có hộ khẩu tại Hà Nội hoặc ngườiViệt Nam định cư ở nước ngoài).

c) Hồ sơ xác định tư cách ngườitham gia đấu giá được bỏ vào một phong bì khổ A4 và nộp cho Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất để kiểm tra tư cách theo quy định tại khoản 2 Điều này.

choi game cau ca2. Nộp hồ sơ và xác định tư cáchngười tham gia đấu giá

a) Hồ sơ xác định tư cách ngườitham gia đấu giá được nộp cho hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạnquy định (tối thiểu là 5 ngày sau ngày mua hồ sơ).

choi game cau cab) Việc xác định tư cách người thamgia đấu giá được tiến hành ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ, có sự chứng kiến củacác cơ quan mời dự và một số người đại diện cho những người tham gia đấu giá doChủ tịch Hội đồng đấu giá chỉ định mời ngẫu nhiên. Biên bản xác định tư cáchngười tham gia đấu giá ghi rõ thành phần tham dự, lượng người tham gia đấu giáđủ và không đủ tư cách dự đấu giá. Đại diện các thành phần tham dự phải ký tênxác nhận nội dung biên bản (Biên bản và kết quả xét tư cách phải được bảo quảntheo chế độ quản lý hồ sơ mật). Chỉ được thông báo công khai danh sách nhữngngười không đủ tư cách dự đấu giá biết.

3. Mở phiên đấu giá và xét giá

choi game cau caa) Việc mở phiên đấu giá được tiếnhành sau khi đã xác định được danh sách người tham gia đấu giá đủ tư cách.

b) Trình tự mở phiên đấu giá:

- Giới thiệu thành viên Hội đồng,khách mời và người điều hành;

- Điểm danh người đã đăng ký thamgia đấu giá đủ tư cách;

- Công bố chương trình mở phiên đấugiá;

choi game cau ca- Người điều hành phiên đấu giácông bố nội quy phòng đấu giá;

- Giới thiệu toàn bộ thông tin cóliên quan, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá;

- Phát phiếu đấu giá cho từng tổchức, cá nhân, tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn người tham gia đấu giáviết và bỏ phiếu vào hòm phiếu;

c) Xét giá

choi game cau caViệc xét giá được tiến hành côngkhai, tại chỗ, ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu đấu giá. Hội đồng đấu giáquyền sử dụng đất chỉ xem xét các phiếu dự đấu giá hợp lệ có giá bỏ hợp lệ. Kếtquả được xếp hạng theo giá bỏ từ cao xuống thấp. Việc đấu giá có thể được tiếnhành một vòng hoặc nhiều vòng cho đến khi xác định được người bỏ giá cao nhất.

- Nếu tổ chức đấu nhiều vòng, hoặctrả giá bằng lời trực tiếp thì thời gian bỏ giá của mỗi vòng là 5 phút, đấu mộtvòng thời gian viết và bỏ giá không quá 20 phút.

choi game cau ca- Các nội dung ghi trong phiếu dựđấu giá của từng người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được công bố côngkhai tại phiên đấu giá.

4. Hình thức và trình tự đấu giá

choi game cau caa) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp theo từng vòng, mở công bố công khai từng vòng, liên tục cho đến khi khôngcòn người trả giá cao hơn thì người cuối cùng có mức giá trả cao nhất là ngườitrúng đấu giá.

choi game cau caSau khi tổ chức đấu giá vòng đấuthứ nhất, Hội đồng công bố kết thúc vòng đấu và mức giá trả cao nhất của vòngđấu này; tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếp tục tham gia vòngđấu giá, công bố giá sàn của vòng đấu tiếp theo. Cuộc đấu giá chỉ kết thúc khixác định được mức giá trả cao nhất và không còn người tiếp tục tham gia đấu giá.

choi game cau caHình thức đấu giá này phải thựchiện tối thiểu qua 3 vòng đấu bắt buộc.

Trường hợp sau 3 vòng đấu bắt buộc,đến 1 vòng đấu bất kỳ mà tất cả người tham gia đấu giá tự nguyện từ chối khôngtham gia đấu giá thì tổ chức cho những người có mức bỏ giá cao nhất của vòngđấu trước đó bốc thăm để xác định người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá là giátrả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

b) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trựctiếp 1 vòng, mở kết quả công khai: Trường hợp đấu giá nhiều thửa đất trong cùngmột lô đất để xây dựng nhà ở thì việc xét người trúng giá cho từng thửa đất dựatrên nguyên tắc thứ tự người bỏ giá từ cao xuống thấp được chọn vị trí cho đếnkhi đủ số lượng các thửa đất. Trường hợp 01 thửa đất có nhiều người bỏ giá bằngnhau thì tổ chức cho những người đó bắt thăm để chọn được người trúng giá.

c) Đấu giá công khai bằng lời: Hộiđồng chỉ được công bố giá sàn vào lúc bắt đầu thực hiện phiên đấu giá. Ngườitham gia đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời liên tục cho đến khi không cònngười trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.Trường hợp tất cả các đối tượng đều trả giá thấp hơn giá sàn thì Hội đồng đấugiá quyết định đình chỉ phiên đấu giá, báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyềnđiều chỉnh giá sàn.

choi game cau ca5. Xử lý các trường hợp phát sinhsau khi công bố kết quả đấu giá

a) Trường hợp người trúng đấu giátừ chối không nhận quyền được trúng đấu giá hoặc rút lại giá đã trả thì Hộiđồng sẽ xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

choi game cau cab) Trường hợp đấu giá đối với khuđất đã được chia thành nhiều thửa nhỏ để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thìngười tham gia đấu giá được quyền nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhiều thửa đất khácnhau (mỗi thửa đất một hồ sơ). Trường hợp người tham gia đấu giá, nhưng khôngtrúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm quy chế đấu giá thì được thamgia đấu giá thửa đất sau. Nhưng phải nộp thêm lệ phí đấu giá bằng 50% của mứcnộp ban đầu.

6. Nội dung biên bản mở phiên đấugiá

choi game cau caDanh sách người trúng giá được lậpcùng với biên bản mở phiên đấu giá, được công bố ngay sau khi kết thúc phiênđấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên. Ngoài những nội dung cần thiếtcủa biên bản thông thường, biên bản mở phiên đấu giá còn gồm những nội dung chủyếu sau: Số vòng đấu giá thứ bao nhiêu thì kết thúc; Số người tham gia đấu giá;Mức giá sàn; Mức giá bỏ cao nhất; Mức giá bỏ thấp nhất; Số người vi phạm quychế; Kết luận; Thời hạn: (đối với vòng đấu cuối cùng tính từ ngày lập biên bảnmở phiên đấu giá) về ngày nộp tiền sử dụng đất, ngày bàn giao đất, ngày hoànthiện giấy tờ sử dụng đất.

7. Chủ tịch Hội đồng quyết địnhđình chỉ hoặc hủy bỏ kết quả đấu giá trong các trường hợp:

- Một nhóm đối tượng cùng tham giađấu nhiều thửa đất khác nhau;

choi game cau ca- Phát hiện người tham gia đấuthông đồng bỏ giá thấp;

- Người trúng giá từ chối khôngnhận quyền được trúng đấu giá hoặc rút lại giá đã trả.

choi game cau caHội đồng đấu giá quyền sử dụng đấtquyết định tổ chức lại phiên đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 17. Tiêuchuẩn đấu giá và trúng giá

1. Tiêu chuẩn đánh giá: việc đánhgiá người tham gia đấu giá dựa trên 2 tiêu chí: Có phiếu dự đấu giá hợp lệ; Bỏgiá hợp lệ.

2. Giá trúng và tổng số tiền trúngđấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xác định, được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

choi game cau caa) Đối với trường hợp đấu giá từngthửa, lô đất: Giá trúng là giá cao nhất trả trên 1m2 đất (quy địnhlớn hơn giá không trúng liền kề một bước giá trở lên);

b) Đối với trường hợp bỏ giá theohình thức bỏ phiếu kín một vòng đấu cho tất cả các thửa đất: Là giá trả cao hơntheo thứ tự từ cao xuống thấp, được sắp xếp cho đến hết các thửa đất tương ứngdo người trúng giá lựa chọn;

choi game cau cac) Tổng số tiền phải trả được xácđịnh bằng giá trúng nhân với diện tích thửa đất, lô đất trúng đấu giá.

choi game cau caĐiều 18. Phêduyệt kết quả đấu giá, quyết định giao đất

choi game cau ca1. Căn cứ biên bản phiên đấu giá vàđề nghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyềnsử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt kết quả đấugiá làm cơ sở cho việc nộp tiền và lập hồ sơ giao đất đối với trường hợp ngườitrúng đấu giá là hộ gia đình, cá nhân.

choi game cau caỦy ban nhân dân Thành phố ủy quyềncho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ biên bản phiên đấu giá và đềnghị của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định phê duyệt kết quả đấugiá làm cơ sở cho việc nộp tiền và lập hồ sơ giao đất đối với trường hợp ngườitrúng đấu giá là tổ chức và các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân nhưng đơn vịtổ chức đấu giá là các Sở, Ngành Thành phố và Tổ chức phát triển quỹ đất Thànhphố.

choi game cau caQuyết định phê duyệt kết quả đấugiá phải ghi rõ danh sách người trúng đấu giá gồm: họ tên, địa chỉ, số chứngminh thư nhân dân của người trúng đấu giá (đối với tổ chức ghi rõ tên tổ chức,mã số tài khoản), vị trí thửa đất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngânsách Nhà nước của từng người và các nội dung cần thiết khác.

Giá cho thuê đất phê duyệt chongười trúng giá được giữ ổn định trong thời hạn 05 năm. Sau 05 năm, nếu giá chothuê đất do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành vào ngày 01 tháng 01 của năm thứ6 cao hơn giá đang thuê thì áp dụng theo giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quyđịnh, trường hợp thấp hơn thì vẫn giữ nguyên theo kết quả đấu giá.

choi game cau ca2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệtkết quả đấu giá có quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá đối với các trườnghợp vi phạm.

choi game cau ca3. Quyết định giao đất, cho thuêđất cho người trúng đấu giá

a) Trường hợp trúng giá đấu giá làhộ gia đình, cá nhân: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất.

choi game cau cab) Trường hợp trúng giá đấu giá làtổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất và Sở Tàinguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định củaLuật Đất đai.

choi game cau caĐiều 19. Nộptiền sử dụng đất

choi game cau ca1. Căn cứ quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá, người trúng đấu giá nộp đủ một lần tiền sử dụng đất theo quy địnhcủa Quy chế đấu giá. Số tiền sử dụng đất thực nộp được thanh quyết toán trên cơsở diện tích đất thực tế sau khi bàn giao mốc giới. Toàn bộ số tiền thu đượcnộp ngân sách Nhà nước và theo dõi riêng để sử dụng có mục tiêu. Sở Tài chínhcó trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

2. Người trúng giá chậm nộp tiềnthì phải nộp lãi trên số tiền chậm nộp theo lãi suất tiền vay Ngân hàng thươngmại (áp dụng lãi suất của kỳ hạn 06 tháng, tính theo trung bình cộng lãi suấtquy định của 3 Ngân hàng thương mại), thời gian chậm nộp không quá 3 tháng. Sauthời gian trên, nếu chưa nộp tiền, người trúng đấu giá được hoàn lại số tiền đãnộp và không được tính lãi, trượt giá, đồng thời bị phạt tiền (bằng số tiền bảolãnh dự đấu giá), bổ sung vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp bên tổ chức đấu giá chậmbàn giao đất cho người trúng đấu giá so với thời gian quy định tại hồ sơ mờiđấu giá thì bên tổ chức đấu giá phải trả lãi cho bên trúng đấu giá theo thờigian chậm bàn giao đất theo giá trị thửa đất và lãi suất nêu trên. Bên tổ chứcđấu giá phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về số tiền này.

choi game cau ca3. Sau khi nộp tiền sử dụng đất,người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được bàn giao mốc giới thửa đất trên bảnđồ và ngoài thực địa, cấp trích lục bản đồ để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng.

choi game cau caBên tổ chức đấu giá có trách nhiệmhoàn chỉnh giấy tờ về đất theo quy định của pháp luật cho người trúng đấu giá.

choi game cau ca4. Trường hợp sau khi phê duyệt kếtquả đấu giá, người sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phépđiều chỉnh quy hoạch trong đó có hệ số sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đấtthì phải nộp bổ sung nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Tráchnhiệm của Sở, Ban, Ngành Thành phố và của Ủy ban nhân dân cấp huyện

choi game cau ca1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo lập kế hoạch hàng năm vàphương án sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sởhạ tầng;

b) Lập danh mục các dự án đầu tưbằng vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, trình Hội đồng nhân dân cấphuyện quyết nghị; đồng thời báo cáo Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở Tài chính đểcân đối, theo dõi;

choi game cau cac) Lập và chỉ đạo UBND cấp xã lậpdự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập hồ sơ sử dụng đất, thực hiện việcgiải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

choi game cau cad) Ban hành Quy chế đấu giá làm căncứ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Trước khi ban hành phải báo cáo Sở Tàinguyên và Môi trường để chủ trì cùng các Sở, ngành, xem xét, thẩm định, có Vănbản thỏa thuận làm căn cứ quyết định;

đ) Xây dựng và đề xuất giá sàn vàbước giá, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, trình Ủy ban nhân dân Thành phốphê duyệt (hoặc quyết định phê duyệt các trường hợp thuộc thẩm quyền); Mở phiênđấu giá, xét giá và trình phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Quản lý và sử dụng vốn thu đượctừ đấu giá quyền sử dụng đất theo tỷ lệ cân đối cho ngân sách cấp huyện để đầutư xây dựng cơ sở hạ tầng có hiệu quả, theo quy định của pháp luật và quy địnhtại Điều 9 bản Quy định này;

choi game cau caf) Cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất ở, cấp Giấy phép xây dựng công trình theo thẩm quyền;

g) Thực hiện theo chức năng quản lýNhà nước và theo quy định của Thành phố, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩmquyền những công trình xây dựng vi phạm theo quy định, kịp thời báo cáo nhữngtrường hợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý.

choi game cau ca2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch kiến trúc lập kế hoạch đấu giá quyền sửdụng đất trên địa bàn Thành phố hàng năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh và công bố công khai.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫnUBND cấp huyện lập và trình duyệt Dự án đầu tư trên địa bàn cấp huyện thực hiệnbằng nguồn vốn này;

c) Tổng hợp danh mục, kết quả thựchiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sửdụng đất, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụngđất hàng năm.

3. Sở Tài chính

choi game cau caa) Hướng dẫn việc tạm ứng, hoàn trảvà thanh toán, quyết toán số vốn Ngân sách thành phố ứng cho các dự án đấu giá;hướng dẫn Chủ đầu tư nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất vào ngânsách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định tại Quyếtđịnh này.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Ủyban nhân dân cấp huyện, quản lý, sử dụng tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụngđất.

choi game cau ca4. Sở Tài nguyên và Môi trường

choi game cau caa) Chủ trì phối hợp với Sở Tàichính, Cục Thuế Hà Nội thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệtgiá sàn, bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; kiểm tra, hướng dẫnUBND cấp huyện trong việc phê duyệt giá sàn, bước giá đối với các trường hợpđược UBND Thành phố ủy quyền;

choi game cau cab) Tổng hợp và lập kế hoạch sử dụngđất hàng năm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạtầng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

choi game cau cac) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tổ chức tổng kết, báocáo rút kinh nghiệm việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm trên địabàn Thành phố;

d) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Chủđầu tư lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người trúng đấu giá;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập kế hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đấtcác trường hợp do Ủy ban nhân dân Thành phố giao thực hiện;

e) Chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư thẩm định quy chế đấu giá quyền sử dụng đất do Hội đồng đấu giácấp huyện lập, ra văn bản thỏa thuận để Chủ tịch UBND cấp huyện làm căn cứquyết định ban hành.

5. Sở Quy hoạch kiến trúc

choi game cau caa) Giới thiệu vị trí, xác định ranhgiới, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, xác định chỉ giới đường đỏ, hướng dẫn lậpvà thẩm định, xác nhận hồ sơ quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng khuđất. Cung cấp, xác nhận các chỉ tiêu, số liệu có liên quan đến quy hoạch củakhu đất;

choi game cau cab) Kiểm tra, giám sát thực hiện quyhoạch kiến trúc được duyệt; xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 21. Xử lývi phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau ca1. Người tham gia đấu giá có đủ tưcách nhưng không có mặt tại phiên đấu giá hoặc không nộp phiếu dự đấu giá coinhư không tham gia phiên đấu giá. Người trúng đấu giá từ chối không nhận quyềnsử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì không được nhận lại số tiền bảo lãnh dựđấu giá theo quy chế đấu giá.

choi game cau ca2. Người trúng giá đã được bàn giaođất mà trong thời hạn 12 tháng không tiến hành xây dựng thì thị thu hồi đất đểtổ chức đấu giá tiếp tục hoặc giao đất theo quy định. Trong trường hợp này,người trúng giá được hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp và không được tínhlãi, trượt giá nhưng không được nhận lại số tiền bảo lãnh dự đấu giá theo quychế đấu giá.

3. Người trúng giá mà sử dụng đấtsai mục đích thì bị xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

4. Bên tổ chức đấu giá quyền sửdụng đất nếu có vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo mức độ viphạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Các cán bộ, công chức không thựchiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái; cóhành vi làm lộ bí mật gây thiệt hại cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân hoặclàm cho cuộc đấu giá không thành; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đấtđai, đầu tư và xây dựng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặcchuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Khiếu nại, tố cáo có liên quanđến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được giải quyết theoquy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Đất đai, Luật Dân sự và theo Quy địnhnày.

Điều 22. Cáctrường hợp đã thông báo và bán hồ sơ mời đấu giá và đủ điều kiện để tổ chứcphiên đấu giá trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiệntheo quy chế đấu giá đã ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắccần gửi văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thànhphố xem xét bổ sung, điều chỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

>> Xem thêm:  Thuế khi chuyển từ đất vườn sang đất ở theo quy định mới 2021 ?

5. Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 15 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2009/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2008/NQ-HĐND NGÀY 15-12-2008 CỦAHĐND TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNHPHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ngày26-11-2003;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 76/TTr- UBND ngày 21-7-2009 của UBND tỉnh về việc sửađổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnhVĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.choi game cau caSửa đổi, bổ sungĐiều 2 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND ngày 15-12-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúcvề giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhânkhi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp như sau:

choi game cau caHĐND tỉnh đồng ý chủ trương hỗtrợ đất dịch vụ bằng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp(quỹ đất I) khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh từ ngày 25-5-2004 đến ngày31-12-2008 để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợiích công cộng, phát triển kinh tế- xã hội. Trường hợp có nhu cầu hỗ trợ đấtdịch vụ bằng tiền, Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện đấu giá đất dịch vụ, tiền đấugiá được sẽ thanh toán trả cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định

Điều 2.choi game cau ca Tổ chức thực hiện

choi game cau caHĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh banhành quy định cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thường trực HĐND, các Ban và đạibiểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

choi game cau caNghị quyết này được HĐND tỉnhkhoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 28-7-2009 và có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH,CP;
- VPQH,VPCP;
- Bộ TC; Bộ TN&MT
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- TTTU,TTHĐND, UBND,MTTQ Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU, TTHĐND, UBND huyện, thành, thị;
- Báo VP, Công báo cổng TTĐT tỉnh (đăng đưa tin);
- CPVP, CV
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?