1. Mẫu hợp đồng thuê nhà đối với người nước ngoài

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà đối với người nước ngoài để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Số: 01/20......../HĐTN

Hợp đồng này được lập và ký tại Hà Nội, ngày ........ tháng .... năm 20.....- giữa các bên có tên dưới đây:

BÊN CHO THUÊ NHÀ:

Đại diện : Ông

CMND/ CCCD số: .................................Ngày cấp:.................................Nơi cấp: CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN THUÊ NHÀ

Eyecadcher Media APS

Địa chỉ : Nansensgade, 191366, CopenhagenK, Denmark

Điện thoại : 45 7026 13xx

Fax: CVR : 271007xx

Đại diện : Ông

Sau đây gọi tắt là Bên B

Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ứng là “Một bên” hoặc “Các bên” hoặc “Hai bên”.

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được mô tả chi tiết tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này theo các điều khoản cụ thể được hai bên thống nhất tại Hợp đồng này.

Điều 2. Diện tích thuê, Thời hạn thuê, Mục đích thuê

2.1. Diện tích thuê:

Diện tích thuê là:

Diện tích thuê được mô tả tại Khoản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, được thể hiện thông qua giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A : Số giấy chứng nhận 1010717xxxx. Cấp ngày 29 tháng 11 năm 2004.

2.2. Thời hạn thuê:

- Thời hạn thuê là (12) mười hai tháng tính từ ngày 01/01/20... đến hết ngày 31/12/20…..

- Ngày nhận bàn giao Diện tích thuê: là ngày ........

- Ngày bắt đầu tính tiền thuê: là ngày ........

- Bên B được quyền ưu tiên thuê tiếp Diện tích thuê nếu khi hết hạn Hợp đồng này, Bên A vẫn tiếp tục cho thuê Diện tích thuê. Trong trường hợp này, Bên B phải thông báo cho Bên A để đề nghị gia hạn Hợp đồng này trước khi kết thúc thời hạn của Hợp đồng này (02) hai tháng để hai bên đàm phán gia hạn Hợp đồng. Tiền thuê trong trường hợp gia hạn Hợp đồng sẽ được hai bên điều chỉnh cho phù hợp nhưng không vượt quá (15%) mười lăm phần trăm của Tiền thuê quy định tại Hợp đồng này.

2.3. Mục đích thuê: làm nơi ở cho nhân viên của Bên B.

Điều 3. Tiền thuê, Phương thức thanh toán Tiền thuê

3.1. Tiền thuê:

Tiền thuê: là .........VNĐ (tương ứng với 1.000 USD/tháng (bằng chữ: một nghìn Đô la Mỹ một tháng).

Tiền thuê chưa bao gồm:

- Thuế phải nộp theo quy định của pháp luật Việt Nam (bên B sẽ nộp hộ bên A khoản thuế này ngoài số tiền thuê một ngàn Đô la Mỹ một tháng)

- Chi phí vệ sinh, tiền điện, nước, điện thoại, các loại chi phí, lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hoá của Bên B trong quá trình sử dụng diện tích thuê.

- Tiền thuê không thay đổi trong Thời hạn thuê quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A tự ý thay đổi Tiền thuê nhưng Bên B không đồng ý, dẫn đến việc hai bên không thống nhất được về Tiền thuê và phải chấm dứt Hợp đồng thì trường hợp này được coi như Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy định tại Khoản 7.2 Điều 7 của Hợp đồng.

- Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất cứ lý do gì, bên A có trách nhiệm hoàn trả cho bên B số tiền thuê nhà tương ứng với số tháng thuê chấm dứt trước thời hạn trong năm thuê.

- Đặt cọc: Bên B sẽ đặt cọc cho Bên A một khoản tiền bằng Tiền thuê trong (01) một tháng thuê. Khoản tiền này sẽ được Bên A hoàn trả lại cho Bên B khi hai bên chấm dứt Hợp đồng. Số tiền này cũng nhằm bảo đảm bên A đã thanh toán đầy đủ các khoản mục được ghi trong điều …

3.3 Phương thức thanh toán tiền thuê:

- Thời hạn thanh toán: tại thời điểm hai bên ký Hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê trong (06) sáu tháng. Trước khi kết thúc (06) sáu tháng thuê đầu tiên (05) năm ngày, Bên B sẽ thanh toán nốt cho Bên A (06) sáu tháng tiền thuê tiếp theo.

- Đồng tiền thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê bằng tiền mặt, được quy đổi sang tiền đồng Việt Nam tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá ngoại hối bán ra giữa Đô la Mỹ và đồng Việt Nam do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán. Bên B thanh toán cho Bên A số tiền thuê nhà làm 01 lần, tương ứng với 06 tháng tiền thuê nhà. Việc thanh toán bằng tiền Việt theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng ngoại thương vào thời điểm thanh toán.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Được quyền yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê nhà đầy đủ theo thời hạn đã thoả thuận tại Điều 3 của hợp đồng này.

- Bàn giao Diện tích thuê cho Bên B đúng thời hạn hai bên đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình sử dụng Diện tích thuê theo các điều khoản của Hợp đồng này.

- Không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi Bên B đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng.

- Có trách nhiệm duy trì tính chất pháp lý của Diện tích thuê.

- Giữ nguyên hiện trạng toàn bộ cơ sở vật chất của Diện tích thuê khi bàn giao cho Bên B.

- Chịu trách nhiệm sửa chữa đối với những hư hỏng về mặt kết cấu của Diện tích thuê không phải do lỗi của bên B gây ra trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên B về những hư hỏng đó.

- Ưu tiên gia hạn hợp đồng với bên B với các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này.

- Ủy quyền và tạo mọi điều kiện để bên B thực hiện việc đóng thuế cho thuê nhà với cơ quan thuế.

- Chịu trách nhiệm đăng ký tạm trú cho nhân viên của Bên B trực tiếp sử dụng Diện tích thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Thanh toán Tiền thuê đủ và đúng hạn cho bên A theo các quy định trong hợp đồng này.

- Sử dụng Diện tích thuê đúng mục đích thuê.

- Không cho bên thứ 3 thuê lại khi không được sự chấp thuận bằng văn bản của bên A.

- Thanh toán toàn bộ chi phí vệ sinh, tiền điện, nước, điện thoại, các loại chi phí, lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hoá của Bên B trong quá trình sử dụng toà nhà.

- Được phép trang trí, lắp đặt các trang thiết bị để phù hợp với sinh hoạt của Bên B nhưng không làm ảnh hưởng đến kết cấu của toà nhà.

+ Được lắp đặt máy điều hoà không khí vào Diện tích thuê (nếu có nhu cầu).

+ Được lát sàn bằng gỗ.

+ Được trang trí trần.

+ Được sơn cửa sổ phía trong căn hộ.

Đối với những tài sản mà do Bên B đầu tư lắp đặt, khi kết thúc thời hạn thuê, những tài sản này sẽ thuộc về Bên B và Bên B có quyền di chuyển ra khỏi Diện tích thuê.

- Thông báo cho Bên A các hư hỏng không do lỗi của Bên B gây ra trong cấu trúc của toà nhà để bên A có biện pháp sữa chữa.

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng

6.1 Hợp đồng đương nhiên chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn mà các bên không thoả thuận về việc gia hạn hợp đồng.;

- Căn hộ cho thuê không còn vì lý do bất khả kháng hoặc do hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.2 Các trường hợp khác làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng:

- Các bên thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

Điều 7. Cam kết của các bên

- Hợp đồng này thiết lập toàn bộ các thỏa thuận giữa hai bên và thay thế cho mọi thỏa thuận, thảo luận, cam kết trước đó. Những trường hợp không nằm trong điều khoản quy định sẽ được hai bên đề nghị bằng văn bản hoặc cùng nhau bàn bạc thống nhất, ký kết dưới hình thức phụ lục hợp đồng.

- Nếu một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên kia biết ít nhất 03 tháng trước ngày dự định chấm dứt đồng thời phải bồi thường số tiền như sau:

- Nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên A phải bồi thường cho Bên B 06 tháng tiền thuê nhà.

- Nếu Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên B phải bồi thường cho Bên A như sau: Nếu Bên B đơn phương chấm dứt trong khoảng thời gian 03 tháng đầu tiên thì Bên B sẽ bồi thường những tháng còn lại của kỳ thanh toán.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được hai bên giải quyết trên tinh thần hợp tác thương lượng. Trường hợp cả hai bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

- Hợp đồng được lập thành (04) bốn bản, 02 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh, mỗi bên giữ 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt có giá trị thi hành.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà hợp pháp mới 2021 ?

2. Hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà để Quý khách hàng tham khảo, thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở cho người nước ngoài

Hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

---------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ:

- Họ tên chồng:.............................................. Sinh năm:......................................

- CMND số :.......................... cấp ngày...................... tại CA.TP.HCM

choi game cau ca- Thường trú:......................................................................................................

- Họ tên vợ:.................................................... Sinh năm:.....................................

- CMND số:........................... cấp ngày...................... tại CA.TP.HCM

- Thường trú:.......................................................................................................

- Là chủ sở hữu căn nhà số:.................. căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm:

* Bản vẽ do Phòng QLĐT....... lập ngày.............

* Hợp đồng mua bán nhà ngày.................... lập tại Phòng Công chứng Nhà nước số 1 và đăng bộ số ngày tại Sở Nhà đất TP.HCM.

* Tờ khai trước bạ số......................... ngày................

Gọi tắt là bên A.

BÊN THUÊ NHÀ:

- Họ tên:..................................,,,,,,,,.... Sinh năm:.............................................

- CMND số:........................... cấp ngày...................... tại CA.TP.HCM

- Thường trú:........................................................................................................

Gọi tắt là bên B.

choi game cau caHai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ căn nhà số...................... với diện tích sử dụng là m2 gồm một trệt, một lầu.

1.2. Mục đích thuê nhà:...........................................................................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà là.............................. được tính từ ngày...................

2.2. Sau khi hết hạn hợp đồng, tùy theo nhu cầu thực tế hai bên có thể thỏa thuận về mức tăng tiền thuê cho hợp đồng kế tiếp.

choi game cau ca2.3. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai bên có thể thỏa thuận gia hạn hoặc chấm dứt.

2.4. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê nhà là:.................................................................

3.2. Tiền thuê nhà sẽ được thanh toán mỗi tháng một lần vào ngày................ dương lịch hàng tháng.

3.3. Trong trường hợp bên B chậm trả tiền thuê nhà sau 03 (ba) tháng thì hợp đồng thuê này đương nhiên chấm dứt trước thời hạn và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng, Bên B phải giao lại cho Bên A toàn bộ căn nhà và các trang thiết bị của căn nhà theo tình trạng ban đầu.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1. Trách nhiệm Bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp vá tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng đạt hiệu quả.

4.1.2. Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bồi thường mọi thiệt hại về vật chất gây ra cho Bên B trong trường hợp nhà sụp đổ do không sửa chữa kịp thời sau khi Bên B đã thông báo 30 ngày.

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A và phải được Bên A chấp thuận và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Nhà nước. Các chi phí sửa chữa này Bên B tự bỏ ra và Bên A không bồi hoàn lại khi hết hợp đồng thuê.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị, các đồ đạc tư trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.

4.2.5. Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực kinh doanh.

4.2.6. Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

4.2.7. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê mặt bằng ghi ở Điều III) như tiền điện, nước, điện thoại, fax, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một Bên vi phạm hợp đồng thì hai Bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng, trong trường không tự giải quyết được hai Bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai Bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do Bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà mới nhất 2021

3. Mẫu hợp đồng thuê nhà dành cho tổ chức nước ngoài thuê nhà ở

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thuê nhà dành cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thuê nhà dảnh cho tổ chức nước ngoài thuê nhà ở

--------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Dành cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê nhà ở)

Hôm nay, ngày........................ tại.........................................................................................

Chúng tôi gồm:

A- BÊN CHO THUÊ NHÀ:

1. Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................

2. Giấy phép số:....................................................................................................................

Do Ủy ban nhân dân thành phố (tỉnh)................................................... cấp ngày...................

Trụ sở:.................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................

Fax:......................................................................................................................................

Lưu ý: Nếu nhà của tư nhân có thể ghi phần này như sau:

1. Đại diện chủ nhà là ông (bà)...............................................................................................

2. Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà số... ngày.....................

Do........................................................... cấp .....................................................................

B- BÊN THUÊ NHÀ:

1. Họ tên.................................................. tuổi............... quốc tịch.........................................

2. Nghề nghiệp......................................................................................................................

3. Hộ chiếu số.......................................... cấp ngày..............................................................

4. Giấy phép tạm trú số............................. cấp ngày..............................................................

5. Giấy phép mở văn phòng đại diện tại số................................ cấp ngày............ (nếu có).

Hai bên cùng lập hợp đồng thuê nhà để sử dụng với những cam kết sau:

Điều 1:

1- Nhà cho thuê Tại số................................................................. gồm................tầng.

Có diện tích xây dựng...............m2 và diện tích vườn..............m2

2- Mục đích và nội dung sử dụng

- Phần để ở có diện tích sử dụng...............................................................................................

- Văn phòng đại diện có diện tích sử dụng..................................................................................

3- Trang bị tiện nghi bên thuê nhà được sử dụng gồm có:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điều 2: Thời hạn thuê nhà là................................. tháng, bắt đầu từ ngày.................................

Điều 3: Giá thuê nhà là ........................................ VNĐ/tháng. Không bao gồm chi phí sử dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật. (Chi phí điện, nước và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ)

Tiền thuê nhà được thanh toán theo phương thức sau:

- Trả tiền mặt (hoặc séc chuyển tiền).

- Trả trước................................... tháng.

- Trả tiền thường kỳ vào ngày................................ hàng tháng.

Điều 4: Trách nhiệm bên cho thuê nhà

1. Giao nhà và trang thiết bị, tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có giá trị.

2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê nhà (đối với phần diện tích ghi trong hợp đồng nếu chủ nhà ở chung).

3. Sửa chữa kịp thời những hư hỏng.

4. Phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khỏe gây ra cho bên thuê nhà trong trường hợp nhà bị sụp đổ do không sửa chữa kịp thời.

5. Hướng dẫn bên thuê thực hiện đúng các quy định của nhà nước về tạm trú, tạm vắng.

Điều 5: Trách nhiệm của bên thuê nhà

1. Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích thuê.

Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của chủ nhà và phải tuân theo những quy định về xây dựng cơ bản.

2. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

3. Có trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc, tư trang của bản thân và những tác hại gây ra cho bên thứ ba trong khi sử dụng nhà.

4. Chấp hành các quy tắc về giữ gìn vệ sinh môi trường và các quy định về trật tự an ninh chung.

5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại. Trường hợp cần chấm dứt việc thuê nhà trước thời hạn đã ký, phải báo cho chủ nhà biết trước ít nhất một tháng.

Điều 6: Những cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên sẽ gặp nhau trao đổi thỏa thuận cách giải quyết. Nếu thỏa thuận không được thì yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

2. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Thời hạn hợp đồng đã hết.

b. Nhà cho thuê bị tiêu hủy hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Bên thuê đã cho thuê lại nhà, bị bắt giam hoặc bị Chính phủ Việt Nam trục xuất.

Điều 7: Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có giá trị từ ngày được xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tới hết thời gian thuê nhà.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, bằng hai thứ tiếng: Việt và Anh, có giá trị như nhau.

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mượn nhà cập nhật mới nhất năm 2021

4. Hợp đồng thuê nhà - Contract of House Renting

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Hợp đồng thuê nhà - Contract of House Renting bằng tiếng anh để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải mẫu: Hợp đồng thuê nhà - Contract of House Renting

IN-PRINCIPLE AGREEMENT FOR HOUSE RENTING

This In-principle Agreement (hereinafter referred to as “IPA”) is signed on ____/__/200__ in ________, by and between the following parties

THE LESSOR:

Nationality: Vietnamese

(Hereinafter referred to as: “Party A”)

And

THE LESSEE:

MR.

Nationality:

Passport No.:

Date of expiry:

(Hereinafter referred to as: “Party B”)

WHEREAS:

choi game cau caThe Party B, one of the foreign investors who are going to invest in Vietnam by co-operation with one Vietnamese company, named _____Co., Ltd in form of _______company, engaging in _______services (Hereinafter referred to as: “Project”), wishes to lease Party A’s house to serve as the Head Office and _____of the ________company;

choi game cau caThe Party A is a authorized person of the household, owning the house to be leased, and the Party A would like to sign the House Leasing Contract with the Party B.

THEREFORE:

choi game cau caThe two Parties agree to sign this IPA upon the following Terms and Conditions.

Article 1. Leasing Purposes

The Parties agree to enter this IPA for the foundation of signing the official Contract of House Leasing in future, accordingly the established _____ company – after being granted for an Investment Certificate – shall use the Leased Location as its Head Office and restaurant for business activities of the project which is approved in the Investment Certificate by the competent authorities of Vietnam.

Article 2. Main Articles and Conditions of the Official Contract of House Leasing

2.1 House for lease

- Address:

- Total floor area for lease: ____ m2.

2.2 Term of lease

2.2.1 The _____ company shall officially sign the Contract of House leasing with the Party A right after it is granted by competent authorities of Vietnam with investment Certificate under current laws and regulations on foreign investment in Vietnam;

2.2.2 choi game cau caTerm of the official Contract of House leasing shall be ___ (___) years commencing from the date of signatures.

2.2.3 In case of extension of the Leasing Contract, the two Parties shall come to an agreement for the extension. In respect of any case, proposal for extension should be made 30 (thirty) days in advance prior to the date of expiry as provided in Item (2.2.2) of this Agreement.

