Mục lục bài viết

1. Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 12 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH PHÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 của Uỷ ban thường vụ Quốchội;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1943/TTr-UBND ngày 29/6/2007 của UBNDtỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.choi game cau ca Nhất trí ban hànhphí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuêđất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối tượng nộp phí đấu giá:Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước chophép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất (gọi tắt là đấu giá đất) theo quy định tại Quyết định số 216/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đơn vị thu phí đấu giá:

- Hội đồng đấu giá đất tỉnh;

choi game cau ca- Hội đồng đấu giá đất cáchuyện, thành phố.

3. Mức thu phí:

a. Trường hợp bán đấu giá quyềnsử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểma khoản 1 Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

TT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

02

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

03

Trên 500 triệu đồng

500.000

b. Các trường hợp bán đấu giáquyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 củaQuy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chothuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg choi game cau ca ngày 31/8/2005 của Thủtướng Chính phủ:

TT

choi game cau caDiện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

02

choi game cau caTừ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

03

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

04

Trên 5 ha

5.000.000

choi game cau ca4. Quản lý và sử dụng phí đấugiá đất:

- Cơ quan thu phí được trích đểlại 90% tổng số tiền phí đấu giá đất thu được để chi phí cho việc tổ chức đấugiá đất theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (10%) đơn vịthu phí nộp vào ngân sách Nhà nuớc theo quy định.

- Cơ quan thu phí phải thực hiệnviệc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC choi game cau ca ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 củaBộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

5. Thời điểm thực hiện: từ ngày01/8/2007.

6. Mọi quy định trước đây tráivới Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐNDtỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra,giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

choi game cau caNghị quyết này được HĐND tỉnhkhóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 13/7/2007.

choi game cau caNghị quyết này có hiệu thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2021

2. Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐNDhệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất Bình Định

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caQUY ĐỊNH VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 04/BCTT-KT &NS ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2016; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Tùng

QUY ĐỊNH

VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành Kèm theo Nghị quyết định số 05/ 2016/N Q-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, khóa XI)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại quyết định này được áp dụng để:

1.choi game cau ca Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh quy định) dưới 20 tỷ đồng gồm các trường hợp như sau:

a.choi game cau ca Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

b. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

c. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

d. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên;

đ. Xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai;

e. Xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai;

g.choi game cau ca Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

h. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất (01) một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;

2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo;

3. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

4.choi game cau ca Các trường hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa quy định tại Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số K) làm căn cứ để thực hiện việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 2 Quyết định này như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo quyết định này.

2.choi game cau ca Thị xã và các huyện quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo quyết định này.

3.choi game cau ca Đối với đất nông nghiệp:

STT

Các loại đất nông nghiệp

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (K)

Địa bàn các huyện, thị xã

Địa bàn thành phố Quy Nhơn

Thị trấn

Phường

1

Đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở

1,5

2

2,5

3

2

Các loại đất nông nghiệp còn lại (

1

1

1

1

4. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp các dự án ven biển (trong và ngoài Khu kinh tế) và dự án xây dựng khách sạn (từ 3 sao trở lên):

STT

Diện tích đất theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt

Hệ số điều chỉnh giá đất (K)

Các dự án ven biển (trong và ngoài Khu kinh tế)

Dự án xây dựng Khách sạn (từ 3 sao trở lên)

1

Đất xây dựng công trình

Áp dụng như đối với đất SXKD phi nông nghiệp quy định cho từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố (tại Phụ lục 1, 2)

2

Đất cây xanh, sân bãi, hành lang, đường nội bộ

0,2

0,3

choi game cau caTrong đó:

choi game cau ca- Diện tích để xác định theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giá đất cụ thể của từng loại đất:

choi game cau ca+ Đất xây dựng công trình: được xác định bằng giá đất công bố của tỉnh nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp quy định tại Phụ lục 1,2.

choi game cau ca+ Đất cây xanh, sân bãi, hành lang, đường nội bộ: được xác định bằng giá đất công bố của tỉnh nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định nêu trên./.

>> Xem thêm:  Thuế khi chuyển từ đất vườn sang đất ở theo quy định mới 2021 ?

3. Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách do tỉnh Ninh Bình ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2005/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂNCHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH.

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐ ngày 11/7/2003 của HĐND tỉnh Ninh Bìnhkhoá XI, kỳ họp thứ 12 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhànước trên địa bàn tỉnh;

Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 23 /TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phầntrăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách và Báo cáothẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.choi game cau ca Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụngđất giữa các cấp ngân sách như sau:

1- Đối với loại đất thu hồi của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơquan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước,các đơn vị thuê đất và đất chuyên dùng, số tiền sử dụng đất thu được từ giaođất, đấu giá quyền sử dụng đất được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa cáccấp ngân sách như sau:

- Ngân sách tỉnh được hưởng 90%.

choi game cau ca- Ngân sách huyện, thị xã nơi có đất thu hồi được hưởng 10%.

Việc hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn có đất thu hồi do Uỷ ban nhân dânhuyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và chi phí đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá không được vượt quá 20% tổng số tiềnthu về từ đấu giá quyền sử dụng đất và được phản ánh vào ngân sách huyện, thịxã;

3- Đối với diện tích đất khác (ngoài loại đất quy định tại điểm 1), sốtiền sử dụng đất thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ chiphí về đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khuvực đất đấu giá được nộp vào ngân sách Nhà nước và phân chia tỷ lệ phần trăm(%) được hưởng giữa các cấp ngân sách như sau:

TT

Huyện, thị xã

Tỷ lệ (%) phân chia

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã

Ngân sách xã, phường thị trấn

1

Thị xã Ninh Bình

60

30

10

2

Thị xã Tam Điệp

Các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn và xã Yên Bình.

30

50

20

choi game cau caCác xã, phường còn lại

20

30

50

3

Huyện Hoa Lư

Thị trấn Thiên Tôn

20

40

40

Các xã còn lại

20

30

50

4

Huyện Kim Sơn

choi game cau caXã Kim Đông, thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh.

20

40

40

Các xã còn lại

20

30

50

5

Huyện Nho Quan

Thị trấn Nho Quan và các xã: Đồng Phong, Lạng Phong

10

50

40

Các xã: Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Lạc Vân.

10

40

50

Các xã còn lại

10

30

60

6

Huyện Gia Viễn

Thị trấn Me và các xã: Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Thanh.

10

50

40

Các xã: Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Trung.

10

20

70

Các xã còn lại

10

40

50

7

Huyện Yên Khánh

choi game cau caThị trấn Yên Ninh và các xã: Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Nhạc.

10

30

60

Các xã: Khánh Thành, Khánh Tiên, Khánh Thủy, Khánh Công.

10

10

80

Các xã còn lại

10

20

70

8

Huyện Yên Mô

choi game cau caThị trấn Yên Thịnh và xã Yên Phú

10

40

50

Các xã còn lại

10

30

60

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghịquyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XII, Kỳhọp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày01/8/2005./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Sở Tài chính ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh phó văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các
huyện, thị xã;
- Lưu VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuyên

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc sử dụng đất mới năm 2021 ? Thủ tục chứng minh nguồn gốc sử dụng đất ?

4. Nghị quyết 84/2012/NQ-HĐND về mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2012/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨCTHU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THUTIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sảnnhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản; Thôngtư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcxác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sửdụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, cơ chếquản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.choi game cau caHội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 117/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nộidung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

choi game cau caa) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Đối tượng áp dụng

- Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan được Ủyban nhân dân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất (sauđây gọi chung là cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất).

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệpbán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP choi game cau ca ngày 04 tháng 3 năm2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp); Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụngđất.

- Các đối tượng khác có liên quan đến đấu giáquyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

choi game cau ca2. Về mức thu phí

choi game cau caa) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tưxây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

STT

choi game cau caGiá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

choi game cau caMức thu tối đa

choi game cau ca(đồng/hồ sơ)

1

choi game cau caTừ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộcphạm vi Điểm a Khoản 2 Điều này:

STT

Diện tích đất

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

choi game cau caTừ 0,5ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5ha đến 2ha

3.000.000

3

choi game cau caTừ trên 2ha đến 5ha

4.000.000

4

Từ trên 5ha

5.000.000

c) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thìtổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí thamgia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chứcphiên đấu giá.

3. Cơ quan thu phí

- Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Hội đồng bán đấu giá tài sản.

4. Cơ chế quản lý, sử dụng và các nội dung còn lại

Thực hiện theo Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chếđộ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

choi game cau caHội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết củaHội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quảnlý, sử dụng, quyết toán đúng quy định.

choi game cau caThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KiênGiang Khóa VIII, Kỳ họp thứ sáu thông qua. Bãi bỏ tiết b3 điểm b khoản 1 củaBiểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày11 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh ban hànhDanh mục phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?

5. Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐNĐ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU,CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂGIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chínhtrong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 20tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếNgân sách; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấtchoi game cau catrênđịa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1.Phạm vi điều chỉnh:

Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của phápluật về đất đai.

2.Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơquan được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụngđất (sau đây gọi chung là cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụngđất).

b) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tàisản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp), Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giáquyền sử dụng đất.

d) Các đối tượng khác có liên quanđến đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

3. Đơn vị thu phí:

- Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp;

- Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất (Theo quy định tạiĐiều 7 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 củaBộ Tài chính).

4.Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụngđất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

Stt

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

20.000

2

choi game cau caTừ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

50.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

70.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng

100.000

5

choi game cau caTừ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

6

Trên 500 triệu đồng

500.000

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộcphạm vi điểm a khoản này:

Stt

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

choi game cau cac) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thìtổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí thamgia đấu giá đã nộp, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chứcphiên bán đấu giá.

5. Cơ chế quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giáquyền sử dụng đất:

Đơn vị thu phí, số thu được và các nội dung chi củacác đối tượng có liên quan thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều13 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcxác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sửdụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Điều 2. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thườngtrực Hội đồng nhân dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hộiđồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp lần thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014,có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng công báo tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

6. Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất Quảng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2015/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT - BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Qua xem xét Tờ trình số 1517/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh đã quy định tại Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 như sau:

TT

Các khoản thu

Thời kỳ 2011-2015

Điều chỉnh

Tổng số

Chia ra các cấp ngân sách

Tổng số

Chia ra các cấp ngân sách

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Quỹ phát triển đất

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Xã, phường thị trấn

Quỹ phát triển đất

Cấp tỉnh

HuyệnTP, TX

Xã, phường thị trấn

1

Các xã chưa hoàn thành nông thôn mới thuộc các huyện, thị xã, thành phố

100

30

70

100

15

15

0

70

2

Các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc các huyện, thị xã

100

30

70

100

15

15

20

50

3

Các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Đồng Hới

100

30

70

100

15

15

35

35

4

Các thị trấn thuộc các huyện

100

30

10

40

20

100

15

25

40

20

5

Các phường thuộc thị xã Ba Đồn

100

30

0

70

100

15

15

0

70

Riêng phường Ba Đồn

100

30

10

40

20

100

15

25

40

20

6

Các phường thuộc thành phố Đồng Hới

100

30

30

35

5

100

15

45

30

10

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dântỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnhgiao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Th­ường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch n­ước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Ban Thư­ờng vụ Tỉnh uỷ;
- Th­ường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- L­ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lư­ơng Ngọc Bính

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

7. Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caVỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆPHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGÂN SÁCH THỊ XÃ GIANGHĨA VÀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VỚI NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính, quy định về quản lýngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4716/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việcđiều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngânsách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từđấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xãtrên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 03/12/2012 củaBan Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1choi game cau ca. Điều chỉnh tỷ lệphần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất được để lại cho ngân sáchthị xã Gia Nghĩa là 70%, ngân sách cấp tỉnh là 30%.

Điều 2. Quy định tỷ lệ phầntrăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất phát sinhtrên địa bàn các xã (sau khi đã trừ đi chi phí) giữa ngân sách cấp huyện vớingân sách xã chi tiết như sau:

- Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănthì tỷ lệ điều tiết để lại cho xã là 90%.

choi game cau ca- Các xã thuộc vùng khó khăn thì tỷ lệ điều tiết để lạicho xã là 80%.

- Các xã còn lại tỷ lệ điều tiết để lại cho xã là 70%.

Điều 3. choi game cau caHiệu lực thi hành

choi game cau ca- Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thựchiện.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐNDtỉnh thông qua.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóaII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCHĐiểu K’ré

>> Xem thêm:  Căn cứ và thời điểm tính tiền sử dụng đất ? Đối tượng tính tiền thuê đất được quy định như thế nào ?

8. Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 19 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caPHÊ CHUẨN MỨC THU,QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tàichính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;

Xét Tờ trình số: 2115/TTr-UBND ngày 05/7/2012của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê chuẩn mức thu, quản lý, sử dụng phí tham giađấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấttrên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luậncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. choi game cau caPhê chuẩn mức thu, quản lý, sử dụngphí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

- Mức thu, quản lý sử dụng phí tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy địnhcủa pháp luật về đất đai.

- Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyềnsử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Thôngtư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác địnhgiá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồngbán đấu giá tài sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.

2. Đối tượng áp dụng

choi game cau caa) Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc cơ quan đượccấp có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau cab) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc SởTư pháp, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trong tỉnh, Hội đồng đấu giá quyền sửdụng đất.

c) Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụngđất.

choi game cau cad) Các đối tượng khác có liên quan đến đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

3. Mức thu

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tưxây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Số TT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộcphạm vi điểm a

Số TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

choi game cau caTrường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổchức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí tham giađấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiênbán đấu giá.

4. Quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất

Việc quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàntỉnh Trà Vinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BTC choi game cau ca ngày16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tàichính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất.

Điều 2. choi game cau caGiao UBND tỉnh triển khai tổ chứcthực hiện, Ban Pháp chế và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh TràVinh khóa VIII - kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/7/2012 và có hiệu lực kể từngày 30/7/2012./.

CHỦ TỊCHDương Hoàng Nghĩa

>> Xem thêm:  Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai ? Đối tượng tính tiền sử dụng đất được quy định như thế nào ?

9. Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 09 tháng 4 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13
(BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyệnNhà Bè về việc thông qua danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn vượt thu tiềnsử dụng đất; Báo cáo thẩm định số 02/KTXH-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của BanKinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồngnhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Kếhoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 do Ủyban nhân dân huyện trình tại Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008với tổng vốn đầu tư 76,549 tỷ đồng.

choi game cau caThông qua danh mục đầu tư trangthiết bị cho ngành giáo dục, y tế, dạy nghề là 24 tỷ đồng; Công trình giaothông nông thôn là 52,549 tỷ đồng (đính kèm 33 danh mục).

Thông qua 15 danh mục công trìnhsử dụng nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý với tổng mức đầu tư là20,813 tỷ đồng (đính kèm 15 danh mục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhândân huyện căn cứ vào Kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua đểtriển khai và thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 09tháng 4 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

TỔNG HỢP

DANHMỤC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 củaHội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

TỔNG SỐ

76.549

I. Đầu tư trang thiết bị

24.000

1

Trang thiết bị cho ngành giáo dục

Ban QLDA

Huyện Nhà Bè

2008

Trang bị giáo án điện tử, máy vi tính, máy photo, bàn, ghế, tủ hồ sơ, phòng Lab cho các trường học.

10.000

2

Trang thiết bị dạy nghề

Trung tâm Dạy nghề

choi game cau caXã Long Thới

2008

Thiết bị dạy và học cho các ngành nghề của Trung tâm.

4.000

Ngoài chương trình mục tiêu hàng năm của thành phố

3

Trang thiết bị cho Bệnh viện huyện Nhà Bè

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Xã Phước Kiển

2008

Bổ sung, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện

5.000

4

Trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Dự phòng

choi game cau caTrung tâm Y tế Dự phòng

Huyện Nhà Bè

2008

Đầu tư thiết bị để đảm bảo hoạt động cho đơn vị mới tách

5.000

II. Đầu tư các công trình giao thông nông thôn

52.549

1

choi game cau caNâng cấp, mở rộng hẻm 01 ấp 3, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 650m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

3.510

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

2

Nâng cấp, mở rộng hẻm 12 ấp 4, xã Nhơn Đức

Ban QLDA

Xã Nhơn Đức

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 200m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.080

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

3

choi game cau caNâng cấp, mở rộng hẻm 25 ấp 1, xã Nhơn Đức

Ban QLDA

choi game cau caXã Nhơn Đức

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 140m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

760

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

4

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 12 ấp 3, xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

Xã Phước Kiển

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 185m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.000

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

5

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 18 ấp 2, xã Phước Kiển

Ban QLDA

choi game cau caXã Phước Kiển

2008

Chiều dài tuyến 297m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.604

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

6

choi game cau caNâng cấp mở rộng nhánh rẽ của hẻm 21 ấp 4, xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

2008

Chiều dài tuyến 196m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.060

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

7

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 23 ấp 4, xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 192m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.040

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

8

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 17 ấp 1, xã Long Thới

Ban QLDA

choi game cau caXã Long Thới

2008

Chiều dài tuyến 226m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.220

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

9

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 26 ấp 1, xã Long Thới

Ban QLDA

choi game cau caXã Long Thới

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 270m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.460

choi game cau caMở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

10

choi game cau caLắp đặt cống thoát nước các tuyến đường hiện hữu trong các khu dân cư tại xã Long Thới

Ban QLDA

choi game cau caXã Long Thới

2008

Tổng chiều dài lắp đặt cống 1.055m, diện tích tái lập mặt đường 3.065m2

2.090

11

Nạo vét một đoạn rạch Bà Chồi

Ban QLDA

Xã Long Thới

2008

Chiều dài 60m, rộng 10m, sâu 2m.

100

12

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 206 (đường Bà Cả Hổ), KP.5, thị trấn Nhà Bè

Ban QLDA

Thị trấn

2008

Chiều dài tuyến 750m, mở rộng 4.5m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước D400

2.680

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

13

choi game cau caLắp đặt cống thoát nước các tuyến đường hiện hữu trong các khu dân cư tại thị trấn

Ban QLDA

Thị trấn

2008

Tổng chiều dài lắp đặt cống 2.550m, diện tích tái lập mặt đường 7.650m2

5.100

14

choi game cau caNâng cấp, sửa chữa mặt đường hiện hữu trong các khu dân cư tại thị trấn

Ban QLDA

Thị trấn

2008

Diện tích sửa chữa mặt đường 9.960m2

2.000

15

choi game cau caNâng cấp mở rộng hẻm 606 ấp 3, xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

choi game cau caXã Phú Xuân

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 100m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

655

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

16

Nâng cấp, mở rộng hẻm 60 ấp 2, xã Phú Xuân

Ban QLDA

choi game cau caXã Phú Xuân

2008

Chiều dài tuyến 200m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

840

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

17

Lắp đặt cống thoát nước các tuyến đường hiện hữu trong các khu dân cư tại xã Phú Xuân

Ban QLDA

choi game cau caXã Phú Xuân

2008

Tổng chiều dài lắp đặt cống 3.000m, diện tích tái lập mặt đường 7.064m2

5.600

18

Nâng cấp, sửa chữa mặt đường hiện hữu trong các khu dân cư tại xã Phú Xuân

Ban QLDA

Xã Phú Xuân

2008

Diện tích sửa chữa mặt đường 7.800m2

1.950

19

Nâng cấp, mở rộng đường dọc kênh Cây Khô - ấp 1, xã Phước Lộc

Ban QLDA

choi game cau caXã Phước Lộc

2008

choi game cau caChiều dài tuyến 180m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông

865

20

choi game cau caNâng cấp, mở rộng hẻm 14 - ấp 4, xã Phước Lộc

Ban QLDA

choi game cau caXã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 400m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông

1.920

21

Nâng cấp, mở rộng hẻm 08 - ấp 2, xã Phước Lộc

Ban QLDA

Xã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 180m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông

865

22

choi game cau caGia cố bờ kè kênh Cây Khô - ấp 1, xã Phước Lộc

Ban QLDA

choi game cau caXã Phước Lộc

2008

Chiều dài tuyến 100m, ốp đá lục giác

280

23

choi game cau caXây dựng Cống hộp rạch Tắc Long Kiểng

Ban QLDA

choi game cau caXã Phước Lộc

2008

Chiều dài cống 20m, mặt cắt ngang (2,5m x 2,5m) x 2

1.750

24

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường số 22, xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

choi game cau caNâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1.196m

1.450

25

choi game cau caNâng cấp , sửa chữa đường liên ấp 3 - 4, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

choi game cau caNâng nền hạ, mặt đường láng nhựa; rộng 6m, dài 2.600m

6.240

26

Nâng cấp đường vào Chợ Cầu Kinh - ấp 1, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Chiều dài tuyến 200m, rộng 6,0m, kết cấu đường bê tông nhựa nóng, lắp đặt cống thoát nước

1.080

27

choi game cau caCầu số 1 - ấp 3, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

choi game cau caCầu Giàn thép - dài 25m rộng 6,0m

1.875

Trên tuyến đường Thanh Niên Xung phong

28

Cầu số 2 - ấp 3, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu Giàn thép - dài 15m rộng 6,0m

1.125

Trên tuyến đường Thanh Niên Xung phong

29

choi game cau caCầu 16 - ấp 3, xã Hiệp Phước

Ban QLDA

choi game cau caXã Hiệp Phước

2008

Cầu Giàn thép - dài 18m, rộng 6,0m

1.350

choi game cau caTrên tuyến đường số 22

DANH MỤC

CÁCCÔNG TRÌNH KHÁC CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN PHÂN CẤP CHO HUYỆN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008 củaHội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

TỔNG SỐ

20.813

1

choi game cau caXây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 1 - xã Phước Lộc

choi game cau caUBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 480m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

2

choi game cau caXây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 2 - xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

choi game cau caSan lấp mặt bằng 400m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

3

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 3 - xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 300m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

4

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 4 - xã Phước Lộc

choi game cau caUBND xã Phước Lộc

choi game cau caXã Phước Lộc

2008

San lấp mặt bằng 1.142m2, xây dựng trụ sở 40m2

500

5

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 1, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

choi game cau caXã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

6

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 2, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

7

choi game cau caXây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 3, xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

8

Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa và trụ sở Văn phòng ấp 4, xã Nhơn Đức

choi game cau caUBND xã Nhơn Đức

choi game cau caXã Nhơn Đức

2008

San lấp mặt bằng khuôn viên, xây dựng trụ sở 40m2

500

9

choi game cau caSửa chữa, cải tạo Trường Mẫu giáo Đồng Xanh

Trường MG Đồng Xanh

Xã Long Thới

2007 - 2008

choi game cau caSơn nước; cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, nhà bếp; thay mái tôn, xây mới 02 nhà chòi, trang thiết bị chơi của trẻ.

2.384

10

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

choi game cau caTrường Nguyễn Văn Quỳ

choi game cau caXã Phước Kiển

2007 - 2008

Nâng nền phòng học, nâng nền sân trường; cải tạo nhà nghỉ giáo viên, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, điện; sơn nước khối A, B

2.479

11

Sửa chữa, cải tạo Trường Lê Văn Lương - cơ sở 2 (gần cầu Rạch Tôm)

UBND xã Nhơn Đức

Xã Nhơn Đức

2008

Nâng nền phòng học, nâng nền sân trường; cải tạo các phòng học theo tiêu chuẩn, xây dựng hàng rào, sơn nước

3.500

12

choi game cau caNâng cấp đường Rạch Già

choi game cau caUBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Bê tông nhựa thâm nhập mặt đường 4.0m, lề 1x2m trải sỏi đỏ

1.700

13

choi game cau caCầu Ông Rô - ấp 3, xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

choi game cau caCầu bê tông cốt thép tải trọng 05 tấn - dài 25m, rộng 5,0m

1.875

Trên tuyến đường Rạch Già

14

Cầu Ba Cô - ấp 3, xã Hiệp Phước

choi game cau caUBND xã Hiệp Phước

choi game cau caXã Hiệp Phước

2008

choi game cau caCầu bê tông cốt thép tải trọng 05 tấn - dài 25m, rộng 5,0m

1.875

choi game cau caTrên tuyến đường Rạch Già

15

choi game cau caCầu Thầy Cai - ấp 3, xã Hiệp Phước

choi game cau caUBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2008

Cầu bê tông cốt thép tải trọng 05 tấn - dài 40m, rộng 5,0m

3.000

choi game cau caTrên tuyến đường Rạch Già

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất theo luật đất đai ?

10. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND phân cấp thu chi tỷ lệ phần trăm khoản thu tiền sử dụng đất các cấp Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 4 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-KTNS ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh như sau:

choi game cau ca1.Thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

a) Điều tiết 100% ngân sách huyện, thành phố.

b) Huyện, thành phố quyết định việc quản lý sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách huyện, thành phố theo cơ chế quản lý, điều hành của tỉnh.

c) UBND tỉnh quy định cụ thể cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho các huyện, thành phố theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thu tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế; thu tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

a) Điều tiết 100% ngân sách tỉnh

b) Việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh, UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Hàng năm, căn cứ kế hoạch sử dụng đất, và yêu cầu cần bổ sung Quỹ phát triển đất, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức ngân sách tỉnh cấp bổ sung cho Quỹ phát triển đất cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

choi game cau ca2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 2 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XIII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- UB TC - NS của Quốc hội;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT Đảng
ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, 450 b.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Chất

>> Xem thêm:  Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu ?

11. Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND về giao đất dịch vụ, đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO ĐẤT DỊCH VỤ, ĐẤT Ở CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 27/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caVỀ VIỆC GIAO ĐẤT DỊCH VỤ, ĐẤT Ở CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Trên cơ sở Tờ trình số: 216/TTr-UBND ngày 09-12-2008 của UBND tỉnh về việc giao đất dịch vụ hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi vào mục đích phi nông nghiệp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về giao đất dịch vụ hoặc đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh giải quyết những tồn tại cũ về đất dịch vụ theo Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ ngày 25-5-2004 của HĐND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

choi game cau ca- Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2008 và thay thế Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐ ngày 25-5-2004 của HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/c)
- VPQH, VPCP;
- Cục KTVB-Bộ TP,
- Bộ TNMT, TC;
- TTTU, TTHĐND, UBND, MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- BáoVP, Cổng TTĐT, Công báo tỉnh (đăng, đưa tin);
- TTHU, TTHĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành, thị;
- CPVP, CV;
- L­ưu VT.
(190b)

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về hạn mức giao đất ở?

12. Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THUPHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶCCHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyềnsử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chếđộ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4204/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quyđịnh về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham gia đấugiá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đấttrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí tham gia đấu giá quyền sửdụng đất: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

choi game cau ca2. Đối tượng được thu phí tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất:

a) Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnhQuảng Ngãi trực thuộc Sở Tư pháp;

- Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệphoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy địnhcủa pháp luật.

choi game cau cab) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầutư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

choi game cau caTừ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

choi game cau caTừ trên 500 triệu đồng

500.000

choi game cau cab) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khôngthuộc phạm vi điểm a khoản 3 Điều này:

STT

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

choi game cau caTừ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

choi game cau caTừ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

c) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức đượcthì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được hoàn lại toàn bộtiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dựkiến tổ chức phiên đấu giá.

4. Quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyềnsử dụng đất Việc quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thựchiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2.choi game cau ca Ủy ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra,giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụngđất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi.

choi game cau caNghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNgãi khóa XI thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012, tại kỳ họp thứ 7./.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ ?

13. Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND về giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 59/2007/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 23 tháng 8 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT CHUYÊN DÙNG ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC ĐỂXÁC ĐỊNH GIÁ SÀN ĐẤU GIÁ KHI GIAO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊNGIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương phápxác định giá đất và khung giá các loại đất;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc ban hành giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc để xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc,tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 55/BC-BKTNS ngày 22 tháng 8 năm 2007 củaBan Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dântỉnh tán thành Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 22/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc ban hành giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặcđể xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh KiênGiang, cụ thể như sau:

- Bãi biển loại I:

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

+ Đất du lịch

choi game cau ca1.000.000đ/m2

800.000đ/m2

600.000đ/m2

choi game cau ca+ Đất trung tâm đô thị

800.000đ/m2

650.000đ/m2

choi game cau ca500.000đ/m2

+ Đất du lịch sinh thái và đất chuyên dùng khác.

choi game cau ca600.000đ/m2

choi game cau ca500.000đ/m2

400.000đ/m2

- Bãi biển loại II:

choi game cau ca+ Đất du lịch

800.000đ/m2

640.000đ/m2

480.000đ/m2

choi game cau ca+ Đất trung tâm đô thị

640.000đ/m2

520.000đ/m2

400.000đ/m2

+ Đất du lịch sinh thái và đất chuyên dùng khác.

480.000đ/m2

choi game cau ca400.000đ/m2

320.000đ/m2

Điều 2. Thời gian thựchiện: sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3.choi game cau ca Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành thực hiện nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh.

choi game cau caThường trực Hội đồng nhân dân,các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn về đối tượng tính tiền sử dụng đất ? Căn cứ và thời điểm tính tiền ?

14. Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; điều chỉnh định mức kinh phí dạy nghề cho các đối tượng chính sách xã hội do tỉnh Thái Nguyên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caQUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀUTIẾT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT; CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠIBỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ DẠY NGHỀ CHO CÁCĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 giữa Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho laođộng nông thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày23/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định bổ sung tỷ lệđiều tiết thu cấp quyền sử dụng đất; quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ,công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và điều chỉnh định mứckinh phí dạy nghề các đối tượng chính sách xã hội; Báo cáo thẩm tra của BanKinh tế và Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

choi game cau ca1. Quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất

1.1. Thu tiền sử dụng đất khi Ủy ban nhân dân tỉnhthu hồi đất của các tổ chức, đơn vị do Trung ương, tỉnh quản lý để giao cho cáctổ chức kinh tế: Ngân sách tỉnh hưởng 100% (một trăm phần trăm).

1.2. Thu tiền sử dụng đất do Trung tâm Phát triểnquỹ nhà - đất thuộc Sở xây dựng thực hiện: Ngân sách tỉnh hưởng 100% (một trămphần trăm).

1.3. Thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhânthuộc huyện, thành phố, thị xã quản lý (trừ tổ chức, cá nhân do Trung tâm Pháttriển quỹ nhà - đất thuộc Sở xây dựng thực hiện): Ngân sách cấp huyện hưởng100% (một trăm phần trăm).

Tỷ lệ điều tiết mục 1.3 trên thay thế tỷ lệ điều tiếtthu cấp quyền sử dụng đất quy định tại Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày24/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/8/2008.

2. Quy định chế độ phụ cấp đối vớicán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2.1. Đối tượng hưởng phụ cấp

- Cán bộ, công chức làm ở bộ phận tiếp nhận và trảkết quả tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã; cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng một cửa liênthông của tỉnh.

- Các chức danh công chức chuyên môn của Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn giải quyết công việc chuyên môn theo cơ chế một cửa.

