1. Thu tiền sử dụng đất giao trái thẩm quyền ?

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 532/TCT-CS thu tiền sử dụng đất giao trái thẩm quyền diện tích đất thay đổi do đo lại:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Trả lời Công văn số 3133/CT-QLĐ choi game cau ca ngày 30/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao trái thẩm quyền có diện tích đất thay đổi do đo lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định: “5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. ...”

- Tại điểm b, khoản 1, Điều 8. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất về thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 quy định:“1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

...b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất; thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở của hộ gia đình có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 được xác định từng trường hợp như sau:

choi game cau ca- Đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Vường có hộ khẩu tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Hộ gia đình ông đang sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Huấn vào ngày 15/6/2002. Đất của ông Huấn được UBND xã Thái Phúc cấp trái thẩm quyền, với diện tích là 37,5m2 và đã nộp tiền sử dụng đất vần ngân sách xã là 1.500.000 đồng theo Phiếu thu số 25 ngày 21/3/1995 của UBND xã Thái Phúc. Tại Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất ngày 5/7/2015, phiếu chuyển thông tin địa chính xác định diện tích đất đo đạc thực tế là 41,2 m2 (tăng 3,7m2) là do sai số đo đạc, ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp với các hộ liền kề, phù hợp với quy hoạch và đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ở cho ông Vường, với diện tích đất 41,2 m2.

Nếu số tiền 1.500.000 đồng đã nộp vào ngân sách xã theo đúng mức thu do UBND tỉnh Thái Bình quy định tại thời điểm nộp tiền thì không thu tiền sử dụng đất, kể cả diện tích đất 3,7m2 tăng thêm, phù hợp với phương án 2 theo đề nghị của Cục Thuế.

- Đối với hộ gia đình ông Trương Thế Thặng đang sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của bố đẻ là Trương Thế Đẳng (mất năm 2012). Đất của ông Đẳng được UBND xã Thái Hưng giao trái thẩm quyền, với diện tích là 125m2 và ông Đẳng đã nộp một phần tiền sử dụng đất là 14.500.000 đồng theo Phiếu thu ngày 08/10/1999 của UBND xã Thái Hưng.

Ông Thặng đã làm nhà ở ổn định từ năm 2000, có hộ khẩu tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tại Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất ngày 27/8/2015, Phiếu chuyển thông tin địa chính xác định diện tích đất đo đạc thực tế là 120,4 m2 (giảm 4,6 m2 so với Biên bản giao đất làm nhà ở năm 1999) là do sai số đo đạc, ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp với các hộ liền kề, phù hợp với quy hoạch và đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Thặng, với diện tích đất 120,4 m2.

choi game cau caNếu số tiền 14.500.000 đồng đã nộp vào ngân sách xã theo đúng mức thu do UBND tỉnh Thái Bình quy định tại thời điểm nộp tiền, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật thì quy đổi diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp tiền. Nếu diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất quy đổi lớn hơn diện tích 120,4 m2 đo đạc thực tế thì không phải nộp tiền sử dụng đất, phù hợp với phương án 2 theo đề nghị của Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Vụ PC (BTC), QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

>> Xem thêm:  Có được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi còn đang nợ tiền sử dụng đất ? Cách tính tiền thuế sử dụng đất ?

2. Hướng dẫn về đối tượng thu tiền sử dụng đất ?

Ngày 25 tháng 12 năm 2008, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4987/TCT-CS thu tiền sử dụng đất:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4987/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 3193/CT-THNVDT ngày 01/9/2008 của CụcThuế tỉnh Đắc Lắc về thu tiền sử dụng đất đối với Công ty quốc phòng hoạt độngcông ích, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 33 Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2008 củaChính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, quy định:"Điều 13. Hỗ trợ tài chính đối với công ty quốc phòng, an ninh.

Trong quá trình hoạt động, ngoài những quy định chung vềkhuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, công ty quốc phòng,an ninh được:

1. Miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đấtđối với diện tích đất cần thiết được sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụquốc phòng, an ninh;

..."

- Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày01/9/2008 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốcdoanh quy định:

"2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: cácnông trường quốc doanh, các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước (trong Nghị địnhnày gọi chung là nông trường quốc doanh) được cơ quan nhà nước có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích chính là sản xuất nôngnghiệp."

- Tại khoản 2, 3, Điều 5 Nghị định số 170/2004/NĐ-CP quyđịnh cơ chế hoạt động của nông trường quốc doanh: "2. Đối với nông trườngquốc doanh thực hiện nhiệm vụ hoạt động công ích: sản phẩm, dịch vụ của nôngtrường được nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu theo giá hoặc phí donhà nước quy định; 3. Nông trường quốc doanh sản xuất - kinh doanh nhưng cònphải đảm nhận một phần chức năng xã hội và an ninh, quốc phòng tại vùng sâu,vùng xa, vùng biên giới, vùng chiến lược quốc phòng, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn Nhà nước có chính sách thích hợp do Thủ tướng Chínhphủ quy định."

- Tại điểm a, b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 170/2004/NĐ-CP quy định: "a) Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho nông trườngquốc doanh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

b) Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụngđất đối với nông trường làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty 53 là doanhnghiệp công ích được nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích chính là sảnxuất nông nghiệp thuộc diện không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp đất đượcgiao không sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì thuộc diện phải nộptiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 6Nghị định số 170/2004/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhvà hoạt động kinh doanh của Công ty để xác định hoạt động kinh doanh chính làmcăn cứ thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

3. Chính sách thu tiền sử dụng đất ở trước năm 1993 ?

Ngày 22 tháng 09 năm 2005, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 3292/TCT-TS chính sách thu tiền sử dụng đất:

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3292/TCT-TS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Ông Lê Đình Giám.
choi game cau ca (Trú tại 29 Trần Phú, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị)

choi game cau caTrả lời đơn thư đề ngày 28/8/2005 của ông Lê Đình Giám liên quan đến chính thu tiền sử dụng đất (SDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 145 Luật đất đai năm 2003 quy định: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004”.

choi game cau caTại Điều 50 Luật đất đai năm 2003 quy định thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở từ trước ngày 15/10/1993 nay được Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền SDĐ.

Tại Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực…”.

Tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số 198/NĐ-CP choi game cau ca ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền SDĐ quy định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất đó được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì nay ngân sách nhà nước không hoàn lại”.

Căn cứ vào các quy định trên đây, kể từ ngày 01/7/2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 do Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành) thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở từ trước ngày 15/10/1993 nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền SDĐ (nội dung này trong đơn thư ông hiểu phải nộp 20% tiền sử dụng đất là không đúng). Việc quy định không nộp tiền SDĐ này là theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 do các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Như vậy, tùy theo từng thời gian mà Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành mà nhà nước quy định hoặc sửa đổi các chính sách về đất dai theo đúng pháp luật, trong đó có chính sách thu tiền SDĐ cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, trường hợp người SDĐ thuộc các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 Luật Đất đai mà đã nộp tiền SDĐ từ sau Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì được hoàn trả lại số tiền SDĐ đã nộp; trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ số tiền SDĐ từ trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì nay không được truy hoàn lại số tiền SDĐ đã nộp là đúng với các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

4. Thu tiền sử dụng đất được giao, thuê đất ?

Ngày 19 tháng 04 năm 2012, Tổng Cục Thuế (Bộ tài chính) ban hành Công văn 1336/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 1336/TCT-CS
V/v: Thu tiền sử dụng đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Trả lời công văn số 890/CT-QLĐ ngày 22/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp Bộ Tư Lệnh Hải Quân vùng E giao đất cho cán bộ, chiến sỹ để sử dụng vào mục đích đất ở trước ngày 15/10/1993, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:
“Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định như trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.”
- Tại Điểm 2 Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại quy định:
“2. Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và số lượng nhà ở còn lại, tiến hành phân định rõ từng loại nhà ở, cấp hạng nhà ở, từng khu vực để quyết định phương thức bán cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với các nguyên tắc cơ bản sau:
a) Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thì giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phương thức và giá bán tại thời điểm bán trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi thực hiện.
……
b) Đối với nhà ở cấp IV tại các khu tập thể, trừ những nhà ở quy định tại điểm a Mục này thì khi bán, giá đất và giá nhà được áp dụng theo điểm a và điểm b Mục 2 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. Tiền sử dụng đất trong giá bán nhà được ghi nợ không có lãi suất trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp cho người mua. Trong thời gian chưa trả hết tiền mua nhà, nếu người mua nhà tiến hành giao dịch đối với nhà ở đó (bán, tặng cho, đổi, thế chấp) thì phải trả hết khoản nợ tiền sử dụng đất trước khi thực hiện các giao dịch này.”
- Tại điểm 2 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.
“a) Giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê được thực hiện theo giá mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã áp dụng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004. Mức thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/CP và Nghị định số 21/CP ;”
Căn cứ quy định trên, để áp dụng giá đất phù hợp với quy định, yêu cầu Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994, Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ CTS;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Căn cứ và thời điểm tính tiền sử dụng đất ? Đối tượng tính tiền thuê đất được quy định như thế nào ?

5. Chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng toàn bộ lô đất ?

Ngày 22 tháng 7 năm 2003, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 2644 TCT/ NV7 chính sách thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2644 TCT/NV7
V/v Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

choi game cau caTrả lời công văn số 733 CT/KH-NV ngày 30/5/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về mức thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn Cục thuế nêu thì Ông Nguyễn Văn A có lô đất diện tích là 300 m2, trong đó diện tích 250m2 có quyết định giao đất, còn lại 50m2 thừa ngoài quyết định giao đất và hạn mức đất ở nhưng cùng nằm trong khuôn viên sử dụng. Nay ông A chuyển nhượng toàn bộ lô đất nói trên cho ông B và được UBND phường, xã xác nhận sử dụng ổn định diện tích nhận chuyển nhượng từ sau 15/10/1993.

Căn cứ quy định tại Mục I, Mục III, Phần B Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất:

choi game cau ca- Trường hợp nếu ông A đã nộp tiền sử đất cho toàn bộ 300 m2 khi được giao đất, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho ông B thì không phải nộp tiền sử dụng đất mà chỉ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất còn ông B phải nộp lệ phí trước bạ nhà, đất khi nhận quyền sử dụng đất.

choi game cau ca- Trường hợp nếu ông A nộp tiền sử dụng đất cho 250m2 theo quyết định khi được giao đất, còn 50m2 chưa nộp tiền sử dụng đất nhưng nằm trong khuôn viên sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp, nay ông A chuyển quyền sử dụng đất cho ông B và ông B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 300m2 đất ở trong đó có 50m2 chưa nộp tiền sử dụng đất thì ông B phải nộp 40% tiền sử dụng đất cho 50m2 đất hợp thức hoá và nộp lệ phí trước bạ nhà đất cho toàn bộ diện tích khuôn viên nhận quyền sử dụng đất.

choi game cau caTổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra kỹ hồ sơ giao đất và thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng chế độ./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai ? Đối tượng tính tiền sử dụng đất được quy định như thế nào ?

6. Cách tính giá đất tính thu tiền sử dụng đất để thi hành án tại TPHCM ?

Ngày 25 tháng 07 năm 2005, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 2427/TCT-TS giá đất tính thu tiền sử dụng đất ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Hương mua từ việc thi hành án của Cơ quan thi hành án TPHCM:

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2427/TCT-TS
v/v: thu tiền sử dụng đất trường hợp theo bản án

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 6629/CT-THDT ngày 8/6/2005 củaCục thuế thành phố Hồ Chí Minh về giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với nhàđất mà ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Hương mua từ việc thi hành án của Cơquan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 50 của Luật đấtđai năm 2003 thì: “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyếtđịnh của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyếtđịnh giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thihành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụtài chính theo qui định của pháp luật”.

Đối với trường hợp đất (diện tích 3.036,3m2)của ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương mua đấu giá từ việc thi hành án củaCơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm ngày 9/7/2004 (theo vănbản đấu giá tài sản số 66 lập ngày 9/7/2004 tại phòng công chứng nhà nước số 3thành phố Hồ Chí Minh) đã được UBND quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất ngày 25/3/2005. Vì vậy, đề nghị Cục thuế phối hợp vớicác cơ quan liên quan (Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tài chính;Sở Tài nguyên và Môi trường) xác định đất (3.036,3m2) của ông bà PhạmNgọc Quang-Lê Thị Thu Phương nếu thuộc diện qui định tại Điều 50 của Luật đấtđai năm 2003 nêu trên và ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương đã trả đủtiền mua quyền sử dụng đất (3.036,3m2) theo đúng giá đất trúng đấugiá tại văn bản đấu giá tài sản số 66 nêu trên cho Cơ quan thi hành án thànhphố Hồ Chí Minh thì ông bà Phạm Ngọc Quang-Lê Thị Thu Phương không phải nộptiền sử dụng đất nữa.

choi game cau caTổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố HồChí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất theo luật đất đai ?

7. Thu tiền sử dụng đất đã chuyển nhượng sử dụng qua nhiều chủ ?

Ngày 12 tháng 11 năm 1996, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất:

>> Xem thêm:  Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu ?

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2313 TCT/NV7 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện các khoảnthu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận nhà ở và đất ở tại đô thị theoThông tư số 57 TC/TCT ngày 23-9-1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 45/CP , nhiều địa phương triển khai chậm, còn lúng túng trong việc xácđịnh mốc thời gian áp dụng các mức thu tiền sử dụng đất. Để công tác thu về hợpthức hoá nhà ở và đất ở được thống nhất, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạchthu ngân sách năm 1996, Tổng cục thuế hướng dẫn một số điểm như sau:

choi game cau ca1- Đối với việc hợp pháp hoá quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đát mà trước đó đã có sự mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng qua nhiều chủ nhưng không có giấy tờ hợp lệ, nay người hiện đang sử dụng xin hợp pháp hoáquyền sử dụng đất ở thì chỉ thực hiện thu tiền sử dụng đất, do đó không truythu các lần trước đó.

Thí dụ: Ông A có nhà và đất ở trước năm 1980 nhưng không cógiấy tờ hợp lệ, đến năm 1982 bán cho ông B, năm 1990 ông B bán cho ông C. Nayông C xin hợp pháp hoá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nếu đất ở đóhợp quy hoạch, không có tranh chấp, được Uỷ ban nhân dân phường xác nhận thìcục thuế căn cứ vào thời điểm ông C đã sử dụng (năm 1990) để thu tiền sử dụngđất là 20%.

2- Thực hiện các khoản thu ngân sách đối với các trường hợphợp thức hoá nhà ở, đát ở không có đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định tại Nghịđịnh số 45/C P và Thông tư số 57TC/TCT.

- Trường hợp người sử dụng đất ở ổn định trước ngày18-12-1980, không có đủ giấy tờ hợp lệ, nay có đủ điều kiện được cơ quan cóthẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:phải nộp lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và thuế nhà đất, không phải nộp tiềnsử dụng đất.

choi game cau ca- Trường hợp người sử dụng đất ở ổn định trong thời gian từngày 18-12-1980 đến ngày 15-10-1993, không có đủ giấy tờ hợp lệ, nay có đủ điềukiện được cơ quan có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vàquyền sử dụng đất ở: phải nộp 20% tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp kháctheo quy định hiện hành.

choi game cau ca- Trường hợp người sử dụng đát ở ổn định sau ngày15-10-1993, không có đủ giấy tờ hợp lệ, nay có đủ điều kiện được cơ quan cóthẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các khoản phải nộp kháctheo quy định hiện hành.

3- Trường hợp mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, đã được cơ quancó thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nay người sử dụng xin hợpthức hoá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cả khuôn viên xung quanh nhàtheo Nghị định số 60/CP , thì phần diện tích đất gắn với quyền sở hữu nhà có ghitrong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được coi là đã nộp tiền sử dụng đất.Phần diện tích đất xung quanh thuộc khuôn viên nhà nếu thuộc quy hoạch khu dâncư, không có tranh chấp và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường thì phải nộptiền sử dụng đất theo mốc thời gian người xin hợp thức hoá được cấp giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà trên khuôn viên đất đó.

choi game cau caThí dụ: ông A sử dụng mảnh đát có khuôn viên là 100 m2trong đó có diện tích nền nhà 60m 2 đã được cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở do mua nhà của Nhà nước từ năm 1992. Nay ông A xin hợp thứchoá quyền sử dụng đất ở toàn bộ khuôn viên 100m2, nếu được cơ quancó thẩm quyền cho phép thì ông A phải nộp 20% tiền sử dụng đát của 40m2còn lại.

choi game cau caTổng cục thuế nêu một số nội dung cụ thể để Cục thuế tổ chứcthực hiện. nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh về Tổng cụcthuế để xem xét và giải quyết thống nhất.

8. Hướng dẫn quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất ?

Ngày 05 tháng 06 năm 2002, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2205/TCT/NV7 việc chính sách thu tiền sử dụng đất:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về hạn mức giao đất ở?

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2205/TCT-NV7 NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: - Tổng cục Địa chính

Tổng cục Thuế tham giaý kiến về dự thảo công văn của Tổng cục Địa chính trả lời UBND tỉnh Cà Mau vềnhững vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Theo quy định của Luật đất đai thì thẩm quyền giao đất vàcho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phốquyết định. Đất quốc phòng do cơ quan quân sự tỉnh quản lý, đã tự phân chia chohộ gia đình làm nhà ở, nay xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì UBNDtỉnh phải xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện thu tiềnsử dụng theo mốc thời gian sử dụng đất quy định tại Mục III, Phần B, Thông tưsố 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

2. Tại điểm 1.3, mục III, Phần A Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất như sau: "Tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất". Căn cứ quy địnhtrên, cơ sở tôn giáo có nghĩa vụ phải sử dụng đất theo đúng mục đích ghi tronggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp tổ chức tôn giáo đang sử dụng đấtnông nghiệp xin chuyển mục đích sang đất xây dựng cơ sở tôn giáo, nếu được cơquan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyềnsở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, trong đó quy định thẩm quyềncủa UBND tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân. Tạitiết 2, khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đãquy định UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sửdụng đất và những đối tượng được Chính phủ quyết định giao đất, UBND huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộgia đình, cá nhân. Như vậy, quy định trên đây là việc phân cấp quản lý và thẩmquyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cấp chính quyền ở địaphương; còn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyềnsử dụng đất ở quy định tại Nghị định số 60/CP choi game cau ca ngày 05/7/1994 không có gì thayđổi.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Thuế, đề nghị Tổngcục Địa chính tham khảo.

9. Hướng dẫn thu tiền sử dụng đất đã được sử dụng ổn định ?

Ngày 04 tháng 04 năm 2005, Tổng cục thuế ban hành Công văn 990/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thu tiền sử dụng đất:

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ ?

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 990 TCT/TS
NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ
THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua theo dõi ở một sốtỉnh, thành phố về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP , thực tế có một số vướng mắc làm chậm tiến độ thu hoặc thấtthu ngân sách nhà nước. Để giải quyết thu tiền sử dụng đất thống nhất, Tổng cụcThuế lưu ý Cục thuế các tỉnh, thành phố một số vấn đề sau đây:

1. Các tổ chức kinh tế có quyết định giao đất để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và đã nộp hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2005 thì khi giảiquyết thu tiền sử dụng đất, cơ quan Thuế cần phải phân biệt theo các trường hợpcụ thể sau:

- Trường hợp tổ chức kinh tế đã thực hiện xong toàn bộ việc đền bù, bồi thường thiệt hại về đất theo đúng quy định cho người có đất bị thuhồi thì tính thu tiền sử dụng đất, quyết toán tiền sử dụng đất trên toàn bộdiện tích đất được giao theo giá đất quy định tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơvới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

choi game cau ca- Trường hợp tổ chức kinh tế mới thực hiện đền bù, bồithường thiệt hại về đất một phần trong tổng số diện tích đất được giao để giảiphóng mặt bằng thì thực hiện tính, thu tiền sử dụng đất theo giá đất quy địnhtại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng vớiphần diện tích đất đã đền bù, bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng.

- Trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất để giải phóng mặtbằng nhưng chưa thực hện giải phóng mặt bằng, chưa đền bù và bồi thường thiệt hạivề đất cho người có đất bị thu hồi thì thực hiện tính thu tiền sử dụng đất theoNghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên và Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất theo thực tế tại thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất.

2. Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất tại điểm a,Khoản 4 Điều 3, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định thực hiện Khoản 4 Điều 50Luật Đất đai: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loạigiấy tờ quy định tại Khoản 1 điều này nưhng đất đã được sử dụng ổn định tạitrước ngày 15/10/1993....". Trường hợp này khi tính tiền sử dụng đất, cơquan Thuế cần phải xác định được mục đích sử dụng đất trước ngày15/10/1993 và mục đích sử dụng đấtkhi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể là:

choi game cau ca- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày15/10/1993 là đất phi nông nghiệp (Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn xácnhận đúng loại đất phi nông nghiệp, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch)và khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp (đấtở, đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ....) thì không thu tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 là đất nông nghiệp và khilàm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì không thuchoi game cau ca tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày15/10/1993 là đất nông nghiệp và khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất phi nông nghiệp (đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) thìphải thu tiền sử dụng đất theo quy định đối với hình thứ chuyển đổi mục đích sửdụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 6Nghị định số 198/2004/NĐ-CP .

Trong quá trình thực hiện, nếu cònvướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiêncứu, hướng dẫn bổ sung.

10. Chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ ?

Ngày 07 tháng 02 năm 2007, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 658/TCT-TS chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********
Số: 658/TCT-TS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long
Trả lời Công văn số 27/CT-QLDN ngày 12/01/2007 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc vướng mắc tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Tại điểm 2 Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ đã sửa đổi nội dung quy định tại khoản 4, Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC bằng nội dung mới như sau: "4. Đất thuê của nhà nước hoặc thuê của các tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp".
Do vậy, kể từ ngày Thông tư số 02/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành, trường hợp tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất (không phân biệt mục đích sử dụng đất thuê) không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thuê).
2. Tại điểm 1 Thông tư số 02/2007/TT-BTC nêu trên đã sửa đổi nội dung quy định tại khoản 3, Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC bằng khoảng 3 mới như sau: "3. ... Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất nhưng sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất nêu tại khoản này, hoặc sử dụng đúng mục đích nhưng không phải là đất nhà nước giao (như đất nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, khai hoang…) thì phải nộp lệ phí trước bạ trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
Do vậy, kể từ ngày Thông tư số 02/2007/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành, trường hợp tổ chức kinh tế được phép hoạt động kinh doanh nhà, đất nhận chuyển nhượng đất của các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh nhà, đất thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nhận chuyển nhượng đó.
3. Tại Khoản 7, Điều 33 Luật đất đai năm 2003 quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với: "7. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật này".
Tại điểm 5, Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc các trường hợp sau đây không phải nộp lệ phí trước bạ:
"5. Đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được nhà nước công nhận hoặc cho phép hoạt động, bao gồm:
a) Đất có công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh viện, tu viện, trường học, trụ sở làm việc và các cơ sở khác của tôn giáo do các cơ sở tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo và các tôn giáo khác) sử dụng;
b) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am (trừ đất sử dụng làm nhà thờ họ, nhà thờ, từ đường, điện thời, v.v. của một dòng họ, hộ gia đình, cá nhân);
c) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa chôn cất người quá cố".
Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở tôn giáo được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất "chuyên trồng lúa nước" (đất nông nghiệp) sang đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng nêu trên không phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cơ sở tôn giáo.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn về đối tượng tính tiền sử dụng đất ? Căn cứ và thời điểm tính tiền ?