2.3 Payment

2.3.1 The payment for house leasing shall correspond to ____ USD / month (________United State Dollars) per month;

2.3.2 The _____ company shall be subject to perform payments for utilities, telephone at the Location upon the monthly actual volume (based on the figures initially agreed by the Parties at the date of handing-over).

2.3.3 choi game cau caEquipments that the _____ company is entitled to exploit at the location shall be particularly determined by the Parties on the date of officially signing the official Contract of house leasing and shall be listed as an Appendix which is an integral part of such Contract.

2.4 Mode of payment

2.4.1 Currency for payment:

The Parties shall perform the payment in Vietnam Dong. The currency provided in this IPA as well as in the future official Contract of house leasing is only for reference for the purpose of determining the particular amount of payment in Vietnam Dong.

2.4.2 choi game cau caThe payment for house leasing shall be paid in Quarter basis. Such payment shall be made by the _____ company to the Party A within first ten days of first month of each Quarter.

Article 3. Responsibilities of the Parties

3.1 Responsibilities of the Party A

3.1.1 To ensure of being the legal owner who has legal documents on the leased house;

3.1.2 choi game cau caTo be liable to carry out necessary legal procedures at competent authorities of Vietnam (if required by law) in order to facilitate the _____ company for its lawful exploitation of the location;

3.1.3 to hand-over the house timely to the _____ company right after both Parties sign the official Contract of house leasing for the purposes of timely business operation of such company;

3.1.4 to be liable to provide Party B and the _____ company with relevant legal documents presenting Party A’s ownership to the location;

3.1.5 choi game cau cato ensure and facilitate the Party B and the _____ company with the best assistance for their full and solely right of exploitation of the house upon agreement in this IPA and the official Contract of house leasing that should be signed later on;

3.1.6 choi game cau cato perform the legitimate fees, taxes in relation to the real-estate leasing activities under current regulations of Vietnam;

3.1.7 to make a notice of 3 (three months) in advance to the Party B and/or the _____ company in case of unilaterally terminate the Contract prior to the agreed expiry.

3.2 Responsibilities of the Party B and the _____ company

3.2.1 To timely perform the payment of house leasing;

3.2.2 To exploit the house in purposes as agreed;

3.2.3 To be liable to compensate for the damages, losing of furniture, interior equipment at the location which is not caused by normal margin of wear and tear. Actively manage and control the accompanied equipments which are proprietary of the Party B and/or the _____ company;

3.2.4 To fully follow the regulations of security, sanitation and environment at the location;

3.2.5 To make a notice of 3 (three) months in advance to the Party A in case of unilaterally terminate the Contract prior to the agreed expiry.

Article 4. Other responsibilities of the two Parties

4.1 choi game cau caRight after the _____ company gets the Investment Certificate, both Parties shall come to signatures of the official Contract of house leasing, particularly specifying the Articles and other conditions as agreed in this IPA, also the responsibilities of the Parties should be determined. The payment for house leasing shall be specified upon particular Articles of the official Contract;

4.2 Both Parties commit to strictly performing the Articles of this IPA and the official Contract that shall signed later on. In case of disputes, the Parties shall try their utmost for conciliation. If no amicable conciliation is reached, the disputes shall be settled upon the current laws of Vietnam;

4.3 In case where the _____ company is not granted for an Investment Certificate by competent authorities of Vietnam, the Parties shall come to commitment that no Party shall be borne by the other for any fees or payments occurred from this IPA.

Article 5. Miscellaneous

5.1 choi game cau caThe Parties commit to strictly performing the Articles and conditions provided in this IPA;

5.2 This IPA shall take effect in a period of 3 (three) months from the date of signatures. During this time, the Party B should be liable to advise the Party A in written document of the ability to come to the official Contract of house leasing;

5.3 choi game cau caThis IPA shall be automatically invalid upon one of the following cases:

(i) choi game cau caThe Party B advises Party A of no signatures to the official Contract of house leasing;

(ii) The _____ company fails to be granted for Investment Certificate by the competent authorities of Vietnam;

(iii) The Parties officially sign the Contract of house leasing upon issuance of Investment Certificate to the _____ company.

5.4 This IPA is made in four (04) original copies in both Vietnamese and English with equally legal authentic. In case of any inconsistence between the Vietnamese version and English version due to the translation problem, the Vietnamese ones shall be prevailed. Each Party in this IPA keeps 01 (one) copy of both languages, 01 (one) copy is kept in the Application Dossier, 01 (one) copy is submitted to the Licensing Authorities for their consideration.

Signatures of the Parties

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở bản cập nhật mới nhất năm 2021