2.2. Mức phụ cấp:

- Đối với cán bộ, công chức được phân giao nhiệm vụlàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức phụ cấp là 200.000 đồng/người/tháng.

choi game cau ca- Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm việc tạibộ phận tiếp nhận và trả kết quả không đủ ngày công/tháng theo quy định, được bồidưỡng 10.000 đồng/người/ngày.

2.3. Nguồn kinh phí: trong dự toán ngân sách các cấpgiao cho các cơ quan, đơn vị hàng năm.

choi game cau ca2.4. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2008.

3. Điều chỉnh định mức chi dạy nghề các đối tượngchính sách xã hội tại Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của Hội đồngnhân dân tỉnh.

choi game cau ca3.1. Điều chỉnh định mức chi dạy nghề cho các đốitượng chính sách xã hội từ 120.000 đồng/người/tháng, lên mức 300.000 đồng/người/tháng.

choi game cau ca3.2. Nguồn kinh phí: thuộc ngân sách địa phươnggiao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm.

3.3. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/8/2008.

Điều 2.choi game cau ca Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụthể và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Điều 3.choi game cau ca Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh TháiNguyên khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

>> Xem thêm:  Những tường hợp được miễn tiền sử dụng đất ? Hộ nghèo có được miễn tiền sử dụng đất không ?

15. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất xã xây dựng nông thôn mới Bình Định

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC XÃ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 06/BCTT-KT &NS ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

Các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được hưởng cơ chế phân chia 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn xã. Quy định này áp dụng cho năm ngân sách 2016.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2016; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

>> Xem thêm:  Một số ưu đãi cần lưu ý khi hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa

16. Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caVỀMỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTHOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sửdụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày16/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tàichính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4702/TTr-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 03/12/2012của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.choi game cau ca Quy định mức thu phí tham gia đấugiá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trênđịa bàn tỉnh như sau:

choi game cau caMức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đấtđể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

1. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầutư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

Stt

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

80.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

160.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

400.000

2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khôngthuộc phạm vi Khoản 1 Điều này:

Stt

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

800.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

2.400.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

3.200.000

4

Từ trên 5 ha

4.000.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quảthực hiện.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnhvà các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

choi game cau caNghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhĐắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCHĐiểu K’ré

17. Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND quy định tỷ lệ để lại ngân sách xã nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ quỹ đất công trên địa bàn xã của tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

choi game cau caVỀ VIỆC QUY ĐỊNHTỶ LỆ ĐỂ LẠI NGÂN SÁCH XÃ NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂGIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TỪ QUỸ ĐẤT CÔNG TRÊN ĐỊA BÀNXÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốcgia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bàyTờ trình số 5253/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy định tỷ lệ vốnthu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặccho thuê đất trên địa bản xã để lại cho địa phương thực hiện các nội dung xâydựng nông thôn mới;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. choi game cau caQuy định tỷ lệ trích để lại chongân sách xã nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất(sau khi đã trừ các chi phí) từ quỹ đất công trên địa bàn xã là 70%. Nguồn vốntrích lại này sử dụng để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theoQuyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2010-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

choi game cau ca2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các BanHội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

choi game cau caNghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thihành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

18. Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất Hà Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/2015/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊNĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtNgân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đấtđai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghịđịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyếtđịnh số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Sau khi xem xétTờ trình số 26/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh "vềviệc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoảnthu tiền sử dụng đất để có nguồn bổ sung vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹđất trên địa bàn tỉnh Hà Giang" và Báo cáo thẩm tra số 134/BC-KTNS ngày22/4/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhândân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất trênđịa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Số thu tiền sửdụng đất thực thu vào ngân sách thuộc địa bàn các huyện, thành phố (trừ địabàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy): Ngân sách cấp tỉnh hưởng 20%, ngânsách các huyện, thành phố hưởng 80%. Số thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngânsách cấp tỉnh được bố trí để bổ sung vốn cho Quỹ Đầu tư, phát triển đất và Bảolãnh tín dụng tỉnh Hà Giang.

2. Số thu tiền sửdụng đất thực thu vào ngân sách thuộc địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy:Điều tiết về ngân sách tỉnh hưởng 100% để đầu tưxây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịchvụ, tiện ích cần thiết phục vụ chung trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc tạo nguồnvốn giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo quyđịnh tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2015,được áp dụng thực hiện từ năm ngân sách 2015 và thay thế nội dung liên quan tạiNghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh“vềviệc sửa đổi Phụ lục Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa cáccấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh".

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức thựchiện.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) thôngqua.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng