1. Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 10 tháng 10 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬDỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật số 34/2009/QH12 ngày18/6/2009 của Quốc hội, khóa XII về sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở vàĐiều 121 Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Quyết địnhsố 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫnthực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấugiá tài sản; Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quyđịnh việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tàichính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 199/TTr-STC-QLG ngày 15 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sửdụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các Quyết định: Số 45/2005/QĐ-UB choi game cau ca ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành Quychế bán đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tàisản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. choi game cau caChánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, XD, TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTN, TT (90b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

QUY CHẾ

BÁNĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của Ủy ban nhândân tỉnh Hòa Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc bán đấugiá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đấttại tỉnh Hòa Bình trong các trường hợp sau:

choi game cau ca1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất:

choi game cau caa) Đầu tư xây dựng nhà ở của hộ giađình, cá nhân;

b) Đầu tư xây dựng nhà ở để bánhoặc cho thuê, trừ trường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhânkhu công nghiệp;

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngđể chuyển nhượng hoặc cho thuê;

d) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựngcơ sở sản xuất, kinh doanh;

đ) Sử dụng đất vào sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

2. Cho thuê đất để thực hiện dự ánxây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổchức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện.

3. Giao đất theo hình thức khác naychuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất.

choi game cau ca4. Cho thuê đất bao gồm cả cho thuêđất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thịtrấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

5. Các trường hợp khác do Ủy bannhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Về đối tượng áp dụng

choi game cau caQuy chế này được áp dụng đối vớicác tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Khu đất bán đấu giá làcác thửa đất, lô đất, diện tích đất trong danh mục quỹ đất bán đấu giá.

2. Cơ quan quản lý quyền sử dụngđất bán đấu giáchoi game cau ca là Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố,hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giaoquản lý các khu đất đấu giá.

Điều 4. Điều kiện về các khu đấtbán đấu giá

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chitiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xâydựng.

2. Đã hoàn thành công tác bồithường, giải phóng mặt bằng.

choi game cau ca3. Có phương án đấu giá đất đượccấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Quy chế này.

Điều 5. Đối tượng được tham giađấu giá và không được tham gia đấu giá

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

a) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cánhân trong nước, tổ chức kinh tế nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nướcngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dựán đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Các tổ chức, cá nhân nước ngoàithuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai cónhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đãđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Các đối tượng tham gia đấu giá(theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này) hợp tác, liên danh đứng tên chungtham gia một gói đấu giá;

d) Đối với trường hợp đấu giá quyềnsử dụng đất để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản: Đối tượng tham giađấu giá là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bấtđộng sản theo quy định pháp luật;

đ) Tùy theo đặc điểm và quy mô củagói đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá sẽ được xác định cụ thể trong phương ánđấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệttheo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 10 của Quy chế và được niêm yết, thôngbáo công khai theo quy định tại Điều 11 của Quy chế.

2. Đối tượng không được tham giađấu giá:

choi game cau caa) Người không có năng lực hành vidân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lựchành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ đượchành vi của mình;

b) Người không được nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đấtcó thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

choi game cau cac) Người làm việc trong tổ chức bánđấu giá quyền sử dụng đất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của ngườiđó; đơn vị được cấp có thẩm quyền giao đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất;người trực tiếp ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 6. Điều kiện được đăng kýtham gia đấu giá

Các đối tượng được tham gia đấu giáquy định tại Khoản 1, Điều 4 Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi cóđủ các điều kiện sau:

choi game cau ca1. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu) do Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, hoặc Hội đồng bán đấu giáquyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt phát hành.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính:

a) Đối với tổ chức, nhà đầu tư phảicó đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tưtheo quy định của pháp luật và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có ngànhnghề phù hợp với mục đích sử dụng đất nêu trong phương án bán đấu giá được cơquan có thẩm quyền của nhà nước phê duyệt;

choi game cau caQuy định cụ thể các điều kiện vềvốn và kỹ thuật đối với tổ chức, nhà đầu tư được tham gia đấu giá phụ thuộc vàovị trí, quy mô, tính chất của từng khu đất đấu giá và được ghi trong Phương ánđấu giá;

b) Một hộ gia đình chỉ được cử mộtcá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được cử một đại diện thamgia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được cử một đại diện của Tổng Công tyhoặc một đại diện Doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá;đối với Doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được cử một đại diện của Doanh nghiệpđó tham gia đấu giá.

Thủ tục cử (hoặc ủy quyền) đại diệntham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức bán đấu giá tàisản

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản theoQuy chế này gồm:

a) Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình hoặc Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản,được thành lập theo quy định của pháp luật.

choi game cau cab) Hội đồng bán đấu giá tài sảntrong trường hợp đặc biệt.

2. Thành lập Hội đồng bán đấu giátài sản trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này để bántài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuêđất được thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Danh mục quỹ đất bán đấugiá

choi game cau ca1. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, các Sở, ban, ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, căn cứ vàoquy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm xây dựng và lập danhmục quỹ đất bán đấu giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

choi game cau ca2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫnvà thực hiện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định tại khoản 1 điều này.

Chương 2.

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 9. Xác định giá khởi điểm

choi game cau ca1. Giá khởi điểm là giá ban đầuthấp nhất của gói đấu giá để làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm quyền sử dụng đất,cho thuê đất đấu giá được xác định phải bảo đảm sát với giá chuyển nhượng quyềnsử dụng đất và cho thuê đất trên thị trường trong điều kiện bình thường vàkhông được thấp hơn giá đất quy định trong Bảng giá đất hàng năm được Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngoài quy định trên, giá khởi điểmcòn phải được xác định bao gồm các chi phí như: Bồi thường giải phóng mặt bằng,chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các chi phí hợp lý khác.

Tùy theo từng dự án mà giá đất đượcxác định theo một trong các phương pháp hoặc kết hợp nhiều phương pháp theo quyđịnh tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP .

2. Cơ quan quản lý quyền sử dụngđất bán đấu giá có quyền quyết định thuê các tổ chức, doanh nghiệp có chức năngthẩm định giá để tư vấn giá khởi điểm.

3. Giá khởi điểm do Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xác định giá khởi điểm cấp tỉnh.

choi game cau ca4. Hội đồng xác định giá khởi điểmcấp tỉnh được thành lập theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính.

choi game cau caThành phần Hội đồng gồm: Lãnh đạoSở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng, thành viên là đại diện các ngành: Tài nguyênvà Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quankhác và UBND cấp huyện, nơi quản lý quyền sử dụng đất để bán đấu giá.

choi game cau ca5. Hồ sơ trình phê duyệt giá khởiđiểm gồm các văn bản:

choi game cau caa) Tờ trình, kèm theo phương án giákhởi điểm khu đất bán đấu giá (kèm theo chứng thư thẩm định giá trong trườnghợp thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá);

b) Quyết định phê duyệt dự án đầutư hoặc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (nếu có) đối với dự án sử dụng quỹđất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng);

c) Quyết định phê duyệt quy hoạchchi tiết phân lô (kèm theo sơ đồ phân lô chi tiết);

choi game cau cad) Quyết định phê duyệt thiết kếthi công và dự toán (nếu có);

choi game cau cađ) Quyết định phê duyệt phương ánbồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

e) Quyết định thu hồi đất hoặcThông báo thu hồi đất, Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp cóthẩm quyền;

g) Các văn bản khác có liên quan(nếu có);

Đối với các trường hợp đề nghị điềuchỉnh giá khởi điểm thì ngoài các văn bản quy định như trên, phải kèm theo cácquyết định của cấp có thẩm quyền đã phê duyệt giá khởi điểm trước đó và Tờtrình nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh giá.

Điều 10. Lập và phê duyệt phươngán bán đấu giá

1. Sau khi được Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt giá khởi điểm, các cơ quan có trách nhiệm lập phương án bán đấugiá quyền sử dụng đất với các nội dung sau:

a) Đối với khu đất thuộc danh mụcđất bán đấu giá cấp tỉnh quản lý: Cơ quan quản lý quyền sử dụng đất bán đấu giácó trách nhiệm xây dựng phương án bán đấu giá gửi Sở Tài chính; Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, phê duyệt.

b) Đối với khu đất thuộc danh mụcđất bán đấu giá cấp huyện, thành phố quản lý: Cơ quan quản lý quyền sử dụng đấtbán đấu giá có trách nhiệm xây dựng phương án bán đấu giá gửi Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện, thành phố; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phêduyệt.

2. Phương án bán đấu giá phải baogồm các nội dung sau:

choi game cau caa) Hồ sơ pháp lý về thửa đất (Baogồm: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về xác lập sở hữu nhà nước, về quyếtđịnh đưa thửa đất ra bán đấu giá; văn bản về các chỉ tiêu quy hoạch; bản vẽhiện trạng xác định cụ thể diện tích, địa điểm, cơ cấu sử dụng đất được cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt);

choi game cau cab) Đối tượng được tham gia, khôngđược tham gia đấu giá; điều kiện tham gia đấu giá;

c) Giá khởi điểm;

d) Bước giá tối thiểu: Là khoảnchênh lệch giá tối thiểu giữa hai lần phát giá liền kề nhau. Bước giá tối thiểuđược quy định trong hồ sơ đấu giá từ 0,01% (một phần mười ngàn) đến 1% (mộtphần trăm) giá khởi điểm của gói bán đấu giá;

đ) Quy định về số tiền đặt trước(đặt cọc); phí mua hồ sơ; phí đấu giá; các trường hợp được lấy lại tiền hoặckhông được lấy lại tiền đặt cọc;

e) Ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấugiá;

g) Hình thức bán đấu giá (Quy địnhbán đấu giá công khai bằng lời hoặc bán đấu giá bằng bỏ phiếu kín);

choi game cau cah) Các quyền và nghĩa vụ khác củakhách hàng tham gia đấu giá, trúng đấu giá;

choi game cau cai) Nội dung thông báo bán đấu giá;

j) Phê duyệt kết quả đấu giá;

k) Phương thức thanh toán tiềntrúng đấu giá;

l) Giao đất, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất;

m) Các chế tài xử lý;

n) Các nội dung khác.

Điều 11. Chuyển giao hồ sơ đấugiá

choi game cau ca1. Sau khi phương án bán đấu giáđược phê duyệt, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất bán đấu giá phải lập hồ sơ vàký kết hợp đồng với tổ chức bán đấu giá tài sản quy định tại Điểm a, Khoản 1,Điều 6 Quy chế này.

Nội dung Hợp đồng bán đấu giá tàisản, các bên ký kết Hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 25và Điểm b, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

2. Hồ sơ chuyển giao giữa cơ quanquản lý quyền sử dụng đất bán đấu giá cho tổ chức đấu giá 01 (một) bộ hồ sơ,gồm các nội dung sau:

a) Văn bản của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất;

choi game cau cab) Phương án bán đấu giá quyền sửdụng đất, cho thuê đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Sơ đồ vị trí khu đất bán đấu giá;

d) Văn bản phê duyệt giá khởi điểmbán đấu giá của từng khu đất hoặc toàn bộ khu đất của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Các loại giấy tờ khác có liênquan (nếu có).

Điều 12. Thông báo, niêm yết tổchức đấu giá

1. Tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp hoặc Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt,thông báo công khai khu đất đưa ra bán đấu giá chậm nhất là 30 ngày trước ngàymở cuộc bán đấu giá. Thời gian thông báo công khai ít nhất 02 lần, mỗi lần cáchnhau 03 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết côngkhai tại: Trụ sở của tổ chức bán đấu giá, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất,trụ sở UBND cấp xã - phường - Thị trấn nơi có khu đất đưa ra bán đấu giá.

choi game cau ca2. Nội dung niêm yết và thông báogồm:

a) Tên, địa chỉ của Tổ chức bán đấugiá tài sản;

b) Địa điểm, diện tích, kích thước,mốc giới, sơ đồ khu đất;

choi game cau cac) Mục đích sử dụng đất hiện tại;quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, thời hạnsử dụng đất; quy hoạch xây dựng chi tiết; đối tượng và điều kiện tham gia đấugiá;

d) Khối lượng, số lượng và giá khởiđiểm của tài sản gắn liền với đất (nếu có);

choi game cau cađ) Thời gian, địa điểm đăng ký,thời gian tổ chức bán đấu giá;

e) Các thông tin khác liên quan đếnkhu đất đưa ra bán đấu giá (nếu có).

Điều 13. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Cơ quan, tổ chức và cá nhân (Sauđây gọi tắt là khách hàng) đủ điều kiện tham gia đấu giá, phải thực hiện việcđăng ký, nộp hồ sơ trong thời hạn do Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đấtthông báo.

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờchứng minh điều kiện về kỹ thuật và vốn hoặc khả năng tài chính theo quy địnhtại Điều 5 của Quy chế này. Cụ thể sau:

a) Đối với cá nhân trong nước:

choi game cau ca- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu);

- Bản sao (công chứng, chứng thực)chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- Giấy ủy quyền được chứng thựctheo quy định đối với trường hợp cá nhân, chủ hộ ủy quyền cho người khác thaymặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

choi game cau cab) Đối với tổ chức kinh tế trongnước:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu) do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu;

choi game cau ca- Bản sao (công chứng, chứng thực)Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

choi game cau ca- Giấy ủy quyền cho người đại diệntham gia đấu giá (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chứckhông trực tiếp tham dự đấu giá); bản sao giấy chứng minh nhân dân của ngườiđược ủy quyền.

choi game cau ca- Giấy giới thiệu cá nhân nộp hồ sơđăng ký tham gia đấu giá.

choi game cau cac) Đối với người Việt Nam định cư ởnước ngoài:

choi game cau ca- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu);

- Đối với người mang hộ chiếu ViệtNam: Bản sao hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc giấy có giá trị thay thế hộchiếu của Việt Nam; giấy ủy quyền được chứng thực theo quy định đối vớitrường hợp ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

- Đối với người mang hộ chiếu nướcngoài: Bản sao hộ chiếu và một trong các loại giấy tờ xác nhận có gốc là ngườiViệt Nam.

d) Đối với tổ chức nước ngoài:

choi game cau ca- Đơn đề nghị tham gia đấu giá(theo mẫu);

- Bản sao (công chứng, chứng thực)giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương.

đ) Trường hợp hợp tác, liên danhcùng đứng tên chung để tham gia đấu giá thì hồ sơ đăng ký gồm:

choi game cau ca- Văn bản thỏa thuận của các bên cócác nội dung sau: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong việc thực hiện cácnghĩa vụ tài chính; phương thức sử dụng đất (sử dụng chung hoặc phân chia diệntích sử dụng đất); phương thức triển khai dự án; đại diện đăng ký, tham gia đấugiá, ký biên bản đấu giá; việc ghi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất sau này.

choi game cau ca- Đơn đăng ký tham gia đấu giá(theo mẫu) của liên danh, hợp tác.

choi game cau ca- Bản sao (công chứng, chứng thực)Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng thành viên hợp tác, liên danh;

choi game cau ca- Bản sao (công chứng, chứng thực)giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

e) Trường hợp các loại bản sao giấytờ: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu tạiĐiều này không có chứng thực bản sao theo quy định thì khi nộp phải xuất trìnhbản chính để đối chiếu.

choi game cau caĐối với các loại giấy tờ bằng tiếngnước ngoài phải được hợp pháp hóa theo luật Việt Nam, dịch sang tiếng Việt vàchứng thực theo quy định.

2. Phí đấu giá và tiền đặt trước:

choi game cau caKhách hàng tham gia đấu giá phảinộp các khoản tiền sau:

a) Phí đấu giá: Mức thu theo quyđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về mức thu phí đấu giá tài sảntrên địa bàn tỉnh và không hoàn trả cho khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giávà nộp phí đấu giá, trừ trường hợp đã thu nhưng không tổ chức bán đấu giá. Việcquản lý, sử dụng phí đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

choi game cau cab) Tiền đặt trước:

Mức thu khoản tiền đặt trước bằng15% (mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của khu đất bán đấu giá.

Khoản tiền đặt trước được thu bằngtiền đồng Việt Nam, thông qua chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại tổ chức bánđấu giá tài sản. Tổ chức bán đấu giá tiếp nhận và quản lý khoản tiền này chođến khi hoàn thành cuộc đấu giá.

choi game cau caKhách hàng đăng ký tham gia đấu giábao nhiêu khu đất thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số khu đất tham gia đấugiá. Tiền đặt trước được trừ vào tiền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phảinộp.

choi game cau caThời gian nộp tiền đặt trước đượcthông báo cụ thể trong hồ sơ đấu giá và phải nộp trước khi cuộc bán đấu giáchính thức tiến hành 02 (hai) ngày.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấugiá được lấy lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

a) Cuộc đấu giá không được tổ chức;

choi game cau cab) Khách hàng không trúng đấu giávà không vi phạm các quy định trong cuộc đấu giá, thì được hoàn tiền đặt trướcngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, hoặc chậm nhất không quá 02 (hai) ngàylàm việc;

choi game cau cac) Xin hủy đăng ký tham gia đấu giátrong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá đã được thông báo;

d) Khách hàng không đủ điều kiệntham gia đấu giá (được Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thông báo trướckhi mở phiên đấu giá);

đ) Khách hàng được công bố trúngđấu giá bổ sung nhưng từ chối mua (trong trường hợp được công bố trúng đấu giábổ sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 Quy chế này).

choi game cau cae) Cuộc đấu giá không thành vàkhách hàng tham gia cuộc đấu giá không vi phạm các quy định của Quy chế này vàcác quy định khác của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

4. Không được lấy lại tiền đặttrước trong các trường hợp sau:

choi game cau caa) Khách hàng đã đăng ký đấu giánhưng không có mặt tại cuộc đấu giá khi cuộc đấu giá khai mạc mà không có lý dochính đáng;

b) Khách hàng tham gia đấu giá từvòng hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trướctrực tiếp;

choi game cau cac) Khách hàng trả giá cao nhất rútlại giá đã trả;

choi game cau cad) Khách hàng trúng đấu giá nhưngtừ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất;

đ) Khách hàng vi phạm quy định tạiĐiểm b, Khoản 2, và Điểm b, Khoản 3, Điều 18; Điểm a, Khoản 2, Điều 21 của Quychế này.

Khoản tiền đặt trước mà khách hàngkhông được lấy lại trong các trường hợp nêu tại các khoản Điều này sẽ được nộpvào NSNN theo quy định hiện hành.

Điều 14. Xét duyệt hồ sơ kháchhàng tham gia đấu giá

1. Sau khi kết thúc thời gian tiếpnhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp vớiCơ quan quản lý quyền sử dụng đất đấu giá thực hiện việc xét duyệt hồ sơ đủđiều kiện tham gia đấu giá trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc.

2. Kết quả xét duyệt được tổ chứcbán đấu giá thông báo trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày danhsách khách hàng tham gia đấu giá được duyệt. Các trường hợp đủ điều kiện thamgia đấu giá được mời tham dự phiên đấu giá. Mọi điều chỉnh tên của khách hàngtham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trước thời hạn tổ chức cuộc bánđấu giá 02 (hai) ngày làm việc.

Điều 15. Trưng bày xem tài sảnđấu giá

Tổ chức bán đấu giá tài sản cótrách nhiệm giới thiệu cho khách hàng tham gia đấu giá xem quy hoạch, bản đồ,vị trí khu, thửa đất sẽ đấu giá từ khi niêm yết và thông báo công khai cho đếntrước ngày tổ chức cuộc đấu giá 02 (hai) ngày.

Điều 16. Hình thức bán đấu giáquyền sử dụng đất

choi game cau caTổ chức bán đấu giá tài sản có thểlựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành đấu giá:

1. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu kín.

choi game cau ca3. Các hình thức khác do Cơ quanđược giao đất để bán đấu giá và Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thống nhấtquy định, nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

choi game cau ca4. Hình thức bán đấu giá phải đượcquy định trong phương án đấu giá và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 17. Nội quy phiên đấu giá

choi game cau caTổ chức bán đấu giá được ký hợpđồng bán tài sản là quyền sử dụng đất theo Quy chế này, phải xây dựng nội quybán đấu giá tài sản. Nội quy phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Số lượng người tối đa được cửtham dự cuộc đấu giá cho mỗi khách hàng mua hồ sơ dự đấu giá.

2. Quy định việc tổ chức, cá nhânphải chấp hành đúng thời gian, các giấy tờ cần thiết thi tham gia cuộc đấu giá(Giấy giới thiệu, hộ chiếu…).

3. Ý thức giữ gìn trật tự (khôngtrao đổi với đơn vị khác, không sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc khitham gia cuộc đấu giá).

4. Quy định các trường hợp ngườitham gia đấu giá không được tiếp tục tham gia đấu giá nếu có các vi phạm như:Trao đổi với người tham gia đấu giá khác, sử dụng các phương tiện thông tinliên lạc trong phòng đấu giá đã được người điều hành phiên đấu giá nhắc nhở;người tham gia đấu giá gây mất trật tự, cản trở, phá rối quyền đấu giá củangười khác; người tham gia đấu giá có hành vi mua chuộc nhằm loại trừ ngườikhác hoặc cấu kết gìm giá.

5. Thẩm quyền của Đấu giá viên điềuhành phiên đấu giá như: Tạm ngưng cuộc đấu giá, lập biên bản xử lý các trườnghợp nêu trên và tiếp tục tổ chức đấu giá hoặc quyết định ngưng phiên đấu giákhi cần thiết.

Điều 18. Trình tự tiến hành cuộcbán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trình tự bán đấu giá quyền sửdụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 34, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Điều 15, Thông tư số23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp.

2. Cuộc bán đấu giá quyền sử dụngđất được tiến hành liên tục và không hạn chế số lần trả giá cho đến khi khôngcòn khách hàng yêu cầu trả giá tiếp.

Điều 19. Xử lý tình huống trongđấu giá quyền sử dụng đất

1. Người tham gia đấu giá nhưng trảgiá bằng lời nói thấp hơn giá khởi điểm do đấu giá viên điều hành cuộc bán đấugiá công bố theo từng vòng đấu, thì không được quyền tham gia đấu giá ở cácvòng đấu tiếp theo. Trường hợp đấu giá bằng hình thức ghi phiếu, nếu người thamgia đấu giá ghi số tiền bằng chữ và bằng số không khớp nhau, thì sử dụng sốtiền ghi bằng chữ làm căn cứ để xem xét tiếp tục tham gia đấu giá ở vòng tiếptheo hoặc người được mời ra khỏi phòng đấu giá (nếu ghi chữ và số đều thấp hơngiá khởi điểm do Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá công bố theo từng vòngđấu).

2. Rút lại giá đã trả:

a) Tại cuộc đấu giá quyền sử dụngđất, người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả, trước khi Đấu giá viên điềuhành công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từgiá của người trả giá liền kề trước đó. Trường hợp, không có người trả giá tiếpthì cuộc đấu giá coi như không thành.

b) Người rút lại giá đã trả bịtruất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả được nộp vào ngân sách nhànước.

choi game cau ca3. Từ chối nhận quyền sử dụng đất:

a) Tại phiên bán đấu giá, khi Đấugiá viên điều hành cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đã công bố người trúngđấu giá:

- Trường hợp, đấu giá bằng lời nói,mà người trúng đấu giá từ chối mua thì quyền sử dụng đất được bán cho người trảgiá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giáđã trả của người từ chối mua.

- Trường hợp, đấu giá bằng hìnhthức bỏ phiếu, mà người trúng đấu giá từ chối mua nhưng có từ hai người trở lêncùng trả giá liền kề, thì tổ chức đấu giá tiếp giữa những người trả giá liền kềđó, để chọn ra người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu không có người trảgiá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giáquyền sử dụng đất, nếu giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhấtbằng giá đã trả của người từ chối mua.

b) Số tiền đặt trước của người từchối nhận quyền sử dụng đất, nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan tài chínhcác cấp và được nộp vào ngân sách Nhà nước.

c) Trường hợp, trả giá liền kề cộngvới khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bánđấu giá coi như không thành.

d) Trường hợp, người trả giá liềnkề không đồng ý mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành.

4. Trường hợp, đấu giá bằng hìnhthức bỏ phiếu, nếu có từ hai người tham gia đấu giá trở lên cùng trả giá caonhất, thì Đấu giá viên điều hành tổ chức đấu giá tiếp giữa những người tham giađấu giá cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.Nếu không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn rangười trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Trường hợp, tại cuộc bán đấu giácó những dấu hiệu diễn biến phức tạp, như: Ghìm giá, ép giá, thông đồng… có thểgây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, thì Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấugiá trao đổi với đại diện các cơ quan tham gia giám sát cuộc bán đấu giá đểthống nhất phương án giải quyết; trường hợp phức tạp, hoặc không thống nhấtđược phương án giải quyết thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá báo cáo Tổchức bán đấu giá trao đổi với Cơ quan quản lý quyền sử dụng đất để xử lý.

6. Đối với thông báo đấu giá lầnđầu mà không có khách hàng hoặc chỉ có 01 (một) khách hàng đủ điều kiện thamgia đấu giá thì không tổ chức phiên đấu giá, Tổ chức bán đấu giá tiếp tục thôngbáo đấu giá lần 2 (hai) với các nội dung theo phương án đấu giá đã được duyệt.Trường hợp thông báo đấu giá lần 2 (hai) mà không có khách hàng tham gia đấugiá hoặc chỉ có 01 (một) khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá thìTổ chức bán đấu giá thông báo cho cơ quan quản lý quyền sử dụng đất trình UBNDtỉnh, UBND huyện, thành phố phương án xử lý phù hợp.

7. Trong quá trình tổ chức đấu giánếu phát sinh các trường hợp đặc biệt chưa quy định trong Quy chế này, Sở Tàichính có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 20. Giám sát cuộc đấu giá

choi game cau ca1. Khi tiến hành cuộc đấu giá, Tổchức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm mời các cơ quan liên quan như: Tàichính, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường… đến tham gia cuộc đấu giá.

Các cơ quan liên quan có tráchnhiệm cử công chức theo đúng thành phần, tham gia đúng thời gian theo giấy mờicủa Tổ chức bán đấu giá.

2. Nhiệm vụ của các cơ quan thamgia cuộc đấu giá:

a) Giám sát cuộc bán đấu giá bảođảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục bán đấu giá tàisản;

b) Phối hợp giải quyết các tìnhhuống phát sinh trong cuộc đấu giá như: Vi phạm nội quy, cho dừng, hoặc tiếptục cuộc đấu giá; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền những trường hợp đặcbiệt;

c) Các nhiệm vụ khác.

Chương 3.

GIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHONGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Điều 21. Phê duyệt kết quả đấugiá

choi game cau ca1. Thẩm quyền phê duyệt kết quả đấugiá:

choi game cau ca- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtkết quả đấu giá đất thuộc danh mục đất đấu giá cấp tỉnh quản lý.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phốphê duyệt kết quả đấu giá đất thuộc danh mục đất đấu giá cấp huyện, thành phốquản lý.

choi game cau ca2. Trình tự và thời gian phê duyệt:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việckể từ ngày đấu giá, tổ chức bán đấu giá gửi văn bản về kết quả đấu giá (kèmtheo biên bản đấu giá) đến Cơ quan quản lý quyền sử dụng đất.

choi game cau ca- Trong thời hạn 05 ngày làm việckể từ ngày nhận được biên bản đấu giá và văn bản về kết quả đấu giá của tổ chứcbán đấu giá, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất có văn bản gửi Sở Tài chính (đốivới khu đất do cấp tỉnh quản lý), phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố(đối với khu đất do cấp huyện quản lý) thẩm định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dân đồng cấpxem xét, phê duyệt kết quả đấu giá.

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngàylàm việc, kể từ khi nhận được văn bản của cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dâncùng cấp xem xét, phê duyệt kết quả đấu giá. Nội dung quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá gồm:

a) Tên tổ chức bán đấu giá;

b) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá(Gồm: Họ và tên, địa chỉ và chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân); Tên, địachỉ, số tài khoản (đối với Tổ chức);

c) Vị trí khu, thửa đất; diện tích,loại đất;

choi game cau cad) Giá khởi điểm;

choi game cau cađ) Giá trúng đấu giá; Tổng số tiềnthu được từ kết quả đấu giá, số tiền chi bồi thường giải phóng mặt bằng, chiđầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các khoản chi hợp pháp khác, số tiền phảinộp vào ngân sách nhà nước;

choi game cau cae) Phương thức, thời hạn thanh toán(theo phương án đấu giá được duyệt).

g) Thời hạn giao đất (hoặc cho thuêđất);

h) Trách nhiệm và nghĩa vụ của cácbên và các nội dung cần thiết khác.

Điều 22. Thanh toán tiền sử dụngđất hoặc tiền cho thuê đất

1. Chậm nhất 5 (năm) ngày làm việc,kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, cơ quan quản lý quyềnsử dụng đất phải làm các thủ tục để người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất.

choi game cau ca2. Khách hàng trúng đấu giá phảithanh toán tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá theo đúng số tiền,thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán được quy định tại quyết định phêduyệt kết quả đấu giá của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngàylàm việc, kể từ ngày thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người trúng đấu giáphải nộp 80% (tám mươi phần trăm) số tiền (bao gồm cả tiền đặt trước) theo giátrị của khu đất vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Tài chính. Tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước của khách hàng trúngđấu giá vào tài khoản tiền gửi của cơ quan tài chính sau khi cuộc đấu giá kếtthúc.

choi game cau caQuá thời hạn trên, khách hàng trúngđấu giá không nộp đủ 80% (tám mươi phần trăm) số tiền trúng đấu giá, thì coinhư từ chối nhận quyền sử dụng đất. Số tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại vànộp vào ngân sách Nhà nước.

b) Sau khi nộp đủ 80% (tám mươiphần trăm) số tiền trúng đấu giá. Chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc, cơ quan Tàichính có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người trúng đấu giá chuyển hồ sơsang cơ quan Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất theo quy định.

choi game cau cac) Đối với 20% (hai mươi phần trăm)số tiền còn lại, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày có quyếtđịnh phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan có thẩm quyền, khách hàng trúng đấugiá phải nộp đủ số tiền trên.

Quá thời hạn trên nếu không nộp,thì sẽ bị xử phạt việc chậm nộp theo quy định của pháp luật.

choi game cau ca3. Khi tiến hành giao đất trên thựcđịa, nếu có biến động (tăng hoặc giảm) so với diện tích ban đầu, thì cơ quangiao đất lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh số tiềnsử dụng đất, tiền thuê đất mà khách hàng trúng đấu giá phải nộp.

Điều 23. Quyền lợi và nghĩa vụcủa người trúng đấu giá

choi game cau ca1. Người trúng đấu giá quyền sửdụng đất được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo kết quả trúng đấu giá,có các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật vềđất đai.

choi game cau ca2. Sau khi thanh toán 80% (tám mươiphần trăm) giá trị trúng đấu giá, người trúng đấu giá sẽ được Cơ quan quản lýquyền sử dụng đất bàn giao đất trên thực địa để bắt đầu triển khai việc sử dụngđất theo quy định;

Sau khi nộp xong tiền sử dụng đấttrúng đấu giá và các nghĩa vụ tài chính có liên quan khác, người trúng đấu giáđược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Người trúng đấu giá có nghĩa vụthực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính với nhà nước; nếu vi phạm thì tùy theotừng trường hợp sẽ bị xử lý theo các quy định tại Điều 25 của Quy chế này.

choi game cau ca4. Người trúng đấu giá phải sử dụngđất đúng mục đích. Tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xâydựng chi tiết hoặc các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt; bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng đã được quy định trong hồ sơ đấugiá; bảo đảm thời gian bắt đầu triển khai dự án đầu tư không quá 12 (mười hai)tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất. Trường hợp nếu quá thời hạn nêu trên, phảicó lý do chính đáng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 24. Giao đất, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

choi game cau caCăn cứ vào quyết định phê duyệt kếtquả đấu giá và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước về khoản tiền sử dụng đấthoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặcPhòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo thẩmquyền được phân cấp, có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, làm thủ tục cấphoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo quy định.

Thời hạn thực hiện là 30 (ba mươi)ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chương 4.

XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 25. Xử lý với khách hàngtham gia đấu giá

Khách hàng tham gia cuộc đấu giá,tùy theo tính chất, mức các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bánđấu giá và các quy định của Quy chế này sẽ bị xử lý bằng các hình thức như:Tước quyền tham gia đấu giá, tước quyền mua tài sản đấu giá, bị xử phạt hànhchính, bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 26. Xử lý vi phạm đối vớingười trúng đấu giá

Kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủytrong những trường hợp:

choi game cau ca1. Sau 10 (mười) ngày làm việc, kểtừ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá, khách hàng trúng đấu giákhông nộp đủ tiền trúng đấu giá đợt đầu theo quy định là 80% (tám mươi phầntrăm) giá trị trúng đấu giá, kết quả đấu giá sẽ bị hủy và không được hoàn trảtiền đặt trước.

choi game cau ca2. Quá thời hạn 30 (ba mươi) ngàylàm việc, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá, khách hàngtrúng đấu giá chậm nộp số tiền còn lại là 20% (hai mươi phần trăm). Cơ quanquản lý quyền sử dụng đất sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện,thành phố ra quyết định hủy kết quả đấu giá và tiến hành đấu giá lại. Ngườitrúng đấu giá vi phạm điều kiện thanh toán chỉ được nhận lại phần tiền đã nộpsau khi trừ đi % (phần trăm) khoản tiền đã nộp và số tiền phạt phải nộp do chậmtrả theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 21 Quy chế này;

choi game cau caThời gian thực hiện hoàn trả tiềncho người trúng đấu giá không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có quyếtđịnh hủy kết quả đấu giá.

3. Nhà nước sẽ thu hồi lại đất nếuquá thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được giao đất trống mà người trúngđấu giá không tiến hành đầu tư xây dựng. Việc xử lý tiền trúng đấu giá đã nộpđược thực hiện theo quy định Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Điều 27. Xử lý vi phạm đối vớitổ chức, cá nhân tham gia tổ chức cuộc đấu giá

Cơ quan quản lý quyền sử dụng đất,cơ quan Tài chính các cấp, Tổ chức bán đấu giá được ký hợp đồng đấu giá, thànhviên Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt, Đấu giá viên điềuhành cuộc đấu giá, cán bộ, công chức của các cơ quan liên quan được cử tham giacuộc đấu giá, không thực hiện trách nhiệm được giao hoặc lợi dụng chức vụ,quyền hạn cố ý làm trái các quy định về đấu giá gây thiệt hại cho nhà nước vàcác bên có liên quan. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, phải bồithường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật.

Điều 28. Giải quyết khiếu nại,tố cáo

Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đếnquá trình tổ chức thực hiện đấu giá được giải quyết theo quy định của pháp luậtvề khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai; pháp luật về đấu giá và các văn bảnpháp luật khác có liên quan.”.

Điều 29. Trả lại hồ sơ chuyểngiao đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành hoặc không có người đăng kýtham gia đấu giá

choi game cau caTrường hợp đấu giá không thành hoặctrong thời gian thông báo công khai theo quy định mà không có người đăng kýtham gia đấu giá, thì tổ chức có chức năng đấu giá ra thông báo bằng văn bảntrả lại hồ sơ cho cơ quan quản lý quyền sử dụng đất (đã hợp đồng đấu giá) trongthời gian chậm nhất là ba (03) ngày làm việc, trừ trường hợp các bên có thỏathuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 30. Thanh toán chi phí đấugiá

1. Trong trường hợp đấu giá thành,cơ quan quản lý quyền sử dụng đất (đã hợp đồng đấu giá) thanh toán cho tổ chứccó chức năng đấu giá các chi phí thực tế, hợp lý cho việc đấu giá quyền sử dụngđất do người có quyền sử dụng đất đấu giá và tổ chức bán đấu giá thỏa thuận.

choi game cau ca2. Trong trường hợp đấu giá khôngthành, cơ quan quản lý quyền sử dụng đất (đã hợp đồng đấu giá) phải thanh toáncho tổ chức có chức năng đấu giá các chi phí quy định tại khoản 1 Điều này, trừtrường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Chương 5.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGBÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 31. Sở Tư pháp

1. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dântỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đấu giá quyền sử dụngđất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Đồng thời,thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liênquan thực hiện thống nhất các thủ tục chuyển giao, bảo quản tài sản đấu giá làquyền sử dụng đất, cho thuê đất theo đúng quy định của Quyết định số216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số17/2010/NĐ-CP và Quy chế này;

b) Chủ trì phối hợp với các sở,ngành có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đấttrên địa bàn tỉnh; giám sát quá trình chuẩn bị và cuộc đấu giá đất đối với cácTổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

c) Hàng năm, phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạtđộng bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địaphương theo quy định của pháp luật về bán đấu giá và Quy chế này;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn khác theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

choi game cau ca2. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá tài sản thực hiện các nhiệm vụ, theo chức năng, quyền hạn được giao.

Điều 32. Sở Tài chính

1. Thành lập Hội đồng xác định giákhởi điểm theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quy chế này, sau khi nhận được vănbản xác định giá của tổ chức thẩm định giá hoặc của Cơ quan quản lý quyền sửdụng đất.

choi game cau caTrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt giá khởi điểm cho khu đất đấu giá.

2. Hướng dẫn các cơ quan quản lýquyền sử dụng đất lập Phương án đấu giá đất và giám sát quá trình chuẩn bị vàphiên đấu giá đất đối với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất; chủtrì thẩm định kết quả đấu giá, xác định các khoản chi phí cần thiết tạo nên khuđất đấu giá chuyển trả cho cơ quan quản lý quyền sử dụng đất; xác định và nộptiền đấu giá vào ngân sách từ kết quả đấu giá.

4. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩmđịnh Danh mục quỹ đất đấu giá cho từng cấp quản lý.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơquan tham mưu, giúp UBND tỉnh thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản trongtrường hợp đặc biệt.

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việcthu, nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan Tài chínhcấp huyện.

7. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh kiểm tra việc thực hiện cơ chế tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sửdụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Sở Tài nguyên và Môitrường

1. Tham gia thẩm định phương án đấugiá quyền sử dụng đất, cho thuê đất; giám sát quá trình chuẩn bị và cuộc đấugiá đất.

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh raquyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá theo thẩmquyền.

4. Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹđất và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bàn giao đất trên thực địa,giao hồ sơ về đất và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) cho người trúng đấugiá theo quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và quyết định giao đất hoặc chothuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

choi game cau ca5. Hướng dẫn Phòng Tài nguyên vàMôi trường các huyện, thành phố thực hiện công tác liên quan đến đấu giá quyềnsử dụng đất ở địa phương và hoàn thành hồ sơ về đất đai theo quy định của phápluật.

6. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tưtrong quá trình triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng quy hoạch sử dụng đất,kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

choi game cau ca7. Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹđất tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hàng năm, xây dựng kế hoạch vàphát triển quỹ đất đấu giá, kế hoạch và phương án đấu giá quyền sử dụng đất,cho thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý và phối hợp với các sở, ngành có liênquan trình các cơ quan có thẩm quyền.

b) Tham gia giám sát quá trìnhchuẩn bị và cuộc đấu giá đất đối với quỹ đất thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Tham mưu, giúp Sở Tài nguyên vàMôi trường lập hồ sơ đất trúng đấu giá, bàn giao đất trên thực địa, giao hồ sơ,giao quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và các giấy tờ khác có liên quan (nếucó) cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền; phối hợp với các tổ chức có liênquan nộp thay cho người trúng đấu giá hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

choi game cau cad) Khi tổ chức đấu giá quyền sửdụng đất, cho thuê đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh phải ký hợp đồngvới tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 6 củaQuy chế này.

Điều 34. Sở Kế hoạch và Đầu tư

choi game cau ca1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xâydựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quyhoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, tạo cơ sở cho việc đấu giá quyền sử dụngđất trên địa bàn tỉnh.

2. Giới thiệu các chính sách khuyếnkhích, ưu đãi đầu tư, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu và tham gia đấu giáquyền sử dụng đất.

3. Tham gia thẩm định phương án đấugiá quyền sử dụng đất, giám sát quá trình chuẩn bị và cuộc đấu giá đất.

Điều 35. Sở Xây dựng

1. Tham gia thẩm định phương án đấugiá quyền sử dụng đất, giám sát quá trình chuẩn bị và cuộc đấu giá.

2. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tưtrong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm theo đúng quy hoạch xâydựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 36. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố thực hiện các nhiệm vụ

a) Rà soát, lập danh mục quỹ đấtthuộc thẩm quyền quản lý cần đấu giá, gửi Sở Tài chính để thẩm định và trình Ủyban nhân dân tỉnh quyết định.

choi game cau cab) Phê duyệt phương án đấu giá, kếtquả đấu giá đất thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Tham gia giám sát quá trìnhchuẩn bị và cuộc đấu giá đất.

d) Quyết định giao đất, cho thuêđất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất cho người trúng đấu giá theo thẩm quyền.

đ) Quản lý và sử dụng vốn thu đượctừ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về ngân sách nhà nước.

choi game cau cae) Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tưtrong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo theo đúng quy hoạch đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

f) Báo cáo kết quả đấu giá quyền sửdụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

choi game cau ca2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cáchuyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thựchiện các quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 37. Tổ chức thực hiện

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớicác Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Ủyban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu phát sinh những khó khăn vướng mắc, các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy bannhân dân cấp huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh sửa đổi, bổ sung./.

>> Xem thêm:  Có được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không?

2. Quyết định 29/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 40/2012/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2012 CỦAUBND TỈNH BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNGĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀTĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chếđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn vàthực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngay 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấugiá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởiđiểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tạiVăn bản số 587/BC-STP ngày 19/7/2013, của Sở Tài chính tại văn bản số 419CV/STC-GCS ngày 17/7/2013, Biên bản làm việc của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thống nhấtphương án sửa đổi bổ sung quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàntỉnh ngày 28/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. choi game cau caSửa đổi, bổ sung mộtsố điều tại Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hànhmột số quy định chung về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

choi game cau ca1. Bổ sung Khoản 3, Điều 8 về thẩmquyền phê duyệt quy chế bán đấu giá từng lô đất, khu đất cụ thể:

choi game cau ca"3. Giao cơ quan Tài chínhchịu trách nhiệm, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBNDcùng cấp phê duyệt quy chế bán đấu giá các lô đất, khu đất cụ thể".

2. Sửa đổi Khoản 6 Điều 10 về giákhởi điểm

choi game cau caXác định lại giá khởi điểm: Trongtrường hợp bán đấu giá không thành mà nguyên nhân do giá khởi điểm cao thì cơquan có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm lần đầu điều chỉnh lại giá khởiđiểm.

choi game cau caCơ quan được giao xử lý đấu giáquyền sử dụng đất báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnhhoặc đề nghị điều chỉnh lại giá khởi điểm cho phù hợp.

3. Sửa đổi Điều 11 về Bước giá

choi game cau caBước giá: Là mức chênh lệch của lầntrả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá được quy định cụ thểtrong quy chế bán đấu giá (tùy theo điều kiện cụ thể để quy định cho phù hợp)nhưng tối thiểu phải bằng 1% và tối đa không quá 5% giá khởi điểm của từng lô(thửa) đất đấu giá.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác không được sửa đổi, bổ sungtại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tích UBND các huyện, thànhphố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan tổ chức, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban KT - NS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận Đất không tranh chấp cập nhật mới nhất 2021

3. Quyết định 2721/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2721/2009/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ vềbán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 533/STP-ĐGTS ngày 28 tháng 7năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnhBắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giátài sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAOĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định về đấu giá quyền sử dụng đất (tạivăn bản này gọi tắt là đấu giá) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng đối với các tổ chứckinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sửdụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơquan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thứcđấu giá gồm:

a) Giao đất có thu tiền sử dụng đất đầu tư xây dựng nhà ởcho cá nhân, hộ gia đình; đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừtrường hợp đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp;đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; sử dụng đất làmmặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; sử dụng vào sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản;

b) Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp không thayđổi chủ sử dụng);

c) Cho thuê đất bao gồm cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nôngnghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản;

d) Các trường hợp khác theo quyết định của Uỷ ban nhân dântỉnh.

3. Các trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất không đấu giáquyền sử dụng đất:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnhvực, địa bàn ưu đãi đầu tư;

b) Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đíchkinh doanh;

c) Thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công vớicách mạng, hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

d) Nhà máy, xí nghiệp phải di dời theo quy hoạch;

đ) Sử dụng đất để xây dựng nhà chung cư cho công nhân củacác khu công nghiệp, ký túc xá sinh viên, nhà ở cho người phải di dời do thiêntai;

e) Tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thutiền sử dụng đất;

g) Người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chophép chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Các từ ngữ trong quy chế này được hiểu như sau:

1. Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức, hộ giađình được phép tham gia đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ giađình, cá nhân trả giá cao nhất được chấp nhận trong phiên đấu giá và được ghinhận trong biên bản trúng đấu giá.

3. Giá khởi điểm là giá ban đầu do cơ quan nhà nướccó thẩm quyền xác định làm cơ sở tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Phí đấu giá là khoản tiền thu của người tham giađấu giá và của người có tài sản bán đấu giá theo quy định của Uỷ ban nhân dântỉnh.

5. Tiền đặt trước là khoản tiền do người tham gia đấugiá nộp cho người bán đấu giá quyền sử dụng đất khi đăng ký tham gia đấu giá.

6. Bước giá tối thiểu (của mỗi lần trả giá) là khoảnchênh lệch giá tối thiểu giữa hai lần trả giá liền kề nhau (trong trường hợpđấu giá công khai bằng lời nói) hoặc giữa giá cao nhất của vòng đấu trước vàgiá khởi điểm của vòng đấu sau liền kề. Bước giá mỗi lần trả giá được ngườiđiều hành công bố cụ thể trong cuộc đấu giá.

7. Giá trúng đấu giá là mức giá cao nhất mà ngườitrúng đấu giá đã trả ở vòng cuối cùng của phiên đấu giá.

8. Người bán đấu giá là Hội đồng bán đấu giá đượcthành lập theo quy định hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo nguyêntắc công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp phápcủa các bên tham gia.

Điều 4. Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá.

1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sửdụng đất chi tiết của khu đất bán đấu giá; Quy hoạch xây dựng chi tiết được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

2. Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá.

1. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính

Các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này đượcđăng ký tham gia đấu giá khi bảo đảm các điều kiện sau đây về vốn và kỹ thuậthoặc khả năng tài chính:

a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuậtđể thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khảnăng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của phápluật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cánhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

2. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;một tổ chức thì được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lênthuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được một Danh nghiệp tham gia đấu giá; TổngCông ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanhvới một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấugiá.

3. Tuỳ theo tính chất, đặc điểm và quy mô của thửa đất đưara đấu giá, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất xác định cụ thể điềukiện đăng ký tham gia đấu giá khác theo quy định của pháp luật và ủy quyền bằngvăn bản cho người bán đấu giá để niêm yết hoặc thông báo công khai trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đấttheo hình thức đấu giá.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đấttheo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a) Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức;

b) Giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ởnước ngoài;

c) Cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định giao đất, chothuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất theohình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp cho thuê đất thuộc quỹ đấtnông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Điều 7. Giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Giá khởi điểm công bố trước khi tổ chức đấu giá do Uỷ bannhân dân tỉnh phê duyệt đối với đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất củaUỷ ban nhân dân tỉnh. Giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt giá khởiđiểm đối với đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dâncấp huyện và đối với đất thuộc thẩm quyền cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân cấpxã.

2. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá đất, giá thuê đấtdo UBND tỉnh ban hành hàng năm.

Đối với những khu vực do việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầnghoặc các hình thức đầu tư khác làm giá đất cao hơn giá đất do Ủy ban nhân dântỉnh quy định tại thời điểm quyết định giao đất hoặc cho thuê đất theo hìnhthức đấu giá thì Ban xây dựng và điều chỉnh giá đất của tỉnh có trách nhiệm xácđịnh giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung bảng giá đất củatỉnh trước khi xác định giá khởi điểm theo quy định tại khoản 1, Điều này.

Chương II

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẤU GIÁ

Điều 8. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuêđất theo quy định tại quy chế này bao gồm:

1. Hội đồng đấu giá cấp tỉnh.

Hội đồng đấu giá cấp tỉnh thực hiện việc đấu giá quyền sửdụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh trừtrường hợp quy định tại điểm a, khoản 3 Điều này.

2. Hội đồng đấu giá cấp huyện.

Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân cấphuyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá cấp huyện thựchiện việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất củaUỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

a) Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, chothuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

b) Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, chothuê đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnhgiao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cho thuêđất của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 9. Thành lập Hội đồng đấu giá.

1. Trường hợp Hội đồng đấu giá cấp tỉnh đấu giá quyền sửdụng đất thì Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá cấp tỉnh và phâncông người điều hành phiên đấu giá. Hội đồng đấu giá cấp tỉnh do Lãnh đạoUỷ ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch hội đồng các thành viên gồm: đại diện Sở Tàichính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cụcthuế và các thành viên khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định; Công chứng viênđược mời tham dự phiên đấu giá; cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồngthực hiện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dâncấp huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện thànhlập Hội đồng đấu giá cấp huyện và phân công người điều hành phiên đấu giá.Hội đồng đấu giá cấp huyện do Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện làm Chủ tịch Hộiđồng và các thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị cấp huyện thuộc cácngành như khoản 1, Điều này; cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng thựchiện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn tổchức đấu giá quyền sử dụng đất thì Giám đốc Trung tâm phân công 01 đấu giá viêncủa Trung tâm điều hành phiên đấu giá và mời đại diện các cơ quan đơn vị nhưkhoản 1 (trường hợp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đấtcủa UBND tỉnh) hoặc khoản 2 (trường hợp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giaođất, cho thuê đất của UBND cấp huyện) Điều này tham gia Hội đồng đấu giá.Trung tâm dịch vụ bán đấu giá là cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng và tiếnhành tổ chức bán đấu giá theo Quy chế này.

4. Trách nhiệm của cơ quan thường trực.

Cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực của Hội đồng đấu giágiúp Hội đồng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chuẩn bị nội dung họpHội đồng để xét duyệt danh sách những người đủ tư cách và điều kiện tham giađấu giá, lập phương án đấu giá chi tiết để Hội đồng đấu giá trình cấp có thẩmquyền phê duyệt, lập biên bản đấu giá thành trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

Điều 10. Thông báo tổ chức bán đấu giá.

1. Trước khi tiến hành đấu giá tối thiểu 30 (ba mươi) ngày,người bán đấu giá thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 02 lầntrong thời gian 02 tuần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 ngày trên một trong cácphương tiện thông tin đại chúng sau đây:

a) Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn đối vớitrường hợp Hội đồng đấu giá cấp tỉnh hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnhBắc Kạn tổ chức đấu giá;

b) Đài Phát thanh, Truyền hình huyện, thị xã đối với Trườnghợp Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức đấu giá.

2. Nội dung thông báo gồm quy hoạch sử dụng khu đất, diệntích khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, khái quát hiện trạng thửađất, sơ đồ vị trí khu đất, thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng đượcđăng ký tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm đấu giá và cácthông tin khác liên quan đến thửa đất. Tuỳ đặc điểm của thửa đất đưa ra đấugiá, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã cóthẩm quyền giao đất, cho thuê đất có thể quyết định việc công bố công khai hoặckhông công bố công khai giá khởi điểm.

Điều 11. Đăng ký tham gia đấu giá.

1. Các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5Quy chế này thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn doNgười bán đấu giá thông báo.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giấy tờ trong hồ sơ làbản chính hoặc bản phô tô có chứng thực hoặc kiểm tra đối chiếu với bản chính)bao gồm:

a) Đối với tổ chức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do người bánđấu giá phát hành;

- Văn bản chứng minh có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật đểthực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức tham gia đấugiá;

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do người bánđấu giá phát hành;

- Đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặcphương án đầu tư theo quy định của pháp luật trừ trường hợp đấu giá đất đã chialô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá.

Điều 12. Phí đấu giá.

1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí đấu giá chongười bán đấu giá (mức thu theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh); khoản thunày không hoàn trả cho người nộp.

2. Người đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất thì phảinộp phí đối với tất cả thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

3. Việc quản lý, sử dụng phí đấu giá thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật về phí, lệ phí.

4. Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng đấu giá.

a) Mức chi hỗ trợ hoạt động đấu giá do người bán đấu giáquyết định nhưng không quá 50.000đ/người/ngày và không quá 03 lần cho một đợt (mộtHợp đồng uỷ quyền) đấu giá.

b) Kinh phí hỗ trợ hoạt động đấu giá được trích từ phí đấugiá.

Điều 13. Tiền đặt trước.

1. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trướccho người bán đấu giá theo quy định sau đây:

a) Tiền đặt trước do người bán đấu giá quyết định nhưngkhông quá 5% (năm phần trăm) trên giá khởi điểm của thửa đất đưa ra đấu giá.Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền sử dụng đấthoặc tiền thuê đất phải nộp.

b) Người đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất thì phảinộp tiền đặt trước đối với tất cả thửa đất đăng ký tham gia đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá được lấy lại tiền đặt trước theoquy định sau:

a) Tiền đặt trước của những người đăng ký đấu giá nhưngkhông trúng đấu giá sẽ được hoàn trả lại ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

b) Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng kýtrong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1,Điều 11 Quy chế này.

c) Người trúng đấu giá bổ sung từ chối không nhận quyền sửdụng đất quy định tại khoản 5, Điều 15 Quy chế này.

3. Không được lấy lại tiền đặt trước và phải nộp toàn bộ vàongân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

a) Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham giađấu giá, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng không thể có mặt;

b) Người tham gia đấu giá từ vòng 1 trả giá thấp hơn giákhởi điểm hoặc từ vòng thứ 2 trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá caonhất của vòng trước trực tiếp;

c) Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đấthoặc rút lại giá đã trả, hoặc không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúngthời hạn quy định tại Điều 19 Quy chế này;

d) Người vi phạm nội quy phiên đấu giá của cuộc đấu giá bịtruất quyền đấu giá theo quy định tại khoản 6, Điều 15 Quy chế này.

Điều 14. Nội quy phiên đấu giá.

1. Một tổ chức chỉ được cử tối đa không quá 02 người dựphiên đấu giá. Người cùng đơn vị chỉ được trao đổi nội bộ, không được trao đổitrong phòng đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá đến dự đấu giá phải mang theo giấychứng minh nhân dân (đối với tổ chức cần có thêm giấy giới thiệu và giấy uỷquyền nếu là uỷ quyền) và giấy biên nhận tiền đặt trước.

3. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng Giám đốc,Giám đốc,…) nếu không trực tiếp dự đấu giá phải có văn bản uỷ quyền hợp lệ theoquy định của pháp luật cho người khác đủ năng lực dự đấu giá.

4. Người tham gia đấu giá phải đứng khi trả giá đối vớitrường hợp đấu giá công khai bằng lời nói;

5. Trong quá trình đấu giá, người tham gia trả giá phải giữtrật tự chung, không được cản trở, ngăn cản, phá rối phiên đấu giá; không đượcthương lượng, trao đổi, câu kết, mua chuộc nhằm loại trừ người khác hoặc dìmgiá,

Điều 15. Trình tự tiến hành phiên đấu giá.

1. Mở đầu phiên đấu giá.

Người điều hành phiên đấu giá tiến hành giới thiệu các thànhphần tham dự (gồm các thành viên Hội đồng đấu giá, đại diện các cơ quan, tổchức có liên quan,…); điểm danh những người tham gia đấu giá; giới thiệu cácthửa đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất; công bố giá khởi điểm, bước giá(trừ trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm đối với hình thức đấu giábằng bỏ phiếu kín trực tiếp); công bố số vòng đấu giá theo quy định tại điểm a,khoản 2, điều này; phổ biến nội quy và các quy định về đấu giá, giải đáp thắcmắc của những người tham gia đấu giá (nếu có).

2. Hình thức tổ chức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín hoặcđấu giá công khai bằng lời.

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín.

Đấu giá bằng bỏ phiếu kín được thực hiện trực tiếp theo từngvòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người cómức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Số vòng bỏ phiếu do người điều hành phiên đấu giá quyết địnhvà công bố trước khi bắt đầu bỏ phiếu (số vòng từ 03 đến 05 vòng). Thời giantham gia trả giá cho mỗi vòng không quá 05 (năm) phút. Tuỳ theo tính chất vàquy mô của thửa đất đưa ra đấu giá và số lượng người tham gia đấu giá, giá khởiđiểm, thời gian trả giá sẽ được xác định cụ thể và công bố trước khi tiến hànhđấu giá chính thức.

Trường hợp tất cả các đối tượng tham gia đấu giá ở vòng đấuthứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn mức giá khởi điểm thì người điều hành đấu giátuyên bố cuộc đấu giá không thành và đề nghị phê duyệt lại mức giá khởi điểmcho phù hợp và tiến hành tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác.

Mức giá cao nhất đã trả ở vòng đấu trước được coi là giákhởi điểm của vòng đấu tiếp theo liền kề do người điều hành đấu giá công bố.Đối với trường hợp không công bố công khai giá khởi điểm thì người điều hànhđấu giá chỉ công bố giá khởi điểm sau vòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhấtcủa vòng đấu này; tuyên bố vòng đấu tiếp theo, xác định số người tiếp tục thamgia vòng đấu giá, công bố giá khởi điểm của vòng đấu này.

Người tham gia đấu giá phải tham gia trả giá ngay từ vòngđầu, mức giá của vòng đấu sau phải cao hơn mức giá cao nhất của vòng đấu trướctrực tiếp tối thiểu bằng bước giá quy định trong cuộc đấu giá. Trường hợp bỏ 01(một) vòng (không tham gia trả giá) thì xem như bỏ cuộc và mất quyền tham giatrả giá ở các vòng sau.

Việc đấu giá kết thúc khi đã thực hiện hết số vòng bỏ phiếutối đa hoặc trong trường hợp tất cả những người tham gia đấu giá tự nguyện từchối bỏ phiếu tiếp. Người điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giákhi chưa hết số vòng tối đa đã công bố nếu sau ba lần nhắc lại giá người đó đãtrả mà không có người nào bỏ phiếu trả giá tiếp. Trong trường hợp có hai ngườitrở lên cùng trả một giá, thì những người này phải tiếp tục tham gia trả giácho đến khi có người trả giá cao nhất, trường hợp này không giới hạn số vòngtrả giá, nếu những người này cùng từ chối trả giá tiếp thì người điều hành tổchức bốc thăm giữa những người đó, người trúng thăm sẽ là người trúng đấu giá.

b) Đấu giá công khai bằng lời.

Người điều hành nhắc lại giá khởi điểm của thửa đất đưa rađấu giá trước khi đấu giá, mức chênh lệch cho mỗi lần trả giá và mời nhữngngười tham gia đấu giá bắt đầu trả giá; người tham gia đấu giá trả giá mìnhmuốn mua bằng miệng, mức giá của người trả sau phải cao hơn mức giá của ngườitrả trước liền kề tối thiểu bằng bước giá quy định trong cuộc đấu giá; ngườiđiều hành nhắc lại mức giá của người vừa trả, nếu chưa có người trả tiếp thìngười điều hành phải nhắc lại 03 lần mỗi lần cách nhau 30 giây.

3. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lạigiá đã trả, thì việc đấu giá được tổ chức lại ngay và bắt đầu từ giá đã trảtrước đó. Người rút lại giá đã trả không được tiếp tục tham gia trả giá vàkhông được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

4. Người trúng đấu giá được người điều hành phiên đấu giámời ký vào Biên bản đấu giá và văn bản bán đấu giá quyền sử dụng đất ngay saukhi kết thúc phiên đấu giá.

5. Nếu người trúng đấu giá từ chối không nhận quyền sử dụngđất hoặc rút lại giá đã trả hoặc từ chối ký vào văn bản bán đấu giá quyền sửdụng đất thì Hội đồng đấu giá quyết định huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá của ngườiđó và xem xét công nhận người trúng đấu giá bổ sung.

Người trúng đấu giá bổ sung là người trả giá liền kề, vớiđiều kiện giá đã trả của người này không thấp hơn giá của người bị hủy bỏ là 5%so với giá khởi điểm.

Trong hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nếu có hai người trởlên cùng trả một mức giá thấp hơn liền kề không quá một bước giá so với giá củangười đã bị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá, thì người trúng đấu giá bổ sung donhững người này thỏa thuận trong số những người trả giá nêu trên.

6. Người điều hành đấu giá có quyền tạm ngưng phiên đấu giá,lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm nội quy phiên đấu giá trong các trườnghợp sau:

a) Người tham gia đấu giá có ý định cản trở, ngăn cản, phárối quyền đấu giá của người khác sẽ được nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm, sẽ bịtruất quyền tham gia trả giá.

b) Người tham gia đấu giá có hành vi mua chuộc nhằm loại trừngười khác hoặc dìm giá, sẽ bị truất quyền tham gia trả giá.

c) Nếu phát hiện có hiện tượng cấu kết giữa những người thamgia đấu giá thì người điều hành dừng phiên đấu giá và lập biên bản truất quyềnđấu giá và mời những người đó ra ngoài để tiếp tục cuộc đấu giá với những ngườicòn lại.

Điều 16. Tổ chức đấu giá trong trường hợp đặc biệt

1. Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giámà chỉ có 01 người đăng ký giao đất hoặc cho thuê đất và trả giá không thấphơn giá khởi điểm thì người bán đấu giá công nhận người đó trúng đấugiá quyền sử dụng đất.

2. Khi bán quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điềunày, người bán đấu giá cũng phải lập biên bản về việc bán quyền quyền sử dụngđất.

Điều 17. Biên bản đấu giá.

1. Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấugiá. Biên bản đấu giá phải có chữ ký của người điều hành cuộc đấu giá, ngườighi biên bản, công chứng viên và đại diện người tham gia đấu giá.

2. Biên bản đấu giá gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Địa điểm tổ chức đấu giá.

b) Thành phần Hội đồng đấu giá.

c) Số người tham gia đấu giá...

d) Mức giá khởi điểm...

đ) Mức giá bỏ cao nhất...

e) Mức giá bỏ thấp nhất...

g) Kết luận:...

h) Hiệu lực:

- Ngày bàn giao đất.

- Ngày ký hợp đồng và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Ngày hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Điều 18. Phê duyệt kết quả đấu giá.

Căn cứ biên bản đấu giá, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngàyký biên bản đấu giá, cơ quan thường trực Hội đồng bán đấu giá trình Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt kết quảđấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình phêduyệt kết quả đấu giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có tráchnhiệm phê duyệt kết quả đấu giá theo quy định.

Điều 19. Nộp tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Trong thời gian 15 (mười năm) ngày kể từ ngày kết quả đấugiá được phê duyệt, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiềnthuê đất theo quy định.

2. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụngđất, tiền thuê đất trong thời hạn nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá đối với người này vàtổ chức bán đấu giá lại theo quy định. Người trúng đấu giá không được lấy lạitiền đặt trước trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất sau khi người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuêđất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 20. Quyền lợi, trách nhiệm của người trúng đấu giá.

1. Quyền lợi của người trúng đấu giá.

a) Người trúng đấu giá được được giao đất, cho thuê đất theokết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phêduyệt.

b) Có đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo quy địnhcủa pháp luật về đất đai.

2. Trách nhiệm của người trúng đấu giá.

a) Thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá vàkết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phêduyệt;

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất theoquy định của pháp luật về đất đai.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm của các ngành có liên quan.

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫnthực hiện Quy chế này.

b) Kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá quyền sử dử dụngđất theo quy định tại Quy chế này.

c) Tổng hợp và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvề hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tàinguyên và Môi trường.

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và cáccơ quan liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệtgiá khởi điểm và phương án đấu giá đất theo thẩm quyền hoặc phâncấp;

b) Bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ đất, cấp hoặc trìnhcơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyđịnh của pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người trúng đấu giá theođúng biên bản đấu giá và quyết định giao đất, cho thuê đất, đăng ký‎ quyền sửdụng đất và làm các thủ tục cho người được sử dụng đất.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

a) Lập và quyết định phương án bồi thường giải phóng mặtbằng và phương án xây dựng kết cấu hạ tầng để thực hiện đấu giá theo phân cấpcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợpđược Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Ủy quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Trung tâm dịchvụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn trừ trường hợp theo quy định tại điểm b khoản này.

d) Phê duyệt kết quả đấu giá theo quy định tại quy chế này.

e) Chỉ đạo việc giao đất, kiểm tra giám sát việc thực hiệndự án của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đảm bảo đúng quy hoạch.

Điều 22. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức tham gia tổchức đấu giá.

Cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ trách nhiệm đượcgiao hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định về đấu giáthiệt hại cho Nhà nước và các bên có liên quan, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bịxử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thườngthiệt hại theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 23. Trong các phiên đấu giá, nếu có phát sinh các trường hợp đặc biệt chưathuộc các quy định nêu trên, người đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh xem xét và giải quyết trong thời gian tối đa không quá 10 (mười)ngày./.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mới 2021

4. Quyết định 33/2015/QĐ-UBND xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 07 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN (CÔNG NHẬN) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CHO PHÉP CHUYỂN MỤCĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT; THU TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀNƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương phápđịnh giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấnxác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 2298/TTr-STNMT ngày 15 tháng 07 năm 2015 về việc phêduyệt Quyết định ban hành Quy trình xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

choi game cau caĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xác định giá đấtcụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận(công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụngđất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồiđất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh BàRịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tạm thời về quy trình xác định giá đấtthực tế để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận(công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụngđất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

choi game cau caĐiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên vàMôi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cáctổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ pháp chế);
- Website Chính phủ;
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh,
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT;
- Trung tâm công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT - TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

QUY TRÌNH

VỀXÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (CÔNGNHẬN) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT;THU TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chương I

choi game cau caQUY ĐỊNH CHUNG

choi game cau caĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh.

choi game cau caQuy trình này quy định quá trình luân chuyển hồ sơgiữa các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đểtính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận (côngnhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấttrên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng ápdụng:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, CụcThuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan nhà nước thuộctỉnh có liên quan đến việc xác định giá đất;

2. Các tổ chức có chức năng tư vấn, thẩm định giátheo quy định của pháp luật về thẩm định giá và về đất đai;

choi game cau ca3. Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đượcNhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụngđất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

choi game cau ca4. Các đối tượng khác có liên quan đến việc xácđịnh giá đất cụ thể.

Điều 3. Giá đất cụ thểđược sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp sau:

choi game cau ca1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhậnquyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượthạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nôngnghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giaođất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượthạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộgia đình, cá nhân;

choi game cau ca2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cóthu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; côngnhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức màphải nộp tiền sử dụng đất;

choi game cau ca3. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nướccho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

choi game cau ca4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nướcgiao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cảthời gian thuê.

5. Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

6. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tựchủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuêđất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thờigian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thờiđiểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuêđất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

choi game cau ca7. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục chothuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đấtđúng mục đích đã được xác định trong dự án.

8. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khiNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cảthời gian thuê và cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

9. Các trường hợp khác thuộc phạm vi điều chỉnh tạicác Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 45/2014/NĐ-CP 46/2014/NĐ-CP 47/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ.

Chương II

choi game cau caTRÌNH TỰ VÀ LUÂN CHUYỂNHỒ SƠ KHI XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Điều 4. Trình tự xácđịnh giá đất đề tính thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế.

choi game cau caTrong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vềxác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ hồ sơ và Bảng giá các loạiđất do Ủy ban nhân dân tỉnh (viết tắt là UBND tỉnh) ban hành để xác định giátrị của thửa đất hoặc khu đất.

1. Trường hợp giá trị của thửa đất hoặc khu đấttính tiền sử dụng đất (tính theo giá đất trong Bảng giá các loại đất do UBNDtỉnh quy định) từ 20 tỷ đồng trở lên:

a. Luân chuyển hồ sơ:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có tráchnhiệm chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý đất đai để xác định giá đất cụ thể làmcăn cứ tính thu tiền sử dụng đất theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác địnhnghĩa vụ tài chính; (trong đó phải ghi đầy đủ các thông tin theo quy định tạiThông tư liên tịch số 30/2005/TTLT ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Liên Bộ Tài chính- Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sửdụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính);

+ Quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyểnmục đích sử dụng đất hoặc Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền (nếuthuê đất);

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ khu đất;

+ Địa chỉ, số điện thoại, số fax của đơn vị được giaođất, thuê đất;

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 củacấp có thẩm quyền;

+ Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

choi game cau ca(Các tài liệu nêu trên có đóng dấu treo của Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh).

- Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, thông tin; nếuhồ sơ và thông tin chưa đầy đủ thì trong thời gian 02 (hai) ngày làmviệc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất tỉnh cung cấp cho đầy đủ.

- Trong thời gian không quá 02 (hai)choi game cau ca ngàylàm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm cung cấp, bổ sung đầy đủ hồ sơcho Chi cục Quản lý đất đai.

b. Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể:

choi game cau caTrong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếpnhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm: Lập thủ tục thuê tổchức đủ điều kiện hoạt động tư vấn, thẩm định giá xác định giá đất cụ thể theoquy định của pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về đất đai. Trường hợp phảitổ chức đấu thầu rộng rãi để chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá cho gói thầu cógiá trị lớn trên 500.000.000 đ, thì thời gian tối đa không quá 30 ngày. Thờigian thẩm định và cung cấp Chứng thư định giá đất (gọi tắt là chứng thư) khôngquá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng.

c. Lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáđất cụ thể:

choi game cau caTrong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngàytiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm:

choi game cau ca- Tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bảnđề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có dự án đầu tư có ý kiến vềgiá đất cụ thể trên thị trường tại thời điểm có quyết định giao đất, thuê đất, quyếtđịnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện có tráchnhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tàichính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quanliên quan của cấp huyện tổ chức điều tra, khảo sát (hoặc căn cứ kết quả điều tra,khảo sát giá đất tại thời điểm gần nhất) để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kểtừ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhândân cấp huyện phải có văn bản trả lời về giá đất thực tế cho Sở Tài nguyên vàMôi trường. Trường hợp quá thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc mà Ủy bannhân dân cấp huyện chưa có văn bản trả lời thì xem như giá đất do UBND tỉnh banhành tại địa điểm có dự án là phù hợp giá thực tế và Ủy ban nhân dân cấp huyệnphải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc không thể hiện ý kiến về giá đấtcụ thể tại địa phương.

d. Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt giá đất cụthể và xác định tiền sử dụng đất phải nộp thông báo cho nhà đầu tư:

- Sau khi tiếp nhận Chứng thư định giá đất do đơnvị tư vấn thẩm định giá cung cấp và ý kiến về giá đất của Ủy ban nhân dân cấphuyện, trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từngày tiếp nhận Chứng thư, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai)có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng phương án giá đất cụ thể gửi Hội đồng thẩmđịnh giá đất của tỉnh (thông qua thường trực Hội đồng - Lãnh đạo Sở Tài chính).Hồ sơ thẩm định phương án giá đất bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất củaSở Tài nguyên và Môi trường (bản chính);

+ Tờ trình về việc quyết định giá đất;

+ Dự thảo phương án giá đất;

choi game cau ca+ Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;

choi game cau ca+ Bản sao Quyết định giao đất hoặc quyết định chophép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩmquyền;

+ Bản sao Phiếu chuyển thông tin địa chính của Vănphòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh;

choi game cau ca+ Bản sao văn bản trả lời giá đất thực tế của Ủyban nhân dân cấp huyện;

choi game cau ca+ Chứng thư định giá đất của đơn vị tư vấn.

- Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làmviệc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh họpthẩm định và có ý kiến bằng văn bản về phương án giá đất gửi Sở Tài nguyên vàMôi trường.

- Sau khi nhận được văn bản về phương án giá đấtcủa Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, trong thời gian không quá 05 (năm)ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai) hoàn chỉnhhồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định giá đất cụ thể. Hồ sơ trình UBND tỉnhbao gồm:

choi game cau ca+ Tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất của Sở Tàinguyên và Môi trường (bản chính);

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt giá đất của UBNDtỉnh;

choi game cau ca+ Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;

+ Bản sao Quyết định giao đất hoặc quyết định chophép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩmquyền;

+ Bản sao Phiếu chuyển thông tin địa chính của Vănphòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh;

+ Bản sao văn bản trả lời giá đất thực tế của Ủyban nhân dân cấp huyện;

+ Chứng thư định giá đất của đơn vị tư vấn.

+ Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng thẩm định giáđất tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

choi game cau caTrong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kểtừ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnhtham mưu trình UBND tỉnh ký ban hành Quyết định phê duyệt giá đất.

choi game cau ca- Căn cứ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất tỉnh chuyển đến và giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định, Chi cục Thuế xácđịnh và thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với tổ chức đượcgiao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được thuê đất theo quy định.

đ. Đối với các dự án mà giá trị của toàn bộ khu đấtcủa dự án có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên (tính theo giá đất trong Bảng giácác loại đất do UBND tỉnh quy định), nhưng khi xác định giá đất cụ thể cho từngđợt (chia theo giai đoạn) mà giá trị của thửa đất dưới 20 tỷ đồng, thì vẫn phảiáp dụng trình tự xác định giá đất cụ thể theo khoản 1 của Điều này.

2. Trường hợp giá trị của thửa đất hoặc khu đấttính tiền sử dụng đất (tính theo giá đất trong Bảng giá các loại đất do UBNDtỉnh quy định) dưới 20 tỷ đồng:

a. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh cótrách nhiệm chuyển hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh, để xác định số tiền sử dụng đấtphải nộp theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác địnhnghĩa vụ tài chính; trong Phiếu chuyển phải ghi đầy đủ các thông tin theo quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT ngày 18 tháng 04 năm 2005 của LiênBộ Tài chính-Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ củangười sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

choi game cau ca- Quyết định giao đất hoặc quyết định cho phépchuyển mục đích sử dụng đất hoặc Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền(nếu thuê đất);

choi game cau ca- Trích lục hoặc trích đo bản đồ khu đất;

- Địa chỉ, số điện thoại, số fax của đơn vị đượcgiao đất, thuê đất;

choi game cau ca- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 củacấp có thẩm quyền;

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

(Các tài liệu trên có đóng dấu treo của Văn phòng Đăngký quyền sử dụng đất).

b. Căn cứ hồ sơ, Bảng giá các loại đất, hệ số điềuchỉnh giá đất, do UBND tỉnh quyết định, Cục Thuế tỉnh xác định đơn giá vàchuyển hồ sơ đến Chi cục Thuế ra thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phảinộp đối với tổ chức được giao đất, cho thuê đất, được chuyển mục đích sử dụngđất theo quy định.

Điều 5. Quy trình xác định giáđất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đối với hộ gia đình, cá nhân:

choi game cau caTrong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vềxác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện căn cứ hồ sơ và Bảng giá các loại đất do UBND tỉnhban hành để xác định giá trị của thửa đất hoặc khu đất.

1. Trường hợp giá trị của thửa đất hoặc khu đấttính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (tính theo giá đất trong Bảng giá các loạiđất do UBND tỉnh quy định) từ 20 tỷ đồng trở lên:

a. Luân chuyển hồ sơ:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cótrách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đấtđai) để xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuêđất theo quy định. Hồ sơ luân chuyển tương tự quy định tại điểm a, khoản 1.1, Điều4 Quy định này.

- Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đấtđai) kiểm tra lại hồ sơ, thông tin; nếu hồ sơ và thông tin chưa đầy đủ thìtrong thời gian 03 (ba)choi game cau ca ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải cóvăn bản yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cung cấp cho đầyđủ.

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và (Môi trường Chi cục Quản lý đấtđai), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm cung cấp đầyđủ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai).

choi game cau cab. Lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giáđất thực tế và thuê tư vấn xác định giá đất thực tế:

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngàytiếp nhận đầy đủ hồ sơ Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm:

+ Tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường có vănbản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất phải thực hiện nghĩa vụtài chính có ý kiến về giá đất thực tế trên thị trường tại thời điểm có quyếtđịnh giao đất, thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặctại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ;

choi game cau ca+ Lập thủ tục thuê tổ chức đủ điều kiện hoạt độngthẩm định giá xác định giá đất theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.Trường hợp phải tổ chức đấu thầu rộng rãi để chọn đơn vị tư vấn thẩm định giácho gói thầu có giá trị lớn trên 500.000.000 đ, thì thời gian tối đa không quá30 ngày. Thời gian thẩm định và cung cấp Chứng thư định giá đất không quá 15(Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng.

choi game cau ca- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạoPhòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch,Chi cục Thuế, Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan liên quan của cấphuyện tổ chức điều tra, khảo sát (hoặc căn cứ kết quả điều tra, khảo sát giáđất tại thời điểm gần nhất) để báo cáo UBND cấp huyện; Trong thời gian 07 (bảy)ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môitrường, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản trả lời về giá đất thực tếcho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp quá thời hạn 07 (bảy)choi game cau ca ngày làmviệc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường mà Ủyban nhân dân cấp huyện chưa có văn bản trả lời thì xem như giá đất do UBND tỉnhban hành là phù hợp giá thực tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu tráchnhiệm trước UBND tỉnh về việc không thể hiện ý kiến về giá đất tại địa phương.

c. Thẩm định, trình phê duyệt giá đất cụ thể và xácđịnh tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thông báo cho hộ gia đình, cánhân:

- Sau khi tiếp nhận Chứng thư định giá đất do doanhnghiệp thẩm định giá cung cấp và ý kiến về giá đất của UBND cấp huyện, trongthời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Chứng thư, SởTài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai) có trách nhiệm tổng hợp, xâydựng phương án giá đất cụ thể gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh (thôngqua thường trực Hội đồng - Lãnh đạo Sở Tài chính), xem xét thẩm định và trongthời gian 10 (Mười)choi game cau ca ngày làm việc Hội đồng thẩm định giá đất phải có ýkiến để Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai) hoàn chỉnh hồ sơtrình UBND tỉnh xem xét quyết định giá đất cụ thể.

Hồ sơ trình UBND tỉnh tương tự quy định tại điểm dkhoản 1, Điều 4 Quy trình này.

choi game cau ca- Văn phòng UBND tỉnh: Trong thời gian không quá 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môitrường, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh ký ban hành Quyết định phêduyệt giá đất cụ thể.

choi game cau ca- Căn cứ giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định vàthông tin địa chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Chi cụcThuế cấp huyện xác định và thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộpđối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, được cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

2. Trường hợp giá trị của thửa đất hoặc khu đấttính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (tính theo giá đất trong Bảng giá các loạiđất do UBND tỉnh quy định) dưới 20 tỷ đồng:

choi game cau caa) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện,có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Chi cục Thuế cấp huyện để xác định số tiền sử dụngđất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác địnhnghĩa vụ tài chính; trong Phiếu chuyển phải ghi đầy đủ các thông tin theo quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT choi game cau ca ngày 18 tháng 04 năm 2005 của LiênBộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ củangười sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Quyết định giao đất hoặc quyết định cho phépchuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặcQuyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền (nếu thuê đất);

- Trích lục hoặc trích đo bản đồ khu đất;

- Địa chỉ, số điện thoại của người được giao đất,thuê đất;

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

choi game cau ca(Các tài liệu trên có đóng dấu treo của Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện).

b. Căn cứ Bảng giá các loại đất, hệ số điều chỉnhgiá đất, do UBND tỉnh quy định, Chi cục Thuế cấp huyện xác định và thông báo sốtiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với hộ gia đình, cá nhân được giaođất, được cho thuê đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được chuyểnmục đích sử dụng đất theo quy định.

choi game cau caĐiều 6. Trình tự xácđịnh giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Việc luân chuyển hồ sơ và trình tự các bước tiếnhành xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất được thực hiện như quy địnhtại Điều 4 Quy trình này.

2. Căn cứ giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định,Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác địnhđơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đấtmột lần cho cả thời gian thuê, Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm xác định đơngiá thuê đất và tính tiền thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nướcngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thông báo cho người nộp theoquy định.

choi game cau ca3. Riêng việc xác định đơn giá khi giao đất, chothuê đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, xác định giá trị quyền sử dụng đấtthuê để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa (mà doanh nghiệp lựa chọnhình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) do Giám đốc Sở Tàichính xác định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương III

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤTCỤ THỂ ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.

Điều 7. Quy định chungvề xác định giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Giá đất được áp dụng để tính bồi thường khi nhànước thu hồi đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định cho mỗi dự án, tạithời điểm có quyết định thu hồi đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều tra, khảosát, xây dựng, thuê thẩm định giá và đề xuất giá đất bồi thường của dự án tạithời điểm quyết định thu hồi đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vàthông qua Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh trước khi trình UBND tỉnh phêduyệt.

Điều 8. Trình tự xác định giáđất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Khi triển khai Thông báo thu hồi đất, Ủy bannhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớiPhòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Trung tâm phát triển quỹ đất cấphuyện và các phòng, ban có liên quan tiến hành thu thập thông tin, tổ chức điềutra, khảo sát giá đất, để làm cơ sở cho việc xây dựng giá đất cụ thể tính bồithường cho dự án tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Phương pháp định giá đấtcụ thể được áp dụng theo các phương pháp quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP choi game cau cangày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của BộTài nguyên và Môi trường.

2. Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyệnkhông giao cho các ngành của huyện tổ chức khảo sát, định giá đất cụ thể thì Ủyban nhân dân cấp huyện thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện hoạt động thẩm định giáđể xác định giá đất cụ thể của dự án theo quy định của pháp luật về thẩm địnhgiá và pháp luật về đất đai. (Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hoạt động thẩmđịnh giá được đăng tải trên trang http://taisancong.mof.gov.vncủa Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính); Việc lựa chọn đơn vị thẩm định giáthực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 vàNghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

choi game cau caĐối với các đơn vị tư vấn thẩm định giá thườngxuyên chậm trễ thì không xem xét ký tiếp Hợp đồng thẩm định giá.

Hợp đồng thuê tư vấn ngoài các nội dung theo quyđịnh của pháp luật, phải thể hiện rõ yêu cầu của bên thuê vào trong Hợp đồng,cụ thể như:

- Đơn vị tư vấn phải áp dụng phương pháp định giáđất cụ thể theo các phương pháp quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tàinguyên và Môi trường.

- Yêu cầu đơn vị tư vấn xác định giá đất của từngloại đất theo từng loại đường, vị trí, khu vực đúng theo mục đích sử dụng đấthợp pháp (như: đất ở, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồngcây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp trong khudân cư, đất nông nghiệp ngoài khu dân cư...);

choi game cau ca- Yêu cầu đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượngquyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm quyết định thu hồi đất;

choi game cau ca- Quy định rõ thời gian đơn vị tư vấn phải cung cấpChứng thư định giá đất và số lượng Chứng thư phải cung cấp (thời gian thẩm địnhvà cung cấp Chứng thư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng).

3. Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việckể từ ngày nhận được Chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, Phòng Tàinguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch,Chi cục Thuế, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng ban chức năng của cấp huyện,căn cứ vào kết quả tổ chức điều tra, khảo sát giá đất của huyện và kết quả thẩmđịnh giá của đơn vị tư vấn để thẩm tra xem xét và báo cáo, đề xuất với UBND cấphuyện.

4. Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việckể từ ngày nhận được báo cáo đề xuất giá đất cụ thể của Phòng Tài nguyên và Môitrường, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và báo cáo, đề xuấtgiá đất tính bồi thường của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đề xuất bao gồm:

- Tờ trình hoặc văn bản đề nghị thẩm định của Ủyban nhân dân cấp huyện (bản chính);

- Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, khảo sátgiá đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Bản chính). Báo cáo gồm các nội dung chủyếu sau: Các căn cứ pháp lý về xác định lại giá đất thực tế; tóm tắt tình hìnhquản lý, sử dụng đất của dự án (tổng diện tích đất của dự án, diện tích đất ở,đất nông nghiệp theo từng loại đường, khu vực, vị trí..; Tổng số hộ dân của dựán...); kết quả thu thập, tổng hợp, phân tích giá đất thị trường; tình hình biếnđộng và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với giá đất cùngloại trong bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh ban hành; thời điểm xác định lạigiá đất; phương pháp xác định giá đất được áp dụng; đề xuất mức giá đất đối vớicác khu vực, đường phố, đoạn đường phố, vị trí để tính bồi thường của dự ántheo các phương pháp xác định giá đất theo quy định;

- Bản chính Chứng thư định giá đất 03 (ba) bộ vàBáo cáo thuyết minh kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn (nếu có).

- Các loại hồ sơ liên quan khác (nếu có).

choi game cau ca5. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra và hoànchỉnh hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh (thông qua thường trực Hộiđồng - Lãnh đạo Sở Tài chính) xem xét thẩm định.

choi game cau ca6. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh phải có ý kiến thẩmđịnh để Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai) hoàn chỉnh hồ sơtrình UBND tỉnh xem xét quyết định giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư của dự án.

7. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từngày nhận được ý kiến thẩm định Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, Sở Tàinguyên và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai) hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnhxem xét quyết định.

Hồ sơ trình UBND tỉnh bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất của Sở Tàinguyên và Môi trường;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt giá đất của UBNDtỉnh;

- Bản sao văn bản đề nghị thẩm định và Báo cáo về tìnhhình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Bản sao Chứng thư định giá đất của đơn vị tư vấnvà Báo cáo thuyết minh kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn.

choi game cau ca- Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng thẩm định giáđất của tỉnh.

choi game cau ca8. Văn phòng UBND tỉnh: Trong thời gian không quá05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môitrường, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh ký ban hành Quyết định phêduyệt giá đất cụ thể.

choi game cau ca9. Căn cứ giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định,Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

choi game cau caĐiều 9. Kinh phí thực hiện xácđịnh giá đất cụ thể:

choi game cau ca1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấphuyện được UBND tỉnh phê duyệt, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Sở Tàinguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 01 năm sau, gồm các nội dungsau:

choi game cau caa) Dự kiến các trường hợp cần định giá đất cụ thểthuộc cấp tỉnh;

b) Dự kiến trường hợp phải thuê tổ chức có chứcnăng tư vấn xác định giá đất và số lượng tổ chức có chức năng tư vấn xác địnhgiá đất;

c) Dự kiến thời gian và kinh phí thực hiện định giáđất.

choi game cau ca2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấphuyện được UBND tỉnh phê duyệt, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện lập kếhoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phêduyệt trước ngày 15 tháng 01 năm sau, gồm các nội dung sau:

a) Dự kiến các trường hợp cần định giá đất cụ thể;

b) Dự kiến trường hợp phải thuê tổ chức có chứcnăng tư vấn xác định giá đất và số lượng tổ chức có chức năng tư vấn xác địnhgiá đất;

c) Dự kiến thời gian và kinh phí thực hiện định giáđất.

3. Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể đượclấy từ Ngân sách, trường hợp kinh phí thuê tư vấn thẩm định giá đất hoặc khảosát giá đất được lập dự toán từ đầu năm không đủ để chi phí thì Sở Tài nguyênvà Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán bổ sung gửi Sở Tàichính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Các Sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện; chỉ đạo các cơquan trực thuộc thực hiện và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan với nhau trongviệc thực hiện quy trình xác định giá đất cụ thể để phục vụ các tổ chức, cánhân thực hiện nghĩa vụ tài chính và quyền lợi của người dân trong việc bồithường, hỗ trợ, tái định cư.

choi game cau ca2. Đối với những địa bàn, khu vực, đoạn đường, tuyếnđường đã thực hiện thuê tư vấn khảo sát, xác định giá đất thực tế để tính thutiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nếu giá đấtkhông có biến động và trong thời gian có hiệu lực của Chứng thư định giá đấtthì Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khôngnhất thiết phải thuê tư vấn xác định giá đất mà vận dụng kết quả giá đất đã xácđịnh để tính toán, tham mưu đề xuất giá đất cho các dự án liền kề, dự án cùngnằm trên tuyến đường, đoạn đường, vị trí, khu vực với dự án đã xác định giá đất.

choi game cau caỦy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về việckéo dài thời gian khảo sát giá của dự án đối với trường hợp đã có giá khảo sátcủa các dự án liền kề, dự án cùng nằm trên tuyến đường, đoạn đường, vị trí, khuvực mà vẫn tiếp tục thực hiện thuê tư vấn khảo sát giá.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện vấn đềchưa phù hợp, cần bổ sung, chỉnh sửa, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môitrường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

>> Xem thêm:  Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất đai theo quy định mới năm 2021 ?

5. Quyết định 55/2002/QĐ-UB về giá đất để thu tiền sử dụng đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về đất và bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Quảng Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2002/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 06 tháng 8 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

choi game cau caV/V BAN HÀNH QUYĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN KHI GIAOĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LỆ PHÍTRƯỚC BẠ VỀ ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 củaChính phủ về việc quy định khung giá các loại đất;

- Căn cứ Thông tư số 94 TT/LB ngày 14/11/1994của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban Vật giá Chính phủhướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khunggiá các loại đất;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vậtgiá tại tờ trình số 688 TCVG/BG ngày 24/6/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bảnquy định giá các loại đất để thu tiền sử dụng đất, tính giá trị tài sản khi giaođất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phítrước bạ về đất và bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sửdụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Điều 2: Sở Tài chính-Vật giá chủ trì cùng vớisở Địa chính, sở Xây dựng và Cục Thuế hướng dẫn thực hiện quyết định này. Khigiá đất trên thị trường có sự biến động lớn (tăng hoặc giảm), sở Tài chính-Vậtgiá có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh lại giá đất cho phù hợp.

Điều 3choi game cau ca: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày01/9/2002. và thay thế quyết định số: 1088/QĐ-UB ngày 21/12/1994 và quyết địnhsố 1195/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc yêu cầu UBND các huyện, thị xã và các ngành, đơn vị liên quan báo cáo vềUBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

Điều 4choi game cau ca: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các sở: Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Địa chính, Nông nghiệp và PTNT,Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ban,ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4; - Ban VGCP;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các ban, ngành; đơn vị liên quan;
- Lưu VP,CV.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

BẢN QUY ĐỊNH

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂTHU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN KHI GIAO ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬDỤNG ĐẤT, THU THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VỀ ĐẤT VÀ BỒITHƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT.
(Ban hành kèm theo quyết định số: 55/2002/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2002 củaUBND tỉnh Quảng Bình)

A. GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

I. Đất nông nghiệp, lâm nghiệp

a. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôitrồng thủy sản

Đơnvị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 1

13.200

Hạng 2

11.000

6.900

5.600

Hạng 3

93.000

5.600

3.700

Hạng 4

6.700

4.200

2.800

Hạng 5

43.300

2.700

1.800

Hạng 6

1.700

1.100

700

choi game cau ca-Đối với đất làm muối, giá đất được áp dụng theogiá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm hoặc đất có mặt nước nuôi trồng thủy sảnliền cạnh.

b) Đất trồng cây lâu năm

Đơnvị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã Trung du

Xã miền núi

Hạng 1

9.600

6.000

4.000

Hạng 2

8.200

5.100

3.400

Hạng 3

6.000

3.700

2.500

Hạng 4

3.000

1.900

1.600

Hạng 5

1.200

800

600

c. Đất lâm nghiệpchoi game cau ca: Giá đất lâm nghiệp được xácđịnh theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hạng 4 hoặc hạng 5 cho các xãđồng bằng, trung du, miền núi theo quy định sau đây:

- Đất hạng 4: áp dụng đối với đất lâm nghiệpgần khu dân cư, có điều kiện thuận lợi cho việc canh tác, chăm sóc, bảo vệ, thuhoạch.

- Đất hạng 5choi game cau ca: áp dụng đối với đất lâm nghiệpcòn lại.

II. Đất khu dân cư nông thôn

Đơnvị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 1

26.000

Hạng 2

22.000

14.000

9.200

Hạng 3

18.500

11.500

7.400

Hạng 4

14.000

8.500

5.600

Hạng 5

9.000

5.400

4.000

Hạng 6

3.400

2.100

2.000

III. Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầumối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khucông nghiệp không nằm trong đô thị.

Đơnvị tính: 1.000 đồng/m2

Hạng đất

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Hạng 1

420

260

Hạng 2

260

160

Hạng 3

160

80

Hạng 4

100

60

Hạng 5

60

32

Hạng 6

30

12

choi game cau ca- Đất khu dân cư ở vùng ven thị trấn Đồng Lê giảm20%, ven các thị trấn Quy đạt, thị trấn Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh và đấtthuộc địa bàn các xã niềm núi, rẻo cao giảm 30% so với giá đất quy định trên.

IV. Đất khu vực nội thị xã Đồng Hới.

Đơnvị tính: 1000 đ/m2

Loại đường phố

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Đường loại 1

1.440

960

470

200

Đường loại 2

960

760

300

100

Đường loại 3

720

470

170

70

Đường loại 4

400

160

100

40

V. Đất khu vực thị trấn các huyện và thị trấnViệt Trung, thị trấn Lệ Ninh:

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Đường loại 1

960

560

240

100

Đường loại 2

480

260

120

60

Đường loại 3

230

120

60

40

Đường loại 4

100

60

40

20

choi game cau ca- Thị trấn Đồng Lê giảm 20%; các thị trấn Quy đạt,thị trấn Việt Trung và thị trấn Lệ Ninh giảm 30% so với mức giá quy định trên.

B. PHÂN HẠNG ĐẤT, LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, VỊ TRÍ ĐẤT ĐỂXÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

1. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệpchoi game cau ca: Bao gồmđất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước nuôi trồng thủysản, đất làm muối, đất lâm nghiệp. Hạng đất để xác định giá đất áp dụng theohạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính Phủ quy địnhtại quyết định số: 326/TTg ngày 18/5/1996.

2. Đất khu dân cư nông thôn: Bao gồm cả đấtchuyên dùng nằm xem kẻ với đất khu dân cư nông thôn.

- Đất khu dân cư nông thôn được xác định theo địagiới hành chính.

choi game cau ca- Hạng đất để xác định giá đất khu dân cư nông thônđược xác định căn cứ vào các yếu tố: khả năng sinh lợi, giá trị sử dụng, vị trívà giá đất thực tế tại địa phương như sau:

+ Hạng 1: choi game cau caĐất có vị trí thuận lợi chosản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ, có vị trí ven trục đường giao thôngcác xã, liên xã hoặc tiếp giáp với khu dân cư ở các vùng: ven đô thị, đầu mốigiao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch,khu công nghiệp, có giá đất thực tế cao nhất.

+ Hạng 2: Đất có điều kiện thuận lợicho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 1, có giá đất thựctế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 1.

+ Hạng 3: Đất có điều kiện thuận lợicho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 2, có giá đất thựctế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 2.

+ Hạng 4: Đất có điều kiện thuận lợicho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 3, có giá đất thựctế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 3

+ Hạng 5: Đất ở miền núi tương đốithuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có vị trí xa trục đường giao thông,đất ở vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, có giá đất thực tế trungbình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 4

+ Hạng 6choi game cau ca: đất vùng núi cao, vùng biêngiới, hải đảo hoặc vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng khôngthuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có giá đấtthực tế trung bình thấp nhất trong các hạng đất và thấp hơn giá đất thực tế trungbình của đất hạng 5

3. Đất khu dân cư vùng ven đô thị, đầu mối giaothông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu côngnghiệp không nằm trong đô thị.

a. Phạm vi đất:

- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị trong tỉnhbao gồm: các thôn tiếp giáp với nội thị xã Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ.

choi game cau ca- Đất khu dân cư ven đầu mối giao thông và trụcđường giao thông chính bao gồm: đất ven ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với quốc lộ1A, giữa quốc lộ 12 A với quốc lộ 1A, ven quốc lộ 1A,12A và ven các tỉnh lộ,ven bến cảng, sân bay do Trung ương và tỉnh quản lý.

- Đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trongđô thị là toàn bộ diện tích đất nằm trong khu thương mại, khu du lịch bao gồmcả đất khu dân cư nằm trong khu thương mại, khu du lịch theo quyết định củaUBND tỉnh quy định.

Sở Tài chính-Vật giá chủ trì cùng với sở Địa chính,sở Xây dựng, Cục Thuế và UBND các huyện, xác định cụ thể phạm vi đất vùng vennói trên.

b) Phân loại đất:

- Loại 1: Không có đất loại 1

- Loại 2: Các thôn tiếp giáp với nộithị xã Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữatỉnh lộ với quốc lộ 1A, giữa quốc lộ 12A với quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, quốc lộ1a, quốc lộ 12A; khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp theo quyết địnhcủa UBND tỉnh quy định.

- Loại 3:Các vùng còn lại.

c) Phân hạng đấtchoi game cau ca: Hạng đất để xácđịnh giá đất căn cứ vào khả năng sinh lợi, giá trị sử dụng, vị trí và giá đấtthực tế ở từng địa phương để xác định được và phân thành 6 hạng như sau:

+ Hạng 1: Đất có điều kiện thuận lợicho kinh doanh, sinh hoạt, du lịch và dịch vụ, có giá trị thực tế cao nhất.

+ Hạng 2:choi game cau ca Đất có điều kiện thuận lợicho kinh doanh, sinh hoạt, du lịch và dịch vụ kém hơn hạng 1, có giá thực tếtrung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 1.

+ Hạng 3:choi game cau ca Đất có điều kiện thuận lợicho kinh doanh, sinh hoạt, du lịch và dịch vụ kém hơn đất hạng 2, có giá thựctế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 2.

+ Hạng 4:choi game cau ca Đất có điều kiện thuận lợicho kinh doanh, sinh hoạt, du lịch và dịch vụ kém hơn đất hạng 3, có giá thựctế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 3.

+ Hạng 5: Đất có điều kiện thuận lợicho kinh doanh, sinh hoạt, du lịch và dịch vụ kém hơn đất hạng 4, có giá thựctế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 4.

+ Hạng 6: choi game cau caĐất còn lại có giá thực tếtrung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 5.

4. Đất khu vực thị xã Đồng Hới và thị trấncác huyện thị trong tỉnh:

a. Phân loại đường phố: Đường phốthuộc thị xã đồng Hới và các thị trấn huyện, lỵ, thị trấn Việt Trung, thị trấnLệ Ninh được phân loại theo phụ lục 1 và 2 kèm theo bản quy định này.

Đối với các đường phố mới mở, các đường phố chưađược phân loại trong phụ lục 1 và 2 nói trên hoặc có các yếu tố phát sinh làmthay đổi cơ bản loại đường phố thì được phân loại theo quy định sau đây:

Loại đường phố trong thị xã Đồng Hới và các thịtrấn huyện lỵ, thị trấn Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh để xác định giá đất căn cứchủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng,thuận tiện trong sinh hoạt và trên cơ sở khảo sát giá đất thực tế trên thịtrường để phân thành các loại:

- Đường phố loại 1: Là nơi có điềukiện đặc biệt thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, du lịch,sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất.

- Đường phố loại 2:choi game cau ca Là nơi có điềukiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt, có cơ sởhạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thựctế trung bình của đường phố loại 1.

- Đường phố loại 3choi game cau ca: Là nơi có điềukiện tương đối thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt, có cơsở hạ tầng chủ yếu đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thựctế trung bình của đường phố loại 2.

- Đường phố loại 4: Là các đường phốcòn lại, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đườngphố loại 3.

choi game cau caSở Tài chính -Vật giá có trách nhiệm chủ trì cùngSở Địa chính, sở Xây dựng, Cục Thuế và UBND các huyện, thị xã kịp thời rà soátcác đường phố mở, các đường phố chưa được phân loại hoặc có sự thay đổi cơ bảnvề loại đường để báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi phụ lục 1 và 2 ban hành kèmtheo bản quy định này.

b. Phân loại vị tríchoi game cau ca: việc xác định vịtrí đặt trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tếcủa từng vị trí đất trong từng đường phố, cụ thể như sau:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với các lô đấtở liền cạnh đường phố (mặt tiền)

- Vị trí 2: Áp dụng đối với các lô đấtở trong ngõ, hẻm của đường phố, có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặcxe ba bánh vào tận nơi)

- Vị trí 3choi game cau ca: Áp dụng vớicác lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố, có điều kiện sinh hoạt kém hơn vịtrí 2 (xe ô tô hoặc xe ba bánh không vào được);

- Vị trí 4: Áp dụng đối với các lô đấttrong ngõ, trong hẻm của các ngõ, hẻm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và cácvị trí khác còn lại khác mà điều kiện sinh hoạt rất kém.

5. Việc áp dụng hệ số tăng, giảm trong một sốtrường hợp:

- Những lô đất có 2 mặt liền cạnh với 2 đường phốkhác nhau (2 mặt tiền) thì loại đường phố được áp dụng để xác định giá đất làđường phố có mặt chính của lô đất theo quy hoạch và được áp dụng hệ số 1,2(tăng 20%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại Đường phố, những lô đất cóhướng chính là các hướng: Đông, Nam, giữa hướng Đông và Nam được áp dụng hệ số1,1 (tăng 10%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

choi game cau caTrên cùng một loại đường phố, những lô đất nằm gầnkhu vực trung tâm thị xã, huyện lỵ, gần khu vực kinh doanh, buôn bán (trongphạm vi 200m) thì tùy theo mức độ xa, gần để áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,3;những lô đất nằm xa khu vực trung tâm thị xã, huyện lỵ, xa khu vực kinh doanh,buôn bán hơn mức trung bình thì tùy theo mức độ gần, xa để tính hệ số từ 0,9đến 0.7 so với giá đất của loại đường phố đó.

-Trên cùng 1 kiệt, một ngõ, một hẻm thì những lôđất đầu kiệt, đầu ngõ, đầu hẻm được áp dụng hệ số từ 1,1đến 1,2; những lô đấtcuối kiệt, cuối ngõ, cuối hẻm được áp dụng hệ số từ 0,9 đến 0,8 so với giá đấttương ứng với vị trí của những lô đất đó.

-Trên một trục đường được phân thành nhiều loạiđường phố khác nhau để tính giá đất thì những lô đất nằm ở vị trí chuyển tiếptừ đường phố loại cao hơn (có giá đất cao hơn ) sang đường phố loại thấp hơn(có giá đất thấp hơn) thì được áp dụng hệ số 1,2 so với giá đất tương ứng củaloại đường phố áp dụng cho lô đất đó./.

PHỤ LỤC 1:

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐKHU VỰC THỊ TRẤN
(Kèm theo Quyết định số 55/2002/QĐ-UB ngày 06/8/2002 của UBND tỉnh)

I/ THỊ TRẤN QUY ĐẠT HUYỆN MINH HÓA

STT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ. PHỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Nội thị

Phía nam cầu Quy Đạt

UBND thị trấn Quy Đạt

II

2

,,

choi game cau caUBND thị trấn Quy Đạt

Ranh giới phía Nam thị trấn

II

3

,,

choi game cau caPhía Bắc cầu Quy Đạt

Ranh giới phía Bắc thị trấn

II

4

,,

Trụ sở đội thuế số 1

Nhà ông Ân

II

5

,,

Nhà ông Thông

Nhà ông Chử

III

6

,,

Nhà ông Hùng (nông nghiệp)

Nhà ông Đức (công an)

III

7

,,

choi game cau caNgã tư thị trấn Quy Đạt

Nhà ông Điền (xe ôm)

III

8

,,

Nhà ông Thiệu

Nhà ông Quốc

III

9

,,

Nhà ông Điền

Trạm biến áp (cây cam )

IV

10

,,

choi game cau caNgã tư thị trấn Quy Đạt

Trạm biến áp 35KV

III

11

,,

Nhà ông Minh

Nhà ông Thanh

III

12

,,

Trụ sở bưu điện

Nhà ông Tôn

III

13

,,

Nhà bà Toạ

Nhà ông Thanh

III

14

,,

Nhà ông Quyên

Nhà ông Hoành

III

15

,,

Nhà bà Lợ

Nhà ông Kha

III

16

,,

Nhà ông Thanh

Nhà ông Diện

III

17

,,

Trụ sở Bưu điện

choi game cau caNhà ông Lài - ông Kha

III

18

,,

Trạm biến áp 35KV

Bến Sú

III

19

,,

Trạm xăng nam cầu Quy Đạt

Dự án 327 (cũ)

III

20

,,

Nhà dự án 327 cũ

Trụ sở phòng Giáo dục đào tạo

III

21

,,

Nhà ông Bang

Trạm biến áp 35 KV

III

22

,,

Nhà ông Hội

Trường mẫu giáo Sạt

III

23

,,

Nhà ông Tiếp

Nhà ông Viên

III

24

,,

Trường mẫu giáo

Khe Bạ

IV

25

,,

Nhà ông Viên

Lèn hang Khái

IV

26

,,

Đường đi Yên Đức

Sân vận động

III

27

,,

Trường DTNT

Công an huyện

III

28

,,

Lâm trường

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

III

29

,,

Trung tâm TDTT

Nhà ông Giang

III

30

,,

Đường đi Yên Đức

Trường mẫu giáo

IV

31

,,

Đường đi Yên Đức

Trung TH Quy hóa 2

IV

32

,,

Lâm trường

Trung tâm GDTX

IV

II. THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ HUYỆN TUYÊN HÓA

TT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ.PHỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Tuyến dọc QL 12A

Địa giới xã Sơn Hóa (L.trường đi Đồng lào)

Đường vào bệnh viện

IV

2

"

choi game cau caGiáp đường vào bệnh viện

Giáp đường vào nhà ông Xác

IV

3

"

Giáp đường vào nhà ông Xác

Trường trung học

III

4

"

Trường trung học

Cầu vượt

III

5

"

Cầu vượt

Từ cầu Khe Trề

III

6

"

Từ cầu Khe Trề

Cổng trường Chính trị

IV

7

"

Cổng trường Chính trị

Hết thị trấn

IV

ĐƯỜNG NỘI THỊ

1

"

choi game cau caĐường vào trường tiểu học

Đường vào nhà ông Xác

III

2

"

Trường tiểu học

Ngã 3 nhà văn hóa Huyện

IV

3

"

Ngã 3 nhà văn hóa Huyện

Cổng Huyện ủy

III

4

"

Cổng Huyện ủy

choi game cau caGiáp đường từ Lâm trường lên

IV

5

"

choi game cau caGiáp đường từ Lâm trường lên

Ranh giới Thị trấn và Thuận Hóa

IV

6

"

Ngã 3 nhà văn hóa

Cổng Ga Đồng lê (dọc theo đường tỉnh lộ)

III

7

"

Cổng Ga Đồng Lê

Ranh giới xã Lê Hoá

IV

8

"

Ngã 3 nhà văn hóa

Cầu vượt

III

9

"

Cầu vượt

Thú y

III

10

"

Phía Bắc chợ Đồng Lê

II

11

"

Chợ

Tài chính

III

12

"

Nhà văn hóa

Quốc lộ 12A

II

13

"

Ngã 4 thi hành án

Xóm Đồng Tâm

IV

14

"

Ngã 3 chi cục thuế

Cổng Huyện ủy (phía sau điện ảnh)

IV

15

"

Tuyến quốc lộ 12A

Trường tiểu học số 1 Đồng Lê

III

16

"

Đường chợ đi Tài chính

Đường vào Trường (tuyến ao cá UB)

IV

17

"

Tuyến quốc lộ 12A

Trường phổ thông

IV

III. THỊ TRẤN BA ĐỒN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

TT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ.PHỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Nội thị

Phía đông bến xe

Trung tâm ngã tư huyện ủy

I

2

"

Tây cầu Bánh Tét

choi game cau caNgã tư ngoại thương đi Quảng Long

I

3

"

Ngã tư chữ thập đỏ

Ngã ba phía đông chợ

I

4

"

Huyện ủy

choi game cau caNgã ba phía tây chợ

I

5

"

Ngã tư Huyện ủy

Trước cổng Giáo dục

I

6

"

Cổng Giáo dục

Chợ cũ

II

7

"

Ngã tư huyện ủy

Ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp

II

8

"

Ngã tư chữ thập đỏ

Cầu xưởng cưa

II

9

"

Ngã tư chữ thập đỏ

Quốc lộ 12

II

10

"

Ngã tư cấp III

Quốc lộ 12

II

11

"

Ngã tư huyện ủy

Lò vôi

II

12

Khu chợ

Ngã ba phía đông chợ

choi game cau caNgã ba phía tây chợ

III

13

Nội thị

Đường qua trung tâm chính trị

Cắt Quốc lộ 12A

III

14

"

Ngã tư cấp ba

choi game cau caĐi vi sinh (giáp cầu Quảng Thuận)

III

15

"

Ngã tư trạm xá Ba Đồn

Ngã ba nhà chị Mùi (đường Cty 15)

III

16

"

Ngã ba quốc lộ 12A

choi game cau caNgã ba nhà anh Bình (đường đi nghĩa địa)

III

17

"

choi game cau caNgã ba nhà anh Bình

choi game cau caNgã ba nhà chị Mùi

IV

18

"

Ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp

Xóm cau

IV

19

"

Bến xe

Ngã tư vi sinh

I

20

"

Ngã tư vi sinh

Cầy Bên Tét (cũ)

II

21

"

choi game cau caNgã ba nhà chị Mùi

Giáp Quảng Long

IV

22

"

Ngã ba nhà anh Bình

Giáp Quảng Long

IV

23

"

Đồn Công an

Trường dạy nghề

III

IV. THỊ TRẤN HOÀN LÃO HUYỆN BỐ TRẠCH

TT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ.PHỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Đoạn QL 1A

Ngã 3 Hoàn Lão

Đường vào trường PTTH số I

I

2

Đoạn QL 1A

Đường vào trường PTTH số I

Tứ Mỹ

II

3

Nội thị

Quốc lộ 1A

choi game cau caGiáp đường sắt (qua cầu phường bún)

III

4

"

Quốc lộ 1A

Ngã 4 Tòa án

III

5

"

Ngã 4 Tòa án

Trung tâm chính trị

III

6

"

Quốc lộ 1A

Sân vận động mới

III

7

"

Trường phổ thông TH số I

Đường dự án 327

III

8

"

Quốc lộ 1A

Nhà ông Thực

III

9

"

Quốc lộ 1A

Quanh chợ

II

10

"

Quốc lộ 1A

Chợ Bò

III

11

Tỉnh lộ II

Quốc lộ 1A

Trạm y tế thị trấn

II

12

Tỉnh lộ II

Cầu Hói

Cầu Hiểm

II

13

Đoạn QL 1A

Ngã 3 Hoàn Lão

Nam Ho đá

II

14

Đoạn QL 1A

Nam Ho Đá

Lâm trường Rừng Thông

II

15

Đoạn QL 1A

Lâm trường rừng thông

Đồng Trạch

II

16

Nội thị

Tỉnh lộ 2

Chợ Tiểu khu 7

III

17

"

Mặt trận cũ

Sân vận động mới

III

18

choi game cau caĐường IFAD trước cổng ga H.lão

III

19

Nội thị

Trường ODA

Cổng chợ

III

20

Nội thị

Quốc lộ 1

Trường ODA

III

THỊ TRẤN VIỆT TRUNG

1

Nội thị

Dưới chợ 20m

choi game cau caQua UBND thị trấn đến hết trụ sở thủy lợi

III

2

Nội thị

Chợ

Nông trường bộ

III

V. THỊ TRẤN QUÁN HÀU HUYỆN QUẢNG NINH

TT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ.PHỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Quốc lộ 1A cũ

Bưu điện

Phà Quàn hàu

II

2

Quốc lộ 1A mới

Nhà ông Hạ

Cầu mới Quán Hàu

II

3

Quốc lộ 1A cũ

Tiếp giáp bưu điện

Tiếp tiếp xã Lương Ninh

III

4

Đường 4B

Từ Phà quán hàu

Nhà Bà Hảo

III

5

Nội thị

Bưu điện

Nhà ông Hạ

III

6

Nội thị

Chi nhánh Điện Lệ Ninh

Ngân Hàng

III

7

Nội thị

Cửa hàng Dược

Nhà văn hóa huyện

III

8

Nội thị

Chi cục thuế

Huyện đội

III

9

Quốc lộ 1A mới

choi game cau caTiếp giáp nhà Ông Hạ

Tiếp giáp xã lương ninh

III

10

Các đường nội thị còn lại

IV

IV. THỊ TRẤN KIẾN GIANG HUYỆN LỆ THUỶ

TT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ.PHỐ

CHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Nội thị (đường 16)

Ngã 3 ngân hàng

Cầu Phong Xuân

II

2

Nội thị

Ngã tư bưu điện

Bến đò chợ tréo

I

3

Nội thị

Ngã tư bưu điện

Ngã tư đường mới

II

4

Nội thị

Ngã tư đường 16 mới

Trụ sở UBND xã Liên thủy

II

5

Nội thị

Cống Xuân Lai

Kho C392

II

6

Nội thị

Trụ sở UBND huyện

Trường cấp II Phong Thủy

II

7

Nội thị

Cống Quảng Cư

choi game cau caHết địa phận Kiến Giang

II

8

Nội thị

Cầu Xuân Lai

Hết địa phận Kiến Giang

III

9

Nội thị

Tỉnh lộ 16 mới

Ngân hàng

III

10

Nội thị

Cầu Mỹ Đức

Chợ Nông trường Lệ Ninh

III

PHỤ LỤC 2:

PHÂNLOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ ĐỒNG HỚI
(Kèm theo Quyết định số 55/2002/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2002 UBND tỉnh)

TT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ

ĐẾN

LOẠI Đ.PHỐ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

1

Quang Trung

a- Đoạn từ Cầu Dài

Giáp đường Hùng Vương

I

b- Cầu Dài

XN súc sản

I

c- XN Súc sản

Giáp huyện Quảng Ninh

III

2

Đường Q.lộ 1A

a- Đoạn dốc Lộc Đại

Nam trạm cân

II

b- Trạm cân

Giáp huyện Bố trạch

III

3

Hùng vương

Giáp đường Quang Trung

Giáp đường Lý Thường Kiệt

I

4

Lý Thường Kiệt

Hùng vương

Giáp dốc lộc Đại

I

5

Trần Hưng Đạo

Bờ sông Nhật Lệ

Ngã tư giáp đường 3B & Hoàng Diệu

I

6

Mẹ Suốt

Bờ sông Nhật Lệ

Quảng Bình Quan

I

7

Thống Nhất

Giáp đường Quang Trung

Giáp đường Trần Hưng Đạo

I

8

Hữu Nghị

Trần Hưng Đạo

Chợ Bắc Lý

I

9

Lê Lợi

a- Quảng Bình Quan

Giáp đường Thống Nhất

I

b- Thống nhất

Cống 10

I

10

Lý Thái Tổ

Đông chợ Cộn

Trụ sở UBND phường Đồng Sơn

III

11

Lê Quý Đôn

Bờ sông Nhật Lệ

Giáp đường Lý Thường Kiệt

II

12

Quách Xuân Kỳ

Giáp đường Hương Giang

Giáp đường Nguyễn Du

I

13

Hương Giang

Cầu Dài

Giáp đường Quách Xuân Kỳ

I

14

Nguyễn Du

Giáp đường Quách Xuân Kỳ

Giáp dường Trương Pháp

I

15

Trương Pháp

Nguyễn Du

Giáp xã Quang Phú

I

16

Thanh Niên

Giáp đường Quang Trung

Giáp đường Nguyễn Trãi

II

17

Nguyễn Phạm Tuân

Giáp đường Hương Giang

Giáp đường Quang trung

II

18

Lê Trực

Giáp đường Quách Xuân Kỳ

Giáp đường Quang trung

II

19

Nguyễn Trãi

choi game cau caa- Giáp đường Quách Xuân Kỳ

Giáp đường Quang trung

II

b- Giáp đường Quang Trung

Giáp đường Thống Nhất

III

20

Lê Hồng Phong

Giáp đường Hùng Vương

Sân Vận Động

II

21

Lê Duẫn

Giáp đường Hùng Vương

Sân Vận Động

II

22

Trần Phú

Giáp đường Hùng Vương

Sân Vận Động

II

23

Ng. Thị Minh Khai

Giáp đường Hùng Vương

Sân Vận Động

II

24

Bà Huyện Th.Quan

Giáp đường Nguyễn Du

choi game cau caGiáp đường Lý Thường Kiệt

II

25

Hàn Mặc Tử

Giáp đường Nguyễn Du

choi game cau caGiáp đường Lý Thường Kiệt

II

26

Hồ Xuân Hương

Giáp đường Nguyễn Du

Giáp đường Lý Thường Kiệt

II

27

Dương Văn An

Giáp đường Trần Hưng Đạo

choi game cau caGiáp đường mương Phóng Thủy

II

28

Động Hải

Ngã tư Hải Thành

Cầu Hải Thành

III

29

Cô Tám

Giáp đường Quách Xuân Kỳ

Giáp đường Thanh Niên

II

30

Nguyễn Viết Xuân

Giáp đường Hương Giang

Giáp đường Thanh Niên

II

31

Hai Bà Trưng

choi game cau caGiáp đường Trần Hưng Đạo

choi game cau caGiáp đường Lý Thường Kiệt

II

32

Bà Triệu

Giáp đường Trần Hưng Đạo

choi game cau caGiáp đường Lý Thường Kiệt

III

33

Hoàng Diệu

a- Ngã tư giáp đường 3B

Cây xăng vật tư

I

b- Cây xăng vật tư

choi game cau caGiáp đường Hà Huy tập

II

34

Ba B

Ngã tư Giáp đường 3 Hoàng Diệu

Cống mới xây dựng

III

35

Hà Huy Tập

Bùng Binh (Hoàng Diệu)

Chân dốc truyền thanh

III

36

Phan Đình Phùng

Bùng Binh (Hoàng Diệu)

Giáp đường F 325

II

37

F325

Ngã 3 bia rượu

Giáp đường Phan đình Phùng

III

38

Cao Bá Quát

Giáp đường Hồ Xuân Hương

choi game cau caGiáp đường bà huyện Thanh Quan

III

39

Nguyễn Hàm Ninh

Giáp đường Dương Văn An

choi game cau caGiáp đường Lý Thường Kiệt

III

40

Lâm Úy

a- Đường Nguyễn Trãi

Giáp đường Mẹ Suốt

II

b. Giáp đường Mẹ Suốt

Giáp đường Nguyễn Viết Xuân

I

c. Giáp đường Nguyễn Viết Xuân

XN Đông Lạnh

III

41

Lê Thành Đồng

Ngã tư Hải Thành

Giáp đường Trương Pháp

III

42

Dưới chân Cầu Vượt

a. Mố cầu phía Đông

II

b. Mố cầu phía Tây

IV

43

Huỳnh Côn

Giáp đường Thanh Niên

Giáp đường Hương Giang

III

44

Thạch Hãn

Giáp đường Thanh Niên

Giáp đường Hương Giang

III

45

Trần Văn Ơn

Cấp 2 Đồng Mỹ

Giáp đường Dương văn An

III

46

Huyền Trân Công Chúa

choi game cau caGiáp đường Phan Bội Châu

Giáp đường Phan Chu Trinh

III

47

Bùi Thị Xuân

choi game cau caGiáp đường Phan Bội Châu

Giáp đường Phan Chu Trinh

III

48

Phan Chi Trinh

Giáp đường Lý Thường Kiệt

Giáp đường Nguyễn Du

III

49

Phan Bội Châu

Giáp đường Lý Thường Kiệt

Giáp đường Nguyễn Du

III

50

Nguyễn Khuyến

Giáp đường Phan Chu Trinh

choi game cau caGiáp đường Hồ Xuân Hương

III

51

Võ Thị Sáu

a- Trần Hưng Đạo

UBND phường Nam Lý

I

b- UBND phường Nam Lý

Đường Hữu Nghị

III

52

Nguyễn Đức Cảnh

Trường Mầm non Đồng Mỹ

choi game cau caGiáp đường Phan Bội Châu

III

53

Nguyễn Đình Chiểu

Trường cấp II Đồng Mỹ

Giáp đường Lê Quý đôn

III

Các khu san lấp thuộc các phường Nội thị xã và cácđường còn lại chưa có tên đường thì được xếp loại như sau:

choi game cau ca- Đường đã được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Xếploại III

- Đường chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật:Xếp loại IV.

>> Xem thêm:  Điều kiện tách thửa đất thổ cư để bán theo quy định mới năm 2021 ?