Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

                                                                        Hà nội, ngày….  tháng ....năm 20…..

 

BIÊN BẢN CAM KẾT

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định kỷ luật

 

Kính gửi: Công ty  …………………………..

 

 Để thực hiện các cam kết về tiến độ thi công công trình “Bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ Thương mại ……..”, sau khi thống nhất xác nhận với đơn vị cung cấp…….. về thời gian giao hàng. Chúng tôi, Công ty ……………. cam kết cung cấp khung nhôm hộp …………..tới công trình để tiến hành thi công lắp đặt vào ngày …/…/20….

   Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.

                    Trân trọng cảm ơn.

                                                                                   ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp